Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Brys

Caiff Aelodau'r Cynulliad wneud cais ar unrhyw adeg i ofyn Cwestiwn Brys i Aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Cynulliad yn ystod Cyfarfod Llawn. Er hynny, dim ond os bydd y Llywydd (neu'r Dirprwy Lywydd os yw'r cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Cynulliad) yn fodlon bod y cwestiwn o bwys cenedlaethol brys.

Cyflwynwyd y Cwestiynau Brys ar eu ffurf newydd yn y Cynulliad ym mis Mai 2017, ynghyd â Chwestiynau Amserol​. Mae'r gweithdrefnau newydd hyn yn disodli'r drefn flaenorol ar gyfer gofyn Cwestiynau Brys.

Mae rhestr o'r holl geisiadau am Gwestiynau Brys yn y Cynulliad hyd at fis Mai 2017 ar gael ar y tudalenau Cwestiynau Brys.​

​Dyddiad Cyflwyno​Cwestiwn Brys​Penderfyniad
​6 Tachwedd 2018
​​​​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

Lee Waters (Llanelli): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn dilyn y cyhoeddiad heddiw y bydd Schaeffler yn cau ei safle yn Llanelli, gan fygwth 250 o swyddi?

​Heb ei ganiatáu.​​
​6 Tachwedd 2018
Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am hyfforddi peilotiaid Sawdïaidd
yn RAF Fali mewn perthynas â'r ymgyrch fomio parhaus gan Sawdi Arabia yn erbyn yr Yemen a'i heffaith ar y gymuned Yemenïaidd yng Nghymru?

Heb ei ganiatáu.​​​
​15 Hydref 2018
​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mick Antoniw (Pontypridd):
 Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o oblygiadau'r cyhoeddiad y bydd 74 o swyddfeydd post y Goron, gan gynnwys nifer yng Nghymru, yn cael eu rhyddfreinio
i WHSmith?

​Heb ei ganiatáu.​​

​02 Hydref 2018
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Neil McEvoy (Canol De Cymru): Pryd y cafodd Ysgrifennydd y Cabinet wybod am ddamweiniau pyllau oeri a oedd yn ymwneud â phlwtoniwm ac wraniwm o safon cynhyrchu arfau yn Hinkley Point A yn ystod y 1960au? 

Heb ei ganiatáu.​​

​25 Medi 2018
Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith cynhadledd Salzburg ar Gymru?

Heb ei ganiatáu.​​

​18 Medi 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig


Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gefnogi'r gwyddonwyr sy'n ceisio atebion gan Magnox Cyf. ynghylch nifer a graddau'r damweiniau pyllau oeri yn Hinkley Point A a allai fod wedi arwain at symiau sylweddol o wraniwm a phlwtoniwm yn y mwd sy'n cael ei ddympio gan EDF ym Mae Caerdydd?

​Heb ei ganiatáu.​
​16 Gorffennaf 2018

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Yn dilyn digwyddiad arall yn Heol y Cyw ac addewidion a wnaed ynghylch newid rheoleiddiol, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am atal tanau sglodion coed?

 

​Heb ei ganiatáu.​
​25 Mehefin 2018

​​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau bod Airbus ar fin rhoi'r gorau i fuddsoddi ym Mhrydain?

 

Heb ei ganiatáu.​
​19 Mehefin 2018

​​​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyhoeddiad Barclays ei fod yn bwriadu symud 200 o swyddi o'i ganolfan ym Mhentwyn, Caerdydd, a'u adleoli yn swydd Northampton ac India?

​Heb ei ganiatáu.​
​22 Mai 2018

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y caiff penderfyniad Llywodraeth y DU i leihau'r swm mwyaf y gellid ei roi ar beiriannau betio ods sefydlog ei gweithredu yng Nghymru?

​​Heb ei ganiatáu.​
​22 Mai 2018​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Yn sgil yr hyn a ddigwyddodd yng Nghyngor Sir Powys, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddileu'r rhwystrau y mae pobl ag anableddau sy'n sefyll ar gyfer etholiad ac yn gweithio fel cynrychiolwyr etholedig yn eu hwynebu?
​Heb ei ganiatáu.​
​15 Mai 2018

​​​Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am rôl Llywodraeth Cymru yn y broses o ailenwi pont Hafren yn sgil y wybodaeth a dderbyniwyd drwy geisiadau rhyddid gwybodaeth gan y BBC?

Heb ei ganiatáu.​
​5 Mai 2018

​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn penderfyniad Virgin Media i gau ei ganolfan alwadau yn Abertawe gan arwain at golli dros 700 o swyddi?

​​Heb ei ganiatáu.​
​2 Mai 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn dilyn newyddion am gamsyniad sylweddol o ran sgrinio ar gyfer canser y  fron yn mynd yn ôl i 2009, a'r effaith bosibl y gallai hyn fod wedi'i chael ar fenywod yng Nghymru?

​Heb ei ganiatáu.​
​19 Ebrill 2018
​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ar gynlluniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ad-drefnu gwasanaethau yn y gorllewin, yn dilyn cyhoeddi ei ymgynghoriad ar 19 Ebrill?
​Heb ei ganiatáu.​
​16 Ebrill 2018
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

David Rees (Aberafan): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o benderfyniad Llywodraeth y DU i gyfeirio Bil Parhad Llywodraeth Cymru at y Goruchaf Lys?
​​​​Heb ei ganiatáu.​
​7 Mawrth 2018
​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy):  A wnaiff Ysgrifennydd y  Cabinet ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ad-drefnu strwythur llywodraeth leol yng Nghymru?
​Heb ei ganiatáu

 

 

 

 

 

​7 Chwefror 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn sgil penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i ganiatáu trwyded ar gyfer llosgydd y Barri, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad i roi sicrwydd i drigolion Bro Morgannwg y caiff allyriadau eu monitro'n allanol?

 

 

 

Heb ei ganiatáu.​

​6 Chwefror 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 

Mick Antoniw (Pontypridd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gynlluniau wrth gefn Llywodraeth Cymru i ymateb i'r pryderon ariannol difrifol yn Capita a'r risg canlyniadol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

Heb ei ganiatáu.​
​30 Ionawr 2018

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn sgil datganiad yr Ysgrifennydd Parhaol, a wnaiff y Prif Weinidog ddatgelu a wnaeth e, neu rywun yn ymddwyn ar ei awdurdod, awdurdodi datgelul manylion ad-drefnu'r Cabient cyn 3 Tachwedd 2017?

Heb ei ganiatáu.​
​30 Ionawr 2018

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y  Cabinet ddatganiad am gyfraddau marwolaeth yn yr uned damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Glan Clywd?

 

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr adroddiadau ynghylch cyfraddau marwolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd?

Heb ei ganiatáu.​

​24 Ionawr 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): 

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau o fethiant TG sylweddol yn GIG Cymru?

 

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fethiant systemau cyfrifiadurol y GIG yng Nghymru heddiw, effaith hynny ar ofal iechyd, a chamau gweithredu sy’n cael eu cymryd i ddatrys y sefyllfa?

 

Heb ei ganiatáu.​

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.​

​23 Ionawr 2018Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Paul Davies (Preseli Sir Benfro):​​ Yn sgil y cynigion dadleuol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer newidiadau i wasanaethau ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol gwasanaethau iechyd yn yr ardal bwrdd iechyd?​
A yw Llywodraeth Cymru wedi mynegi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda nad yw cau ysbyty Llwynhelyg yn ddewis derbyniol o dan yr ymgynghoriad arfaethedig i newidiadau gwasanaeth iechyd?

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.​

​17 Ionawr 2018Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn sgil y sylwadau a wnaed gan uwch swyddog Llywodraeth Cymru bod costau ffordd liniaru arfaethedig yr M4 yn debygol o fod yn fwy na £1.4 biliwn, a wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad yn egluro costau’r prosiect ar gyfer Lywodraeth Cymru?

 

​​​Heb ei ganiatáu.​
​16 Ionawr 2018Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa gynlluniau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud i ymateb i effeithiau diddymu Carillion? (EAQ0002)

Mick Antoniw (Pontypridd): ​A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau wrth gefn Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau yng Nghymru yn dilyn methiant Carillion?

Russell George (Sir Dre​faldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ba brosiectau a chontractau yng Nghymru yr effeithir arnynt gan ddiddymiad y contractwr Carillion?

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa baratoadau brys y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud yn sgil methiant Carillion?

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am waith i gael gwared ar gylchfannau ar yr A55, yn sgil methiant diweddar Carillion?​
Wedi'i ganiatáu.​

​​Heb ei ganiatáu.​

​​Heb ei ganiatáu.​


​​Heb ei ganiatáu.​
​​Heb ei ganiatáu.​
​9 Ionawr 2018

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf ​am yr argyfwng yn y GIG y gaeaf hwn, yn sgil adroddiadau bod gwasanaethau wedi'u hymestyn i'r eithaf?

​Heb ei ganiatáu.​
​5 Rhagfyr 2017​​

​​Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog egluro ei atebion yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog y prynhawn yma, yn dilyn yr honiadau a wnaethpwyd heddiw gan y cyn-weinidog cabinet Leighton Andrews ynghylch ymddygiad aelodau o'i swyddfa?


​​Heb ei ganiatáu.​
​5 Rhagfyr 2017​Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Mick Antoniw (Pontypridd): ​A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i Gymru o gael trefniadau pwrpasol i Ogledd Iwerddon o ran ei ffin (EAQ0001)​

​Wedi'i ganiatáu.​
​21 Tachwedd 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynllun i ehangu fford Blaenau'r Cymoedd, yr A465, yn dilyn adroddiadau y gallai cost hirdymor y prosiect saethu i fyny o £428 miliwn i fwy na £1.2 biliwn?

​Heb ei ganiatáu.
​7 Tachwedd 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ar amddiffyn plant yng Nghymru, yn dilyn marwolaeth Elsie Scully-Hicks tra o dan ofal rhieni mabwysiol lle cafodd eu gosod gan wasanaethau cymdeithasol ym Mro Morgannwg?

 

Heb ei ganiatáu.​
​17 Hydref 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau ei bod yn debygol y bydd bwrdd iechyd mwyaf Cymru – Betsi Cadwaladr – yn gorwario dros £50 miliwn eleni?

 

​Heb ei ganiatáu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.

​11 Hydref 2017

​​Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Lee Waters (Llanelli):  A yw Ysgrifennydd y Cabinet wedi asesu effaith rheolau newydd HMRC IR35 ar hyfywedd gofal y tu allan i oriau yng Nghymru ar ôl iddynt gael eu cyflwyno ar 1 Tachwedd?

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adroddiadau ei bod yn debygol y bydd bwrdd iechyd mwyaf Cymru – Betsi Cadwaladr – yn gorwario dros £50 miliwn eleni?

​Heb ei ganiatáu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb ei ganiatáu.

​18 Gorffennaf 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn sgil cwymp adeilad ger llinell rheilffordd yng Nghaerdydd?

​Heb ei ganiatáu.
​5 Gorffennaf 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith


 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi yn sgil cau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru? W


 

Lee Waters (Llanelli): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch swyddi a gollwyd o ganlyniad i gau swyddfeydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli ac mewn rhannau eraill o Gymru?


 

​Heb ei ganiatáu.
​27 Mehefin 2017Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol Fformiwla Barnett yn dilyn y cytundeb rhwng Llywodraeth y DU a Phlaid yr Unoliaethwyr Democrataidd (y DUP)?
 

​Heb ei ganiatáu.
​21 Mehefin 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cynnal ynghylch y cyhoeddiad bod Tesco am gau ei ganolfan ymgysylltu â chwsmeriaid yng Nghaerdydd, sy'n cyflogi 1,100 o bobl yng Nghanol De Cymru ar hyn o bryd?

​Heb ei ganiatáu.
​20 Mehefin 2017

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

Nick Ramsay (Mynwy): Yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yng ngorllewin Llundain, pa gamau sy'n cael eu cymryd i werthuso'r risgiau tân sy'n gysylltiedig â chartrefi cymdeithasau tai yng Nghymru sydd wedi cael cladin wedi'i osod arnynt ers eu hadeiladu?
 

​Heb ei ganiatáu.
​6 Mehefin 2017

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar ar ôl i gymdogion Qatar dorri'r cysylltiadau diplomyddol â'r wlad honno?

​Heb ei ganiatáu.

 

Partners & Help