Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
26/09/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogTai Modiwlar
Questions to the First MinisterModular Houses
7. Pa rôl y mae'r Prif Weinidog yn rhagweld i dai modiwlar yn y broses o gwrdd ag anghenion Cymru am gartrefi?  (OAQ51074)[W]
7. What role does the First Minister anticipate for modular houses in the process of fulfilling the need for homes in Wales? (OAQ51074)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Rôl fawr, o bosib. Mae modd adeiladu tai modiwlar yn gyflym, a hynny’n aml mewn ffatrïoedd. Maen nhw’n gallu bod yn fforddiadwy iawn os ydyn nhw’n cael eu cynhyrchu ar raddfa eang. Maen nhw hefyd yn hynod effeithlon o ran ynni, ac yn hyblyg o ran eu dyluniad. Gallai’r cyfleoedd am swyddi a hyfforddiant fod yn sylweddol hefyd. Bydd ein rhaglen tai arloesol yn profi gwahanol fodelau er mwyn asesu beth sy’n gweithio orau.
Potentially a big one. Modular homes offer speed of construction, often in factories. They can be very affordable when produced at scale, offer excellent energy efficiency and flexibility of design. Jobs and training opportunities could be significant too. Our innovative housing programme will test different models to assess what works best.
Cefnogi Busnesau yng Nwyrain De Cymru
Supporting Businesses in South Wales East
Mohammad AsgharBywgraffiadBiography
8. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau yng Nwyrain De Cymru? (OAQ51063)
8. Will the First Minister make a statement on the Welsh Government's strategy for supporting businesses in South Wales East? (OAQ51063)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our prosperity for all strategy sets out actions we will take to improve our wealth and well-being, spread opportunity and tackle inequality. Later this autumn, the Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure will publish an economic action plan setting out further detail on how we’ll implement and deliver those commitments.
Dechrau'n Deg
Flying Start
Huw Irranca-DaviesBywgraffiadBiography
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd darpariaeth Dechrau'n Deg i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y pumed Cynulliad? (OAQ51082)
9. Will the First Minister make a statement on the importance of Flying Start provision to the Welsh Government's priorities in the fifth Assembly? (OAQ51082)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Flying Start is central to the Welsh Government’s approach to the early years. Early years is one of the cross-cutting priorities set out in ‘Prosperity for All: The National Strategy’. We have made a clear commitment to the continuation of the Flying Start programme for this Assembly term.
Gwasanaethau Trafnidiaeth Gyhoeddus
Public Transport Services
10. Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd yn ystod tymor y Cynulliad hwn i wella profiadau defnyddwyr ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru? (OAQ51061)
10. What actions will the Welsh Government take during this Assembly term to improve user experiences on public transport services in Wales? (OAQ51061)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Transport for Wales can help us deliver a safe, efficient, cost-effective and sustainable transport system. We are already moving forward to reshape public transport infrastructure and services across Wales through the next Wales and borders franchise, south-east metro, the A470 corridor study, and the Valleys delivery plan.
Diwygio Lles yn Nhorfaen
Welfare Reform in Torfaen
11. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith diwygio lles yn Nhorfaen? (OAQ51083)
11. Will the First Minister make a statement on the impact of welfare reform in Torfaen? (OAQ51083)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We have undertaken comprehensive research to assess the impact of the UK Government’s welfare reforms in Wales. This includes analysis at a local authority-area level, and shows Torfaen is amongst the areas hardest hit by the reforms already implemented. This is also the case for the ongoing reforms.
Argaeledd Cyflogaeth ym Merthyr Tudful a Rhymni
The Availability of Employment in Merthyr Tydfil and Rhymney
12. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd cyflogaeth ym Merthyr Tudful a Rhymni? (OAQ51062)
12. Will the First Minister make a statement on the availability of employment in Merthyr Tydfil and Rhymney? (OAQ51062)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Between 2011 and 2017, the employment rate in Merthyr Tydfil and Rhymney increased by 6 per cent, above both the Wales and UK increases of 5 per cent and 4 per cent respectively.
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
The Freedom of Information Act 2000
13. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau tryloywder drwy Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000? (OAQ51078)
13. Will the First Minister make a statement on how the Welsh Government ensures transparency through the Freedom of Information Act 2000? (OAQ51078)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government ensures transparency through the Freedom of Information Act 2000 by complying with its provisions and only withholding information where it is legitimate to do so.
Diddymu'r Tollau ar y Croesfannau Hafren
The Abolition of Tolls on the Severn Crossings
John GriffithsBywgraffiadBiography
14. Sut y bydd Llywodraeth Cymru'n paratoi ar gyfer y cyfleoedd sy'n deillio o ddiddymu'r tollau ar y croesfannau Hafren? (OAQ51079)
14. How will the Welsh Government prepare for the opportunities arising from the abolition of tolls on the Severn crossings? (OAQ51079)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The Welsh Government has long recognised the significant economic benefits and opportunities for Wales with the removal of the tolls. We have continuously lobbied the UK Government to abolish them and are pleased they have finally listened.
Yr Angen am Dai yng Ngogledd Cymru
Housing Need in North Wales
15. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr angen am dai yng Ngogledd Cymru? (OAQ51066)
15. Will the First Minister make a statement on housing need in North Wales? (OAQ51066)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are making a significant investment in all housing tenures in all areas of Wales, including the north. This provides continued support for small local developers, social housing and Help to Buy—Wales, as well as through new schemes aiming to make home ownership more accessible and support innovation.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help