Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau
Atebion i Gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn Answers to Questions not reached in Plenary
04/07/2017

Cyhoeddir atebion yn yr iaith y'u darparwyd, gyda chyfieithiad Saesneg o atebion yn y Gymraeg.
Answers are published in the language in which they are provided, with a translation into English of responses provided in Welsh.

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[R]signifies that the Member has declared an interest.

[W]yn nodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
[W]signifies that the question was tabled in Welsh.

Cwestiynau i’r Prif WeinidogPlant yn Llwglyd yn ystod y Gwyliau
Questions to the First MinisterHoliday Hunger
8. Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r broblem o fod yn llwglyd yn ystod y gwyliau ymysg plant ysgol yng Nghymru? OAQ(5)0706(FM)
8. What measures is the Welsh Government taking to combat the problem of holiday hunger among school age children in Wales? OAQ(5)0706(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Earlier this year, we announced £500,000 of funding, for 2017-18, to help accelerate the roll-out of the Welsh Local Government Association’s summer holiday programme, Food and Fun. This programme provides a free, healthy breakfast and lunch, along with a suite of enriching and educational activities that seek to tackle learning loss.
Masnachfraint Reilffordd Cymru a'r Gororau
The Wales and Borders Rail Franchise
Gareth BennettBywgraffiadBiography
9. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol masnachfraint reilffordd Cymru a'r Gororau? OAQ(5)0708(FM)
9. Will the First Minister make a statement on the future of the Wales and Borders rail franchise? OAQ(5)0708(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
The procurement exercise to secure an operator and development partner to operate the next Wales and borders rail services contract is currently under way. It remains our ambition to award the contract by the end of the year, however, the general election may have caused some delays.
Cryfhau'r Rheoliadau Adeiladu
Strengthening Building Regulations
Jenny RathboneBywgraffiadBiography
10. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gryfhau'r rheoliadau adeiladu yn sgil trychineb Tŵr Grenfell? OAQ(5)0707(FM)
10. What plans does the Welsh Government have to strengthen building regulations in light of the Grenfell Tower tragedy? OAQ(5)0707(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
It is far too early to know if any change to regulation will be necessary in light of the Grenfell Tower tragedy. We are working to ensure all relevant cladding is identified and tested. Our focus is on all residential high-rise, regardless of tenure and other public sector estate. Anything found to be, or suspected to be, aluminium composite material will be tested.
Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr
Betsi Cadwaladr University Local Health Board
Janet Finch-SaundersBywgraffiadBiography
11. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cyd-adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o drefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? OAQ(5)0711(FM)
11. Will the First Minister make a statement on the joint review by the Wales Audit Office and Healthcare Inspectorate Wales on governance arrangements at Betsi Cadwaladr University Health Board? OAQ(5)0711(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our views align with those of the joint Healthcare Inspectorate Wales/Wales Audit Office review—that the health board is clearly moving in the right direction. Leadership has been strengthened, the board is working more effectively and the special measures arrangements are clearly helping to focus attention in specific areas where action and further progress is required.
Datblygu Economaidd yng Nghanol De Cymru
Economic Development in South Wales Central
12. Beth yw blaenoriaethau'r Prif Weinidog o ran datblygu economaidd yng Nghanol De Cymru? OAQ(5)0700(FM)
12. What are the First Minister's priorities for economic development in South Wales Central? OAQ(5)0700(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Our priorities are to support businesses in their growth, to invest in high-quality infrastructure, and to improve conditions for business.
Gwasanaethau Iechyd yn Sir Benfro
Health Services in Pembrokeshire
13. Beth yw blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro dros y deuddeg mis nesaf? OAQ(5)0696(FM)
13. What is the Welsh Government's priority for health services in Pembrokeshire over the next twelve months? OAQ(5)0696(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Welsh Government’s priority is to provide the people of Pembrokeshire with health services that deliver the best possible outcomes for patients. We will be guided by the best and most up-to-date clinical evidence and advice to deliver high-quality care that the people of Pembrokeshire deserve.
Cyllido Addysg Uwch yng Nghymru
Funding Higher Education in Wales
Sian GwenllianBywgraffiadBiography
14. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyllido addysg uwch yng Nghymru? OAQ(5)0704(FM)[W]
14. Will the First Minister make a statement on funding higher education in Wales? OAQ(5)0704(FM)[W]
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Bydd y diwygiadau a gafodd eu cyhoeddi ym mis Tachwedd mewn ymateb i adolygiad Diamond yn creu setliad cyllido addysg uwch cynaliadwy a blaengar i Gymru, a fydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr pan fyddant fwyaf ei angen ac yn galluogi ein prifysgolion i gystadlu ar lefel ddomestig ac yn rhyngwladol.
The reforms that were announced in November in response to the Diamond review will create a sustainable and progressive higher education funding settlement for Wales that supports students when they most need it, and enables our universities to compete domestically and internationally.
Ad-drefnu'r Strategaeth Economaidd
Reconfiguring the Economic Strategy
15. Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ad-drefnu'r strategaeth economaidd yng Nghymru i sicrhau nad yw ardaloedd gwledig ar eu colled o ganlyniad i'r ffocws ar Fargeinion Dinesig? OAQ(5)0701(FM)
15. What plans does the Welsh Government have to reconfigure the economic strategy in Wales to ensure that rural areas do not lose out as a result of the focus on City Deals? OAQ(5)0701(FM)
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
We are developing a strategic approach based on prosperity for all, enabling all of Wales to benefit from economic growth and the opportunity and security it brings.
Nôl i'r rhestr dogfennau

Partners & Help