Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 5 Hydref 2017 i'w hateb ar 12 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Nick Ramsay (Mynwy): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i sicrhau bod gan ei adran ddigon o arian i weinyddu gwelliannau ar seilwaith trafnidiaeth ledled Cymru, gan gynnwys ffordd liniaru'r M4, Metro De Cymru, masnachfraint Cymru a'r Gororau, a gwelliannau i'r A55 a'r A40? (WAQ74369)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith(Ken Skates): I have regular discussions with my Cabinet colleague and can confirm that the appropriate funding has been included in expenditure forecasts to deliver the major improvements to the Welsh transport network you have listed.

Nick Ramsay (Mynwy): Pa iawndal sydd ar gael i berchnogion tai pan fo'u cartrefi wedi colli gwerth o ganlyniad i'w hagosrwydd at gynlluniau datblygu ffyrdd mawr megis deuoli'r A465? (WAQ74377)

Nick Ramsay (Mynwy): Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i gynnig iawndal i berchnogion tai y mae eu cartrefi wedi colli gwerth o ganlyniad i'w hagosrwydd at gynlluniau datblygu ffyrdd cyn eu cwblhau? (WAQ74378)

Derbyniwyd ateb ar 10 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): Part 1 of the Land Compensation Act 1973 is open to those who own and occupy properties near the new road to claim for depreciation of more than £50 in the market value of their home, due to the physical impact of the road scheme in operation. This can be claimed 12 months after the road has opened to traffic.
Compensation for the depreciation of property values is not available for homeowners during the construction phase of a road development.
Further details on compensation is available online: http://gov.wales/topics/transport/roads/land-acquisition-compensation/?lang=en

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i WAQ74166, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu manylion yr amserlenni tebygol ar gyfer penderfyniad mewn perthynas â'r achosion busnes y cyflwynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Lywodraeth Cymru ynghylch datblygu Uned Gofal Trosiannol? (WAQ74375)
 
Derbyniwyd ateb ar 13 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): ABMU Health Board has advised that a business case will be submitted to the Welsh Government this week for approval in respect of Transitional Care Unit at Singleton Hospital in Swansea. Once submitted, the business case will undergo detailed scrutiny by Welsh Government officials.

Each business case is dealt with on an individual basis and so it is not possible to set out an exact timeframe for the decision.


Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i WAQ74166, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu manylion yr amserlenni tebygol ar gyfer penderfyniad mewn perthynas â'r achosion busnes y cyflwynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ynghylch comisiynu nifer cynyddol o gotiau dibyniaeth uchel yn Ysbyty Singleton, Abertawe? (WAQ74376)

Derbyniwyd ateb ar 17 Hydref 2017

Vaughan Gething: I will write to you and a copy of the letter will be placed on the internet.
 
Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i WAQ74167, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu dadansoddiad o'r pellteroedd a deithiwyd ar gyfer pob un o'r 27 achos ex utero a drosglwyddwyd i Loegr yn 2016 o ysbytai yng Nghymru, a dadansoddiad o'r lefel o aciwtedd sy'n gysylltiedig â'r trosglwyddiadau hynny? (WAQ74374)

Derbyniwyd ateb ar 13 Hydref 2017

Vaughan Gething: Neither the Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) nor the Neonatal Network hold a breakdown of the distance travelled and detail in relation to the level of acuity for ex-utero transfers at present. 

I have agreed to provide the Neonatal Network with funding to develop a dashboard to ensure that the Network collects appropriate data nationally. Information captured will include evidence of compliance against the new neonatal standards, assurance on the quality of neonatal services in Wales and provision of neonatal services including details around neonatal transfers. 

 

Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu a fydd byrddau iechyd sydd â diffygion ariannol, fel y £49 miliwn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn cael yr arian sydd ei angen arnynt drwy'r gyllideb iechyd? (WAQ74362)
Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a fydd byrddau iechyd lleol yn cael taliad i'w hachub os na fyddant yn llwyddo i ddileu eu diffygion ariannol erbyn y terfyn amser o fis Mawrth 2018? (WAQ74363)

Nick Ramsay (Mynwy): A yw Ysgrifennydd y Cabinet wedi cynllunio adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft rhag ofn na fydd byrddau iechyd lleol yn llwyddo i ddileu eu diffygion ariannol erbyn y terfyn amser o fis Mawrth, ac y bydd angen iddynt gael taliad i'w hachub? (WAQ74370)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Vaughan Gething: I have made it clear that I consider any forecast deficits unacceptable. There will be no “bail outs” for health boards in deficit. I expect delivery from health boards and trusts and will track the progress and outcome of their actions in order to stabilise and improve their position. These are matters of Board governance and accountability and will remain under scrutiny, including through use of the escalation framework where there are concerns.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A yw Llywodraeth Cymru yn monitro effaith rhoi'r gorau i flaenoriaethu pobl sy'n gadael carchar wrth gael tai, a beth yw'r canfyddiadau hyd yn hyn? (WAQ74379)
John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): Os nad yw Llywodraeth Cymru yn monitro effaith rhoi'r gorau i flaenoriaethu pobl sy'n gadael carchar wrth gael tai, pryd y gwneir hyn? (WAQ74380)

Derbyniwyd ateb ar 16 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): I instigated a cross-sector working group to help ensure that those due to leave custody have equal access to the new prevention duties. The National Pathway for Homelessness Services to Children, Young People and Adults Leaving the Secure Estate, published in December 2015, endorses a referral process between non-devolved resettlement services operating in custody and the devolved statutory homelessness services being undertaken in the community by local authorities.
Independent research, commissioned by Welsh Government, is currently being undertaken by Wrexham Glyndwr University and is looking at the specific impact on those leaving custody and the National Pathway; findings will be published early in 2018.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Nick Ramsay (Mynwy): Pa asesiad a wnaed gan Ysgrifennydd y Cabinet o'r effaith y bydd newid i gyfraddau trafodion tir yn ei chael ar economi Cymru, yn enwedig o ran yr ardaloedd ar ffin Cymru? (WAQ74364)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol(Mark Drakeford): Compared to the current arrangements for stamp duty land tax (SDLT), the rates and bands I have announced for land transactions tax (LTT) will reduce the tax to be paid by the average home buyer in all parts of Wales - including areas bordering England.

Where LTT is set higher than SDLT, it is expected to apply to a relatively low proportion of properties, even in the borders.  I expect a negligible impact on local economies.

In all parts of Wales, business premises will benefit from the lowest starting rate of tax in the UK.  Businesses buying premises up to £1.1m in Wales will either pay no tax or up to £1,000 less tax than under the current stamp duty land tax.


Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ymateb i honiad Plaid Cymru bod dros 50 y cant o'i hymrwymiadau gwario, neu £500 miliwn, wedi'i sicrhau'n llawn neu'n rhannol dros y ddwy gyllideb ddiwethaf? (WAQ74365)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Mark Drakeford: Full details of the agreements reached with Plaid Cymru for the 2017-18 and 2018-19 draft Budget have been published.
The agreements are available at the following links:
http://gov.wales/newsroom/finance1/2016/161018BudgetAgreement/?lang=en

http://gov.wales/newsroom/finance1/2017/171001-budget-agreeement-between-welsh-government-and-plaid-cymru/?lang=en
 
Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu faint o ymrwymiadau gwario y mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod rhoi'r gorau iddynt er mwyn sicrhau cefnogaeth Plaid Cymru i'r gyllideb hon, a rhoi manylion yr ymrwymiadau sydd wedi eu rhoi i un ochr? (WAQ74366)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Mark Drakeford: The Budget agreement reached with Plaid Cymru secures the whole of our Budget and demonstrates our commitment to working with other parties to deliver shared priorities in the interests of the people of Wales. 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth am y broses ymgynghori ar gyfer yr ardoll llety twristiaeth arfaethedig? (WAQ74368)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu gwybodaeth am yr holl drafodaethau neu ohebiaeth a gafwyd gyda llywodraethau eraill, ar ddefnydd ac effaith yr ardoll llety twristiaeth? (WAQ74367)

Derbyniwyd ateb ar 11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol(Mark Drakeford): As described in the Welsh Tax Policy Report, published on 3 October, the shortlist of four candidates for a potential new Welsh tax has been developed drawing on the priorities in the 'Prosperity for All' national strategy, the principles in the Tax Policy Framework, and initial engagement with relevant departments within the Welsh Government.
These are proposals for discussion. In publishing the shortlist I am committing to taking an inclusive and open approach to tax policy in Wales.
In the coming weeks, we will be engaging with the tourism sector and local authorities to understand more fully the opportunities and challenges a tourism tax could present, as well as considering examples of where and how a tourism tax has operated in other administrations and localities.
A similar approach will be adopted for all four proposals on the shortlist, in order to inform my decision about which to take forward. In the New Year, I will present one of the proposals to the UK Government, to test the mechanism under the Wales Act 2014.
Whichever tax is selected, further analysis and extensive engagement with businesses and citizens will follow in 2018.
I will keep the Finance Committee informed of the consultation arrangements.


Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi sut y mae rhoi pobl wrth wraidd y broses o wella'r modd y darperir gwasanaethau, fel y cyfeirir ato yn y strategaeth Ffyniant i Bawb, yn cael ei adlewyrchu o fewn y ffrydiau cyllido ar gyfer y gyllideb ddrafft? (WAQ74371)

Nick Ramsay (Mynwy): Pa amcanestyniadau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ymgymryd â hwy i sicrhau bod rhai prosiectau pwysig, sy'n ymwneud ag integreiddio a chydweithio ar draws sector cyhoeddus Cymru, wedi'u neilltuo o fewn y ffrydiau a amlinellir yn y gyllideb ddrafft? (WAQ74372)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Mark Drakeford: In developing our plans for the 2018-19 draft Budget we have taken a whole government perspective to review alignment of plans to the Prosperity for All and maximised opportunities to join up activity across portfolios and programmes to meet our objectives.
Chapter four of the outline draft budget narrative provides an account of how our spending plans align to Prosperity for All’s chapters and priority areas and on the services that matter most to the people of Wales.
The outline draft budget narrative is available at the following link:
http://gov.wales/docs/caecd/publications/171003-budget-narrative-a-en.pdf
 
Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru wedi amcangyfrif y canfyddiad y bydd angen i awdurdodau lleol yng Nghymru gyflawni eu dyletswyddau atal, a sut y mae hyn wedi'i adlewyrchu yn y gyllideb ddrafft? (WAQ74373)

Derbyniwyd ateb ar 12 Hydref 2017

Mark Drakeford: Recognising that local government is responsible for a range of preventative services, the Welsh Government has provided relative protection to local government funding over recent years. This combined with the ability to set their own levels of council tax means that current spending on local government services in Wales has been able to increase by 2.9% between 2010-11 and 2016-17, whereas in England, it has decreased considerably.

 

Partners & Help