Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 27 Medi 2017 i'w hateb ar 4 Hydref 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau'r gofynion lled lleiaf ar gyfer palmentydd a ddefnyddir ar y cyd yng Nghymru, o ran Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013? (WAQ74269)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The minimum width of a cycle track alongside a road, shared with pedestrians – as detailed in the Design Guidance - is 3m on primary cycle routes, or 2.5m on less busy secondary routes. On particularly heavily trafficked routes it should be increased to 4m. The Design Guidance can be found here:
http://gov.wales/docs/det/publications/141209-active-travel-design-guidance.pdf


 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymagwedd Cadw tuag at gynnal, goleuo a chyflwyno castell Casnewydd? (WAQ74274)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ken Skates: Cadw is currently undertaking a rolling programme of Quinquennial Inspections to review the condition of its sites. I am pleased to say that Newport Castle is included in the third phase Inspections which are due to be completed during the current financial year. Building on previous inspections, this Report will inform the maintenance and conservation over the next five years.
In addition, Cadw’s Conservation Manager undertakes a Periodic Inspection to assess the condition of the Castle at regular intervals paying specific attention to health and safety.
Since 2007 Cadw has invested £266k at Newport Castle, comprising of masonry conservation and works to improve safety. Part of this investment also saw installation of architectural LED floodlighting at this landmark site in preparation for Newport’s hosting of the 38th Ryder Cup in October 2010.
Cadw is responsible for maintaining the historical fabric of the castle and Newport City Council is responsible for the floodlighting and grounds maintenance. 
 
Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am yr angen i ddeuoli Rover Way o gylchfan Ocean Way i Ffordd Casnewydd er mwyn cwblhau ffordd gyswllt yr A4232 o amgylch Caerdydd? (WAQ74275)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ken Skates: Phase one of the Eastern Bay Link was completed on 15 June. I have recently approved funding for the appointment of technical advisors to undertake a study as part of the next phase, which will identify transport solutions between Ocean Way roundabout and the A48 Eastern Avenue. We are also liaising with The City and Council of Cardiff and other key stakeholders. 


Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ar gyfer y cynyrchiadau a restrir yn yr ateb i WAQ74054, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet restru'r stiwdios a ddefnyddiwyd ym mhob cynhyrchiad (gan dderbyn y gellir defnyddio mwy nag un stiwdio ym mhob achos)? (WAQ74276)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pryd y cafodd Pinewood Pictures ei rôl gynghori yn y gwaith o ddosbarthu cyllideb buddsoddi cyfryngau Llywodraeth y Cynulliad o £30 miliwn a thrwy'r broses gaffael? (WAQ74277)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod Pinewood Pictures yn osgoi gwrthdaro buddiannau wrth argymell ei gynyrchiadau ei hun am gymorth, ers i Pinewodd dderbyn grant o £600,000 tuag at 'The Collection' yn 2015/16? (WAQ74278)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pwy arall, ar wahân i Pinewood Pictures, sy'n gyfrifol am gynghori Llywodraeth Cymru ar ei phenderfyniadau i roi grantiau/benthyciadau i gwmnïau cynhyrchu sy'n gwneud cais am gymorth? (WAQ74279)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Os yw Pinewood yn cael ei gefnogi gan banel, sut y dewiswyd y panel hwnnw? (WAQ74280)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Faint o gynyrchiadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cefnogi sydd nid yn unig wedi'u gwneud yng Nghymru, ond hefyd wedi'u lleoli yng Nghymru, a sy'n seiliedig ar Gymru? (WAQ74281)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Mewn perthynas â Ffilm Cymru, sut y mae Llywodraeth Cymru yn bodloni ei hun: a) nad oes unrhyw ddyblygu adnoddau; a b) nad oes gwrthdaro buddiannau lle nad yw aelodau o fwrdd Ffilm Cymru yn elwa'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r dewis o ffilmiau a gyflwynwyd gan Pinewood i Lywodraeth Cymru er mwyn iddi ystyried cefnogaeth gan y gyllideb buddsoddi cyfryngau/Cronfa Sgrin Cymru? (WAQ74282)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A yw'n wir bod y gyllideb buddsoddi cyfryngau yn cael ei dorri i mewn i gyllidebau gwahanol ar gyfer gwahanol amcanion polisi ac, os felly, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro sut y caiff yr adnoddau eu rhannu ac a yw'r un unigolion yn Pinewood Pictures yn gyfrifol am wneud argymhellion yn yr holl is-gategorïau hyn? (WAQ74283)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Beth yw'r cysylltiad rhwng y gyllideb buddsoddi cyfryngau a Chronfa Sgrin Cymru? (WAQ74284)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ai dim ond drwy Pinewood Pictures y gellir gwneud ceisiadau i'r gyllideb buddsoddi cyfryngau, fel y nodwyd ar ei wefan? (WAQ74285)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): O ran WAQ74158, pa bolisi y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi ar waith i osgoi gwrthdaro buddiannau gwrth-gystadleuol, lle gallai Pinewood gyflwyno prosiectau sy'n ffafrio defnyddio Stiwdios Pinewood fel ei "elfen Gymraeg"? (WAQ74286) 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Mewn perthynas â WAQ74158, pa bolisi y mae Llywodraeth Cymru wedi'i weld er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau gwrth-gystadleuol, lle gallai Pinewood: a) ddefnyddio ei safle i argymell ei hun fel y corff gorau i strwythuro cytundeb, gan sicrhau ffi; a b) cyflwyno prosiectau y mae Pinewood ei hun yn sicrhau'r budd mwyaf wrthynt mewn ffioedd neu swyddi cyflogedig? (WAQ74287)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro'r gwahaniaeth rhwng nifer y ceisiadau a gyflwynwyd i Gronfa Sgrin Cymru yn yr atebion i WAQ74098 a WAQ74054 a rhoi rhestr o'r ceisiadau - gan gynnwys gan gwmnïau a oedd wedi gwneud cais am gyllid datblygu dewisol - a gafodd eu hystyried gan Lywodraeth Cymru a'u troi i lawr? (WAQ74288)
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro'r gwahaniaeth rhwng nifer y ceisiadau a gyflwynwyd i Gronfa Sgrin Cymru yn yr atebion i WAQ74098 a WAQ74054 a rhoi rhestr o'r ceisiadau - gan gynnwys gan gwmnïau a oedd wedi gwneud cais am gyllid datblygu dewisol - a gafodd eu troi i lawr gan Pinewood Pictures? (WAQ74289)

Derbyniwyd ateb ar 4 Hydref 2017
 
Ken Skates: I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the Internet.  

 
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Huw Irranca–Davies (Ogwr): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i roi i ddeddfwriaeth Cymru i atal ymosodiadau ar nyrsys a pharameddygon yn y sector cyhoeddus? (WAQ74266)

Derbyniwyd ateb ar 4 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): All of the NHS workforce should be able to go to work without fear of violence or aggression. NHS employers have a duty of care for their staff and must take all reasonable steps to protect them from injury whilst fulfilling their duties. Where a deliberate attack does take place it is right that appropriate legal action is taken against the perpetrator.
Some acts of violence and aggression occur within very complex clinical settings and are carried out by patients who may not be aware of their own actions. This was recognised as part of an All Wales programme of work to prevent violence and aggression against NHS staff which was developed and implemented between 2009 and 2012. Since 2012 a Memorandum of Understanding (MOU) has been operating which consolidated the learning from the Programme and put this into practice in active partnership between the NHS Employers, the Police the Crown Prosecution Service and Government.
The MOU is currently being reviewed by the partners to ensure it still reflects best practice and is fit for purpose.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i gyflwyno rhyw fath o reoleiddio a chymhwyster ar gyfer gweithwyr gofal cartref yng Nghymru? (WAQ74270)

Derbyniwyd ateb ar 9 Hydref 2017

Vaughan Gething: Over the summer we consulted on proposals to open the register of social care workers to domiciliary care workers from 2018 to help facilitate mandatory registration of this group by 2020. Responses to the consultation are being analysed.
Social Care Wales, the workforce regulator, is currently consulting on the qualifications and fees which will be linked to registration. This consultation is due to close on 18 October.
Once consultation responses are analysed, consideration will be given to whether any amendments are required to the Social Care Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) Regulations 2016.

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y defnydd o wardiau rhyw cymysg yn ysbytai Cymru a pha fesurau sy'n cael eu cymryd i leihau nifer yr achosion o hyn? (WAQ74271)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething):  I am committed to ensuring patients receive care in accommodation which provides safety, privacy and dignity. In 2010, following the Free to Lead, Free to Care initiative the Welsh Government set the policy on mixed sex accommodation, which states that 'mixing of men and women in bays should not happen, with the exception of Accident and Emergency Units, emergency admission units and critical care units'. Existing wards hospitals/units must ensure that patients are cared for in single-sex accommodation through either:

  • Single sex wards with single sex toilet and washing facilities preferably within or adjacent to the ward;
  • Single rooms preferably with en-suite facilities or adjacent single-sex toilet and washing facilities; or 
  • Single sex accommodation in a ward with gender specific bathing and toilet areas within or adjacent to the bay or room. 


All new hospital developments will be built to ensure single sex accommodation. The guidance recommends a minimum of 50% single bed rooms with en-suite shower rooms with the remainder 4 bedded single sex bays with a shower room and an en-suite toilet.   

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am roi plant a phobl ifanc ar wardiau oedolion yn ysbytai Cymru ac amlinellu pa fesurau sydd ar waith i sicrhau nad yw hyn yn digwydd? (WAQ74272)

Derbyniwyd ateb ar 5 Hydref 2017

Vaughan Gething: Health boards must ensure that children and young people are placed in age appropriate environments to ensure they receive care and treatment appropriate to their needs, wishes and choices. Appropriate care plans need to be in place in situations where young people prefer and request to be admitted to adult wards.
In 2015 Welsh Government issued guidance on the admission of children and young people to mental health inpatient facilities. It states that wherever possible the two Welsh Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) inpatient facilities should be the default. However, it recognises there may be occasions when, for a variety of reasons, children may be admitted to an adult ward. In such circumstances, health boards are expected to have a designated bed with suitably trained staff and ensure all safeguarding requirements are fulfilled.


 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Huw Irranca–Davies (Ogwr): Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i roi i ddeddfwriaeth Cymru i atal ymosodiadau ar weithwyr y sector cyhoeddus o ran yr heddlu a'r chriwiau tân? (WAQ74267)

Derbyniwyd ateb ar 9 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant):  It is an offence under the Emergency Workers (Obstruction) Act 2006 to obstruct or hinder fire crews (and other emergency services).  Offences can attract a fine of up to £5,000 or a jail term of up to ten years (for public order offences). 

Although policing is not devolved, the law on obstructing a police officer applies in Wales and across the UK and is an offence under the Police Act 1996.

Additionally, physical assault on any person is of course also a criminal offence. 


 
Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu manylion a lleoliadau manwl yr 20 safle a gynigir gan Lywodraeth Cymru i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder fel lleoliad yr uwch garchar newydd arfaethedig? (WAQ74268)

Derbyniwyd ateb ar 9 Hydref 2017

Carl Sargeant:  Details of the locations have previously been made public and can be found by accessing the link below;

http://www.walesonline.co.uk/news/local-news/sites-considered-new-welsh-prison-13027721
 
Details of each site can be found by searching the Welsh Government Property Database which can be found at;

https://businesswales.gov.wales/property-database

 

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa gyllid y mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau sydd ar gael ar gyfer sinema Neuadd y Farchnad ym Mrynmawr a faint sydd wedi'i fuddsoddi hyd yma? (WAQ74273)

Derbyniwyd ateb ar 6 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): A grant of £159,048 was awarded.

 

Partners & Help