Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 18 Medi 2017 i'w hateb ar 25 Medi 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa asesiad a wnaed o'r risg sy'n gysylltiedig â throsglwyddo perchenogaeth arfaethedig Rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru? (WAQ74190)
 
Ateb i ddilyn.
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa asesiad a wnaed o'r costau sy'n gysylltiedig â throsglwyddo risg sy'n gysylltiedig â throsglwyddo perchenogaeth arfaethedig Rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru? (WAQ74191)
 
Ateb i ddilyn.
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud asesiad o gyflwr presennol rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd, gan gynnwys diffygion cudd ac, os na, pryd y bydd asesiad o'r fath yn cael ei wneud? (WAQ74192)
 
Ateb i ddilyn.
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa asesiad a wnaed o'r rhwymedigaethau a fydd yn deillio o drosglwyddiad arfaethedig Rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru o ran a) Llywodraeth y DU, b) Network Rail ac c) Llywodraeth Cymru? (WAQ74193)
 
Ateb i ddilyn.
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa asesiad a wnaed o effaith trosglwyddiad arfaethedig Rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru ar a) ariannu, b) dyled, ac c) atebolrwydd ar gyfer Rheilfyrdd y Cymoedd? (WAQ74194)
 
Ateb i ddilyn.

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): O ganlyniad i ddrosglwyddo Rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru, a fydd cyfran o ddyled Network Rail hefyd yn cael ei drosglwyddo ac, os felly, faint? (WAQ74195)
 
Ateb i ddilyn.
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw asesiad y mae Network Rail wedi'i wneud o gyflwr presennol rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd, gan gynnwys diffygion cudd? (WAQ74196)
 
Ateb i ddilyn.

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet esbonio pam fod y fanyleb tendro drafft a'r cyfarwyddiadau i dendrwyr ar gyfer adnewyddu rhyddfraint Cymru a'r gororau yn gyfrinachol tra bod y wybodaeth honno ar gael yn gyhoeddus gan Adran Drafnidiaeth y DU ar gyfer rhyddfreithiau rheilffyrdd eraill? (WAQ74199)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): I will publish a summary of the key requirements the Welsh Government is expecting for future Wales and Borders rail service with sufficient detail to allow the plans to be understood. The level of detail we are able to publish will have regard to the competitive dialogue process undertaken by Transport for Wales, where we have a duty to treat bidders fairly and equally, adhere to procurement legislation, and achieve value for money for public expenditure from the procurement.

I also intend to publish a version of the entire contract post award, along with the tender specification.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Faint o gleifion sydd wedi derbyn therapi ysgogol y nerf sacrol drwy'r GIG yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y mae cofnodion ar gael ar eu cyfer? (WAQ74197)

Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am argaeledd therapi ysgogol y nerf sacrol ar y GIG yng Nghymru? (WAQ74198)

Derbyniwyd ateb ar 26 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): NHS Wales Health Boards have provided funding for 36 patients to receive sacral nerve stimulation at specialist centres outside of Wales. A small number of patients received this treatment in Welsh Health Boards but the numbers are not recorded nationally.
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has recommended sacral nerve stimulation as possible management for faecal incontinence following the failure of conservative treatment and advises the procedure should be undertaken in specialised units.
A multidisciplinary task and finish group, chaired by Ms. Julie Cornish, consultant colorectal surgeon at the Royal Glamorgan Hospital, who is a specialist in this work, is being established to explore the options for developing Wales-wide services for women with faecal incontinence and Welsh Government officials are working with Ms. Cornish to develop terms of reference and a reporting timeframe for this group.

Partners & Help