Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 15 Medi 2017 i'w hateb ar 22 Medi 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  O ran WAQ71974, a wnaiff y Prif Weinidog ymhelaethu ar amgylchiadau pob ataliad a restrwyd - gyda ffocws penodol ar achosion o dwyll/lladrad, torri côd y gwasanaeth sifil, torri rheolau TGCh, torri rheolau diogelwch a'r ataliad a barhaodd saith mis a 21 diwrnod - a chanlyniad pob ataliad? (WAQ74179)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Prif Weinidog Cymru (Carwyn Jones): Staffing is a matter for the Permanent Secretary and I have asked her to respond to this question.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Prif Weinidog ddatgelu nifer y cwynion/pryderon a gofnodwyd gan staff ynglŷn â gwrthdaro buddiannau posibl o fewn Llywodraeth Cymru, gan ddatgelu natur y gŵyn/pryder, yn ogystal â'r dyddiad y daeth i'r amlwg, yr adran a ddaeth ohoni, a sut y gweithredwyd arno? (WAQ74180)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Carwyn Jones: Staffing is a matter for the Permanent Secretary and I have asked her to respond to this question.
 
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, faint o ymchwiliadau/adolygiadau ynghylch gwrthdaro buddiannau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal mewn perthynas a'i chyflogeion, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: Gweision Sifil, Gweinidogion, Ysgrifenyddion y Cabinet a Chynghorwyr Arbennig? (WAQ74181)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Carwyn Jones: Staffing is a matter for the Permanent Secretary and I have asked her to respond to this question.


Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog fanylu ar natur yr ymchwiliadau/adolygiadau ynhylch gwrthdaro buddiannau a gynhaliwyd dros y chwe blynedd diwethaf, y dyddiad y dechreuodd pob un ohonynt, yr adrannau y buont yn digwydd ynddynt a'r canlyniad? (WAQ74182)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Carwyn Jones: Staffing is a matter for the Permanent Secretary and I have asked her to respond to this question.
 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu sut y mae'n gweithredu i fynd i'r afael â phryderon sy'n ymwneud â lefelau goleuadau stryd isel honedig ar yr A5 yn Capel Curig, Conwy, rhwng Pont Cyfyng a'r cyffordd â'r A4056? (WAQ74174)

Derbyniwyd ateb ar 20 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The lighting on the A5 at Capel Curig meets current standards. However community concerns regarding lighting levels will be taken into account when this section of road is considered as part of the latest Speed Limit / Safety Review which commenced in June. 
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Beth yw rôl y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd yn y trosglwyddiad arfaethedig o berchenogaeth rheilffyrdd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru? (WAQ74176)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates:  The Office of Rail and Road is the economic and safety regulator for the rail industry and is involved in the transfer of the asset from both of these perspectives. 
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa bwerau sydd gan Lywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth i Gymru mewn perthynas â dylunio, cynnwys, tendro a dyfarnu masnachfraint nesaf metro Cymru a'r Gororau a pha bwerau sydd gan Lywodraeth y DU? (WAQ74177)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates:   The UK Government promised the transfer of rail franchising functions to the Welsh Government in 2014. We are progressing with this procurement on the basis of the agreement and this will enable us to introduce our own vastly improved contract, service and system for rail users across Wales and the borders from 2018. Bidders have been provided with the Welsh Government's priorities at the start of the procurement process and we expect the following high level outcomes for the new rail services contract:

  • Development of new services and increased capacity on existing congested services
  • Modern rolling stock, complying with modern standards.
  • Improved efficiency realising savings which can extend the service further.
  • Co-operation with other transport providers to provide an integrated public transport service.
  • A commercial structure which incentivises the right behaviours with fair commercial returns.

 

TfW was established by the Welsh Government as a wholly-owned, not-for-profit company to provide support and expertise to the Welsh Government in connection to transport projects in Wales. TfW has designed and is currently undertaking the procurement process for the next Wales and Border Rail Service and Metro on behalf of the Welsh Government.
 
Welsh Ministers will be acting under an agency agreement in order to exercise the Secretary of State of Transport's functions to continue with the procurement of the Wales and Borders franchise. 
 
Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A ddaethpwyd i gytundeb ynglŷn â throsglwyddo perchnogaeth arfaethedig llinellau'r cymoedd i Lywodraeth Cymru? (WAQ74178)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates:   We have an agreement in principle to proceed with the development of the option to transfer the Core Valleys Lines asset.  The development work will lead to options for agreement between the UK Government and the Welsh Government. 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Yn ychwanegol at WAQ74100, mewn perthynas â'r gronfa ymgysylltu twristiaeth ranbarthol a chronfa arloesi cynnyrch twristiaeth yn 2016-17, 2017-18, a 2017-19, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatgan ar ba lefel y cafodd y cronfeydd eu capio, ac esbonio faint o brosiectau oedd yn aflwyddiannus yng ngogledd Cymru? (WAQ74188)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ken Skates: The cap for a maximum grant award was £75,000 for the Tourism Product Innovation Fund (TPIF) in 2016/17; with no minimum or maximum level of funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF). The cap for a maximum grant award was increased to £150,000 for TPIF and RTEF over two years (2017-19) with a minimum grant of £20,000.
A budget of £1,200,000 was agreed for 2016/17 for both the RTEF and TPIF. In 2016/17 we allocated £1,231,224 against 35 projects, with north Wales receiving £445,000 (36%) of the funding to support 12 projects (9 to TPIF, 3 to RTEF).
The scheme is highly competitive and was oversubscribed in 2016/17 with a total of 71 applications received for both funds totalling £3,587,685 (42 applications to TPIF and 29 to RTEF). Eight applications were rejected in the north, 11% against the total amount (6 TPIF and 2 RTEF).
For 2017/2018 we allocated £2,035,000 against 38 projects, with north Wales receiving £515,000 (25%) of the funding to support 11 projects (6 to TPIF, 5 to RTEF). Again the programme was heavily oversubscribed in 2017/18 with a total of 93 applications received for both funds totalling £9,422,085 (67 applications to TPIF and 26 to RTEF). Ten applications were rejected in North Wales, 11% of the total amount (8 TPIF and 2 RTEF).
For 2017/19 we allocated a total budget of £2,584,000 for the delivery of both RTEF and TPIF.
We are due to open the scheme again shortly for 2018/19 and will boost the remaining budget with funds secured via the Rural development Programme.

 
Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o wasanaethau iechyd meddwl amenedigol gan Gydbwyllgor Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru? (WAQ74171)

Derbyniwyd ateb ar 26 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon(Vaughan Gething): At the last meeting of the WHSSC Joint Committee, the Tier 4 Perinatal Mental Health Sub Group presented a report with shortlisted options for future access to inpatient perinatal mental health services. The options included a secured contract with an existing mother and baby unit and establishing a mother and baby unit in Wales. I understand the Tier 4 Sub Group has been asked to develop the options further, with particular reference to the relationship with local specialist mental health services and the impact on patient outcomes.
My letter of 1 August to the Children, Young People and Education Committee, which includes a link to the report, can be found on the Committee website:
http://senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=256&RPID=1508596009&cp=yes

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am werthusiad Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan o orkambi, cyffur newydd i drin ffibrosis cystig? (WAQ74175)

Answer received on 25 September 2017

Vaughan Gething: My previous answer to WAQ73727 still applies.
We believe everyone should have access to cost-effective medicines to meet their clinical needs. To achieve this we are guided by the recommendations of the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) and the All-Wales Medicines Strategy Group (AWMSG).
NICE has not recommended lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) for routine use in the NHS in Wales or England; nor has the Scottish Medicines Consortium recommended its use in Scotland. Neither appraisal body recommended its use due to the very high cost charged by the manufacturer and the uncertainties of the longer term benefits of this treatment.
In December last year, NICE re-issued their Technology Appraisal guidance under their “Do Not Do” guidance, emphasising this treatment should not be made routinely available.
The All-Wales Therapeutics and Toxicology Centre (AWTTC) has contacted the manufacturer, Vertex Pharmaceuticals, and strongly encouraged them to make a submission to AWMSG for appraisal. Vertex Pharmaceuticals has still not done so.

Nathan Gill (Gogledd Cymru): Ymhellach i WAQ73905, beth yw costau cysylltiedig darparu cyffuriau o'r fath yn ystod y cyfnod hwn? (WAQ74183)

Derbyniwyd ateb ar 25 Medi 2017

Vaughan Gething: The table below shows the number and net ingredient costs (NIC) of prescriptions per calendar year.  The figures represent prescriptions for tablets and capsules only, where paracetamol or ibuprofen is the primary or sole active ingredient.
 

Prescriptions for paracetamol and ibuprofen tablets
Year20152016
MedicineNumberNIC (£)NumberNIC (£)
Paracetamol1,348,0304,674,357.421,305,4263,785,799,63
Ibuprofen379,2041,136,891.26327,829936,760.63


All prescribers decide on clinical grounds what a patient needs on prescription to help improve their health, based on their professional judgement and the patient's clinical needs.  It is appropriate, for example, to prescribe paracetamol for patients with long-term conditions such as arthritis.
 
Nathan Gill (Gogledd Cymru): Beth oedd y gost i'r GIG o gyffuriau presgripsiwn a ddychwelwyd a heb eu defnyddio i fferyllfeydd yn ystod 2015-16 a 2016-2017? (WAQ74184)

Derbyniwyd ateb ar 25 Medi 2017

Vaughan Gething: This data is not recorded.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amseroedd aros ar gyfer asesiadau gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac esbonio beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leihau nifer y cleifion sy'n aros dros 28 diwrnod rhwng cael eu cyfeirio a chael asesiad? (WAQ74189)

Derbyniwyd ateb ar 25 Medi 2017

Vaughan Gething: Latest data for June 2017 published to StatsWales shows that within Betsi Cadwaladr University Health Board 83% of people referred for assessment by Local Primary Mental Health Support Services (LPMHSS) were seen within 28 days of referral. This compares favourably with the all-Wales figure of 79% and is within the threshold we have set of a minimum 80% achievement against the target.
In recent years we have provided new annual funding to improve provision for LPMHSS across Wales. This includes £1.5m targeted at all-ages and £800,000 specifically targeted at improving provision for children and young people. I keep health board activity in this area under regular review and discuss progress and what more can be done to improve performance at my regular meetings with health board vice chairs. 


 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i ddatblygu cod ymddygiad arfordirol ledled Cymru i warchod bywyd morol Cymru? (WAQ74172)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): A Wales-wide Sea Wise Code has been produced by Natural Resources Wales and is available on its website via the following address:
https://naturalresources.wales/media/3513/sea-wise-code.pdf

The code helps users of the sea to understand how the wildlife of the seas and coasts of Wales is protected and what actions they can take to stay within the law. There are also local marine codes of conduct in place at several of our Special Areas of Conservation, including the Severn Estuary, Pembrokeshire Marine, Cardigan Bay, Pen Llŷn a’r Sarnau and also around the Anglesey and Conwy coast. 


 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Beth yw ymateb Ysgrifennydd y Cabinet i ganfyddiadau'r Gynghrair dros Dirluniau Dynodedig Cymru yn ei ymateb i adroddiad 'Tirweddau'r Dyfodol: Cyflawni dros Gymru' a sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â'r pryderon a nodir? (WAQ74173)
 
Ateb i ddilyn.
 
Nathan Gill (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad o reoliadau bridio cŵn Cymru? (WAQ74185)

Derbyniwyd ateb ar 22 Medi 2017

Lesley Griffiths: Officials and Local Authorities have recently been gathering information on licensed breeders in Wales. The information is currently being assessed and recommendations will be submitted to me by the end of October.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Lynne Neagle (Torfaen): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i fonitro nifer yr achosion o ddadfeddiannu o ganlyniad i ôl-ddyledion rhent yng Nghymru? (WAQ74186)

Derbyniwyd ateb ar 26 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant): The Welsh Government publishes a regular quarterly headline for Wales on social landlord possession actions taken in the County Courts in England and Wales. 

The data indicates that local authorities have made significant progress in delivering improved services to homeless people.  
 
Lynne Neagle (Torfaen): Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i sicrhau bod darparwyr tai cymdeithasol yng Nghymru yn cadw at y protocol cyn gweithredu ar gyfer dadfeddiannu? (WAQ74187)

Answer received on 26 September 2017

Carl Sargeant: The Welsh Government has been working with Shelter Cymru, Community Housing Cymru and the Welsh Local Government Association to promote the consistent application of this protocol and will continue to do so.  
 

Partners & Help