Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 19 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 26 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Huw Irranca–Davies (Ogwr): Yn dilyn y cyhoeddiad am ychwanegu pum tren pedwar cerbyd ychwanegol wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y bydd y trenau hyn yn cael eu defnyddio ar lwybrau yng Nghymru? (WAQ73914)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The additional rolling stock will be introduced at the end of the current franchise, as such it is too early to indicate where they will be deployed.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am benderfyniad Llywodraeth Cymru i ddileu'r £10 miliwn o arian trethdalwyr a glustnodwyd i Cardiff Aviation, o ystyried ei fod wedi methu â chyflawni llawer o'r addewidion a wnaed pan oedd y cymorth ariannol ar gael? (WAQ73915)
Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi pa wiriadau diwydrwydd dyladwy a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth ddyfarnu arian i Cardiff Aviation, gan gyfeirio'n benodol at hyfywedd y busnes yn sgil cystadleuaeth o fannau eraill? (WAQ73916)

Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

 
Ken Skates: Cardiff Aviation Limited was a start up company and has only been supported through the Enterprise Zone Business Rates Scheme. They have not received any additional funding from the Welsh Government. The company was awarded the maximum annual grant available under the terms of the Business Rates scheme for 2014/15 and 2015/16. As you are aware, the provision of Business Rates Relief is not dependent on job creation.
The Enterprise Zone Business Rates Scheme was a discretionary scheme available to qualifying businesses who demonstrated they met the overall objectives of the scheme. All applications that have been considered for support were subject to a financial due diligence assessment which ensured payment of grant was only made following proof of defrayment of the rating liability.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 
Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y dyfarniad sy'n ei gwneud yn ofynnol bod darparwyr gofal yn talu'r isafswm cyflog ar gyfer sifftiau cysgu i mewn, gan gynnwys chwe blynedd o ôl-gyflog, ac esbonio'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud ar y cyd â Llywodraeth y DU i liniaru effaith ariannol y newid? (WAQ73917)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol(Rebecca Evans): Policy on the National Minimum Wage is not devolved to Wales and enquiries need to be addressed to the UK Government.

The Welsh Government has implemented a £19 million grant in 2017/18 to enable local authorities as commissioners to support their social care providers to implement the National Living Wage, which is part of the National Minimum Wage.  Local authorities have flexibility in how they use this grant and can use it to help providers meet the cost of sleep-in shifts.  The government intends to transfer this grant funding into the revenue support grant in 2018-19.

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Sut y mae'r Ysgrifennydd y Cabinet yn gweithio yn y sector gofal iechyd sylfaenol i godi ymwybyddiaeth o diabetes math un ymysg plant? (WAQ73918)

Derbyniwyd ateb ar 28 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething): The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends blood glucose testing of children and young people showing possible symptoms of type 1 diabetes. The Diabetes Delivery Plan recognises all healthcare professionals should understand the symptoms of type 1 diabetes and be able to identify when a child or young person should be tested using a blood capillary glucose test. In addition, the National Paediatric Diabetes Audit, part of the Welsh Government’s clinical audit programme for Wales, reported on 13 July about the need to raise awareness of type 1 symptoms.

The Diabetes Delivery Plan was updated in December 2016 and includes a commitment to deliver a public awareness campaign for the symptoms of type 1 diabetes in children, to be led by Diabetes UK Cymru. This campaign launched on 12 June. Additional commitments made in the Plan are being taken forward by the Diabetes Implementation Group and the Children and Young People’s Diabetes Network. These include working with health boards to support GP implementation of guidelines, piloting an agreed pathway of care for young people who present to primary care with Diabetic Ketoacidosis, consideration of formalising incident reporting for cases of late diagnosis and encouraging specialist feedback to GPs on all new diagnoses; as well as supporting healthcare professionals with educational opportunities.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): O 1 Gorffennaf 2017 ymlaen, faint o wardiau ysbyty a gafodd eu cau ym mhob bwrdd iechyd oherwydd pryderon am lefelau  staffio, a faint o welyau y mae hyn yn ei gynrychioli? (WAQ73919)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: This information is not held centrally.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

David Rees (Aberafan): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad presennol i afreoleidd-dra ariannol yn NSA Afan? (WAQ73923)

Derbyniwyd ateb ar 2 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (Carl Sargeant):  The investigation into this matter is still ongoing, so it would be inappropriate for me to comment at this time.    

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Faint o seddi cynghorau tref a chymuned yng Nghymru na chafodd eu gwrthwynebu yn etholiadau 2017? (WAQ73921)

Derbyniwyd ateb ar 31 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford): I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the internet.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): Beth yw cyfanswm y cyllid sydd i'w ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect i gyfuno Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw ym Mwrdeistref Sirol Conwy? (WAQ73920)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (Kirsty Williams): The amalgamation of Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont and Ysgol Trefriw are funded through the 21st Century Schools and Education programme. This project will receive £1,687,944 from the Welsh Government, towards the total project costs of £3,375,889.

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Pa gyllid neu ysgoloriaethau sydd ar gael ar gyfer y rhai sydd am astudio diploma cenedlaethol mewn dawns proffesiynol? (WAQ73922)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Kirsty Williams: A means-tested Dance and Drama Award (DaDA) is made available by the UK Government for students (aged 16-23) to help with fees and living costs at one of 19 private dance and drama schools listed on the 'gov.uk' website. Students ordinarily living in Wales are eligible to apply for a DaDA if studying an eligible Level 5 or Level 6 Trinity College London Diploma in Professional Dance, Music or Acting. Students must apply direct to the dance and drama school.
 
At higher education level, if the provision is available as a designated higher national certificate or diploma (HNC/HND), Welsh-domiciled students may be eligible to apply for loans and grants for tuition fees and living costs from Student Finance Wales.

There are also trusts and charities that may be prepared to assist by means of small grants or loans. There are standard lists in most public reference libraries including the Educational Grants Directory.

Partners & Help