Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 17 Gorffennaf 2017 i'w hateb ar 24 Gorffennaf 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Yn dilyn llythyr Ysgrifennydd y Cabinet, dyddiedig 26 Ebrill 2017, yn nodi pa orsafoedd rheilffordd a fydd yn cael eu pennu fel blaenoriaethau ar gyfer asesu cam dau, pryd y ceir cadarnhad a oedd y gorsafoedd Cokett a Glandŵr arfaethedig wedi pasio cam dau? (WAQ73902)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): We will report on the outcome of the next stage of work later in the Autumn.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r rhesymau pam nad yw Gwasanaeth Gwaed Cymru yn caniatáu i waed gael ei basio i'w dosbarthu gan Beiciau Gwaed Cymru ar hyn o bryd? (WAQ73899)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa ofynion eraill y mae'n rhaid Beiciau Gwaed Cymru eu cyflawni er mwyn cyflwyno gwaed ar ran Gwasanaeth Gwaed Cymru o gofio ei fod wedi gweithio'n helaeth gyda GIG Cymru a chyflawni'r holl hyfforddiant y mae'n credu y bydd ei angen? (WAQ73900)

Ateb i ddilyn.

Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon(Vaughan Gething): I recognise that volunteers play an important role in supporting the delivery of public services throughout Wales, including health. However, any decision about local arrangements rightly lies with individual NHS organisations and it would not be appropriate for me to intervene. However the transportation of blood must meet, amongst other things, the regulatory requirements of the UK Blood Safety and Quality Regulations 2005 (BSQR) with compliance audits undertaken by the Medicines and Health care products Regulatory Agency (MHRA). I understand the Director of the Welsh Blood Service has met with Blood Bikes Wales.

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Yn dilyn cadarnhad ar 29 Mawrth 2017, mewn ymateb i WAQ73252, y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi datganiad ar integreiddio a gweithio mewn partneriaeth gyda'r Gronfa Gofal Canolraddol dros y misoedd nesaf, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau ar ba ddyddiad y bydd y datganiad hwn yn cael ei ddarparu? (WAQ73901)

Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Rebecca Evans): I intend to issue a Ministerial Statement in October on the integration of health and social care.  This will allow me to set out the progress made by regional partnership boards, including in relation to the establishment of pooled funds for care home accommodation functions, following updates I have asked them to provide me.  That statement will also set out how boards have utilised the rebranded Integrated Care Fund.

Nathan Gill (Gogledd Cymru): Beth oedd y gost i'r GIG yng Nghymru o gyffuriau presgripsiwn a gasglwyd heb eu defnyddio o gartrefi gofal yn ystod 2015-2016 a 2016-2017 a beth yw'r trefniadau ar gyfer eu hailddefnyddio a/neu ddinistrio? (WAQ73903)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: This data is not currently recorded. The type of unused drugs may vary and will affect how their disposal is undertaken. Importantly, all prescriptions from a GP are for personal use by a specific patient and, for safety reasons, they are unsuitable for re-use.
 
Nathan Gill (Gogledd Cymru): Beth oedd y gost i'r GIG yng Nghymru o bresgripsiynau heb eu casglu yn ystod 2015-2016 a 2016-2017? (WAQ73904)
 
Derbyniwyd ateb ar 27 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: There is no cost to NHS Wales. Dispensing contractors are only reimbursed for prescriptions dispensed to patients.
 
Nathan Gill (Gogledd Cymru): Faint o bresgripsiynau a gafodd eu cyhoeddi ar gyfer tabledi sydd â sail a) ibwproffen a b) paracetamol yn ystod y blynyddoedd ariannol 2015-2016 a 2016-2017? (WAQ73905)
 
Derbyniwyd ateb ar 21 Gorffennaf 2017

Vaughan Gething: The table below shows the number of prescriptions per calendar year.  The figures represent prescriptions for tablets and capsules only and where paracetamol or ibuprofen is the primary or sole active ingredient.
 

Number of prescriptions
Medicine20152016
Ibuprofen1,348,0301,305,426
Paracetamol379,204327,829

Partners & Help