Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 8 Mawrth 2016 i'w hateb ar 15 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog rannu copi diwygiedig o'r cytundeb ar gyfer y grantiau i ariannu'r gwaith o ddatblygu Canolfan Glynrhedyn gan Rhondda Life Cyfyngedig? (WAQ69980)

Derbyniwyd ateb ar 18 Mawrth 2016

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): The letter I sent you  on 16th March 2016 included an amended copy of the original grant agreement.

Gofyn i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog egluro'r rhesymeg dros eithrio gofyniad i Gyrfa Cymru wneud darpariaeth ar gyfer fetio lleoliadau profiad gwaith o safbwynt iechyd a diogelwch o fis Medi 2015 ymlaen? (WAQ69982)

Derbyniwyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Gweinidog Addysg a Sgiliau (Huw Lewis): As directed by the Welsh Government in the 2015-16 Remit Letter issued to Career Wales in December 2014, the company ceased providing a National Work Experience Database service, and related health and safety checks, to all Local Authorities in September 2015.  

Two factors drove this decision. First, it is fully the responsibility of schools to secure delivery of the Careers and the World of Work curriculum framework, including any related experiences of the world of work. In light of the budget pressures faced by Careers Wales it was decided that it was no longer appropriate to expect the company to carry these costs on behalf of schools. The employer/business has the primary duty for Health and Safety on its premises and for its staff and customers (which includes the pupil on placement) and the HSE guidance says that school should carry out reasonable checks.

Second, given that it is a schools responsibility to secure delivery of the Careers and the World of Work curriculum, it is reasonable to expect schools to undertake the appropriate checks on work experience placements.

The remit letter can be found at: http://gov.wales/topics/educationandskills/pathways/careers/?lang=en

Following this change to the remit Julie James AM, Deputy Minister for Skills and Technology, wrote to all secondary Head Teachers in Wales in February 2015 setting out the changes and the duties on schools going forward. 

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a fydd AirLinks yn ad-dalu cwsmeriaid a dalodd am docynnau o flaen llaw ar gyfer y gwasanaeth awyr rhwng de a gogledd Cymru? (WAQ69978)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog gadarnhau statws AirLinks fel cwmni a'r effaith debygol y bydd hyn yn ei chael ar gwsmeriaid sy'n ceisio cael ad-daliad am docynnau y talwyd amdanynt ymlaen llaw ar y gwasanaeth awyr rhwng de a gogledd Cymru? (WAQ69979)

Derbyniwyd ateb ar 11 Mawrth 2016

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (Edwina Hart): My officials are actively working with the Civil Aviation Authority and Links Air to seek a resolution for passengers experiencing difficulties receiving refunds

I am also considering what additional measures the Welsh Government may take should the current situation continue, as I would not wish to see passengers impacted by this situation.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o dai y mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd yn cael eu hadeiladu, fel yr amlinellir yn yr ateb i WAQ69943, gan gynnwys y dyddiadau ar gyfer pryd y mae'r gwaith adeiladu'n debygol o ddechrau? (WAQ69983)

Derbyniwyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Edwina Hart: The Vale of Glamorgan has identified the land adjacent to the road in their LDP for provision of housing. Officials are progressing discussions with the Council about the numbers of houses and the timetable for when they will be released.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Faint o arian y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddyrannu ar gyfer y gwelliannau ffyrdd a amlinellir yn yr ateb i WAQ69943, gan gynnwys y dyddiadau pan fo'r gwaith yn debygol o ddechrau a gorffen? (WAQ69984)

Derbyniwyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Edwina Hart: Officials are at the early stage of discussions with the Vale of Glamorgan Planning Authority. It is our intention to commence delivery of the road at the earliest opportunity. The construction start date has yet to be determined as the planning process will be subject to all the statutory time periods applicable to a scheme of this nature. The provisional forecasts indicate an 18 month construction period and an initial construction cost estimate of approiximitely £15m.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Yn sgil y cyhoeddiad gan Aston Martin ynghylch Sain Tathan, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau pwy fydd yn berchen ar y cyfleuster, ac a fydd yn cael ei drosglwyddo i Aston Martin neu ei gadw gan Lywodraeth Cymru? (WAQ69985)

Derbyniwyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Edwina Hart: Aston Martin will be purchasing the facility from Welsh Government.

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael ynghylch ardrethi busnes yn Arberth? (WAQ69986)W

Ateb i ddilyn.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal ynghylch ardrethi busnes yn nhre Penfro? (WAQ69987)W

Ateb i ddilyn.

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith colli swyddi Npower ar Gymru, yn enwedig yn Sir Benfro? (WAQ69988)W

Derbynwiyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Edwina Hart: The announcement by N-Power is disappointing, but it is still unclear if any of the 2500 jobs will be lost in Wales or whether there will be impact on the wider supply chain.  I have asked my Officials to monitor the situation closely and we stand ready to do all we can to support any workers or businesses impacted by the announcement and to try to mitigate any negative impacts on the Welsh economy.

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog nodi'r swm a wariwyd ar ofal cleifion practis cyffredinol fel canran o gyfanswm y gyllideb ym mhob un o'r 10 mlynedd diwethaf? (WAQ69989)

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog nodi'r swm a wariwyd ar ofal cleifion practis cyffredinol mewn termau arian parod ym mhob un o'r 10 mlynedd diwethaf? (WAQ69990)

Derbyniwyd ateb ar 22 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford): These two questions are answered together. The information requested is as follows:

 http://www.assembly.wales/written%20questions%20documents/information%20further%20to%20written%20assembly%20question%2069989-69990/160315%2069989-90-w.pdf

The spend on General Medical Services figures are consistent with the Wales figures in the Investment in General Practice report, published by the Health & Social Care Information Centre.

 

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y tanau a achosir gan ffynonellau tanio trydan yn y pum mlynedd diwethaf yng Nghymru? (WAQ69981)

Derbyniwyd ateb ar 15 Mawrth 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews) :

As with fires more generally, the number of electrical fires has fallen in the last five years.  The data are as follows:

2010-11 – 2,365

2011-12 – 2,123

2012-13 – 2,130

2013-14 – 2,073

2014-15 – 2,019.

These include fires at all locations (dwellings, other buildings, road vehicles and outdoors), where any form of electrical circuit or electrically powered equipment or appliance was known to be the source of ignition.   

The 2014-15 data are currently provisional.

Partners & Help