Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 23 Chwefror 2016 i'w hateb ar 1 Mawrth 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ba mor ymarfer yw casgliadau bin misol? (WAQ69896)

Derbyniwyd ateb ar 7 Mawrth 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): It is a matter for each individual local authority to decide on collection frequencies.

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau faint y mae wedi'i wario ar y cynllun Cymunedau yn Gyntaf dros gyfnod y pedwerydd Cynulliad, a'r gwariant a ddyrannwyd ar gyfer y cynllun yn y flwyddyn ariannol 2015/16? (WAQ69901)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): The current phase of Communities First was launched in November 2012. Since then, the amounts paid to the 19 Communities First Lead Delivery Bodies for delivery of the programme in their respective Clusters were £3,895,894.24 in the last quarter of 2012/13, £26,555,039.34 during 2013/14, and £31,468,168.64 in 2014/15.  Funding of £31.7million has been agreed for Communities First in 2015/16.

The Communities Purposes Budget Expenditure Line, through which the Communities First programme is funded, also funds Communities First shared outcomes projects and support contracts.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa sicrwydd y gall y Gweinidog ei roi y bydd gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddyg ymgynghorol yn parhau i fod ar gael ym mhob ysbyty cyffredinol dosbarth yng ngogledd Cymru, ac am ba gyfnod o amser? (WAQ69892)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am wasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddygon ymgynghorol mewn ysbytai cyffredinol dosbarth yng ngogledd Cymru? (WAQ69893)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mark Drakeford):

Betsi Cadwaladr University Health Board agreed in December consultant-led maternity services would remain at each of the three district general hospitals. The health board's priority is to make sure women's and maternity services across North Wales are sustainable and stable for the long term.

The Deputy Minister and I meet regularly with the chair of Betsi Cadwaladr University Health Board to discuss service issues.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa waith monitro a rheoleiddio sy'n cael ei wneud ar draws y GIG yng Nghymru er mwyn osgoi'r cymysgedd angheuol o fethiannau yr adroddwyd arnynt yn Ysbyty Cyffredinol Furness Bae Morecombe? (WAQ69894)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Mark Drakeford:

When failings in Morecambe Bay NHS Foundation Trust were made public in 2013 all maternity services in Wales carried out reviews to ensure similar issues were not happening in Wales. No similar problems were identified.

Learning from Morecambe Bay led to a strengthened model of midwifery supervision being implemented across every health board in Wales in 2014.

The all-Wales Maternity Network was established in January 2015 to drive improvements in the quality and safety of maternity services.

National performance indicators have been in place in Wales since 2012, which are measured via annual maternity performance boards.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog roi gwybod beth yw cyfanswm y gost o ddatblygu'r uned mân anafiadau newydd yn Ysbyty Llandudno? (WAQ69895)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Mark Drakeford:  I approved £1.951m capital funding to develop the new Minor Injuries Unit at Llandudno Hospital.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa fath o frechlyn ffliw, ar gyfer pa straen o ffliw, sydd wedi cael eu harchebu gan bob bwrdd iechyd ar gyfer gaeaf 2015/16? (WAQ69902)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa fath o frechlyn ffliw, ar gyfer pa straen o ffliw, a argymhellwyd gan Brif Swyddog Meddygol Cymru ar gyfer gaeaf 2015/16? (WAQ69903)

Derbyniwyd ateb ar 4 Mawrth 2016

Mark Drakeford: The World Health Organization (WHO) monitors influenza globally and each year it recommends the strains of influenza virus which should be included in the vaccines produced by manufacturers for use in the forthcoming influenza season. For the 2015-16 season, WHO recommended the following three virus strains should be included in all vaccines:

  • An A/California/7/2009 (H1N1) pdm09-like virus.
  • An A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus;
  • A B/Phuket/3073/2013-like virus.

For quadrivalent vaccines, the WHO recommended the above three virus strains along with a B/Brisbane/60/2008-like virus.

The Chief Medical Officer for Wales has not made any specific recommendations about the flu vaccine for Wales over and above those made by WHO guidelines, with the exception of advice about the use of the nasal spray vaccine which is used in the children's vaccination programme. 

In line with advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, the nasal spray vaccine is made available from centrally-held stocks to GPs and health board school nursing services. This vaccine contains the four virus strains indicated above.

Health boards are responsible for ordering influenza vaccines for use in their staff vaccination programmes and for those patients who require vaccination in hospital. GPs order influenza vaccines direct from manufacturers.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am pam fo'r trothwy o gefnogaeth etholiadol ar gyfer refferenda lleol yn 10 y cant yng Nghymru, ond 5 y cant yn Lloegr? (WAQ69897)

Derbyniwyd ateb ar 2 Mawrth 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

The Welsh Government believes 10% of the electorate is an appropriate threshold for local referenda. It provides the right balance between public accountability in respect of matters of broad public concern and the disruption and unnecessary cost which frivolous or malicious petitions cause.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad fesul awdurdod lleol o faint a ddyrannwyd ar gyfer costau ymgysylltu â'r gymuned yn ystod y flwyddyn 2014-15? (WAQ69898)

Derbyniwyd ateb ar 26 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

We do not hold this information centrally.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o sut mae'r £2.5 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2016/7 ar gyfer Powys, Ceredigion a Sir Fynwy yn cael eu dyrannu? (WAQ69899)

Derbyniwyd ateb ar 26 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

I refer you to my Written Statement of 10 February.  It provides a breakdown of the allocation of the £2.5 million of top-up funding to the three Authorities in question:

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2016/lgsettlement/?lang=en

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhan honno o'r asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer Bil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru), sy'n datgan bod Llywodraeth Cymru "wedi nodi'n glir na ddylai fod angen i gyfanswm y dreth gyngor a gesglir gan awdurdodau gynyddu o ganlyniad i uno awdurdodau lleol"? (WAQ69900)

Derbyniwyd ateb ar 26 Chwefror 2016

Leighton Andrews:

Councils in Wales collect around £1.3 billion a year in council tax.  There is no reason why this figure should increase solely as a consequence of mergers.

Partners & Help