Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 11 Chwefror 2016 i'w hateb ar 18 Chwefror 2016

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig bum diwrnod gwaith o leiaf cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Cyhoeddir yr atebion unwaith iddynt gael eu derbyn yn yr iaith y'u cyflwynir ynddi, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a roddir yn y Gymraeg.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o gyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i'r prosiect Technoleg, Amaethyddiaeth ac Effeithlonrwydd a wariwyd ar:

a) datblygu cronfa ddata cysylltu ganolog;

b) offer

c) offer ar gyfer arwerthiannau

d) eitemau ategol

e) costau staff Menter a Busnes

f) costau staff eraill

(WAQ69793)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd (Rebecca Evans): The costs of developing a database to support this work were £648,427.53.  In addition £411,452.26 of project equipment was funded of which £15,000.00 was used to facilitate auctions.  There were no additional ancillary costs however £76,173.10 was allocated towards an evaluation of the project delivery.

Some £915,897.02 was allocated towards staff salaries with a further £108,490.85 allocated towards Overheads, T&S costs and Recruitment.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog ystyried newid y rheolau o ran gwyddau Canada fel eu bod yn cael eu dosbarthu fel plâu yn hytrach nag adar y dŵr? (WAQ69794)R

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Rebecca Evans: I have no plans to change the law regarding Canada geese.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  O ystyried y ffaith bod anghysondeb rhwng siroedd ynghylch a chaniateir saethu adar gwyllt ar ddydd Sul, a wnaiff y Gweinidog ystyried symleiddio'r rheolau fel y caniateir saethu adar gwyllt saith diwrnod yr wythnos ledled Cymru? (WAQ69795)R

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Rebecca Evans: I have no plans to change the law so that it is permitted to shoot wildfowl 7 days a week across the whole of Wales.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A oes gan y Gweinidog unrhyw gynlluniau i newid y gyfraith sy'n gwahardd ffermwyr rhag gwerthu gwyddau Canada a gaiff eu saethu ar eu tir? (WAQ69796)R

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Rebecca Evans: I have no plans to change the law relating to Canada geese

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o brosiectau adeiladu, toeon a chynnal a chadw yng Nghymru a ataliwyd neu yr amharwyd arnynt yn ystod y 3 blynedd diwethaf oherwydd gwylanod nythu, a beth oedd cost yr amhariad hwn? (WAQ69797)R

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Gweinidog Cyfoeth Naturiol (Carl Sargeant): We have no records of building, roofing and maintenance projects in Wales which have been stopped or disrupted in the past 3 years because of gulls nesting. Therefore we have no records of cost disruption.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa swyddi blaenorol y mae'r Athro Harris wedi'u gwneud a'r effaith bosibl y gallai hyn ei chael ar natur ddiduedd adolygiad Llywodraeth Cymru o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau? (WAQ69798)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Rebecca Evans: It is for Professor Harris to answer any comments raised on his previous activities. Professor Harris has put in place a two part review process. Firstly to determine what evidence was available, and secondly to conduct a statistical process on the information that has been presented.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Faint o arian sy'n gysylltiedig ag adolygiad Llywodraeth Cymru o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau? (WAQ69799)

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Rebecca Evans: The total contract is approximately £8,000. That includes the cost of three researchers, meetings with the researchers and the production of a final report.  

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion y broses a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phenodi'r Athro Harris ar gyfer adolygiad Llywodraeth Cymru o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau? (WAQ69800)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa waith paratoadol a gafodd ei wneud mewn perthynas ag adolygiad Llywodraeth Cymru o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau? (WAQ69801)

Derbyniwyd ateb ar 17 Chwefror 2016

Rebecca Evans: We have received numerous requests to consider banning the use of wild animals in circuses that visit Wales. Despite discussions at official and Ministerial level, the UK Government has consistently failed to implement plans to implement a ban on an England and Wales basis.

The latest UK Government-commissioned independent report, ‘Wild Animals in Travelling Circuses: The Report of the Chairman of the Circus Working Group’ (commonly referred to as the ‘Radford Report’) was published more than eight years ago and I felt now was the time to review all the science and available literature from within the UK, Europe and further afield. Given the shortness of the Review and the limited number of appropriate academics in this field, officials took advice from other academics and several names were mentioned. After further officials discussion, Professor Harris was approached to discuss the terms with officials and Veterinary Advisors. He was duly appointed after terms and conditions of a contract were reviewed.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff y Gweinidog roi manylion yr union gylch gorchwyl a bennwyd ar gyfer adolygiad Llywodraeth Cymru o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau? (WAQ69802)

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Rebecca Evans: I will write to you as the terms were detailed and set out in a standard Welsh Government contract.  In brief, the review will assess the evidence available, including a systematic literature review, of whether the welfare, both physical and mental, of wild and/or non domesticated animals is sub optimal in travelling and non-travelling circuses.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A oes unrhyw bryderon diogelwch wedi'u trafod â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r safle arfaethedig ar gyfer ysgol newydd yng Nghwmaman? (WAQ69803)

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Carl Sargeant: No such concerns have been raised.  The site selection and planning processes are matters for the local authority to consider.

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa adroddiadau cynllunio a/neu ymchwiliadau sydd wedi cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r ysgol gynradd arfaethedig a adeiladwyd ar safle hen lofa yng Nghwmaman? (WAQ69804)

Derbyniwyd ateb ar 19 Chwefror 2016

Carl Sargeant: The Welsh Government has had no involvement in the site selection or planning processes for the proposed primary school in Cwmaman.

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu unrhyw gynlluniau i gryfhau cynllun gweithredu rhianta Llywodraeth Cymru? (WAQ69790)

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau i ddatblygu strategaeth rhianta genedlaethol? (WAQ69791)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (Lesley Griffiths): Providing good quality parenting support remains a priority for this Government. In September 2014, we published 'Parenting in Wales: guidance on engagement and support'.  It sets out the Welsh Government's expectations on how parenting support should be provided.

We continue to provide support, information and advice to parents to strengthen their parenting capacity  Through a universal provision and our targeted programmes, such as Flying Start and Families First. Our campaign, 'Parenting. Give it time', offers tips and advice to parents on positive approaches to raising children.

I have no plans to develop a national parenting strategy at this stage in the Assembly term. 

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a rhieni ifanc i gael mynediad at gyngor a chefnogaeth mewn perthynas â sgiliau arian? (WAQ69792)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Lesley Griffiths:

We are considering consultation responses to our draft Financial Inclusion Strategy, which is a universal strategy for everyone in Wales. It contains three core themes, with one being Building Financial Understanding and Capability. Once the Final Strategy is published in March, we will be working on developing a Delivery Plan to implement work in this area.

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu datganiad am ffigurau diweddar y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol sy'n dangos gostyngiad o ddau y cant yn nifer y tai newydd a adeiladwyd yng Nghymru yn ystod 2015-16? (WAQ69806)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Lesley Griffiths: Although the overall figures from the National House Building Council show a 2% decrease on their registrations from the previous year, there is a long-term positive trend in Welsh house building with 20% more houses started in 2014-15 compared to the previous year. In addition, between July and September 2015 a total of 1,736 new homes were completed, which is a 17% increase on the same quarter of 2014.

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad o ddigartrefedd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd 2011-2012, 2012-13, 2013-14 a 2014-2015 yn ôl awdurdod lleol? (WAQ69807)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2015

Lesley Griffiths:

Information on households accepted as eligible, unintentionally homeless and in priority need by individual local authority is available via the attached link: https://statswales.wales.gov.uk/v/BSC_

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ffigurau ar gyfer Cymorth Gwella Tai yn 2014-15? (WAQ69808)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Lesley Griffiths:

These figures confirm Local Authority spending in this area has reduced by less than 1% compared to the previous year.  This reflects the importance the Welsh Government and Local Authorities place on the importance of housing improvements despite the continuing pressure on their resources due to the UK Government's budget reductions.

 

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad yn nodi sut y bydd y £20 miliwn mewn cymorth ar gyfer tai ac adfywio a gyhoeddwyd yng nghyllideb 2016/17 yn cael ei ddyrannu? (WAQ69809)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Lesley Griffiths: Financial transactions (repayable loans and equity investment) of £20m will support housing and regeneration projects across Wales through:

  • £10m investment in the Land for Housing Scheme, which will provide recyclable loan funding to registered social landlords to purchase land to support housing supply; and
  • £10m investment in the Town Centre Loan Fund, which will expand the current scheme to invest in empty and under utilised buildings by at least 40 initiatives.

    Both schemes operate application rounds and applicants will be applying for the funding.

 

Gofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Melding (Canol De Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i leihau nifer y cleifion sydd angen gofal diwedd bywyd a gaiff eu derbyn i ysbytai ar frys lle nad oes angen gwneud hynny neu lle nad ydynt am wneud hynny? (WAQ69805)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Mark Drakeford):

Concerted action is being taken to ensure that end-of-life care does not involve unnecessary or unwanted emergency admissions to hospitals.

The Welsh Ambulance Services NHS Trust (WAST) has made a number of changes to improve care for people at the end of their lives. This includes:

  • WAST staff can access Canisc (Cancer Network Information System Cymru) and the work of the end-of-life care team;
  • The end-of-life care team and WAST are working together to explore how to highlight the people's end-of-life care wishes documents. This will provide WAST personnel with key information relating to the existence of Do Not Attempt Cardio Pulmonary Resuscitation; advance decisions to refuse treatment and advance care plans and where these documents are held; 
  • WAST is introducing end-of-life care to its mandatory continuing professional development training for staff.

The End-of-Life Care Delivery Plan sets out when patients and their families will be supported at the end of life, providing high-quality care in all settings for people of all ages. The plan's aim is for:

  • People in Wales to have a healthy realistic approach to dying, planning appropriately for the event;
  • People dying in Wales to have access to high-quality care wherever they live and die whatever their underlying disease or disability, devoid of any prejudice in relation to their personal situation;
  • To ensure systems are in place to allow more people to receive care and die in the place of their choice.

£6.4m has been invested annually over the past few years, which has allowed Wales to provide seven-day, 24-hour specialist services to ensure advice is available for professionals caring for patients in their homes, in hospices and in hospitals across Wales.

The second annual report, published in November, shows the percentage of people dying in hospital has fallen from 62.6% in 2008-09 to 56.2% in 2014-15.

To support an increase in hospice-at-home services and reduce admissions to acute wards for end-of-life care, the Welsh Government is investing more than £900,000 to expand hospice at home provision across Wales. Cardiff and Vale University Health Board has worked in partnership with Marie Curie to establish a hospice-at-home service covering Cardiff and the Vale of Glamorgan. Cwm Taf University Health Board, together with Marie Curie, is developing a hospice-at-home model. Rural areas within the Betsi Cadwaladr University Health Board area will be targeted to increase the capacity of the hospice at home service.

The Welsh Government is investing £3m to expand inpatient palliative care service for terminally-ill patients and their families at St David's Hospice, Newport. The new £5m specialist 15-bed hospice will be run by St David's Hospice Care, working in partnership with Aneurin Bevan University Health Board and Newport City Council. This will provide more support to those at the end of their lives and their families.

 

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am weithredu'r system SARCALL ledled Cymru? (WAQ69809)

Janet Finch-Saunders (Aberconwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y byrddau iechyd sydd wedi cytuno i ddefnyddio a gweithredu'r System SARCALL yn ystod unrhyw argyfwng penodol? (WAQ69810)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Dirprwy Weinidog Iechyd (Vaughan Gething): Betsi Cadwaladr University Health Board and the Welsh Ambulance Services NHS Trust currently have a system in north Wales whereby they will receive a notification when the Mountain Rescue Team is called to an incident.  I have been advised that there are currently no plans to implement the SARCALL system across Wales, although I am assured that Health boards and the Welsh Ambulance Services NHS Trust are committed to working closely with their emergency service partners and will continue to consider all opportunities to improve collaborate working.

Gofyn i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Aled Roberts (Gogledd Cymru): Yn dilyn ymlaen o gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Parthau Dim Galw Diwahoddiad yng Nghymru yn ystod dadl ar 25 Mehefin 2014, a wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am nifer y parthau sy'n weithredol yng Nghymru a pha gyllid a roddwyd ers hynny i gynorthwyo mwy o awdurdodau lleol i hyrwyddo a gweithredu ardaloedd o'r fath? (WAQ69811)

Derbyniwyd ateb ar 24 Chwefror 2016

Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (Leighton Andrews):

In November 2013, we invited Local Authorities to bid for one-off funding to support the creation of additional No Cold Caller Zones.  12 Local Authorities requested funding and £35,000 was provided.  This resulted in a further 15,000 homes being covered by No Cold Caller Zones in Wales.  In March 2015 a post code exercise was carried out to establish the numbers of homes covered, rather than the number of zones, and this was confirmed as 53,000 homes.  I have no plans for further funding for No Cold Calling Zones.

Partners & Help