Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 2 Rhagfyr 2015 i'w hateb ar 9 Rhagfyr 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

Gofyn i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol

1. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith cyfreithiau cynllunio ar faterion amaethyddol yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)0388(NR)

2. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella mynediad i wybodaeth gan y sector ffermio yng Nghymru? OAQ(4)0384(NR)

3. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am les alpacaod yng Nghymru? OAQ(4)0386(NR)

4. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gadwraeth cregyn bylchog ym Mae Ceredigion? OAQ(4)0387(NR)W

5. William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y newidiadau ym marchnadoedd yr Undeb Ewropeaidd ar y diwydiant ffermio yng Nghymru? OAQ(4)0394(NR)

6. William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am reoli stoc drig yng Nghymru? OAQ(4)0395(NR)

7. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hyrwyddo bwyd o Gymru ymhlith pobl ifanc? OAQ(4)0392(NR)W

8. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am wrthsefyll llifogydd yn Hen Golwyn? OAQ(4)0382(NR)

9. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y system graddio a ddefnyddir mewn lladd-dai cig eidion a chig oen? OAQ(4)0390(NR)

10. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatganiad am ddatblygu rhandiroedd yng Nghymru? OAQ(4)0385(NR)

11. Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ynni adnewyddadwy? OAQ(4)0381(NR)

12. William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyflwr presennol coedwigoedd Cymru? OAQ(4)0389(NR)

13. Christine Chapman (Cwm Cynon): A wnaiff y Gweinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghwm Cynon? OAQ(4)0391(NR)

14. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog amlinellu polisi Llywodraeth Cymru ar feithrin gwerthfawrogiad o'r amgylchedd naturiol o fewn cymunedau yng Nghymru? OAQ(4)0393(NR)

15. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ffermwyr yn Sir Benfro? OAQ(4)0383(NR)

Gofyn i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

1. Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i Ganolfan Cydweithredol Cymru? OAQ(4)0402(CTP) Trosglwyddwyd i'w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

2. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael am gyflwyno model bancio cymunedol yng Nghymru? OAQ(4)0409(CTP) Trosglwyddwyd i'w ateb yn ysgrifenedig gan y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

3. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector wirfoddol yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)398(CTP)

4. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yng Ngogledd Cymru? OAQ(4)0410(CTP)W

5. Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rhaglen Cefnogi Pobl? OAQ(4)0406(CTP)

6. Gwenda Thomas (Castell-nedd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am waith y sector gwirfoddol a gwirfoddoli yng Nghymru? OAQ(4)0401(CTP)

7. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i wella cysylltiadau cymunedol yng Nghymru yn sgil yr ymosodiadau terfysgol diweddar ym Mharis? OAQ(4)399(CTP)

8. Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r trydydd sector yng Nghymru? OAQ(4)0404(CTP)

9. Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Beth yw'r canllawiau diweddaraf y mae'r Gweinidog wedi'u rhoi i awdurdodau lleol mewn perthynas â darparu safleoedd teithwyr? OAQ(4)0400(CTP)

10. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi tai fforddiadwy Llywodraeth Cymru? OAQ(4)0407(CTP)

11. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effeithlonrwydd y rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OAQ(4)0405(CTP)W

12. Elin Jones (Ceredigion): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae cymunedau yng Ngheredigion yn elwa ar y rhaglen cyfleusterau cymunedol? OAQ(4)0403(CTP)W

13. Christine Chapman (Cwm Cynon): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau yng Nghwm Cynon? OAQ(4)0408(CTP)

14. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i adfywio'r stryd fawr yng ngorllewin Cymru? OAQ(4)0397(CTP)

Partners & Help