Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 28 Mehefin 2017

NNDM6348

David Melding (Canol De Cymru)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi mai Cymru yw'r unig un o'r gwledydd cartref sydd heb ganolfan rhewmatoleg bediatrig arbenigol.

2. Yn nodi bod tua 400 o blant yn ne Cymru yn unig sy'n dioddef o Arthritis Idiopathig Ieuenctid.

3. Yn cydnabod yr angen am ganolfan rhewmatoleg bediatrig amlddisgyblaeth yng Nghymru.

4. Yn nodi bod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o wasanaethau pediatrig arbenigol yng Nghymru.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi galwadau gan Gofal Arthritis, y Gymdeithas Arthritis Gwynegol Genedlaethol a Chymdeithas Brydeinig Rhewmatoleg ar gyfer creu canolfan rhewmatoleg bediatrig amlddisgyblaeth benodedig lwyr yng Nghymru.

Cefnogir gan:

Nick Ramsay (Mynwy)

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Hefin David (Caerphilly)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru)

NNDM6357

 
Lee Waters (Llanelli)
Jeremy Miles (Castell-nedd)
Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn condemnio'r 40 y cant o doriadau yng nghyllideb S4C ers 2010 a'i sefyllfa ariannol ansicr bresennol.

2. Yn gresynu at y toriad yn nifer oriau darlledu ITV Cymru dros yr ugain mlynedd diwethaf.

3. Yn nodi bod technoleg y cyfryngau a'r defnydd wedi newid yn sylweddol ers sefydlu S4C, gyda llawer mwy o lwyfannau a dulliau o gynhyrchu, cyhoeddi a dosbarthu cynnwys.

4. Yn nodi ymhellach bod y BBC yn bwriadu buddsoddi £30 miliwn i sefydlu sianel deledu newydd yn yr Alban.

5. Yn pryderu am y gostyngiad yn y cynnwys Cymraeg a chynnwys am Gymru ar radio masnachol.

6. Yn cytuno y dylai'r adolygiad o S4C y bwriedir ei gynnal eleni gan Lywodraeth y DU roi ystyriaeth lawn i ddatganoli cyfrifoldeb darlledu i Gymru.

7. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu gweithgor i ystyried a ddylid datganoli pwerau darlledu i Gymru, a sut i wneud hynny.
 
 

Partners & Help