Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynigion a Gwelliannau i'w Trafod yn y Dyfodol

Cynigion a gyflwynwyd ar 28 Mawrth 2017

NNDM6283

Huw Irranca–Davies (Ogwr)

Jeremy Miles (Castell-nedd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r £217 miliwn o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru dros y pum mlynedd diwethaf ac ymrwymiad pellach o £104 miliwn dros y pedair blynedd nesaf i wella effeithlonrwydd ynni yn y cartref a mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

2. Yn nodi ymhellach bod angen i effeithlonrwydd ynni yn y cartref gael ei wella'n sylweddol os yw Cymru am gyrraedd ei nod o ran datgarboneiddio a lleihau tlodi tanwydd.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried amrywiaeth ehangach o ddulliau buddsoddi ar gyfer effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys cyllid arloesol, gwneud defnydd da o bensiynau'r sector cyhoeddus, a defnyddio cyllid y sector preifat.

4. Yn nodi'r cynnig i sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod anghenion seilwaith ynni hirdymor Cymru a chyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd ynni yn cael eu cynnwys o fewn ei gylch gwaith.

5. Yn credu y byddai buddsoddiad o'r fath yn rhoi hwb enfawr i ymdrechion i fynd i'r afael â thlodi tanwydd mewn rhai o'n cartrefi hynaf, gan ddarparu cartrefi cynnes a chlyd, gwella iechyd a llesiant pawb ac yn arbennig y mwyaf agored i niwed.

6. Yn credu ymhellach y byddai hyn yn helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd, lleihau'r allyriadau carbon drwy effeithlonrwydd ynni, lleihau'r defnydd o ynni a lleihau nifer y gorsafoedd pŵer newydd sydd angen inni eu hadeiladu.

7. Yn cydnabod y potensial ar gyfer twf economaidd, gan greu miloedd o swyddi ym mhob cymuned ym mhob rhan o Gymru

Cefnogir gan:

Lee Waters (Llanelli)

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

NDM6284 Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a chyrff y GIG gomisiynu gwasanaethau gofal gan neb ond darparwyr sy'n talu'r cyflog byw.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

(a) cyflwyno gofyniad i awdurdodau lleol Cymru a chyrff perthnasol y GIG ddyfarnu contractau i neb ond darparwyr gwasanaethau gofal sy'n talu'r cyflog byw i'w gweithwyr;

(b) gwella safonau cyflogau staff, gan alinio'r gyfradd fesul awr â chyfraddau gweithwyr y GIG yng Nghymru, fel sydd wedi'i bennu gan y Living Wage Foundation;

(c) gwella rhagolygon cyflogadwyedd y sector drwy gynnig gwell cyflog, lleihau costau afresymol a dibynadwyedd ar asiantau; a

(d) gwella gwerth a statws gwaith gofal i ysgogi parch cyffredin rhwng y bobl sy'n darparu gofal a'r bobl sy'n ei dderbyn.

Partners & Help