Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Y Fframwaith Polisi Treth (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Dyfodol Llwyddiannus: Y Diweddaraf ar Ddigidol (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn (45 munud)
 • Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (5 munud)

Dydd Mercher 14 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod - y Bil Awtistiaeth (Cymru) (Paul Davies) (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Jeremy Miles (Castell-nedd) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau: Ymgynghoriad Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: TB Buchol (45 munud)
 • Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2017 (15 munud) 
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (120 munud)

 

Dydd Mercher 21 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ei ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl Fer – Vikki Howells (Cwm Cynon) (30 munud)

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Deddfwriaeth a Pholisi yr Amgylchedd Hanesyddol (45 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Diweddariad ar Wasanaeth Braenaru 111 y GIG yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl: Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (15 munud)

 

Dydd Mercher 28 Mehefin 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei adroddiad ar ddyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): (30 munud)

Partners & Help