Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Dydd Mawrth 28 Mawrth 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017 (15 munud)
 • Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil (Cofrestru) Pedolwyr (15 munud)
 • Dadl: Yr Adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (180 munud)

 


Dydd Mercher 29 Mawrth 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)


Busnes y Cynulliad

 

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol (60 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ddeiseb ar Ganser yr Ofari (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl fer - Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru) (30 munud)
Dydd Mawrth 4 Ebrill 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Dyfodol Cyflenwi Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (45 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud):
  • Gorchymyn Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu'r Weithdrefn) (Cymru) 2017
  • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2017
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (15 munud)
 • Dadl: Mynd i'r Afael â Thlodi Tanwydd drwy'r Rhaglen Cartrefi Clyd (60 munud)

 

Dydd Mercher 5 Ebrill 2017

 Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Benodiadau Gweinidogion: Gwrandawiadau cyn penodi gan Bwyllgorau'r Cynulliad (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)Toriad: Dydd Llun 10 Ebrill 2017 - Dydd Llun 1 Mai 2017


Dydd Mawrth 2 Mai 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)Dydd Mercher 3 Mai 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help