Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod LlawnDydd Mawrth 21 Mawrth 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Adolygiad o'r broses ceisiadau cyllido cleifion unigol (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Dyfodol Cyflenwi Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Menter Ymchwil Busnesau Bach (45 munud)
 • Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol (Cymru) 2017 (15 munud)
 • Dadl: Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (5 munud)Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (5 munud)
 • Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (5 munud)
Dydd Mercher 22 Mawrth 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)Busnes y Cynulliad

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni) (30 munud)Dydd Mawrth 28 Mawrth 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017 (15 munud)
 • Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil (Cofrestru) Pedolwyr (15 munud)
 • Dadl: Yr Adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (60 munud)
 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (180 munud)

 

Dydd Mercher 29 Mawrth 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol (60 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ddeiseb ar Ganser yr Ofari (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer – Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)
Dydd Mawrth 4 Ebrill 2017


Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud):
  • Y Gorchymyn Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu'r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2017
  • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) 2017
 • Dadl: Cyfnod 4 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (15 munud)
 • Dadl:  Mynd i'r Afael â Thlodi Tanwydd drwy Raglen Cartrefi Cynnes (60 munud)

 

Dydd Mercher 5 Ebrill 2017

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)


Busnes y Cynulliad

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Benodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau Cyn Penodi gan Bwyllgorau'r Cynulliad (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer – Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru) (30 munud) 

Partners & Help