Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio'r Ymgynghoriad ar Weithredu Cyfnod 1 y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cyrff Llywodraethu Ysgolion (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: y Lluoedd Arfog (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Strategaeth Ffyrdd a Gwaith Stryd (30 munud)
 • Dadl: Canlyniad Refferendwm yr UE (60 munud)
 • Dadl: Ail-enwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn "Senedd" (60 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Cynigion i sefydlu Pwyllgorau (5 munud)
 • Cynnig i newid enw’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol dros dro(5 munud)(5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 17 mewn perthynas â Gweithrediad Pwyllgorau (5 munud)
Dydd Mercher 29 Mehefin 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)
 
Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Tasglu Gweinidogol ar y Cymoedd (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Atebion Digartrefedd a Thai (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Bygythiadau o ran Clefydau Anifeiliaid Egsotig (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y Strategaeth Gyflogadwyedd (30 munud)
 • Dadl: Cynllun Cyflawni “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” (60 munud)
Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Dadl ar Araith y Frenhines (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)
 • Dadl Fer - Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru) (30 munud)
 
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2016 
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Hunanwella'r System Addysg (30 munud)
 • Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Moderneiddio Trafnidiaeth: y wybodaeth ddiweddaraf am Fasnachfraint Cymru a'r Gororau a'r Rhaglenni Metro (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Y Gymraeg (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am Glwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cymru (30 munud)
 • Dadl: Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2016-18 (60 munud)
 • Dadl: Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17 (30 munud)
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2016
Busnes y Llywodraeth
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)
 • Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)
Busnes y Cynulliad
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud)
 

Partners & Help