Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu’r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i’w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016 a dydd Mercher 27 Ionawr 2016
Dydd Mawrth 2 Chwefror 2016 a dydd Mercher 3 Chwefror 2016
Dydd Mawrth 9 Chwefror 2016 a dydd Mercher 10 Chwefror 2016


Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Geisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)
• Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda’i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:  (cyfanswm o 10 munud)
o Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig a Chydsyniadau Eilaidd Rhagnodedig) (Cymru) 2016; (5 munud)
o Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Ffïoedd) (Cymru) 2016 (5 munud)
• Rheoliadau Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 (Esemptiadau, Apeliadau ac Arolygiadau) (Cymru) 2016 (15 munud)
• Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda’i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (cyfanswm o 15 munud):
o Gorchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016 (10 munud)
o Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) (Diwygio) 2016 (5 munud)
• Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Undebau Llafur y DU (30 munud)
• Trefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 3 o Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (5 munud)
• Bil yr Amgylchedd (Cymru) Cyfnod 3 (180 munud)


Dydd Mercher 27 Ionawr 2016

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)


Busnes y Cynulliad

• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Safonau o dan Reol Sefydlog 22.9 (Adroddiad 01-16) (15 munud)
• Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
• Dadl Fer - Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 2 Chwefror 2016 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 (15 munud)
• Dadl Cyfnod 4 ar Fil yr Amgylchedd (Cymru) (15 munud)
• Dadl Cyfnod 3 ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (180 munud)
Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y cynnig. Os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.


Dydd Mercher 3 Chwefror 2016

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)


Busnes y Cynulliad

• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Safonau o dan Reol Sefydlog 22.9 (Adroddiad 02-16) (15 munud)
• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar ei ymchwiliad i Gynlluniau Trafnidiaeth yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd (60 munud)
• Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (120 munud)
• Dadl Fer - Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)


Dydd Mawrth 9 Chwefror 2016

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Prif Weinidog (45 munud) 
• Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
• Dadl: Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda’i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:  (cyfanswm o 30 munud)
o Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Diwygio Atodlen 6) 2016 (15 munud)
o Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016 (15 munud)
• Dadl: Gorchymyn Deddf Tai 1985 (Diwygio Atodlen 2A) (Troseddau Difrifol) (Cymru) 2016 (15 munud)
• Dadl: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Cyfnod 4 (15 munud)
• Dadl: Cyllideb Ddrafft 2016-17 (120 munud)


Dydd Mercher 10 Chwefror 2016 

Busnes y Llywodraeth

• Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
• Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)


Busnes y Cynulliad

• Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
• Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Waith Athrawon Cyflenwi (60 munud)
• Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
• Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (15 munud)
• Dadl fer - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed) (30 munud)

Partners & Help