Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 25 Tachwedd 2015
Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2015 a dydd Mercher 2 Rhagfyr 2015
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 a dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Daith Cyllideb 2015 – 'Buddsoddi yn y Gymru a Garem' (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Nodau'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Bil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft (60 munud)
 • Dadl ar Gyfnod 4 o'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (15 munud)
 • Dadl ar Dargedau Tai Fforddiadwy (60 munud) 


Dydd Mercher 25 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Cynnig i ddirymu Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) 

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Trosglwyddo Asedau Cymunedol (30 munud) - Tynnwyd yn ôl, datganiad ysgrifenedig i'w gyhoeddi yn lle hynny
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Polisi Caffael - Ysgogi Gwelliant ac Ymgysylltu â Busnesau (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub o 2016 Ymlaen (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y darpariaethau sy'n ymwneud â'r Swyddfa Brisio sy'n deillio o'r Bil Menter (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y darpariaethau sy'n ymwneud â'r Comisiynydd Busnesau Bach sy'n deillio o'r Bil Menter (15 munud) 
 • Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 (15 munud) 

   

Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2015

 Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Christine Chapman (Cwm Cynon) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Cyllideb Ddrafft 2016-17 (30 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar Benderfyniad Ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Casglu a Rheoli Treth (60 munud)

   

   

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer -  William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud)

Partners & Help