Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 18 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 25 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2015 a dydd Mercher 2 Rhagfyr 2015 

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2015   

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Trosiannol) 2015 (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 14-15 (60 munud)
 • Dadl ar yr Ardoll Prentisiaethau (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (15 munud)
 • Dadl ar Gyfnod 3 o'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (180 munud)

  Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae'r adrannau a'r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y cynnig. Os nad yw'r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae'r adrannau a'r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

 

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)

 

 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad ar Daith Cyllideb 2015 – 'Buddsoddi yn y Gymru a Garem' (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Nodau'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (30 munud)
 • Dadl ar Dargedau Tai Fforddiadwy (60 munud) Dydd Mercher 25 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud)
 

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Trosglwyddo Asedau Cymunedol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Polisi Caffael - Ysgogi Gwelliant ac Ymgysylltu â Busnesau (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Y Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub o 2016 Ymlaen (30 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y darpariaethau sy'n ymwneud â'r Swyddfa Brisio sy'n deillio o'r Bil Menter (15 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y darpariaethau sy'n ymwneud â'r Comisiynydd Busnesau Bach sy'n deillio o'r Bil Menter (15 munud)
 • Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 (15 munud) 

   


Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2015

 Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Christine Chapman (Cwm Cynon) (30 munud)

Partners & Help