Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 13 Hydref 2015 a dydd Mercher 14 Hydref 2015

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 a dydd Mercher 21 Hydref 2015

Toriad: Dydd Llun 26 Hydref 2015 - Dydd Sul 1 Tachwedd 2015

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2015 a dydd Mercher 4 Tachwedd 2015

 

 

Dydd Mawrth 13 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Hynt rhaglenni ariannu yr UE (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Trechu Tlodi trwy Gymorth Cyflogadwyedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cynllun Gweithredu Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Gweithredu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol (30 munud)
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (y pŵer i Ddiystyru Hawddfreintiau a Cheisiadau gan Ymgymerwyr Statudol) (Cymru) 2015 (15 munud)


 

Dydd Mercher 14 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru - Tlodi ac Anghydraddoldeb (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - Paul Davies (Preseli Sir Benfro) (30 munud)


 

 

Dydd Mawrth 20 Hydref 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar benderfyniad ariannol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar benderfyniad ariannol Bil yr Amgylchedd (Cymru) (5 munud)
 • Dadl ar ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)

   

Dydd Mercher 21 Hydref 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Lynne Neagle (Torfaen)  (30 munud)

 

 

 

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer ein Lluoedd Arfog a'u teuluoedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd: Y Rhaglen i Ddileu TB (30 munud)
 • Rhentu Doeth Cymru - Cod Ymarfer (Rhwymedigaethau Statudol a Chanllaw Arfer Gorau), o ganlyniad i Ymgynghoriad - Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2014 - 2015 (60 munud) 

   

Dydd Mercher 4 Tachwedd 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

   

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) (30 munud)

Partners & Help