Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 12 Mai 2015 a dydd Mercher 13 Mai 2015
Dydd Mawrth 19 Mai 2015 a dydd Mercher 20 Mai 2015
Toriad: Dydd Llun 25 Mai 2015 – dydd Sul 31 Mai 2015
Dydd Mawrth 2 Mehefin, 2015 a dydd Mercher 3 Mehefin 2015

Dydd Mawrth 12 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop – gweithio gyda a chefnogi ein cymuned Lluoedd Arfog heddiw (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015 (15 munud)
Dadl: Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu (60 munud)

Dydd Mercher 13 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)
Busnes y Cynulliad

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (60 munud)
Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
Dadl Fer – Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) – Gohiriwyd o 29 Ebrill 2015 (30 munud)

Dydd Mawrth 19 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ynghylch y Strategaeth Dŵr (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Deddfwriaeth Digartrefedd (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ynghylch Gwerthuso'r Cyfnod Sylfaen:  Adroddiad Terfynol (30 munud)
Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (60 munud)

Dydd Mercher 20 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud) 
Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)
Busnes y Cynulliad

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel (60 munud)
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar helpu pobl ifanc i gael gwaith (60 munud)
Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
Dadl fer - Keith Davies (Llanelli) (30 munud)

Dydd Mawrth 2 Mehefin 2015 

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ar Blant a Phobl Ifanc yn Gyntaf: Cyflawni ein Hymrwymiad i Gyfiawnder Ieuenctid yn llwyddiannus (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Y diweddaraf am Gyllid Buddsoddi i Arbed (30 munud)
Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Adroddiad o Gynnydd Cronfeydd Strwythurol yr UE 2014-2020 (30 munud)
Y Rheoliadau Di-fwg (Cerbydau Preifat) 2015 (15 munud)
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015 (15 munud)
Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gofynion Hyfforddiant Awdurdod Trwyddedu) (Cymru) 2015 (15 munud) 

Dydd Mercher 3 Mehefin 2015

Busnes y Llywodraeth

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad

Dadl Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (60 munud)
Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
Dadl Fer - Byron Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

Partners & Help