Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 5 Mai 2015 a dydd Mercher 6 Mai 2015
Dydd Mawrth 12 Mai 2015 a dydd Mercher 13 Mai 2015
Dydd Mawrth 19 Mai 2015 a dydd Mercher 20 Mai 2015

Dydd Mawrth 5 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (60 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Cynllunio (Cymru) (180 munud)

Dydd Mercher 6 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud) 
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer - Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 12 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Nodi'r Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop – gweithio gyda a chefnogi ein cymuned Lluoedd Arfog heddiw (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth: Llysgenhadon Cyllid yr UE (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru) (60 munud)
 • Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015 (15 munud)
 • Dadl: Cynllun Cyflawni ar gyfer Clefyd yr Afu (60 munud)

Dydd Mercher 13 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer – Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) – Gohiriwyd o 29 Ebrill 2015 (30 munud)

Dydd Mawrth 19 Mai 2015 

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol am y Strategaeth Ddŵr (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Deddfwriaeth ynghylch digartrefedd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau am Werthuso'r Cyfnod Sylfaen: Adroddiad Terfynol (30 munud)
 • Gorchymyn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Cychwyn Rhif 9) 2015 - Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg 2015 (30 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (60 munud)

Dydd Mercher 20 Mai 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud) 
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar helpu pobl ifanc i gael gwaith (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer - Keith Davies (Llanelli) (30 munud)

Partners & Help