Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 a dydd Mercher 14 Ionawr 2015

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015 a dydd Mercher 21 Ionawr 2015

Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015 a dydd Mercher 28 Ionawr 2015

***********************************************************************

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Addysg Uwch (Cymru) (5 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth - gwelliant i Ddeddf Landlordiaid a Thenantiaid 1954 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 2) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth - taliadau ymadael y sector cyhoeddus (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 3) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Dadreoleiddio: diwygiad mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydeinig 1983, Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - Memorandwm Rhif 5) (15 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2015-16 (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013-14 (60 munud)
 •  

Dydd Mercher 14 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyflogau Uwch-reolwyr (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 •  

NNDM5630

Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru)

Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynlliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi:   

 

a) bod menywod wedi gwneud cyfraniad enfawr i fywyd gwaith Cymru ac yn parhau i fod yn rhan hanfodol o economi Cymru;

b) ei bod bron i 100 mlynedd ers i fenywod gael y bleidlais a bron i 40 mlynedd ers y Ddeddf Cyflog Cyfartal;

c) bod gan Lywodraeth Cymru ran bwysig i'w chwarae o ran sicrhau nad oes gwahaniaethu sefydliadol yn digwydd yn y gweithle.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â dyfarnu contractau caffael neu arian grant Llywodraeth Cymru i gwmnïau nad oes ganddynt unrhyw gyfarwyddwyr benywaidd ar eu byrddau.

 

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)
 •  

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Ein Gorffennol a'i Ddyfodol (30 munud)
 • Gorchymyn Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2015 (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015 (15 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg Uwch (Cymru) (150 munud)
 •  

Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig. Os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

 

Dydd Mercher 21 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud)
 •  

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Dwristiaeth (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 •  

NDM5639 Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn croesawu cyflawni cynllun gweithredu strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer anhwylder yn y sbectrwm awtistig.

2. Yn nodi bod angen gwneud mwy i ddiwallu anghenion plant ac oedolion sydd ag awtistiaeth yng Nghymru.

3. Yn credu y byddai gosod dyletswyddau penodol ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn arwain at fwy o eglurder ynghylch y gofal a'r cymorth y gall pobl ag awtistiaeth ei ddisgwyl.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Awtistiaeth ar gyfer Cymru

Mae cynllun gweithredu strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer anhwylderau'r sbectrwm awtistig ar gael yn:

http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/autisticspectrumdisorderplan/?lang=cy

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)
 •  

Dydd Mawrth 27 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyflwyno'r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: Gwella argaeledd rhandiroedd a gerddi cymunedol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi: Adnewyddu'r Agenda Cynhwysiant Ariannol (30 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2013-14 (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Gweinidogion Cymru ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2014 (60 munud)

Dydd Mercher 28 Ionawr 2015

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)
 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (15 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help