Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

       

Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014 a dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014

Toriad y Nadolig: Dydd Llun 15 Rhagfyr 2014-Sul 11 Ionawr 2015

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 a dydd Mercher 14 Ionawr 2015

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015 a dydd Mercher 21 Ionawr 2015

***********************************************************************

Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad yr Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd (30 munud)
 • Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 (30 munud)
 • Rheoliadau Cadw a Chyflwyno Pysgod (Cymru) 2014 (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Caethwasiaeth Fodern – darpariaethau sy'n ymwneud ag eiriolwyr masnachu plant, canllawiau ar adnabod a chefnogi dioddefwyr a rhagdybio oedran (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Difrifol (15 munud)
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2015-16 (60 munud)
 • Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) (5 munud) 

Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (45 munud)

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch ei ymchwiliad i'r cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

  NNDM5636

  Simon Thomas
  Julie Morgan
  Mick Antoniw
  Alun Ffred Jones
  Angela Burns

  Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  Yn cefnogi egwyddorion y Bil Cymorth i Farw.
   
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer - William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru) (30 munud) 

Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015  

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i'r Bil Addysg Uwch (Cymru) (5 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth – gwelliant mewn perthynas â Deddf Landlord a Thenant 1954 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Memorandwm Rhif 2) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth – taliadau ymadael y sector cyheoddus (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Memorandwm Rhif 3) (15 munud)
 • Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dadreoleiddio - gwelliant mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydain 1983 a Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891 (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Memorandwm Rhif 5) (15 munud)
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2015-16 (60 munud)
 • Dadl: Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013-14 (60 munud) 

Dydd Mercher 14 Ionawr 2015 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (45 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyflogau Uwch-reolwyr (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud) 

Dydd Mawrth 20 Ionawr 2015  

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Ein Gorffennol a'i Ddyfodol (30 munud)
 • Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015 (15 munud)
 • Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg Uwch (Cymru) (150 munud)

Os bydd y Cynulliad yn cytuno ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae'r adrannau a'r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig.  Os nad yw'r Cynulliad yn cytuno ar y cynnig, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae'r adrannau a'r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil. 

Dydd Mercher 21 Ionawr 2015 

Busnes y Llywodraeth 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (45 munud) 

Busnes y Cynulliad 

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Dwristiaeth (60 munud)
 • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

Partners & Help