Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2011 (Papur 5 Rhan 1)
Adroddiad a Phenderfyniad y Bwrdd Taliadau

Dyddiad: 14 Mawrth 2011
Amser:17.00
Lleoliad:Ystafell Gynadledda 4B
Enw a rhif ffôn yr awdurn: Marc Wyn Jones, estyniad 8505

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion

1.1 Y Bwrdd Taliadau, a sefydlwyd gan fesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010, yw’r corff annibynnol statudol sy’n gyfrifol am bennu tâl a lwfansau Aelodau’r Cynulliad. Mae’n ofynnol i’r Bwrdd gyflwyno ei Benderfyniad yn ysgrifenedig a chyfleu ei Benderfyniad wrth y Comisiwn.

1.2 O dan Adran 12 a 15 o’r Mesur, mae’n ofynnol i’r Comisiwn gyhoeddi unrhyw Benderfyniad ac adroddiad sy’n cydfynd ag ef a gaiff eu llunio gan y Bwrdd a’u gosod gerbron y Cynulliad cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.

2.0 Argymhellion

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn nodi Penderfynaid ac adroddiad y Bwrdd Taliadau, a’u cyhoeddi ar y wefan ddydd Mawrth 15 Mawrth.  Hefyd caiff y Penderfyniad a’r adroddiad eu gosod yn ffurfiol yn y Swyddfa Gyflwyno ar yr un diwrnod.

3.0 Trafodaeth   

3.1 Y Bwrdd Taliadau yw’r corff annibynnol statudol sy’n gyfrifol am bennu tâl a lwfansau Aelodau’r cynulliad.

3.2 Ar yr achlysur cyntaf y bydd yn gwneud Penderfyniad, mae’r Mesur yn gosod dyletswydd ar y Bwrdd i roi sylw i argymhellion y Panel Adolygu Annibynnol ar gymorth ariannol i Aelodau’r Cynulliad, a gyflwynodd ei adroddiad yn 2009, ac, os yw’n dewis gwyro oddi wrth unrhyw rai o’r 108 argymhelliad, ei fod yn nodi’r rhesymau dros wneud hyn yn ysgrifenedig.       

3.3Bydd Penderfyniad y Bwrdd, a’r adroddiad sy’n cyd-fynd ag ef, ar gael i’r Comisiwn ar 14 Mawrth.

3.4 O dan Adran 12 a 15 o’r Mesur, mae’n ofynnol i’r Comisiwn gyhoeddi unrhyw Benderfyniad ac adroddiad sy’n cyd-fynd ag ef a gaiff eu llunio gan y Bwrdd a’u gosod gerbron y Cynulliad cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.Partners & Help