Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2011 (Papur 4 Rhan 1)
Fframwaith ar gyfer adroddiad a chyfrifon blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2010 – 2011

Dyddiad: 14 Mawrth 2011
Amser: 17.00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B
Enw a rhif cyswllt awdur yr adroddiad: Iwan Williams, estyniad 8039

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Pwrpas a chrynodeb o’r materion

1.1 Caiff Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon eleni ei lunio gan grwp prosiect traws-wasanaeth a fydd yn gweithredu o dan arweiniad Tîm Cyfryngau, Brandio ac e-Ddemocratiaeth y Cynulliad.

1.2 Caiff ei anelu at gynulleidfa gyffredinol sy’n cynnwys, yn bennaf, y cyhoedd, rhanddeiliaid, y cyfryngau ac Aelodau’r Cynulliad.

1.3 Bydd yr adroddiad yn amlinellu sut y mae’r Cynulliad wedi cyflawni targedau strategol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer y cyfnod dan sylw, a bydd hefyd yn nodi agweddau allweddol ar ein paratoadau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad.

1.4 Dim ond ar-lein y bydd y ddogfen ar gael; bydd crynodeb byrrach hefyd yn cael ei argraffu i’w ddefnyddio mewn digwyddiadau ac yn y Senedd.

2.0 Argymhellion

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn gytuno ar yr amlinelliad arfaethedig o Adroddiad Blynyddol 2010 – 2011.

3.0 Trafodaeth

3.1 Amlinelliad o gynnwys yr adroddiad

3.1.1 Rhagair gan y Llywydd

3.1.2 Cyflwyniad gan y Prif Weithredwr

3.1.3 Cerrig milltir ar gyfer 2010 - 2011: crynodeb

3.1.4 Llwyddiannau deddfwriaethol a gafwyd yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys crynodeb o lwyddiannau’r Trydydd Cynulliad

3.1.5 Trosolwg o waith y Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, gan gynnwys crynodeb o lwyddiannau’r Trydydd Cynulliad

3.1.6 Y refferendwm ar bwerau deddfu’r Cynulliad – y gwaith paratoadol a wnaed, y canlyniad a’r goblygiadau i’r Pedwerydd Cynulliad

3.1.7 Trosolwg o benodiad y Bwrdd Taliadau, y gwaith ymgynghori a wnaed a’r adroddiad a gyhoeddwyd

3.1.8 Edrych ymlaen at y Pedwerydd Cynulliad, ac adolygu’r gwaith paratoadol a wnaed

3.2 Fel yr amlinellwyd yn Amserlen Cyfrifon Comisiwn y Cynulliad  2010–11, bydd fersiwn Saesneg o’r Adroddiad Blynyddol ar gael i’w adolygu ar 1 Mehefin 2011, sef y dyddiad sydd wedi'i glustnodi ar gyfer ei anfon i’w gyfieithu.

3.3 Caiff yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad o Gyfrifon ei gyflwyno gerbron y Comisiwn ar fformat pdf a’i gyhoeddi ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 11 Gorffennaf 2011.Partners & Help