Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
A
ssembly Commission

NAFWC 2010 (Papur 5 Rhan 1)
Gweithgareddau cyfathrebu i gefnogi ymgyrch
Pleidleisiwch 2011

Dyddiad: 30 Tachwedd 2010
Amser:Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad:Ystafell Gynadledda 4B
Author name and contact number: Iwan Williams, estyniad 8039

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion

1.1 Mae gan y Comisiwn bwerau statudol i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd o etholiadau a systemau presennol neu arfaethedig llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.  Fel rhan o’r cyfrifoldeb hwnnw, ac i gydnabod ymrwymiad strategol y Comisiwn i hyrwyddo datganoli ac annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd, datblygwyd ymgyrch gyfathrebu i gynyddu gweithgarwch democrataidd yng Nghymru yn 2011.  Mae Pleidleisiwch 2011 yn cynnig cyfle cyffrous i ennyn brwdfrydedd pobl Cymru a’u cynnwys ymhellach yn y broses ddemocrataidd.

1.2 Enw’r ymgyrch yw Pleidleisiwch 2011, ac mae’n ceisio dweud wrth gynulleidfa mor eang ag sy’n bosibl am y tri chyfle sydd ganddynt i lunio dyfodol Cymru yn 2011.

1.3 Y cyfleoedd hyn fydd:

  • etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2011;

  • refferendwm ar bwerau deddfu’r Cynulliad Cenedlaethol; a

  • refferendwm ar newid system bleidleisio’r DU.

1.4 Mae’r papur hwn yn amlinellu’r gweithgareddau cyfathrebu a gynlluniwyd i gefnogi Pleidleisiwch 2011.

1.5 Mae pob gweithgaredd wedi’i asesu’n drwyadl yn erbyn tri meincnod allweddol, a byddwn yn parhau i wneud hynny.  Rhaid i bob gweithgaredd:

  • fod yn gywir o ran cynnwys;

  • sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth am weithgarwch ddemocrataidd yn 2011; a

  • sicrhau fod y Cynulliad yn parhau i fod yn hollol ddiduedd.

2.0 Argymhellion

2.1 Gofynnir i’r Comisiwn nodi’r holl weithgareddau cyfathrebu a ddatblygwyd i gefnogi ymgyrch Pleidleisiwch 2011.

3.0 Trafodaeth

3.1Nodwyd y gweithgareddau cyfathrebu a ganlyn fel sianelau effeithiol i gyfathrebu’r ymgyrch Pleidleisiwch 2011.

Deunydd marchnata a chyhoeddiadau

3.2Datblygwyd y deunyddiau hyn eisoes, ac maent wedi bod ar gael i’r cyhoedd eu darllen mewn digwyddiadau, yn y Senedd ac ym mhob digwyddiad allgymorth ers mis Gorffennaf 2010.  Mae copïau o’r taflenni ar gael ar gais.

Gweithgareddau ar-lein

3.3 Gosodwyd adran Pleidleisiwch 2011 ar wefan y Cynulliad, ac mae linc iddi o’r hafan.  Mae’r holl ddeunydd marchnata a chyhoeddusrwydd yn cyfeirio pobl at wefan y Cynulliad i gael rhagor o wybodaeth.

3.4 Mae adran ychwanegol ar Flog y Bws, sy’n olrhain taith bws y Cynulliad o amgylch Cymru ac yn cynnwys fideos a ffotograffau o waith allgymorth y Cynulliad.

3.5 Mae mwy o fideos yn cael eu datblygu. Byddant yn cael eu cynnwys ar wefan y Cynulliad, eu hanfon at ysgolion a’u dosbarthu drwy’r safleoedd sydd gan y Cynulliad eisoes yn y cyfryngau cymdeithasol.

3.6 Yn ogystal, pan fydd y Llywydd yn gwneud ei daith tri-stop o Gymru, (gweler 3.8 isod), gellid cael cyhoeddusrwydd ar-lein effeithiol wrth i’r Llywydd bostio negeseuon ar Twitter ar y diwrnodau hynny.  Gallem ychwanegu tag—er enghraifft ‘@CynulliadCymru:Taith y Llywydd—a gallai’r cyhoedd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy weld sylwadau a lluniau o’r daith, fel y maent yn digwydd.

3.7 Rydym hefyd yn ystyried datblygu gwe-ddarllediad byw ar gyfer y Llywydd, gan ganiatáu i bobl ofyn cwestiynau am Pleidleisiwch 2011.

Cyswllt â’r cyfryngau

3.8 Mae’r strategaeth cyswllt â’r cyfryngau yn canolbwyntio ar y cyfryngau lleol, yn ogystal â phrif ffrwd cyfryngau cenedlaethol Cymru.  Ar hyn o bryd, mae’n targedu’r cyfryngau rhanbarthol wythnosol (yn llwyddiannus iawn) gyda gwybodaeth am ein holl weithgareddau allgymorth yn ogystal â gwybodaeth am gyfleoedd i bleidleisio yn 2011.  Yn ogystal, rydym yn targedu papurau bro gydag erthyglau a baratowyd gan y Llywydd yn amlinellu rhaglen Pleidleisiwch 2010.  Ym mis Ionawr, byddwn yn ychwanegu at y gweithgarwch hwn yn y cyfryngau lleol drwy gyflwyno ail gyfres o straeon ac erthyglau yn seiliedig ar yr ymgyrch Pleidleisiwch 2011

Gweithgareddau allgymorth

3.9 Mae gweithgareddau allgymorth y Cynulliad Cenedlaethol yn rhoi gwybodaeth i amrywiaeth o gynulleidfaoedd am waith y Cynulliad a sut i ymgysylltu â democratiaeth Cymru.  Mae ymgyrch Pleidleisiwch 2011 yn parhau â’r gwaith hwn, a hefyd yn tynnu sylw at y tri chyfle i bleidleisio yn 2011.

3.10 Mae gweithgareddau allgymorth yn cynnwys:

  • mynd i bob Ffair y Glas i ymgysylltu â phobl fydd yn pleidleisio am y tro cyntaf;

  • cyflwyniadau i grwpiau cymunedol, gan gynnwys ffermwyr ifanc, Sefydliad y Merched, Clybiau Rotari a mudiadau gwirfoddol lleol; ac

  • ymweliad gan y bws i bob un o’r 22 ardal awdurdod lleol. Bydd y bws yn hyrwyddo ymgyrch ‘Pleidleisiwch 2011’ yn weledol a bydd yn ymgysylltu â phobl leol mewn digwyddiadau cymunedol neu leoliadau allweddol.

Digwyddiadau yn y Pierhead

3.11 Mae’r Pierhead wedi dod i’r amlwg fel prif leoliad ar gyfer trafod a chyfnewid syniadau.  Dylai’r Cynulliad hefyd sicrhau ei fod yn chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o roi gwybodaeth ddiduedd am Pleidleisiwch 2011.  Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn y Pierhead i roi gwybodaeth ac ymgysylltu â grwpiau allweddol fel y sectorau gwirfoddol, busnes, cyfreithiol a materion cyhoeddus, y cyfryngau, ac yn y blaen.

Taith y Llywydd

3.12 Fel rhan o’r ymweliadau bws ledled Cymru, bydd y Llywydd yn ymuno â’r bws mewn lleoliadau gwahanol.  Bydd grwpiau o bobl sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a thrigolion lleol yn ymuno â’r Llywydd i siarad am y tri chyfle sydd ganddynt i bleidleisio ac i roi gwybodaeth i’r Cynulliad ynghylch sut y gallwn wella ein dulliau o ymgysylltu yn y dyfodol, er mwyn annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y broses.

Ymgyrch hysbysebu

3.13 Mae’r Comisiwn Etholiadol yn cynnal ymgyrch hysbysebu aml-gyfrwng sylweddol.  Bydd gweithgarwch ar-lein yn dechrau ar 13 Ionawr, a bydd ymgyrchoedd ar y teledu a’r radio yn cael eu darlledu ar 24 Ionawr.  Diwedd y broses fydd ymgyrch post uniongyrchol yn agos at ddyddiad y refferendwm.  O ganlyniad, mae’r Cynulliad yn ymchwilio i’r posibilrwydd o ddefnyddio ymgyrch hysbysebu mwy strategol ac wedi’i thargedu, gan ddefnyddio sianelau cyfathrebu ar wahân i dargedu grwp demograffig penodol—er enghraifft pobl 18-30 mlwydd oed.

3.14 Rydym yn trafod â’r un asiantaeth cynllunio’r cyfryngau â’r Comisiwn Etholiadol, i sicrhau nad oes tensiwn rhwng gwaith y Comisiwn Etholiadol ac unrhyw ymgyrch hysbysebu a gynigir gan y Cynulliad.

Digwyddiadau addysg

3.15 Mae’r thema Pleidleisiwch 2011 wedi’i fritho drwy’r holl weithgareddau addysg yn ystod tymor yr hydref.  Bydd hyn yn parhau yn ystod adegau priodol yn nhymor y gwanwyn, a bydd yn seiliedig yn bennaf ar bleidleisio a democratiaeth.  Mae hyn yn cynnwys gweithdai, gweithgareddau allgymorth a gweithgareddau hyfforddi athrawon.

3.16 Ar 16 a 17 Chwefror, bydd y gynhadledd Safon Uwch, a gynhelir ar y cyd â CBAC, yn seiliedig ar ymgyrch Pleidleisiwch 2011.Partners & Help