Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010 (Paper 6)
Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Dyddiad: 30 Medi 2010
Amser:16:00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B
Enw a rhif cyswllt awdur y ddogfen: Claire Clancy, est 8823

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Targedau Strategol Comisiwn y Cynulliad

1.1 Targed Strategol – Hyrwyddo datganoli ac annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y broses

(a) Darpariaeth yn y Cyfryngau

Ers y cyfarfod diwethaf, mae’r tîm cysylltiadau â’r cyfryngau wedi bod yn canolbwyntio ar ddarparu nifer o storïau cadarnhaol o’r Cynulliad Cenedlaethol yn ystod toriad yr haf. Ymhlith y materion a gynhwyswyd roedd Sesiynau’r Eisteddfod, taith haf bws y Cynulliad o gwmpas amrywiol sioeau, erthygl am y ffordd y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol i gynyddu ymwneud y cyhoedd, ail-lansio’r system e-ddeisebu, a chan gynnwys fideo dwyieithog cysylltiedig, darn gan gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc am y gwaith mae’n ei wneud o ran hawliau plant.

Gwelwyd rhai storïau negyddol yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys trafod y codiad cyflog i staff. Fodd bynnag, dilynwyd hynny gan stori gadarnhaol am y gwaith mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn ei wneud i arwain wrth geisio sicrhau arbedion cyllideb.

Mae tîm y cyfryngau wedi bod yn gweithio tuag at weithredu ffyrdd newydd i sicrhau mwy o sylw mewn papurau newydd lleol ac ar y radio. Mae’r tîm hefyd wedi dechrau gweithredu cynllun cyfathrebu aml-gyfrwng i gefnogi etholiadau’r Cynulliad yn 2011, yn ogystal ag ymgyrch wybodaeth am y refferendwm ar roi mwy o bwerau i’r Cynulliad i ddeddfu.

(b) Allgymorth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Digwyddiadau ar Ystâd y Cynulliad

Bu’r tîm Digwyddiadau mewn cyfanswm o 94 o ddigwyddiadau rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf, ond dyma’r rhai a oedd o ddiddordeb arbennig:

 • yr Wyl Undod o ddydd Llun 28 Mehefin i ddydd Sul 4 Gorffennaf yn y Pierhead.  Mae’r wyl nawr yn ei thrydedd flwyddyn, yn dathlu celfyddyd wedi ei chreu gan bawb a’i mwynhau gan bawb. Yn cymryd rhan yn yr wyl roedd cwmnïau ac artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol yn arbenigo ar gelfyddydau cynhwysol, celfyddydau anabledd dysgu a chelfyddydau anabledd;

 • perfformiad Côr Plant Destiny Africa yn Pierhead.  Mae’r côr, a oedd ar ei ail daith, yn cynnwys 15 o blant rhwng 8 ac 16 oed sy’n amddifad neu sydd heb riant mwyach yn gallu gofalu amdanynt, oherwydd rhyfel a salwch yn gysylltiedig â HIV ac AIDS. Maen nhw’n byw yng Nghanolfan Blant Kampala yn Uganda;

 • diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog - dechreuodd y diwrnod gyda gorymdaith o filwyr o Gastell Caerdydd gan ddod i ben ym Mae Caerdydd. Bu dros 50,000 o bobl, gan gynnwys y Tywysog Charles, Duges Cernyw a Phrif Farsial Awyr y Lluoedd Arfog, Syr Jock Stirrup, yn y dathliad ym Mae Caerdydd. Cynhaliwyd tair arddangosfa yn y Pierhead yn y brif neuadd - Cymdeithas Ffrynt y Gorllewin, Cymdeithas y Llynges Fasnachol a’r Corfflu Arsyllwyr Brenhinol. Rhoddwyd darlithiau yn yr ystafelloedd seminar ar frwydrau arwyddocaol y Rhyfel Byd Cyntaf, a mawr oedd yr ymateb iddynt;

 • Ffair Fwyd yr Haf yng Nghymru yn y Pierhead – ar y cyd â’n contractwyr arlwyo Charlton House, trefnwyd ffair fwyd gennym i dynnu sylw at amrywiaeth a safon prif gynnyrch Cymru; a

 • Brwydr Prydain - ar 30 Mehefin yn y Pierhead trefnwyd derbyniad i nodi 70 Mlynedd ers Brwydr Prydain. Yno roedd y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, Arglwydd Faer Caerdydd, Arglwydd Raglaw De Morgannwg a chyn aelodau o’r Awyrlu Brenhinol, gan gynnwys yr Is-Lifftenant William Green, a oedd yn beilot ym Mrwydr Prydain gyda Sgwadron 50.

 • Digwyddiadau’r Haf ledled Cymru

Ein thema eleni oedd Pleidlais 2011, a chanolbwyntiai mwyafrif ein gweithgareddau ar annog y cyhoedd i ddeall pwysigrwydd cymryd rhan weithgar yn y broses ddemocrataidd drwy eu pleidleisiau. Gwahoddwyd y Llywydd ac Aelodau eraill i gymryd rhan mewn gweithdai gyda phobl a fydd yn pleidleisio am y tro cyntaf.

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol roedd gennym ganolbwynt newydd, a threfnwyd cyfres o ddadleuon a thrafodaethau ym Mhabell y Cymdeithasau. Amrywiai’r testunau o drafodaeth ar  ‘Ddyfodol ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus’ dan arweiniad Elan Closs Stephens, arweiniodd y sylwebydd gwleidyddol, Richard Wyn Jones, drafodaeth ar ‘Ragolygon ar gyfer y Refferendwm’; ac arweiniodd y Llywydd, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, sesiwn ar ‘Ddyfodol y Cyfansoddiad’.

Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad

Mae Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad ar hyn o bryd yn cael ei chynrychioli gan Janet Ryder AC ym 56fed Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas yn Nairobi, Kenya. Yn ystod y gynhadledd bydd Janet yn annerch Seneddwyr y Gymanwlad sy’n Ferched ar ‘Strategaethau i gynyddu cynrychiolaeth Merched mewn Democratiaeth (Senedd)’.

Allgymorth

Mae’r tîm yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau sydd â diddordeb i ddarparu gweithdai a phartneriaethau er mwyn annog mwyn o ymwneud â’r Cynulliad gan bob sector a phob rhan o Gymru. Ers mis Gorffennaf mae’r cyrff canlynol wedi mynegi diddordeb mewn cael gwybod rhagor am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a sut i ymwneud â’r Cynulliad: Shelter, CGGC, Ymddiriedolaeth y Tywysog, Un Llais Cymru ac amrywiol Gymdeithasau Tai.

Ymwelodd Bws y Tîm Allgymorth â’r digwyddiadau haf yn llwyddiannus tu hwnt. Roedd y bws yn darparu lle a oedd yn canolbwyntio’n fwy ar gyfer trafod, cyflwyniadau a gweithdai ac adborth mwy cadarnhaol gan ymwelwyr. Yn ogystal â’r prif sioeau cenedlaethol, ymwelodd y bws hefyd â’r sioeau lleol canlynol - Sioe Aberystwyth, Sioe Ceredigion, Sioe Môn, Sioe Dinbych a Fflint, Sioe Bedwellte, Sioe Meirionnydd, Sioe Sir Fynwy, Mardi Gras, Caerdydd, Sioe Brynbuga.

1.2 Nod Strategol – dangos undod, arweiniad ac ymateb yn feiddgar i newid cyfansoddiadol

(a) Diweddariad Busnes y Cynulliad

Rhaglen ddeddfwriaethol

Ers yr adroddiad diwethaf i’r Comisiwn, mae’r Mesur arfaethedig olaf o ddatganiad deddfwriaethol y Llywodraeth ym 2009 (Llywodraeth Leol) wedi dechrau’r broses graffu. Mae Mesur arfaethedig pellach gan Aelod ( (Ann Jones AC – diogelwch tân domestig) hefyd wedi dechrau ar y broses graffu.

Cafodd y Mesur arfaethedig cyntaf gan y Comisiwn (Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau)) y Cydsyniad Brenhinol ar 21 Gorffennaf, gan wneud cyfanswm o 11 o Fesurau a 15 o Orchmynion sydd wedi cael y Cydsyniad Brenhinol yn ystod y Trydydd Cynulliad.

Yn sgil Datganiad Deddfwriaethol y Llywodraeth, deallwn fod tri Mesur arfaethedig ac un Gorchymyn arfaethedig yn debygol o gael eu cyflwyno yn ystod tymor yr hydref.  Mae’r Pwyllgor Busnes wedi ystyried amrywiaeth o ddewisiadau i sicrhau rhoi blaenoriaeth i ddeddfwriaeth, ac mae wedi cytuno i ystyried pob un o’r rhain bob yn achos pan ddaw’r manylion yn hysbys.

(b) Rhaglen Newid Busnes

Mae’r gwaith yn parhau o fewn y Rhaglen Newid Busnes, a chafwyd arolwg beirniadol o brosiectau ym mis Gorffennaf.  Mae’r canlyniadau’n ffafriol ac yn dangos bod rheolwyr y prosiect yn hyderus y bydd yn digwydd o fewn y gyllideb ac o fewn yr amserlen. Bydd arolwg beirniadol pellach ym mis Hydref. Mae’n werth nodi y bydd y prosiect Meddalwedd Deddfwriaethol wedi dewis ei ddarparwr erbyn diwedd mis Medi. Dyma fydd prif fanteision y prosiect hwn:

 • darparu system fwy dibynadwy yn y tymor hir ar gyfer rheoli’r broses ddeddfwriaethol; a

 • gwneud y gorau o effeithlonrwydd busnes drwy leihau’r angen i staff gywiro â llaw wallau sy’n tarddu o’r system bresennol.

(c) Diweddariad UNO

Mae’r prif ddarparu yn Nhy Hywel wedi ei gwblhau, ac erbyn hyn mae’r holl staff ym Mae Caerdydd ar y rhwydwaith GF. Dechreuwyd darparu’r system i weithwyr cartref a staff allgymorth ar 6 Medi, a bydd y darparu ar gyfer staff yn swyddfa’r gogledd yn digwydd ar 22-23 Medi.  Dechreuwyd darparu’r system ar gyfer Aelodau Cynulliad ar 13 Medi, a bydd yn parhau tan ganol mis Hydref. Erbyn yr wythnos yn dechrau ar 17 Medi, roedd y prosiect wedi cwblhau 92 o ddiweddariadau ar gyfer Aelodau Cynulliad a’u staff.

Mae yna rai problemau o hyd sydd wedi eu codi yn ystod yr amrywiol brosesau darparu.  Mae tîm y prosiect UNO a desg wasanaeth Merlin yn delio â’r problemau hyn, ac maent wedi rhoi ar waith system flaenoriaethu i reoli’r rhain yn fwy effeithiol.  Mae rheolwyr y prosiect hefyd yn parhau i reoli costau’n llym iawn yn ystod cyfnodau olaf y prosiect.

1.3 Nod Strategol – dangos parch, cywirdeb a llywodraethu da

(a) Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhoi barn ddiamwys ar Ddatganiad Cyfrifon y Comisiwn.  Gosodwyd y Cyfrifon ar gyfer 2009-10 gerbron y Cynulliad ar 15 Gorffennaf, a chyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn ar yr un diwrnod.

Mae’r tîm Cyllid a chydweithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn adolygu gwersi a ddysgwyd o 2009-10 ac yn llunio fersiwn derfynol y Llythyr Rheoli.

(b) Cynghorwyr Annibynnol

Bydd y penodiadau tair blynedd ar gyfer y pedwar cynghorydd Annibynnol yn dod i ben ym mis Tachwedd. Gall eu contractau gael eu hadnewyddu am hyd at dair blynedd arall. Y gost i ni yw £5,000 y pen (ynghyd â £2,000 yn ychwanegol i Richard Calvert sy’n gadeirydd y Pwyllgor Archwilio). Rydyn ni’n hapus fod hyn yn rhoi gwerth gwych am yr arian o gofio’u profiad, eu sgiliau a’r cyfraniad y maent wedi bod yn barod i’w wneud i’n gwaith. Mae’r pedwar unigolyn wedi awgrymu eu bod yn barod i barhau yn eu swyddi. Er mwyn sicrhau parhad, byddwn yn adnewyddu eu contractau am wahanol gyfnodau, a bwriadwn gael rhywun newydd yn lle dau o’r cynghorwyr annibynnol yn 2012 a’r ddau arall yn 2013. Mae’r contract ar gyfer Tony Morgan, sy’n gadeirydd y Pwyllgor Tâl sy’n cyfarfod yn llai aml, yn cael ei adnewyddu tan fis Ionawr 2014 gan gostio £1,250 y flwyddyn.

(c) Dringo’r Wal – digwyddiad i nodi Diwrnod Rhyngwladol pobl Anabl 2009 – Gweithredu ar gyfer newid

Yn dilyn y digwyddiad ym mis Rhagfyr 2009, mae’r adroddiad Dringo’r Wal  wedi ei gyhoeddi, sy’n dwyn ynghyd y materion a godwyd am y rhwystrau sy’n atal pobl anabl rhag cymryd rhan lawn mewn democratiaeth. Mae wedi ei gyhoeddi ar wefan y Cynulliad a’i anfon at wleidyddion a sefydliadau ledled Cymru er mwyn parhau i gynyddu ymwybyddiaeth am faterion sy’n effeithio ar bobl anabl, ac i sicrhau newid cadarnhaol.

Mae rhagor o wybodaeth a linc i’r adroddiad ar gael yma:

http://www.assemblywales.org/newhome/new-news-third-assembly.htm?act=dis&id=195597&ds=9/2010

1.4 Nod Strategol – gweithio’n gynaliadwy

(a) Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol

Cafodd yr Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol ei gymeradwyo yng nghyfarfod y Bwrdd Rheoli ar 16 Medi fel rhan o System Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd (EMS). Nododd y Bwrdd fod achredu wedi ei gadw ar lefel 5 ar gyfer rheoli’r ystâd yn 2009-10, targedau yn erbyn cyflawniadau ac argymhellion y Grwp Awyr Glir.

1.5 Nod Strategol – gofalu bod gan y Cynulliad y gwasanaeth gorau, a gaiff ei ddarparu yn y ffordd fwyaf effeithiol

(a) Cofnod y Trafodion

O ddechrau tymor yr hydref, mae Cofnod Cryno hollol ddwyieithog yn cael ei dreialu gyda’r nod o ddarparu dull o gyrchu’n trafodion sy’n fwy caredig i’r cwsmer. Mae hyn yn disodli’r cyfieithiad llawn o Gofnod y Trafodion, gan weithredu argymhelliad yr Arolwg Annibynnol o Wasanaethau Dwyieithog. Erbyn cyfarfod y Comisiwn ym mis Tachwedd, bydd papur yn cael ei baratoi ar ddatblygu ein cynlluniau i ddarparu Cynllun Iaith Gymraeg newydd ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad a’r Mesur Cynulliad i ddarparu’r fframwaith cyfreithiol ar ei gyfer.

(b) Y diweddaraf am y Feithrinfa

Mae meithrinfa Darling Buds ym Mae Caerdydd wedi cwblhau’r gwaith o ehangu ac addasu’r adeilad presennol i ddarparu gwell cyfleusterau gofal plant ar gyfer pob oed, a’r mannau penodedig i’r Cynulliad. Disgwylir y bydd cyfleusterau newydd Darling Buds yn cael eu hachredu’n llawn erbyn diwedd mis Medi. Yn y cyfamser, maent yn diweddaru eu polisïau, ac ar ôl cwblhau’r rheini’n derfynol bydd yr adran Adnoddau Dynol yn eu hychwanegu nhw a’r wybodaeth angenrheidiol at ei dalennau ar y fewnrwyd.

Caiff dalen newyddion i ddiweddaru manylion pawb sy’n gweithio yn y Cynulliad ei chyhoeddi ar ddechrau’r tymor. Bydd yn cynnwys lluniau o’r cyfleuster ar ôl ei gwblhau ac yn cadarnhau’r trefniadau ar gyfer sicrhau lle.

Bydd gan y Cynulliad ddeg lle wedi eu gwarantu yn Darling Buds, a bydd y lleoedd hyn ar gael i blant sydd â’u rhiant neu eu gwarcheidwad yn gweithio yn y Cynulliad; mae hynny’n cynnwys Aelodau Cynulliad, Staff Cymorth Aelodau Cynulliad, staff y Cynulliad a chontractwyr.

(c) Darlledwr y Cynulliad

Dechreuodd cwmni teledu Bow Tie yn swyddogol fel darlledwr newydd y Cynulliad ar 1 Awst. Mae wedi gwneud archwiliad o’r cyfarpar darlledu, wedi gwneud rhai newidiadau gweithredu ac wedi cwblhau’r holl archwiliadau o’r cyfarpar ar ôl y toriad. Nid yw’r tîm y mae’r Aelodau’n eu gweld o ddydd i ddydd wedi newid.

(d )Y Senedd

Yn ystod toriad yr haf, disodlwyd y sgriniau fideo a ddefnyddid gan y cyhoedd gan yr adrannau TGCh a Darlledu ym mhob un o’r pedair oriel gyhoeddus yn y Senedd; disodlwyd ganddynt hefyd y system gyfrifiadurol sy’n dangos y cynnwys aml-gyfrwng.  Mae’r adran Cyfathrebu Allanol yn datblygu cynnwys newydd a fydd yn rhoi i’r cyhoedd well profiad wrth wylio Cyfarfodydd Llawn a phwyllgorau. Yn ystod yr wythnosau diwethaf bydd y system sy’n dangos cynnwys aml-gyfrwng ar y podiau gwybodaeth sydd i’w gweld ledled y Senedd hefyd yn cael eu disodli.

2.0 Gweithgareddau a Digwyddiadau Allweddol

2.1 Y diweddaraf am staffio

Ar y cychwyn mynegodd 50 o unigolion bod ganddynt ddiddordeb yn y cynllun ymadael yn gynnar. Disgynnodd nifer y staff a oedd â diddordeb mewn ymadael yn gynnar i 34 ar ôl cael amcangyfrifon ffurfiol o’r pecyn ymadael. Cyfarfu’r panel penderfyniadau Cyfarwyddwyr ar 21 Medi a phenderfynwyd yn derfynol i bwy y dylid cynnig ymadael yn gynnar.

2.2 Y Pierhead/Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yn ei gyfarfod ym mis Mai 2010, penderfynodd Comisiwn y Cynulliad mewn egwyddor gefnogi cynigiad i leoli Canolfan Llywodraethiant Cymru yn y Pierhead, ar ei newydd wedd.  Nod y bartneriaeth ar y cyd yw harneisio gallu ymchwilio prifysgolion pennaf Cymru er mwyn cefnogi gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan helpu gwneud llywodraethu datganoledig mor effeithiol â phosibl, ac yn y pen draw wella ansawdd bywyd i bobl Cymru. Mae drafft o Femorandwm Dealltwriaeth wedi ei lunio.

2.3 Refferendwm

Cynrychiolir Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fwrdd Prosiect y Refferendwm, sy’n cynnwys cyfranogwyr o Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Etholiadol a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae Bwrdd y Prosiect yn edrych ar bob agwedd sy’n ymwneud â’r refferendwm arfaethedig ar bwerau deddfu. Yn y cyfamser, rydym wedi dyfeisio ymgyrch i gwmpasu’r cyhoedd yn seiliedig ar y thema Pleidlais 2011 – yn ymgorffori gwybodaeth am yr etholiad cyffredinol ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol a refferendwm Pleidlais Amgen y DG yn ogystal â’r refferendwm ar bwerau deddfu yng Nghymru. Mae’r taflenni a’r wefan ddeniadol a defnyddiol wedi cael derbyniad da. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar nifer o gyfleoedd cyfathrebu er mwyn creu diddordeb ymhlith y cyhoedd ac ymwneud â hwy.

2.4 Penodiadau cyhoeddus

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Derbyniwyd Gwarant Brenhinol yn cadarnhau penodi Huw Vaughan Thomas yn Archwilydd Cyffredinol Cymru o 1 Hydref. Bydd cyhoeddiad yn y London Gazette a’r Western Mail mor agos â phosibl i 1 Hydref.

Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Roedd nifer o ymgeiswyr cryf am swydd Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a lluniwyd y rhestr fer ar 14 Medi. Mae pum ymgeisydd wedi eu gwahodd i ddod i gyfweliadau ar 18 Hydref.

3.0 Adroddiad ariannol

Y gwariant net o’r flwyddyn gyfredol hyd at ddiwedd mis Awst 2010 yw £16.9 miliwn, sy’n adlewyrchu tanwariant o 4.8 y cant yn erbyn y sefyllfa a fwriadwyd. Mae’r rhagolwg ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol yn adlewyrchu galw ychwanegol ar y gyllideb i ariannu’r Cynllun Ymadael yn Gynnar (hyd at £0.5 miliwn), i gael ei dalu o’r cronfeydd presennol. Mae hyn yn rhoi pwysau ar y gyllideb, ac mae perygl y bydd angen £0.250 miliwn o’r £0.334 miliwn wrth gefn i sicrhau ein bod yn dal o fewn y gyllideb gyffredinol o £48.973 miliwn ar gyfer 2010-11. Rydym wedi sicrhau arbedion staff am y cyfnod yn diweddu ar 31 Awst, tuag at y targed o £0.250 miliwn a osodwyd am y flwyddyn. Byddwn yn parhau i reoli arbedion staffio er mwyn lleihau’r perygl y bydd yn rhaid mynd i mewn i’r cronfeydd wrth gefn.

4.0 Gwybodaeth arall

4.1Yn Atodiad A mae rhestr o wybodaeth a ddatgelwyd ers yr adroddiad diwethaf dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gellir datgelu rhestr gyflawn i Gomisiynwyr drwy wneud cais.

ATODIAD A

GWYBODAETH A RYDDHAWYD YN SGIL CEISIADAU AM GAEL GWYBODAETH

GORFFENNAF - AWST 2010

 • Gwybodaeth yn ymwneud â staff cymorth Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys teitlau swyddi, bandiau tâl, a chyfanswm treuliau

 • Bandiau cyflog staff uwch y Cynulliad

 • Gwybodaeth yn ymwneud â’r contract Rheoli Cyfleusterau

GWYBODAETH A ATALIWYD YN SGIL CEISIADAU AM GAEL GWYBODAETH

GORFFENNAF - AWST 2010

 • Manylion am ohebiaeth rhwng Aelod Cynulliad a Chymorth Busnes i AelodauPartners & Help