Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010 (Papur 5 Rhan 1)
e-ddemocratiaeth: strategaeth y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ymwneud yn ddigidol â phobl Cymru

Dyddiad: 30 Medi 2010
Amser:16:00
Lleoliad:Ystafell Gynadledda 4B
Enw a rhif cyswllt awdur y ddogfen: Iwan Williams, estyniad 8039

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Pwrpas y papur a chrynodeb o’r materion

1.1 Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n awyddus i wneud mwy o ddefnydd o ystod o ddulliau cyfathrebu digidol er mwyn cynyddu lled a dyfnder ei ymwneud â phobl Cymru a rhanddeiliaid eraill.

1.2 Mae’r strategaeth e-ddemocratiaeth yn ymateb i’r dyhead hwnnw, ac mae’n amlygu bwriad clir y bydd y Cynulliad yn cofleidio technoleg newydd er mwyn sicrhau ei fod mewn sefyllfa i gael perthynas â phobl Cymru mewn ffordd sy’n caniatáu iddo reoli ac arwain trafodaethau.

2.0 Argymhellion

2.1 Argymhellir bod Comisiwn y Cynulliad yn cytuno ar y cyfeiriad strategol a amlinellir yn Atodiad A.

3.0 Trafodaeth

3.1 Mae’r strategaeth yn cydnabod bod y Cynulliad, mewn sawl ffordd, ar y blaen ar ei gyfoedion o ran ei ddefnydd o dechnoleg – o systemau gwybodaeth deallus yn y Senedd i’r ymdrechion llwyddiannus i sicrhau bod gan y Cynulliad Cenedlaethol bresenoldeb ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.

3.2 Fodd bynnag, tactegol yn hytrach na strategol, ac ysbeidiol yn hytrach na chyson, fu cynlluniau’r Cynulliad yn y maes hwn hyd yn hyn. Bwriad y papur hwn felly yw awgrymu dull gweithredu i’r Cynulliad sy’n gymesur â’i statws fel deddfwrfa flaengar a mentrus.

3.3 Lluniwyd y strategaeth e-ddemocratiaeth er mwyn ategu ac ychwanegu at ddulliau cyfathrebu traddodiadol fel cysylltiadau â’r cyfryngau, allgymorth a’n presenoldeb mewn digwyddiadau, ac er mwyn potreadu’r Cynulliad ac Aelodau’r Cynulliad yn hygyrch a blaengar.

3.4 Mae’r ddogfen yn amlinellu’r cyfeiriad strategol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ond NID yw’n ddogfen weithredol. Ar ôl i Gomisiwn y Cynulliad gymeradwyo’r ddogfen, caiff cynllun gweithredu e-ddemocratiaeth manwl ei lunio.

3.5 Mae’r strategaeth wedi ystyried y lleihad cyffredinol o 5 y cant yn y gyllideb ar gyfer 2011-12 a’r lleihad arfaethedig cronnus o rhwng 20 a 25 y cant erbyn diwedd 2014-15. Felly, mae modd rhoi’r strategaeth ar waith o fewn y cyllidebau blynyddol llai.Partners & Help