Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

CCCC 2010
Cofnodion y cyfarfod ar 30 Medi 2010

Dyddiad: 30 Medi 2010
Amser:16.00
Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4B

Yn bresennol:
Y Llywydd, Cadeirydd
Lorraine Barrett AC (Llafur)
Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol)
Chris Franks AC (Plaid Cymru)
William Graham AC (Ceidwadwyr)

Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
Ian Summers, Pennaeth yr Uned Gorfforaethol
Aled Eirug, Cynghorydd Cyfansoddiadol
Helen Finlayson, yr Ysgrifenyddiaeth

Cynghorwyr Annibynnol:
Dim

Arsylwyr:
Dim

Eraill:
Dim

1. Cyflwyniad

Datgan buddiannau
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

Cofnodion y cyfarfod ar 21 Medi 2010
Cytunwyd ar y cofnodion yn ffurfiol.

Materion yn codi o’r cyfarfod ar 21 Medi 2010
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

2. Diddymiad

Cyflwynodd Dianne Bevan bapur dau, yn nodi’r ymgynghoriad helaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad a’r staff cymorth sydd wedi arwain at y cynigion diwygiedig, ynghyd â chyngor cyfreithiol. Cafwyd cadarnhad mai trefniadau trosiannol ar gyfer yr etholiadau yn 2011 yw’r cynigion diwygiedig, ac y bydd newidiadau yn cael eu gwneud o bosibl ar gyfer etholiadau yn y dyfodol.

Bu’r Comisiwn yn trafod y cynigion, a gofynnodd bod arweiniad pellach yn cael ei baratoi o ran defnyddio swyddfeydd etholaethol a rhanbarthol yn ystod y cyfnod diddymu ac o ran archifo deunyddiau electronig. Diolchodd y Comisiwn i’r Aelodau a’r staff cymorth am eu hymateb i’r ymgynghoriad.  

Cafwyd cytundeb gan fwyafrif o aelodau’r Comisiwn ar y pwyntiau a ganlyn: gall staff cymorth sy’n cael eu hariannu gan lwfansau’r Cynulliad barhau i weithio ar waith achos sydd eisoes wedi dechrau ac ar dasgau cyffredinol yn y swyddfa yn ystod y cyfnod diddymu; caiff staff cymorth enwebedig ddefnyddio cyfleusterau swyddfa yn Nhy Hywel yn ystod y cyfnod diddymu; uchafswm y cyfnod rhybudd i staff cymorth sy’n gweithio i Aelodau na fydd yn dychwelyd; y gall staff cymorth barhau i weithio yn Nhy Hywel cyhyd ag y bo hyn yn cyd-fynd â rhaglen gynnal a chadw’r swyddfeydd; a’r egwyddorion ar gyfer trefniadau TGCh.

3. Gweithredu’r cynllun i godi tâl am barcio

Cyflwynodd Dianne Bevan bapur tri, yn nodi’r ymgynghoriad eang ymhlith Aelodau’r Cynulliad, staff cymorth, staff y Cynulliad, yr Undebau Llafur a defnyddwyr eraill yr ystâd sydd wedi arwain at y cynigion diwygiedig.

Nododd y Comisiwn yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar drefniadau ar gyfer codi tâl am barcio a gytunwyd mewn egwyddor yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, gan sylwi bod yr arweiniad wedi gwella’n sylweddol o ganlyniad i’r ymgynghoriad hwnnw. Gofynnwyd bod y trefniadau ar gyfer taliadau yn ystod absenoldeb oherwydd salwch yn cael eu hailystyried; heblaw hynny, cafodd yr Arweiniad ar gyfer cyflwyno tâl am barcio ei gymeradwyo.

4. Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad

Cyflwynodd Claire Clancy bapur pedwar, yn nodi bod cwestiynau wedi codi yn ystod y Trydydd Cynulliad o ran rôl y Comisiwn. Mae’r Cyflwyniad i’r Cynulliad wedi’i ddatblygu i grynhoi’r arferion presennol ac i ddarparu ffynhonnell glir a hygyrch o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau’r Comisiwn.

Cymeradwyodd y Comisiwn y Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad.

5. Y Strategaeth e-ddemocratiaeth

Cyflwynodd Dianne Bevan bapur pump, yn nodi bod y strategaeth e-ddemocratiaeth yn cynnig dulliau i gynyddu cyfranogiad gan bobl Cymru drwy ddefnyddio technolegau a sianelau cyfathrebu newydd.

Bu’r Comisiwn yn trafod y strategaeth, a diolchodd i’r staff am eu hagwedd arloesol tuag at gynyddu deialog a chyfranogiad effeithiol. Nodwyd bod arolwg gan Gynhadledd Llywyddion Cynulliadau Deddfwriaethol Rhanbarthau Ewrop wedi darganfod bod y Cynulliad ymysg y ddwy senedd orau yn Ewrop ar gyfer e-weithredu.

Cytunodd y Comisiwn ar y cyfeiriad strategaethol a amlinellir yn y papur.

6. Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Cynulliad

Adroddodd Keith Bush bod y Prif Weithredwr wedi cael llythyr gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn amlinellu’r bwriad i ymchwilio os yw’r Cynllun Iaith Gymraeg wedi cael ei dorri ai peidio. Anfonwyd ateb yn ailadrodd safbwynt y Comisiwn nad oes gan y Bwrdd bwerau i weithredu ymchwiliad statudol, ond yn cytuno i ymateb yn wirfoddol i’r honiad a gofyn am ragor o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am y weithdrefn arfaethedig.

Rhoddodd Dianne Bevan y wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiwn am gyflwyno prosiect UNO i’r Aelodau. Er bod rhai problemau wedi codi, nodwyd bod cost y prosiect yn parhau i fod o fewn yr amcangyfrif. Diolchodd y Comisiwn i staff yr adran TGCh am eu gwaith caled a phroffesiynol ar brosiect UNO.

Cafodd y Comisiwn y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Diswyddo ac Ymddeol Cynnar Gwirfoddol, gan nodi y bydd tua 20 o bobl yn gadael y sefydliad yn ystod mis Hydref.

7. Materion i’w nodi

Nododd a chytunodd y Comisiwn ar y rheolau diweddaraf ynghylch y defnydd diogel o gyfleusterau TGCh, yn enwedig y rheolau diwygiedig ynghylch defnydd ‘webmail’ gan yr Aelodau a’u staff. Cafwyd cais bod y wybodaeth hon yn cael ei chyfathrebu ymhlith yr Aelodau a’r staff cymorth yn gyflym, a bod pawb yn cael eu hysbysu am y rheolau diogelwch o ran lawr lwytho ffeiliau. Gofynnwyd hefyd am sefydlu proses syml fel bod diffyg mynediad at wefannau gwaharddedig yn gallu cael ei oresgyn pan fo hynny’n briodol.Partners & Help