Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
A
ssembly Commission

CCCC 2010 (Rhan 1)
C
ynllun Ymddeol/Diswyddo Gwirfoddol Cynnar

Dyddiad: 22 Gorffennaf 2010
Amser:Y tu allan i’r Pwyllgor, mewn e-bost
Enw’r awdur a rhif cyswllt: Steven O’Donoghue, est. 8746

Mae’r papur hwn wedi cael ei baratoi er mwyn i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ystyried. Barnwyd ei fod yn addas i’w gyhoeddi yn dilyn ystyriaeth o’r fath, yn unol â rheolau’r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir cyhoeddi na datgelu cynnwys y papur hwn cyn pryd gan y gallai hyn ddylanwadu ar drafodion y Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion

1.1 Ceisio cytundeb y Comisiwn i sefydlu cynllun ymddeol/diswyddo gwirfoddol ymysg staff Comisiwn y Cynulliad am y gost uchaf o £0.4 miliwn, a fydd yn dod o gyllidebau 2010-11 sy’n bodoli eisoes.

1.2 Y bwriad yw rhoi cyfle i’r staff ymddeol yn gynnar neu ddiswyddo’n wirfoddol o wasanaeth y Cynulliad fel cam tuag at wneud y toriadau o 20-25% mewn cyllidebau a fydd yn angenrheidiol erbyn 2014-15.

1.3 Oherwydd y gellid ystyried y gwariant o dan y cynllun hwn fel rhywbeth ‘newydd neu gynhennus’, mae’n ofynnol i’r Prif Weithredwr ymgynghori â’r Comisiwn cyn awdurdodi gwariant ar faterion o’r fath.

2.0 Argymhellion

2.1 Bod y Comisiwn yn cymeradwyo’r cynigion. Am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth, mae’r amseru’n dynn a byddai o gymorth pe bai’r Comisiynwyr yn gallu ymateb erbyn 2 Awst.

3.0 Trafodaeth

3.1 Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei newidiadau arfaethedig i Gynllun Iawndal y Gwasanaeth Sifil, a chadarnhaodd y byddai’r cynllun gwreiddiol yn parhau i gael ei weithredu tan ganol mis Hydref eleni. Yn syth ar ôl hyn, ac heb ein hysbysu ynghylch ei chynlluniau, hysbysodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei staff ar 14 Gorffennaf y byddai’r cynllun presennol yn agored iddynt er mwyn iddynt allu gwneud cais am ymddeoliad/diswyddiad cynnar, a fyddai’n cael ei weithredu’n syth. Mae’r Bwrdd Rheoli wedi ystyried risgiau a buddion defnyddio’r cynllun presennol yn ystod y cyfnod byr hwn ac mae o blaid rhoi’r dewis i staff adael yn gynnar cyn i’r newidiadau hynny gael eu cyflwyno.

3.2 Mae caniatáu i nifer cyfyngedig o staff adael eleni yn golygu y gallwn ddechrau gwneud arbedion yn ein cyllidebau yn llawer cynt na fyddai’n bosibl drwy drosiant naturiol. Er bod costau i’w talu ar unwaith, byddwn yn gwneud arbedion yn syth ac felly bydd mwy o arbedion yn cael eu gwneud dros y pedair blynedd nesaf na fyddai wedi cael eu gwneud fel arall. Mae angen i ni ganolbwyntio ar fuddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu fel y gallwn lenwi’r swyddi sy’n dod yn wag â phobl sydd o fewn y sefydliad, os yw hynny’n addas.

3.3 Bydd pobl yn gadael drwy’r Cynllun Hyblyg ar gyfer Ymddeol yn  Gynnar (FER) neu’r Cynllun Hyblyg ar gyfer Diswyddo’n Gynnar (FES), sy’n wirfoddol, o dan dermau cynllun iawndal presennol y Gwasanaeth Sifil. Mae gwahaniaethau amlwg rhwng y ddau:  

  • Mae ymddeoliad cynnar yn berthnasol i gyflogeion sy’n 50 oed neu’n hyn;

  • Mae diswyddiad cynnar yn berthnasol i gyflogeion o dan 50 oed.

3.4 Mae’r budd-daliadau sy’n daladwy yn dibynnu ar y cynllun pensiwn penodol sydd gan gyflogeion unigol, o fewn ymbarél Cynllun Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil.

3.5 Wrth ystyried gwneud cais am FER/FES, bydd y meini prawf a ganlyn yn cael eu defnyddio:

  • ein gallu i barhau i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu hangen yn dilyn ymadawiad yr unigolyn;

  • cost/talu’n ôl yn erbyn cyllidebau’r Comisiwn;

  • fforddiadwyedd cyffredinol o fewn y flwyddyn bresennol.

3.6 Nid yw’n bosibl cynhyrchu amcangyfrifon cost cywir oherwydd gall costau ac arbedion amrywio’n sylweddol gan ddibynnu ar amgylchiadau penodol – gradd a hyd gwasanaeth – aelodau unigol o staff. Byddai angen cost ychwanegol net yn 2010-11 i ariannu ymadawiadau cynnar. Rydym yn amcangyfrif y byddai’n bosibl cyllido hyd at £0.4 miliwn o fewn ein cyllidebau presennol drwy ail-flaenoriaethu gwariant eleni ymhellach ac rydym yn cynnig ein bod yn gosod hwn fel cap ar gyfer gwariant ar y cynllun. Mae’n debygol y bydd yr ymadawiadau’n cynhyrchu arbedion o dros £1 filiwn y flwyddyn.

3.7Anfonwyd gwybodaeth dros dro at staff, sy’n ei gwneud yn glir bod y cynllun yn dibynnu ar gymeradwyaeth y Comisiwn, a cheir copi o’r wybodaeth hon ynghlwm. Nodir yr amserlen arfaethedig ar gyfer cyhoeddi cyngor a nodion atgoffa, a dod â’r cynllun i ben.

Ar neu cyn 14 Awst

Dylai pobl sydd â gwir ddiddordeb mewn gwneud cais gofrestru eu diddordeb mewn e-bost.

Y ceisiadau am amcangyfrifon a gyflwynwyd i’r gweinyddwyr pensiwn yn dod i law.

13 Awst – 3 Medi

Yr amcangyfrifon yn cael eu hanfon gan y gweinyddwyr pensiwn ac yn cael eu cyflwyno i unigolion.

6-10 Medi

Gwneud penderfyniadau am geisiadau

17 Medi

Hysbysu unigolion a dychwelyd y ffurflen dderbyn i’r gweinyddwyr pensiwn i sicrhau y bydd y pensiwn/iawndal yn cael ei dalu’n brydlon

22 Hydref

Diwrnod olaf o wasanaethPartners & Help