Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010 (Papur 4 Rhan1)
Penderfyniad diwygiedig

Dyddiad: 21 Medi 2010
Amser:Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad:Ystafell Gynadledda 4b
Enw a rhif ffôn yr awdur: Steven O’Donoghue, est 8746

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion dan sylw

1.1 I’r Comisiwn gadarnhau’r newidiadau yn y Penderfyniad.

2.0 Argymhellion

2.1 Bod y Comisiwn yn cadarnhau’r Penderfyniad diwygiedig sydd ynghlwm, i’w fabwysiadu o 22 Medi 2010 ymlaen.  

3.0 Trafodaeth

3.1 Mae’r Penderfyniad diwygiedig ynghlwm yn Atodiad A. Mae’r Comisiwn wedi cymeradwyo’r newidiadau eisoes, ac maent yn cael eu hesbonio isod. Dyma’r tro olaf y bydd y Comisiwn  yn gwneud penderfyniadau o’r fath gan mai’r Bwrdd Taliadau newydd fydd yn gwneud hynny o hyn ymlaen.

3.2 Dyma’r prif newidiadau yn y Penderfyniad:

Adran 1.7 Cyflwyno ceisiadau’n brydlon

Fel ymateb i sylwadau’r Aelodau, mae’r adran hon wedi’i hail-eirio i fod yn fwy eglur ac i ddarparu ar gyfer cyflwyno terfynau amser ar gyfer diwedd y flwyddyn ariannol. Yn unol â’r blynyddoedd blaenorol, byddwn yn parhau i gyhoeddi arweiniad manwl ar wahân ar y trefniadau diwedd blwyddyn yn nes at ddiwedd y flwyddyn.  

Adran 2.1 Cyflogau’r Aelodau

Ychwanegwyd troednodyn i egluro’r sefyllfa’n well ac er mwyn medru talu cyflogau ar ôl diddymu’r Cynulliad, ac wedi hynny, i swydd-ddeiliaid penodol, yn unol â Deddf 2006. Heb hyn, ni fyddai geiriad y Penderfyniad yn caniatáu i gyflogau’r swydd-ddeiliaid barhau.   

Dyma’r swyddi dan sylw: y Llywydd, Comisiynwyr y Cynulliad, Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, Dirprwy Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol.

Adran 4.3.3 – Teithio arferol

Yn ystod ein hymgynghoriad ynglyn â chyflwyno tâl am barcio yn Nhy Hywel, daeth yn amlwg bod yr Aelodau, ac eraill, yn pryderu y byddai modd i’r Aelodau hawlio’r costau hyn yn ôl drwy gyfrwng eu lwfansau.  Mae’r Penderfyniad diwygiedig yn sicrhau na fydd modd iddynt wneud hyn gan sicrhau tegwch i bawb sy’n dewis parcio yno, ac mae’n dileu unrhyw ansicrwydd ynglyn â’r sefyllfa.  

Adran 10.2.1 Costau swyddfa

Mae’r uchafswm o £1,500 ar hysbysebu cymorthfeydd, a gyflwynwyd yn dilyn un o argymhellion Yn Gywir i Gymru, wedi’i ddileu. Sylweddolwyd mai goblygiadau ymarferol pennu’r uchafswm hwn oedd cyfyngu ar allu’r Aelodau i gyfathrebu â’r cyhoedd, ac nid dyna oedd bwriad y Panel Adolygu Annibynnol. Caiff y mater ei gyfeirio’n awr at y Bwrdd Taliadau i’w drafod.

Adran 10.2.6 Costau swyddfa

Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd y rheol yn ymwneud â hawlio costau galwadau busnes ar eu ffonau symudol personol yn cael ei chyflwyno ar ddechrau’r Pedwerydd Cynulliad yn hytrach nag yn ystod y flwyddyn bresennol. Gan hynny, mae’r rheol wedi’i dileu o Benderfyniad 2010.

3.3 Rydym hefyd yn manteisio ar y cyfle i dacluso rhyw ychydig ar y ddogfen a’i chyflwyno’n unol â’n canllawiau brandio (nid yw’r ddogfen sydd ynghlwm wedi’i brandio).

3.4 Ar ôl i’r Comisiwn gadarnhau’r Penderfyniad diwygiedig, rydym yn bwriadu ei osod ar 22 Medi.Partners & Help