Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

CCCC 2010 (Papur 3 Rhan 1) Penodi Aelodau o Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyddiad: 21 Medi 2010
Amser:Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Enw a rhif cyswllt yr awdur: Claire Clancy, estyniad 8233

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion perthnasol

1.1 Gwahodd y Comisiwn i benodi Cadeirydd ac aelodau o’r Bwrdd Taliadau.

1.2 Mae trefniadau ar gyfer penodi i’r Bwrdd wedi’u hamlinellu ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (y Mesur).

2.0 Argymhellion

2.1 Bod y Comisiwn yn penodi George Reid (Cadeirydd), Sandy Blair, Mary Carter, Stuart Castledine a Monojit Chatterji.

3.0 Trafodaeth

3.1 Mae Mesur (Taliadau) Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2010 yn sefydlu Corff Adolygu Annibynnol Statudol – Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru – i wneud penderfyniadau am bob agwedd ar y cymorth ariannol a roddir i’r Aelodau. Y Comisiwn sy’n gwneud y penodiadau i’r Bwrdd Taliadau. Mae Atodlen 2 i’r Mesur yn nodi’r trefniadau y mae’n rhaid eu gwneud, ac mae paragraffau 1, 3 a 4 o’r rhain wedi’u gweithredu. Mae paragraffau 5 a 6 yn mynd i’r afael â rôl y Comisiwn ac yn nodi:

“5  Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad benodi'n Gadeirydd, neu'n aelod o'r Bwrdd, yn ôl fel y digwydd, unrhyw berson a ddetholir, yn unol â'r trefniadau hyn, i'w benodi i'r swydd honno.

6 Nid yw paragraff 5 yn gymwys os yw'n ymddangos i Gomisiwn y Cynulliad fod y person o dan sylw wedi'i anghymhwyso rhag bod yn aelod o'r Bwrdd o dan adran 4.”

3.2 Felly, cyhyd â bod y Comisiwn yn fodlon na ddylid anghymwyso unrhyw un ohonynt rhag bod yn aelodau o’r Bwrdd, mae’n rhaid i’r Comisiwn eu penodi. Mae Atodlen 1 i’r Mesur yn nodi’r rhai sydd wedi’u anghymwso rhag bod yn aelod, sydd i’w gweld fel atodiad i’r papur hwn.

3.3 Dechreuodd yr ymgyrch recriwtio a’r broses ddethol ym mis Mehefin 2010. Hysbysebwyd y swyddi yn y Sunday Times, Western Mail, Daily Post a’r Municipal Journal. Cafwyd 31 o geisiadau ac ar ôl proses sifftio, cafodd 10 o ymgeiswyr eu dewis i’w cyfweld. Lle roedd yn bosibl, ceisiwyd geirda gan bob un o’r ymgeiswyr cyn cynnal cyfweliadau ac fe’u defnyddiwyd i gynorthwyo â’r broses ddethol. Cynhaliwyd y cyfweliadau ar 7, 8 a 9 Medi. Y panel dethol oedd Claire Clancy (Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad), Syr John Baker (cyn Gadeirydd SSRB), Jackie Nickson (aelod o’r panel annibynnol) a Richard Calvert (cynghorwr annibynnol i’r Comisiwn a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio’r Comisiwn).

3.4 Llwyddodd y pum unigolyn a ddewiswyd i blesio’r Panel gyda’r ystod o brofiadau ac arbenigedd fyddai gan y Bwrdd Taliadau yn sgil eu penodi. Y bwrdd yn gryno:

Y Gwir Anrhydeddus George Reid – Cadeirydd
Gwleidydd, newyddiadurwr ac academydd o’r Alban. Llywydd Senedd yr Alban a Chadeirydd Corff Corfforaethol Senedd yr Alban (2003-2007). Aelod o’r Cyfrin Gyngor. Cyfarwyddwr rhyngwladol dros raglenni dyngarol mewn rhyfeloedd a thrychinebau. Mae ei benodiadau presennol yn cynnwys: Comisiynydd Etholaethol y DU. Cynghorydd Annibynnol ar God Gweinidogol yr Alban. Aelod o Gyngor, yr Uned Llywodraethu. Un o Ymddiriedolwyr Culture and Sport Glasgow. Yn ddiweddar, bu’n arwain adolygiadau ar lywodraethu yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer yr Alban.

Aelodau’r Bwrdd

Yr Athro Monojit Chatterji
Academydd sydd â chryn brofiad ym maes polisi cyhoeddus. Mae wedi cyhoeddi gwaith ymchwil mewn meysydd sy’n cynnwys penderfynyddion taliadau’r sector cyhoeddus. Cadeirydd presennol Cyd-gyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Achosion Brys y DU (y corff negodi tâl). Cyn hynny, bu’n aelod o Gorff Adolygu Athrawon Ysgol, sy’n gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Sgiliau ar dâl ac amodau, a threfniadau llywodraethu hefyd ar gyfer athrawon a phenaethiaid ysgolion yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn aelod blaenorol o’r Grwp Economegwyr, Swyddfa Economeg y Gweithlu, yn ystyried materion trawsbleidiol yn ymwneud â thâl yn y sector cyhoeddus.

Stuart Castledine
Cyfrifydd siartredig sydd wedi dal nifer o swyddi o fewn Allied Dunbar, TSB, Chartered Trust a Tesco cyn dod yn Brif Gyfrifydd Grwp ac yna’n Bennaeth Cyllid Cymdeithas Adeiladu’r Bristol and West. Mae Stuart wedi ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau heriol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat fel unigolyn ac ar ran cwmni y mae’n gyfarwyddwr arno ac yn rhanddeiliad ynddo er mwyn gwyrdroi sefydliadau ariannol sy’n methu. Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr anweithredol o Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

Mary Carter
Mae Mary wedi hanner ymddeol, ond mae’n gweithio fel ymgynghorydd rhan amser i KPMG ac mae’n aelod o Gorff Adolygu Tâl y Lluoedd Arfog. Cyn iddi ymddeol yn 2008, ei swydd olaf oedd Partner Clientiaid, Pennaeth Tîm Perfformiad a Gwobrau KPMG UK, lle roedd yn rhoi cyngor i gwmnïau yn y DU a chwmnïau eraill ar daliadau ar gyfer penodiadau uwch.

Sandy Blair
Sandy yw cyfarwyddwr blaenorol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (fe ymddeolodd yn 2004). Mae wedi cael ei gyflogi mewn nifer o swyddi cyhoeddus ac wedi bod yn ymddiriedolwr cyrff cyhoeddus fel cyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a chadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy a swyddi o fewn yr Eglwys yng Nghymru. Roedd yn brif weithredwr awdurdod lleol am 16 mlynedd cyn cael ei benodi i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae'n Aelod o Bwyllgor Taliadau Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac yn gyfreithiwr wrth ei alwedigaeth.

3.5Cynigiwyd y swydd yn amodol i’r unigolion a ddewiswyd, ac maent wedi nodi eu bod yn fodlon derbyn y penodiadau.

3.6Unwaith y bydd y prosesau cywir wedi cael eu cwblhau o ran pob aelod o’r Bwrdd, bydd y Clerc yn gosod hysbysiad o’r penodiadau gerbron y Cynulliad (fel sy’n ofynnol yn ôl adran 20(4)) ac yna daw'r Mesur i rym yn llawn, gan drosglwyddo pwerau o’r Comisiwn i’r Bwrdd.

Medi 2010

Atodiad

Atodlen 1
Anghymwyso rhag bod yn Aelod o'r Bwrdd

1 Mae’r personau canlynol wedi’u hanghymwyso rhag bod yn aelodau o’r Bwrdd—

(a) aelod o’r Cynulliad,

(b) person sy’n dal swydd Cwnsler Cyffredinol (os nad yw’n aelod o’r Cynulliad),

(c) ymgeisydd i’w ethol yn aelod o’r Cynulliad,

(d) person y gallai fod angen i’w enw, pe bai sedd aelod Cynulliad rhanbarthol yn dod yn wag, gael ei hysbysu i’r Llywydd o dan adran 11 o’r Ddeddf (seddi gwag mewn rhanbarthau etholiadol),

(e) aelod o Senedd Ewrop, Ty’r Cyffredin, Ty’r Arglwyddi, Senedd yr Alban neu Gynulliad Gogledd Iwerddon,

(f) aelod o staff y Cynulliad,

(g) aelod o staff Llywodraeth Cynulliad Cymru,

(h) person a gyflogir gan aelod o’r Cynulliad neu gan grwp o aelodau’r Cynulliad er mwyn helpu’r aelod hwnnw neu’r aelodau o’r grwp hwnnw i gyflawni swyddogaethau aelod o’r Cynulliad,

(i) Archwilydd Cyffredinol Cymru,

(j) Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

(k) aelod o Bwyllgor Rheolaeth Gorfforaethol Comisiwn y Cynulliad,

(l) person sy’n dal apwyntiad fel Ymgynghorydd Annibynnol i Gomisiwn y Cynulliad,

(m) person a oedd yn aelod o’r naill neu’r llall o’r panelu a apwyntiwyd gan Gomisiwn y Cynulliad i adolygu cyflogau a lwfansau aelodau o’r Cynulliad yn unol â phenderfyniadau Comisiwn y Cynulliad ar 4 Gorffennaf 2007 ac 8 Mai 2008,

(n) person sy’n dal apwyntiad fel Cyfarwyddwr Anweithredol Llywodraeth Cynulliad Cymru.

2 At ddibenion paragrapaff 1(c) daw person yn ymgeisydd i’w ethol yn aelod o’r Cynulliad—

(a) ar y diwrnod y datgenir bod y person hwnnw’n ymgeisydd (boed gan y person o dan sylw neu gan eraill ), neu

(b) ar y diwrnod yr enwebir y person hwnnw’n ymgeisydd mewn etholiad i’r Cynulliad, p’un bynnag fydd gyntaf.

3 Wrth benderfynu, at ddibenion paragraff 1(d), a allai fod angen i enw person gael ei hysbysu i’r Llywydd o dan adran 11 o’r Ddeddf, mae gofynion paragraffau (b) a (c) o is-adran (3) o’r adran honno i’w hanwybyddu.Partners & Help