Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010 (Papur 2 Rhan 1)
Cyllideb Ddrafft 2011-12

Dyddiad: 21 Medi 2010
Amser:Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad:Ystafell Bwyllgora 4b
Enw’r awdur a rhif cyswllt: Claire Clancy, est 8233

Paratowyd y papur hwn i'w ystyried gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Penderfynwyd ei bod yn addas ei gyhoeddi wedi iddo gael ei ystyried yn unol â rheolau'r Comisiwn ar gyfer cynnal busnes. Ni chaniateir i gynnwys y papur hwn gael ei gyhoeddi na'i ddatgelu'n rhy gynnar oherwydd gallai hyn ddylanwadu ar drafodaethau'r Comisiwn.

1.0 Diben a chrynodeb o’r materion

1.1Cymeradwyo Cyllideb Ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2011-2012, i’w chyflwyno erbyn 24 Medi yn unol â’r Rheolau Sefydlog. Atodir y ddogfen cyllideb ddrafft arfaethedig (Atodiad A).

2.0 Argymhellion

2.1 Bod y Comisiwn yn cytuno ar ei Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2011-12, fel yr amlinellir yn Atodiad A;

2.2 Ein bod yn ceisio newid dros dro i’r Rheolau Sefydlog er mwyn galluogi cyllideb derfynol y Comisiwn i gael ei gosod ar ôl 30 Hydref.

3.0 Trafodaeth

3.1 Cytunodd y Comisiwn ar ei strategaeth gyllidebol 2011-12, a’r tair blynedd ddilynol, yn ei gyfarfod ar 8 Gorffennaf, fel a ganlyn:

 • cyflwyno uchelgais cyllidebol ar wahân (Cyllideb Aelodau’r Cynulliad) ar gyfer gwariant ar gyflogau a lwfansau Aelodau. Caiff lefelau cyflogau a lwfansau’r Aelodau eu penderfynu gan y Bwrdd Taliadau sydd newydd gael ei sefydlu. Mae hyn yn cydnabod bod rôl y Comisiwn yn cael ei gyfyngu at wneud darpariaeth gyllidebol ar gyfer penderfyniadau’r Bwrdd;

 • lleihau Cyllidebau Aelodau’r Cynulliad a Gwasanaethau’r Cynulliad 5 y cant ar gyfer 2011-12 a chynllunio i ostwng y gyllideb yn ystod cyfnod y Pedwerydd Cynulliad at lefel sy’n cyfateb i’r gostyngiad yn y bloc Cymreig.

 • cynnwys amcangyfrif o’r costau sy’n codi yn sgil etholiadau’r Cynulliad yng nghyllideb 2011-12; bydd y costau hyn yn cael eu heithrio o dargedau ar gyfer gostyngiad yn y gyllideb; ac

 • i gael ei arwain gan y blaenoriaethau a ganlyn:

  • amddiffyn busnes craidd y Cynulliad, sef deddfwriaeth;

  • i sicrhau trawsnewidiad llwyddiannus i’r Pedwerydd Cynulliad;

  • i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol yn dilyn y Refferendwm ar bwerau ychwanegol i’r Cynulliad; a

  • chynllunio ar gyfer llai o adnoddau, oherwydd bydd graddfa’r toriadau ar ôl 2011-12 yn golygu newidiadau sylfaenol.

3.2 Yn unol â’r strategaeth gyllidebol a amlinellir ar ddechrau’r gyllideb ddrafft hon, mae cyllideb ddrafft Aelodau’r Cynulliad ar gyfer 2011-12 yn adlewyrchu gostyngiad gwirioneddol o 5 y cant o’i chymharu â chyllidebau cyfwerth yn 2010-11, ond mae’r gyllideb hefyd yn cynnwys amcangyfrif ar wahân ar gyfer costau’r etholiad sy’n gynwysedig yn y Penderfyniad (gweler isod, o dan Wariant ar Etholiad). Oherwydd bod y gyllideb ddrafft hon yn cael ei gosod cyn y cyhoeddir penderfyniadau’r Bwrdd Taliadau, ni wyr y Comisiwn ar ba lefel y bydd cyflogau a lwfansau Aelodau’r Cynulliad yn cael eu pennu ar gyfer 2011-12.  Bydd y Bwrdd Taliadau’n penderfynu ar y lefelau hyn.

3.3 Mae’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer cyllideb Gwasanaethau’r Cynulliad wedi cael ei chydbwyso, gan gyflawni’r gostyngiad gwirioneddol o 5 y cant o’i gymharu â 2010-11. Trwy gynnig cynllun diswyddo gwirfoddol yn 2010-11, rydym yn rhagweld arbedion cyflog cylchol hyd at £0.9 miliwn. Mae gostyngiadau eraill hefyd wedi cael eu cynnwys, yn ogystal â chynnydd anochel neu angenrheidiol, ac fe amlinellir y rhain yn nogfen y gyllideb.

3.4 Rhaid gosod y Gyllideb Ddrafft erbyn 24 Medi, a bydd y Pwyllgor Cyllid yn craffu arni ar 14 Hydref. Ceisir newid y Rheolau Sefydlog er mwyn galluogi’r Pwyllgor Cyllid i osod ei adroddiad yn hwyrach nag yn ôl gofynion Rheol Sefydlog 27.8, sef o fewn tair wythnos.  Oherwydd y bwriad bod Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (AGC) yn cael ei gyhoeddi ar 20 Hydref, a bod toriad mis Hydref yn dilyn, rydym yn bwriadu ceisio newid y Rheolau Sefydlog i alluogi cyllideb derfynol y Comisiwn i gael ei gosod ar ôl 30 Hydref, sef y dyddiad a bennir gan Rheol Sefydlog 27.9. Bydd hyn yn golygu bod digon o amser i adlewyrchu ac adolygu yng nghyd-destun canlyniadau’r AGC.Partners & Help