Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010
Cofnodion y cyfarfod 8 Gorffennaf 2010

Dyddiad: 8 Gorffennaf 2010
Amser: 16:00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 8 Gorffennaf 2010

Presennol:
Llywydd, Cadeirydd
Lorraine Barrett AC (Llafur)
Peter Black AC (y Democratiaid Rhyddfrydol)
Chris Franks AC (Plaid Cymru)
William Graham AC (Ceidwadwyr)

Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredol
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
Ian Summers, Pennaeth yr Uned Gorfforaethol
Nicola Callow, Pennaeth Cyllid  – eitem 2
Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth

Cynghorwyr Annibynnol:
Mair Barnes

Arsylwi:
Neb

Eraill:
Neb

1. Cyflwyniad

Datgan buddiannau
Nid oedd dim buddiannau i’w datgan.

Cofnodion y cyfarfod – 19 Mai 2010
Cytunwyd ar y cofnodion yn ffurfiol.

Materion yn deillio o’r cyfarfod a gynhaliwyd 19 Mai 2010
Nid oedd dim materion yn deillio.

2. Strategaeth Cyllideb 2011-12

Cyflwynwyd yr ail bapur gan Claire Clancy, a nodai fod angen cynllunio tymor hir er mwyn gwneud yr arbedion angenrheidiol dros y blynyddoedd nesaf.  Rhoddwyd gwybod i’r Comisiwn y byddai swm yr arbedion gofynnol yn arwain at newidiadau sylweddol i’r gwasanaethau dros y pedair blynedd nesaf.

Cytunodd y Comisiynwyr yn bendant bod yn rhaid lleihau costau a bod yn rhaid i’r lleihau ym mloc Cymru fod yn rhai cyfatebol.  Nododd y Comisiwn bod yn rhaid i’w weithredoedd adlewyrchu’r ffaith bod yr amgylchiadau ariannol cyfredol yn annormal.

Cytunodd y Comisiwn i fabwysiadu Strategaeth Cyllideb a fydd yn adlewyrchu newidiadau ym mloc Cymru yn 2011-12, yn amodol ar y pwyntiau egluro isod, i gynnal yr un dull gweithredu drwy gydol y Pedwerydd Cynulliad ac, yn amodol ar fanylion yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant sydd i’w gyflwyno fel adroddiad yn yr hydref, i fwrw ymlaen â thybiaeth at ddibenion cynllunio o ostyngiad o 5 y cant yn lefel cyllideb 2010-11 ar gyfer 2011-12.  O hynny ymlaen bydd lefelau cyllidebau yn ddibynnol ar faint bloc Cymru, ond cytunwyd ar y dybiaeth, at ddibenion cynllunio, o gyflawni gostyngiadau cronnol o 23 y cant erbyn diwedd 2014-15.

Cytunwyd ar y pwyntiau egluro a ganlyn:

  • cytunodd y mwyafrif ar godi tâl am barcio ceir ac ar derfynu cymorthdaliadau. Gofynnodd y Comisiynwyr am ragor o fanylion am roi’r newidiadau ar waith a gofyn bod ystyriaeth yn cael ei roi i godi tâl gwahaniaethol ar gyfer parcio ceir.  Lle bo’n bosibl, dylid cyflwyno’r newidiadau o 1Hydref 2010, yn arbennig y prisio am arlwyo;

  • Swyddogion i amcangyfrif costau llawn y newidiadau i etholiad 2011 a’u cynnwys yn ein cyllideb.  Bydd y symiau hyn yn cael eu neilltuo a chaiff unrhyw arian na chaiff ei ddefnyddio ei ddychwelyd mor fuan ag y bo modd yn y flwyddyn;

  • dylai’r gyllideb sydd ar gael i ariannu penderfyniadau a wneir gan y Bwrdd Taliadau gael ei chynnwys mewn cwmpas ar wahân a dylai fod yn ddarostyngedig i’r un gostyngiadau â chwmpas cyllideb gwasanaethau’r Cynulliad.  Dylai swyddogion roi ffigurau dangosol i’r Bwrdd weithio arnynt (cyllid a neilltuwyd);

  • busnes craidd y Cynulliad yw deddfwriaeth a rhaid i weithgaredd sy’n cefnogi deddfwriaeth gael ei warchod felly.  Rhoddodd y Comisiynwyr eu sylwadau ar y trefniadau ar gyfer pwyllgorau ar wahân i bwyllgorau deddfwriaeth a gofyn am gynigion ar gyfer newid i strwythurau, arferion a staffio; a

  • dylai’r Comisiwn weithio o fewn yr amserlen a nodir yn y Rheolau Sefydlog, er y dylai penderfyniadau’r Comisiwn gael eu cyfleu i Aelodau a’u gwneud yn gyhoeddus cyn gynted ag y bo modd.

3. Cynllun Strategol 2010

Cyflwynodd Claire Clancy y trydydd papur, a nododd bod y Cynllun Strategol yn manylu ar y modd y byddai pum Nod Strategol y Comisiwn yn cael eu dilyn yn 2010-11 o fewn y cyd-destun economaidd ac ariannol presennol.

Nododd y Comisiwn y Cynllun Strategol ar gyfer 2010.

4. Diddymu’r Cynulliad

Cyflwynodd Dianne Bevan y pedwerydd papur, gan nodi y byddai’r diddymu yn 2011 y cyntaf i’r Cynulliad. Amlinellodd Keith Bush egwyddor gyfreithiol diddymu, a gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sy’n golygu y byddai’r holl Aelodau yn peidio â bod yn Aelodau o amser y diddymu (yn hytrach na pharhau i fod yn Aelodau hyd at yr etholiad fel y digwyddodd o dan Ddeddf 1998).  Mae’r rheol hon, a gyflwynwyd er mwyn sicrhau tegwch cyfartal i bob ymgeisydd, yn gosod cyfyngiadau cyfreithiol llym ar allu’r Comisiwn i ddarparu cyfleusterau i gyn Aelodau ar ôl diddymu’r Cynulliad.

Cytunodd y Comisiwn y byddai modd i Aelodau presennol ddefnyddio adnoddau’r Cynulliad i gwblhau gwaith achos roeddent ar ei ganol ar amser diddymu, ond nid gwaith achos newydd a oedd yn codi yn ystod cyfnod y diddymu.  Byddai angen i waith achos newydd gael ei gymryd gan gyn Aelodau ar yr un sail ag ymgeiswyr eraill yn yr etholiad. Gofynnodd y Comisiynwyr bod y trefniadau manwl ynglyn ag ymdrin â gwaith achos, gan gynnwys cyfrifoldebau Diogelu Data, yn cael eu hamlinellu’n glir.  Cofrestrodd y Comisiynwyr eu pryder ynghylch Aelodau’r Cynulliad nad oes ganddynt swyddfeydd etholaethol, ond cytunodd mewn egwyddor y byddai atal mynediad ar waith i fannau diogelwch yn ystâd y Cynulliad nad ydynt ar gyfer y cyhoedd i Aelodau cyfredol sy’n sefyll i gael eu hail-ethol (‘ymgeiswyr’) o amser y diddymu, ac na fyddai ymgeiswyr yn cael mynediad i wasanaethau a chyfleusterau wedi’u diffinio y Cynulliad yn ystod y diddymu.  Cytunodd y Comisiwn y byddai cyfleusterau yn cael eu darparu i alluogi swydd-ddeiliaid i wneud eu dyletswyddau’n effeithiol yn ystod y diddymu.  Eto gofynnwyd am wybodaeth eglur ar ddarparu’r cyfleusterau hyn.  Cytunwyd y byddai newidiadau’n cael eu gwneud i’r Penderfyniad er mwyn adlewyrchu darpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006 mewn cysylltiad â chyflogau a threfniadau diwedd blwyddyn swydd-ddeiliaid.

Cytunodd y Comisiwn i ohirio penderfyniadau ar ariannu ar gyfer Staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad a oedd yn rhoi’r gorau i’w swyddi, lle ar gyfer pleidiau a Staff Cymorth yn ystod y cyfnod diddymu ynghyd â threfniadau technoleg gwybodaeth, yn benodol y defnydd o gyfarpar ac ebostiau, nes ei gyfarfod ym mis Medi er mwyn cael amser i ystyried y materion hyn ymhellach.

5. Contract Darlledwr y Cynulliad

Cyflwynodd Dianne Bevan y pumed papur, gan nodi’n benodol y cyngor cyfreithiol i’r Comisiwn parthed y modd o drin credydwyr.

Nododd y Comisiwn y wybodaeth a ddarparwyd a chytunodd y dylai’r Prif Weithredwr ofyn am astudiaeth archwilio mewnol er mwyn nodi unrhyw wersi y mae modd eu dysgu.

Diolchodd y Comisiwn i staff am sicrhau’r trosglwyddiad llyfn i’r trefniadau Darlledwr y Cynulliad newydd.

6. Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Cyflwynodd Claire Clancy y chweched papur, gan nodi bod Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad wedi cymeradwyo’r Datganiad o Gyfrifon ac wedi argymell ei bod hi’n llofnodi’r cyfrifon, fel y Swyddog Cyfrifyddu.

Cymeradwyodd y Comisiwn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2009-10, a chytuno ar ddyddiad ei gyhoeddi sef 15 Gorffennaf 2010.

7. Adroddiad y Bwrdd Rheoli i’r Comisiwn

Cyflwynwyd y seithfed papur gan Claire Clancy, a nododd bod bwriad i roi’r prosiect UNO ar waith dros yr haf ar gyfer staff y Cynulliad, ac ym mis Medi/Hydref ar gyfer Aelodau a’u staff.

Nododd Claire Clancy bod y broses recriwtio wedi dechrau ar gyfer swydd Comisiynydd Safonau ac ar gyfer y Bwrdd Taliadau (yn ddibynnol ar Gymeradwyaeth Frenhinol i Fesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010).

8. Materion i’w nodi

Nododd y Comisiwn Adroddiad Cydymffurfio â’r Cynllun Iaith Gymraeg 2009-10 a’r adroddiad ar Gyflog Staff y Cynulliad 2010-12.Partners & Help