Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010
Cofnodion cyfarfod 21 Medi 2010

Dyddiad:  21 Medi 2010
Amser:    Ar ôl y Cyfarfod Llawn
Lleoliad:  Ystafell gynadledda 4B

Cofnodion cyfarfod 21 Medi 2010

Yn bresennol:
Llywydd, Cadeirydd
Lorraine Barrett AC (Llafur)
Peter Black AC (Y Democratiaid Rhyddfrydol)
Chris Franks AC (Plaid Cymru)
William Graham AC (Ceidwadwyr)

Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Keith Bush, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
Ian Summers, Pennaeth yr Uned Gorfforaethol
Aled Eirug, Cynghorydd Cyfansoddiadol
Steven O’Donoghue, Pennaeth Adnoddau’r Cynulliad
Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth

Cynghorwyr annibynnol:
Mair Barnes

Arsylwyr:
Dim

Eraill:
Dim

1. Cyflwyniad

Datganiadau o fuddiant
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2010
Cytunwyd ar y cofnodion yn ffurfiol.

Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2010
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

2. Cyllideb ddrafft 2011-12

Cyflwynodd Claire Clancy papur 2, gan nodi y datblygwyd y gyllideb ddrafft yn unol â’r strategaeth gyllideb a gytunwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf. Cyflwynwyd cwmpas cyllideb ar wahân, i’w benderfynu gan y Bwrdd Taliadau yn y dyfodol, ar gyfer cyflogau a lwfansau Aelodau’r Cynulliad ar gyfer 2011-12. Roedd yn adlewyrchu gostyngiad o 5 y cant mewn termau real mewn cyllidebau cyfatebol yn 2010-11, ac roedd hefyd yn cynnwys amcangyfrif ar wahân ar gyfer costau etholiadau  Mai 2011 sy’n dod o fewn cylch gwaith y Bwrdd.

Mae cyllideb Gwasanaethau’r Cynulliad wedi’i mantoli a chyflawnwyd gostyngiad o 5 y cant mewn termau real o’i chymharu â 2010-11. Dywedodd Claire Clancy y bydd goblygiadau’r gostyngiadau hyn, a gostyngiadau pellach i’w gwneud yn y blynyddoedd sydd i ddod yn unol â’r gostyngiadau i floc Cymru, yn arwain at newidiadau i’r gwasanaethau a ddarperir i Aelodau o ran pa mor gyflym y gellid ymateb, adnoddau staff a hyblygrwydd y gwasanaeth.

Amlinellodd Steven O’Donoghue y camau nesaf, gan nodi y bydd y gyllideb ddrafft yn cael ei gosod erbyn 24 Medi. Gan na fydd yr adroddiad ar Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant y DU yn cael ei gyflwyno tan 20 Hydref, argymhellodd bod y Comisiwn yn gofyn bod y Rheolau Sefydlog yn cael eu hatal dros dro er mwyn ymestyn cyfnod adrodd y Pwyllgor Cyllid a’r dyddiad olaf y gellid cyflwyno’r gyllideb derfynol.

Trafododd y Comisiwn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2011-12, gan bwysleisio’r angen am adnoddau hyblyg i ymateb i gasgliadau’r   Cynllun Ymddeol Cynnar a Diswyddo Gwirfoddol, a’r gostyngiadau yn y gyllideb a ddisgwylir dros y blynyddoedd sydd i ddod. Nododd yr angen i reoli arbedion ac arbedion effeithlonrwydd yn gadarn i sicrhau bod yr arbedion a ragwelir yn cael eu gwireddu a’u dileu o gyllidebau.

Cytunodd y Comisiwn ar ei gyllideb ddrafft ar gyfer 2011-12 yn unol â’r hyn a nodir yn Atodiad A, a chytunodd i ofyn bod y Rheolau Sefydlog yn cael eu newid dros dro er mwyn sicrhau y gellid gosod cyllideb ddrafft y Comisiwn ar ôl 30 Hydref.

3. Penodiadau i Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflwynodd Claire Clancy papur tri, gan amlinellu’r weithdrefn ar gyfer recriwtio’r Bwrdd Taliadau a gwahodd y Comisiwn i benodi’r ymgeiswyr a argymhellwyd gan y panel recriwtio yn ffurfiol.

Trafododd y Comisiwn yr ymgeiswyr a mynegodd ei ddiolch i’r swyddogion am gynnal y gwaith mewn ffordd gadarn a ddidrafferth a arweiniodd at Fwrdd Taliadau o safon uchel.

Penododd y Comisiwn George Reid fel Cadeirydd Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a Sandy Blair, Mary Carter, Stuart Castledine a Monojit Chatterji fel aelodau’r Bwrdd Taliadau.

4. Penderfyniad diwygiedig

Cyflwynodd Dianne Bevan papur pedwar, gan nodi mai diben y diwygiadau yw diweddaru’r Penderfyniad i gyd-fynd â’r hyn a benderfynwyd gan y Comisiwn yn y gorffennol o ganlyniad i adborth gan Aelodau a gwaith ar baratoadau ar gyfer diddymu’r Trydydd Cynulliad yn barod ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad.

Cytunodd y Comisiwn y dylid mabwysiadu’r diwygiadau i’r Penderfyniad Cyfunol ar gyflogau a lwfansau’r Aelodau i ddod yn weithredol ar 22 Medi.

5. Materion i’w nodi

Nododd y Comisiwn y papur ar y Cynllun Ymddeol Cynnar/Diswyddo Gwirfoddol, a ddosbarthwyd y tu allan i’r Pwyllgor yn wreiddiol, a llythyr i’r Llywydd gan Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith.Partners & Help