Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn y Cynulliad
Assembly Commission

NAFWC 2010
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mai 2010

Dyddiad: 19 Mai 2010
Amser: 7:45
Lleoliad: Ystafell gynadledda 4B

Yn bresennol:
Y Llywydd, Cadeirydd
Lorraine Barrett AC (Llafur)
Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol)
William Graham AC (Ceidwadwyr) Swyddogion yn bresennol:
Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc
Dianne Bevan, Prif Swyddog Gweithredu
Keith Bush, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol
Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad
Ian Summers, Pennaeth yr Uned Gorfforaethol
Aled Eirug, Cynghorydd Cyfansoddiadol
Gwyn Griffiths, Uwch-gynghorydd Cyfreithiol - eitem 2
Craig Stephenson, Pennaeth y Rhaglen Newid - eitem 2
Helen Birtwhistle, Pennaeth Cysylltiadau Allanol - eitem 4
Helen Finlayson, Ysgrifenyddiaeth Cynghorwyr annibynnol:
Dim Arsylwyr:
Dim Eraill:
Arwel Ellis Owen, Cadeirydd y Panel Adolygu Annibynnol ar Wasanaethau Dwyieithog - eitem 2 1. Cyflwyniad Ymddiheuriadau
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Chris Franks AC (Plaid Cymru) Datgan Buddiannau
Nid oedd dim buddiannau i’w datgan. Cofnodion y cyfarfod - 18 Mawrth 2010
Cytunwyd ar y cofnodion yn ffurfiol. Materion yn codi o gyfarfod 18 Mawrth 2010
Nid oedd dim materion yn codi. 2. Adroddiad y Panel Adolygu Annibynnol ar Wasanaethau Dwyieithog
Cyflwynwyd yr ail bapur gan Arwel Ellis Owen, a nododd bod y Panel yn ddiolchgar am gael y cyfle i adolygu gwasanaethau dwyieithog y Cynulliad, ac i wneud argymhellion ar sut y gall y Cynulliad wella’r modd y mae’n ymgysylltu’n ddwyieithog â dinasyddion ac Aelodau.  Cafodd gwaith rhagorol Cysylltiadau Allanol, Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau a’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi ei ganmol ganddo.  Amlinellodd hefyd yr argymhellion y dylai’r Comisiwn ystyried datblygu strategaeth iaith a Chofnod y Werin, ac y dylai’r Comisiwn geisio sicrhau bod cyfryngau a thechnoleg newydd yn cael eu defnyddio i gefnogi gwasanaethau gwirioneddol dwyieithog.  Diolchodd i’r tîm clercio am y cymorth a roddwyd i’r Panel. Cafodd y Comisiwn ei atgoffa gan Keith Bush ynghylch natur yr anghytundeb â Bwrdd yr Iaith Gymraeg pan gynigiodd y Comisiwn drefniant am gyhoeddi Cofnod y Trafodion yn wreiddiol, sy’n cyfateb i’r hyn sydd bellach i’w weld yn argymhelliad 4 y Panel.  Roedd gan y Comisiwn a’r Bwrdd safbwyntiau gwahanol ar statws ac ystyr Cynllun Iaith y Cynulliad ac nid oedd rheswm pam y dylai hyn wedi newid yn sylfaenol. Cyfeiriodd, fodd bynnag, at arwyddocâd y datblygiadau a oedd wedi digwydd yn y cyfamser, gan gynnwys: archwiliad trylwyr a diduedd gan y Panel o’r trefniadau arfaethedig; y Bwrdd yn cael ei gynnwys yn y broses honno; nesáu at ddyddiad adolygu Cynllun Iaith y Cynulliad, effaith Mesur arfaethedig y Gymraeg ar y Bwrdd ac ar Gynlluniau Iaith; a’r cynnig y dylai’r Comisiwn geisio defnyddio cymhwysedd deddfwriaethol newydd y Cynulliad ar yr iaith Gymraeg i osod dyletswyddau’r Cynulliad a’r Comisiwn ar sail statudol gadarn. Mae’n debyg y bydd y Bwrdd yn ymateb i argymhellion y Panel, a bydd yn rhaid ystyried ei safbwyntiau.  Fodd bynnag, roedd yn hyderus bod modd rhoi’r argymhellion hynny ar waith yn gyfreithlon, ac roedd yn gobeithio, o ystyried yr amgylchiadau newydd, y gallai’r Comisiwn a’r Bwrdd gydweithio mewn modd adeiladol i ddatblygu’r sail statudol gadarn a fyddai o fudd i bawb. Cafodd argymhellion yr adroddiad eu trafod a’u derbyn gan y Comisiwn, ynghyd â’r ymatebion arfaethedig a amlinellwyd yn atodiad 2 y papur.  Cytunodd y Comisiwn hefyd ar yr amserlen gweithredu a amlinellwyd yn yr adroddiad, y trywydd deddfwriaethol arfaethedig, a drafft o’r datganiad i’r wasg.  Nododd y Comisiwn y dull arfaethedig o weithredu drwy’r Rhaglen Newid, a diolchodd i aelodau’r Panel am eu gwaith caled a’u hadroddiad gwerthfawr. 3. Staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad: telerau ac amodau a’r contract safonol
Cyflwynwyd y trydydd papur gan Dianne Bevan, a thynnodd sylw at yr ymgynghoriad arfaethedig ag Aelodau a’u staff cymorth ar agweddau ar y berthynas waith.  Pwysleisiodd bod y prif gynigion a nodir yn cynnwys mabwysiadu contract cyflogaeth safonol gan bob Aelod a newidiadau i’r strwythur cyflog, sef rhai o argymhellion adroddiad y Panel Annibynnol ar Gymorth Ariannol i Aelodau’r Cynulliad ("Yn Gywir i Gymru”, Gorffennaf 2009).  Pwysleisiodd y Comisiynwyr yr angen am ymgynghori trylwyr ac amserol, gan ystyried rôl Aelodau fel cyflogwyr a phryderon staff cymorth. Trafododd y Comisiwn y cynigion a amlinellwyd yn yr adroddiad, a chytunodd y dylai’r broses o ymgynghori ag Aelodau, Staff Cymorth Aelodau a Chynrychiolwyr yr Undebau Llafur ddechrau cyn gynted â phosibl. 4. Canolfan Llywodraethiant Cymru
Cyflwynwyd y pedwerydd papur gan Helen Birtwhistle, a nododd y cynhaliwyd trafodaethau pellach â Chanolfan Llywodraethiant Cymru er mwyn datblygu dull o weithio sy’n seiliedig ar bartneriaeth.  Soniodd Claire Clancy am y defnydd ehangach o’r Pierhead, gan gynnwys digwyddiadau a noddir gan Aelodau, digwyddiadau’r Comisiwn a gweithio mewn partneriaeth. Trafododd y Comisiwn y materion a godwyd yn y papur, a chytunodd i gefnogi’r cynigion mewn egwyddor. 5. Enwebiadau ar gyfer Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn yr Aelodau
Cytunodd y Comisiwn gynnig cynnig i ethol Gareth Jones AC a John Griffiths AC yn Ymddiriedolwyr o Gynllun Pensiwn yr Aelodau. 6. Materion i’w nodi
Nododd y Comisiwn adroddiad Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad a’r papur ar ddigwyddiadau’r dengmlwyddiant. Nododd y Comisiwn ei longyfarchiadau i’r Prif Weithredwr a staff y Cynulliad ar ennill Gwobr Aur Buddsoddwyr Mewn Pobl, y lefel uchaf y gellir ei gyrraedd.  Cydnabu’r Comisiwn y gwaith a’r ymrwymiad sylweddol sy’n golygu mai’r Cynulliad yw’r ddeddfwrfa gyntaf yn y DU i ennill yr achrediad hwnnw.


Partners & Help