Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 19 Mehefin 2012
Tuesday, 19 June 2012

Cynnwys
Contents

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Pwynt o Drefn
Point of Order

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Datganiad: Buddsoddi i Arbed
Statement: Invest-to-Save

Datganiad: Gwella Ysgolion
Statement: School Improvement

Datganiad: Adolygiad o Wasanaethau Cynghori
Statement: Review of Advice Services

Datganiad: Cynllunio a Chyflenwi Integredig
Statement: Integrated Planning and Delivery

Datganiad: Plant a Phobl Ifanc Egnïol
Statement: Active Children and Young People

Gofal Iechyd y Llygaid yng Nghymru
Eye Health Care in Wales

Cyfnod Pleidleisio
Voting Time

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr. Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation has been included.Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m.gyda’r Llywydd (Rosemary Butler) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m.with the Presiding Officer (Rosemary Butler) in the Chair.

Y Cofnod

Y Llywydd: Galwaf Gynulliad Cenedlaethol Cymru i drefn.

The Presiding Officer: I call the National Assembly for Wales to order.

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister

Y Cofnod

Blaenoriaethau

Priorities

1. David Rees: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl Aberafan dros y 12 mis nesaf. OAQ(4)0577(FM)

1. David Rees: Will the First Minister outline the Welsh Government’s priorities for the people of Aberavon for the next 12 months. OAQ(4)0577(FM)

The First Minister (Carwyn Jones): Our priorities for the next 12 months are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog (Carwyn Jones): Mae ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf i’w gweld yn y rhaglen lywodraethu.

 

David Rees: Thank you for that answer, First Minister. Last week, the Cabinet Minister with responsibility for transport issued a statement identifying the Welsh Government’s proposal to survey the M4 between junctions 38 and 42, namely the section that goes through Port Talbot, to alleviate congestion and because of safety issues. Junctions 40 and 41 are heavily used by the residents of Port Talbot and the people of the Afan valley to get to and from work and to access health services across the Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board area. Can you reassure those residents that their voices will be heard in any consultation, and will you also confirm that a full analysis of all road routes in Port Talbot will be undertaken so that the impact of any proposals can be fully assessed?

David Rees: Diolch am yr ateb hwnnw, Brif Weinidog. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog yn y Cabinet sy’n gyfrifol am drafnidiaeth ddatganiad yn nodi cynnig Llywodraeth Cymru i wneud arolwg ar yr M4 rhwng cyffyrdd 38 a 42, sef y rhan sy’n mynd drwy Bort Talbot, er mwyn lliniaru tagfeydd ac oherwydd materion diogelwch. Caiff cyffyrdd 40 a 41 eu defnyddio’n helaeth gan drigolion Port Talbot a phobl Cwm Afan i fynd a dod o’r gwaith ac i ddefnyddio gwasanaethau iechyd yn ardal Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. A allwch roi sicrwydd i’r trigolion hynny y bydd eu lleisiau yn cael eu clywed mewn unrhyw ymgynghoriad, ac a wnewch hefyd gadarnhau y bydd dadansoddiad llawn o’r holl ffyrdd ym Mhort Talbot yn cael ei wneud er mwyn gallu asesu effaith unrhyw gynigion yn llawn?

 

The First Minister: Yes. The traffic analysis and modelling for potential junction closures on the M4 will include the modelling of routes within Port Talbot, together with an analysis of the effect of the Port Talbot peripheral distributor road, which is currently under construction. I can assure the Member that the voice of residents will be heard clearly as part of the public consultation.

Y Prif Weinidog: Gallaf. Bydd y dadansoddiad traffig a’r modelu ar gyfer y posibilrwydd o gau cyffyrdd ar yr M4 yn cynnwys modelu llwybrau ym Mhort Talbot, ynghyd â dadansoddiad o effaith ffordd ddosbarthu ymylol Port Talbot, sy’n cael ei chreu ar hyn o bryd. Gallaf sicrhau’r Aelod y bydd llais y trigolion yn cael ei glywed yn glir fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Suzy Davies: One of your Government’s priorities, understandably, is increasing the amount of energy generated from renewable sources. This is having a huge impact on the people of the upper Afan valley who are about to be surrounded by wind turbines. What steps are you taking, working with the UK Government, and considering technical advice note 8, to prevent the oversaturation of wind turbine coverage in particular areas?

Suzy Davies: Un o flaenoriaethau’ch Llywodraeth, a hynny’n ddealladwy, yw cynyddu faint o ynni a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy. Caiff hyn effaith enfawr ar y bobl yng Nghwm Afan uchaf sydd ar fin cael eu hamgylchynu gan dyrbinau gwynt. Pa gamau yr ydych yn eu cymryd, gan weithio gyda Llywodraeth y DU, ac o ystyried nodyn cyngor technegol 8, i atal y gormodedd o dyrbinau gwynt mewn ardaloedd penodol?

 

The First Minister: We have suggested upper limits in each of the strategic search areas of TAN 8. The UK Government, unfortunately, has no such limits.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi awgrymu terfynau uchaf ym mhob un o ardaloedd chwilio strategol TAN 8. Yn anffodus, nid oes gan Lywodraeth y DU derfynau o’r fath.

 

Bethan Jenkins: I, too, want to reiterate concerns regarding the M4 consultation that will be taking place, and I welcome the Minister’s letter to AMs and MPs about that consultation. However, I want to ensure that the Environment Agency will also be involved in any discussions, considering the high-level potential effects on pollution, on air quality, that could result from any changes. I spoke with the director yesterday, and she assured me that that would be the case, but I would like that confirmed on record today.

Bethan Jenkins: Hoffwn innau ailadrodd y pryderon ynghylch yr ymgynghoriad ar yr M4 a gynhelir, a chroesawaf lythyr y Gweinidog at Aelodau’r Cynulliad ac Aelodau Seneddol am yr ymgynghoriad hwnnw. Fodd bynnag, hoffwn gael sicrwydd y bydd Asiantaeth yr Amgylchedd hefyd yn rhan o unrhyw drafodaethau, o ystyried yr effeithiau mawr posibl ar lygredd ac ansawdd aer a allai ddeillio o unrhyw newidiadau. Siaredais â’r cyfarwyddwr ddoe, ac mae hi wedi fy sicrhau mai dyna fyddai’n digwydd, ond hoffwn i’r cadarnhad hwnnw gael ei gofnodi heddiw.

 

The First Minister: The consultation is open to all. The intention is to alleviate congestion, which should mean a reduction in the amount of pollution caused by traffic jams.

Y Prif Weinidog: Mae’r ymgynghoriad yn agored i bawb. Y bwriad yw lliniaru tagfeydd, a dylai hynny olygu gostyngiad ym maint y llygredd a achosir gan dagfeydd traffig.

Darparu Addysg

Education Provision

2. William Graham: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y ddarpariaeth addysg yn Nwyrain De Cymru. OAQ(4)0574(FM)

2. William Graham: Will the First Minister make a statement on the provision of education in South Wales East. OAQ(4)0574(FM)

The First Minister: Our priority for South Wales East, as in other parts of Wales, is to implement the aims of the programme for government.

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaeth ar gyfer Dwyrain De Cymru, fel mewn rhannau eraill o Gymru, yw gweithredu amcanion y rhaglen lywodraethu.

 

William Graham: I am grateful to the First Minister for his reply. He will know of the proposals for an entrepreneurial university in South Wales East, and the obvious benefits that would bring. What are his Government’s proposals to make that come about?

William Graham: Rwy’n ddiolchgar i’r Prif Weinidog am ei ateb. Bydd yn ymwybodol o’r cynigion ar gyfer prifysgol entrepreneuraidd yn Nwyrain De Cymru, a’r manteision amlwg a ddôi yn sgîl hynny. Beth yw cynigion ei Lywodraeth er mwyn gwireddu hynny?

 

The First Minister: As you know, there are proposals that Glamorgan, Newport and Cardiff Metropolitan universities merge. My understanding is that Newport and Glamorgan have indicated broad support for such a merger, but I think it right to say that Cardiff Met is not in that position. Certainly, such a merger would help by providing the right number of students and the right choice of courses for those who wish to study in such an institution in the future.

Y Prif Weinidog: Fel y gwyddoch, mae cynigion i uno prifysgolion Morgannwg, Casnewydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Rwyf yn cael ar ddeall bod Casnewydd a Morgannwg wedi dangos cefnogaeth gyffredinol i uno o’r fath, ond rwy’n credu fy mod yn iawn wrth ddweud nad yw Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn y sefyllfa honno. Yn sicr, byddai uno o’r fath yn helpu drwy ddarparu’r nifer iawn o fyfyrwyr a’r dewis iawn o gyrsiau ar gyfer y rhai sy’n dymuno astudio mewn sefydliad o’r fath yn y dyfodol.

 

Jocelyn Davies: In his original statement last year, your Minister for Education and Skills outlined the intervention in Blaenau Gwent. He made it clear that he would update the Assembly on a four-monthly basis. Are you able to inform us of the progress in Blaenau Gwent and tell us how that progress is being quantified?

Jocelyn Davies: Yn ei ddatganiad gwreiddiol y llynedd, amlinellodd eich Gweinidog Addysg a Sgiliau yr ymyrraeth ym Mlaenau Gwent. Gwnaeth yn glir y byddai’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad bob pedwar mis. A allwch ein hysbysu o’r cynnydd ym Mlaenau Gwent a dweud wrthym sut y caiff y cynnydd ei fesur?

 

The First Minister: Progress is being monitored very carefully as far as Blaenau Gwent is concerned, and the Minister will be in a position to update the Assembly shortly on how that is going.

Y Prif Weinidog: Mae’r cynnydd yn cael ei fonitro’n ofalus iawn cyn belled ag y mae Blaenau Gwent yn y cwestiwn, a bydd y Gweinidog mewn sefyllfa i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad cyn hir am hynt hynny.

Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau

Questions Without Notice from the Party Leaders

Y Cofnod

The Leader of Plaid Cymru (Leanne Wood): The independent Holtham commission concluded that Wales is severely underfunded by the UK Government as a result of the Barnett formula. Based on the most recent Treasury figures, Plaid Cymru has estimated that that figure now stands at £540 million. Do you have an updated analysis of the current level of relative need and the corresponding level of underfunding?

Arweinydd Plaid Cymru (Leanne Wood): Daeth comisiwn Holtham, sy’n gomisiwn annibynnol, i’r casgliad bod Cymru’n cael ei thanariannu’n ddifrifol gan Lywodraeth y DU o ganlyniad i fformiwla Barnett. Ar sail ffigurau diweddaraf y Trysorlys, mae Plaid Cymru wedi amcangyfrif bod y ffigur hwnnw bellach yn £540 miliwn. A oes gennych ddadansoddiad diweddar o’r lefel bresennol o angen cymharol a’r lefel gyfatebol o danariannu?

 

The First Minister: I have not seen the work that has been done that has led to arriving at that figure, so I cannot comment on it. However, as the Member will agree, we know that Wales is underfunded. It is therefore crucial that we get a Barnett floor at the beginning to ensure that further convergence does not occur towards the end of this decade and then full Barnett reform, which is inevitable, in the short to medium term.

Y Prif Weinidog: Nid wyf wedi gweld y gwaith a wnaed er mwyn cael y ffigur hwnnw, felly ni allaf roi sylw arno. Fodd bynnag, fel y bydd yr Aelod yn cytuno, gwyddom fod Cymru’n cael ei thanariannu. Mae’n hanfodol felly inni gael terfyn isaf Barnett ar y dechrau i sicrhau nad oes cydgyfeirio pellach yn digwydd tua diwedd y degawd hwn ac yna diwygio Barnett yn llawn, sy’n anochel, yn y tymor byr i ganolig.

 

Leanne Wood: The Holtham commission argued that the Barnett floor should be set at Wales’s current level of need, which it argued to be at 115%. Can you tell us what level you are proposing for the Barnett floor? Are you prepared to make a commitment that you will not accept it to be set at any level lower than in accordance with Holtham’s guidance?

Leanne Wood: Roedd comisiwn Holtham yn dadlau y dylai terfyn isaf Barnett gael ei bennu yn unol â faint sydd ei angen ar Gymru ar hyn o bryd, a honnai mai 115% yw hynny. A allwch ddweud wrthym pa lefel yr ydych yn ei chynnig ar gyfer terfyn isaf Barnett? A ydych yn barod i ymrwymo na fyddwch yn derbyn lefel a bennir sy’n is na’r hyn a nodir yng nghanllawiau Holtham?

 

The First Minister: No, I am not, because that is where we are at the moment. We know, from looking at the studies that have been carried out, that that figure will reduce—not in the next year or two but certainly in the years leading up to the end of the decade—and so that would be unacceptable for Wales.

Y Prif Weinidog: Na, nid wyf am wneud hynny, oherwydd dyna lle yr ydym ar hyn o bryd. Gwyddom, o edrych ar yr astudiaethau a gynhaliwyd, y bydd y ffigur hwnnw’n lleihau—nid yn y flwyddyn neu ddwy nesaf ond yn sicr yn y blynyddoedd yn arwain at ddiwedd y degawd—ac felly byddai hynny’n annerbyniol i Gymru.

 

Leanne Wood: Do you not accept, then, First Minister that a Barnett floor can become a Barnett ceiling, locking in that unfairness, and that the only long-term solution is a needs-based formula, as Plaid Cymru has always argued for but which your party has rejected for the 13 years in which you have been in Government? So far, First Minister, you have failed to convince your party leader of the need for a constitutional convention, and you have failed to negotiate for a needs-based formula. Is it not the case, First Minister, that you are failing to stand up for the people of Wales?

Leanne Wood: Onid ydych yn derbyn, felly, Brif Weinidog, y gall terfyn isaf Barnett ddod yn derfyn uchaf Barnett, gan beri bod yr annhegwch hwnnw’n parhau, ac mai’r unig ateb hirdymor yw fformiwla sy’n seiliedig ar anghenion, sef rhywbeth y mae Plaid Cymru bob amser wedi dadlau drosto ond y mae eich plaid chi wedi’i wrthod yn ystod y 13 blynedd yr ydych wedi bod mewn Llywodraeth? Hyd yn hyn, Brif Weinidog, rydych wedi methu ag argyhoeddi arweinydd eich plaid fod angen confensiwn cyfansoddiadol, ac rydych wedi methu â negodi am fformiwla sy’n seiliedig ar anghenion. Onid yw’n wir, Brif Weinidog, eich bod yn methu â sefyll dros bobl Cymru?

 

The First Minister: No. We are in a situation of wanting the Barnett floor to be set at 115%. We know that. The reality is that the convergence process started some years ago. We take the view that a floor is a start, but it is also important to persuade the Scottish National Party Government in Scotland to accept that the Barnett formula needs to be reformed, as it sees no need for reform. I am sure that the leader of Plaid Cymru will make her best efforts to persuade her colleague in Scotland of the merit of the Welsh case.

Y Prif Weinidog: Nac ydy. Y sefyllfa yr ydym ynddi yw bod arnom eisiau i derfyn isaf Barnett gael ei bennu’n 115%. Rydym yn gwybod hynny. Y gwir yw bod y broses gydgyfeirio wedi dechrau rai blynyddoedd yn ôl. Rydym o’r farn bod terfyn isaf yn fan cychwyn, ond mae hefyd yn bwysig darbwyllo Llywodraeth Plaid Genedlaethol yr Alban fod angen derbyn bod angen diwygio fformiwla Barnett, gan nad yw’n gweld bod angen ei diwygio. Rwy’n siŵr y bydd arweinydd Plaid Cymru yn gwneud ei gorau glas i ddarbwyllo ei chydweithiwr yn yr Alban ynghylch teilyngdod achos Cymru.

 

The Leader of the Opposition (Andrew R.T. Davies): Recently, Estyn reported that 40% of pupils entering secondary school are unable to read properly. Who is responsible for that shocking figure?

Arweinydd yr Wrthblaid (Andrew R.T. Davies): Cyflwynodd Estyn adroddiad yn ddiweddar yn nodi na all 40% o’r disgyblion sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd ddarllen yn iawn. Pwy sy’n gyfrifol am y ffigur syfrdanol hwnnw?

 

The First Minister: We know that there is work to be done in education, which is why the Minister for Education and Skills has outlined his plans for literacy and numeracy, and to continue to assist teachers to improve outcomes for pupils.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod gwaith i’w wneud ym maes addysg, a dyna pam mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi amlinellu ei gynlluniau llythrennedd a rhifedd, ac i barhau i gynorthwyo athrawon i wella canlyniadau disgyblion.

 

Andrew R.T. Davies: First Minister, given that your party has formed the Government here at the Assembly and provided all the Ministers for education, yourself included, since devolution started, do you not think that the policies that your Government and previous Labour Governments have pursued in trying to improve literacy and numeracy in our schools have an element of responsibility? What confidence can we have that the new national literacy programme can deliver the improvements that the pupils, teachers and parents of Wales deserve, given that previous initiatives by the Labour Party in Government have failed to achieve them?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, o ystyried bod eich plaid wedi ffurfio Llywodraeth yma yn y Cynulliad a bod pob Gweinidog addysg, gan eich cynnwys chi eich hun, ers dechrau datganoli, wedi bod yn Aelod Llafur, onid ydych yn credu bod gan y polisïau y mae eich Llywodraeth chi a Llywodraethau Llafur blaenorol wedi eu dilyn wrth geisio gwella llythrennedd a rhifedd yn ein hysgolion elfen o gyfrifoldeb? Sut y gallwn fod yn hyderus y gall y rhaglen llythrennedd genedlaethol newydd gyflawni’r gwelliannau y mae disgyblion, athrawon a rhieni Cymru yn eu haeddu, o gofio bod mentrau blaenorol gan y Blaid Lafur yn y Llywodraeth wedi methu â’u cyflawni?

 

The First Minister: We have made clear our commitment to improve literacy standards in our schools. The national literacy programme sets out the actions that we will take to achieve this, and the national literacy and numeracy framework and national reading and numeracy tests, which are now out for consultation, are a key element of improving outcomes for pupils in the future.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi gwneud ein hymrwymiad i wella safonau llythrennedd yn ein hysgolion yn glir. Mae’r rhaglen llythrennedd genedlaethol yn nodi’r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni hyn, ac mae’r fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol a’r profion darllen a rhifedd cenedlaethol, sydd bellach yn destun ymgynghoriad, yn elfen allweddol o wella canlyniadau ar gyfer disgyblion yn y dyfodol.

 

Andrew R.T. Davies: It is regrettable that you fail to acknowledge any failures from the past, or the failure of your colleagues to deliver the improvements that we require in education. We all know what the Programme for International Student Assessment results were in 2009, and, regrettably, even though your Minister has been in place for some three years and has brought forward initiatives to improve educational levels in Wales, he seems to have written off the 2012 tests that will be undertaken this year. Why is it the case that the Minister said, in response to my colleague, Angela Burns, that it is unrealistic to expect to see improvements this year and that we need to wait until 2015? Is it not the case that Labour has run out of ideas on education?

Andrew R.T. Davies: Mae’n resyn nad ydych yn cydnabod unrhyw fethiannau o’r gorffennol, na methiant eich cyd-Weinidogion i gyflawni’r gwelliannau sydd eu hangen arnom ym maes addysg. Rydym i gyd yn gwybod beth oedd canlyniadau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr yn 2009, ac, yn anffodus, er bod eich Gweinidog wedi bod mewn grym ers tair blynedd ac wedi cyflwyno mentrau i wella lefelau addysgol yng Nghymru, ymddengys ei fod wedi cydnabod na fydd profion 2012 a gynhelir eleni o ddefnydd. Pam y dywedodd y Gweinidog, mewn ymateb i’m cyd-Aelod, Angela Burns, ei bod yn afrealistig disgwyl gweld gwelliannau eleni a bod angen inni aros tan 2015? Onid y gwir yw nad oes gan Lafur syniadau bellach ynglŷn ag addysg?

 

The First Minister: We prize education more than any other party does. We know what it means, raising people out of poverty, allowing them to acquire the skills that they need, and giving them opportunities, which people across the border, where his party is in Government, have been denied. Given the three questions that I have heard, I was amused to hear my Government being described as a 'mañana Government’ in the Tory press conference this morning. It would be unfair to use that phrase to describe the leader of the opposition, as it would convey too great a sense of urgency with regard to his leadership.

Y Prif Weinidog: Rydym yn gweld mwy o werth mewn addysg nag a wneir gan ddim un blaid arall. Rydym yn gwybod beth y mae’n ei olygu, gall godi pobl allan o dlodi, a’u galluogi i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt, a rhoi cyfleoedd iddynt, er bod hynny wedi’i warafun i bobl yr ochr arall i glawdd Offa, lle y mae ei blaid mewn Llywodraeth. O ystyried y tri chwestiwn yr wyf wedi’u clywed, roedd yn ddoniol clywed fy Llywodraeth yn cael ei disgrifio fel 'Llywodraeth mañana’ yn y gynhadledd i’r wasg gan y Torïaid y bore yma. Byddai’n annheg defnyddio’r ymadrodd hwnnw i ddisgrifio arweinydd yr wrthblaid, gan y byddai’n cyfleu gormod o ymdeimlad o frys o ran ei arweinyddiaeth.

 

The Leader of the Welsh Liberal Democrats (Kirsty Williams): First Minister, if an allegation of wrongdoing is made against any of your Cabinet colleagues, who judges whether the Cabinet member has breached the ministerial code?

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru (Kirsty Williams): Brif Weinidog, os gwneir honiad o gamymddwyn yn erbyn unrhyw un o’ch cyd-Weinidogion yn y Cabinet, pwy sy’n barnu a yw’r aelod o’r Cabinet wedi torri’r cod gweinidogol?

 

The First Minister: That is a matter for me.

Y Prif Weinidog: Mater i mi yw hynny.

 

Kirsty Williams: In Scotland, a panel of former presiding officers advises on the application of the ministerial code. In Westminster, the independent adviser on ministers’ interests advises the Prime Minister. Allegations of misconduct by an Assembly Member are investigated by the commissioner for standards, and local councillors are referred to their standards board. Members of Parliament, of course, if they are accused of wrongdoing are held accountable by the Parliamentary Commissioner for Standards. What makes the Welsh Government so special that it can avoid this important form of democratic scrutiny?

Kirsty Williams: Yn yr Alban, mae panel o gyn lywyddion yn cynghori ar y ffordd y gweithredir y cod gweinidogol. Yn San Steffan, mae’r cynghorydd annibynnol ar fuddiannau Gweinidogion yn rhoi cyngor i Brif Weinidog y DU. Y comisiynydd safonau sy’n ymchwilio i honiadau o gamymddwyn gan Aelod o’r Cynulliad, a chyfeirir cynghorwyr lleol at eu bwrdd safonau. Caiff Aelodau Seneddol, wrth gwrs, os cânt eu cyhuddo o gamymddwyn, eu dal yn atebol gan y Comisiynydd Safonau Seneddol. Beth sy’n gwneud Llywodraeth Cymru mor arbennig fel y gall osgoi’r ffurf bwysig hon ar graffu democrataidd?

 

The First Minister: Ministers are accountable to me and I, in turn, am accountable to the people of Wales.

Y Prif Weinidog: Mae Gweinidogion yn atebol i mi ac yr wyf finnau, yn fy nhro, yn atebol i bobl Cymru.

 

Kirsty Williams: First Minister, a description of your answers was adequately given by the Wales on Sunday this weekend, when it said that you had long ago given up giving proper answers to questions. I will ask you again: what makes the Welsh Government so special that it does not need to take the steps that every other administration has taken to ensure that there is independence in judging the ministerial code? You have often said in the Chamber that you want this Government to be as open, transparent and accountable as possible. Will you commit today, in the Chamber, to the establishment of an independent adviser on the ministerial code, just as every other level of government has done?

Kirsty Williams: Brif Weinidog, rhoddwyd disgrifiad eithaf derbyniol o’ch atebion yn y Wales on Sunday y penwythnos hwn, pan ddywedodd eich bod wedi hen roi’r gorau i roi atebion iawn i gwestiynau. Gofynnaf ichi eto: beth sy’n gwneud Llywodraeth Cymru mor arbennig fel nad oes angen iddi gymryd y camau y mae pob gweinyddiaeth arall wedi’u cymryd i sicrhau annibyniaeth wrth farnu ar y cod gweinidogol? Rydych wedi dweud yn aml yn y Siambr eich bod am i’r Llywodraeth hon fod mor agored, tryloyw ac atebol â phosibl. A wnewch ymrwymo heddiw, yn y Siambr, i sefydlu cynghorydd annibynnol ar y cod gweinidogol, yn union fel y mae pob lefel arall o lywodraeth wedi gwneud?

 

The First Minister: I always take advice if a complaint is made about a Minister but, ultimately, Ministers are responsible to me and I, in turn, am responsible to the electors of Wales. I know that the leader of the Welsh Liberal Democrats does not have faith in the people of Wales because we saw that last week in the unfortunate way her party voted in the debate on the Green Paper, when its view was that the Liberal Democrats know what is best for the people of Wales and not the people of Wales themselves.

Y Prif Weinidog: Rwyf bob amser yn cael cyngor os gwneir cwyn am Weinidog ond, yn y pen draw, mae’r Gweinidogion yn atebol i mi ac yr wyf finnau, yn fy nhro, yn atebol i etholwyr Cymru. Gwn nad oes gan arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ffydd ym mhobl Cymru oherwydd gwelsom hynny yr wythnos diwethaf yn y ffordd anffodus y pleidleisodd ei phlaid yn y ddadl ar y Papur Gwyrdd, pan oedd o’r farn mai’r Democratiaid Rhyddfrydol sy’n gwybod beth sydd orau i bobl Cymru ac nid pobl Cymru eu hunain.

Trais Domestig

Domestic Violence

3. Christine Chapman: Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â thrais domestig yng Nghymru. OAQ(4)0568(FM)

3. Christine Chapman: What is the Welsh Government doing to tackle domestic violence in Wales. OAQ(4)0568(FM)

The First Minister: We are committed to reducing the rates of domestic abuse and violence against women. We will introduce a Bill to support our 'The Right to be Safe’ integrated strategy, to transfer good practice through our 10000 Safer Lives project and to continue to promote the work of the anti-human trafficking co-ordinator for Wales.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi ymrwymo i leihau cyfraddau cam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod. Byddwn yn cyflwyno Bil i gefnogi ein strategaeth integredig 'Yr Hawl i fod yn Ddiogel’, er mwyn trosglwyddo arferion da drwy ein prosiect 10,000 o Fywydau Diogelach ac i barhau i hyrwyddo gwaith y cydgysylltydd atal masnachu mewn pobl yng Nghymru.

 

Christine Chapman: I know that the effective use of multimedia campaigns is a key element of your Government’s plans to tackle domestic violence by promoting greater awareness and reaching wider audiences. However, you will have seen reports from front-line police officers, as reported recently in the Welsh media, on the role that social networking sites can play in fuelling and exacerbating domestic violence. Could I have your response to that, and what action do you think your Government can take to tackle this issue?

Christine Chapman: Gwn fod defnyddio ymgyrchoedd amlgyfrwng yn effeithiol yn elfen allweddol o gynlluniau’ch Llywodraeth i fynd i’r afael â thrais yn y cartref drwy hyrwyddo gwell ymwybyddiaeth a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Fodd bynnag, byddwch wedi gweld adroddiadau gan swyddogion rheng flaen yr heddlu, yn ôl adroddiad yn ddiweddar yn y cyfryngau yng Nghymru, ar y rôl y gall safleoedd rhwydweithio cymdeithasol ei chwarae o ran ysgogi a gwaethygu trais yn y cartref. A allaf gael eich ymateb i hynny, a pha gamau y gall eich Llywodraeth eu cymryd i fynd i’r afael â’r mater hwn yn eich barn chi?

 

The First Minister: We know that the effective use of multimedia campaigns is a key element of our plans to tackle domestic violence by promoting greater awareness and reaching wider audiences. Using social networking sites such as Facebook and Twitter can give rise to domestic violence, and it is important that we deal with the bullying that we—[Interruption.] Sorry. I can hear a telephone ringing.

Y Prif Weinidog: Gwyddom fod defnyddio ymgyrchoedd amlgyfrwng yn effeithiol yn elfen allweddol o’n cynlluniau i fynd i’r afael â thrais yn y cartref drwy hyrwyddo gwell ymwybyddiaeth a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach. Gall defnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol megis Facebook a Twitter esgor ar drais yn y cartref, ac mae’n bwysig inni ymdrin â’r bwlio yr ydym—[Torri ar draws.] Mae’n ddrwg gennyf. Gallaf glywed ffôn yn canu.

 

The Presiding Officer: Order. Alun Davies owes £5 for that. [Laughter.]

Y Llywydd: Trefn. Rhaid i Alun Davies dalu £5 am hynny. [Chwerthin.]

 

The First Minister: I am sure there would be support around the Chamber for such a fund to be created. [Laughter.]

Y Prif Weinidog: Rwy’n siŵr y byddai’r Siambr yn cefnogi creu cronfa o’r fath. [Chwerthin.]

 

We know how important social media are and how bullying and violence can be exacerbated through social media sites. That is why the publicity campaign that we ran last year used these sites to communicate that problem.

Gwyddom mor bwysig yw cyfryngau cymdeithasol a sut y gall bwlio a thrais waethygu drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol. Dyna pam y defnyddiodd yr ymgyrch gyhoeddusrwydd a gynhaliwyd gennym y llynedd y safleoedd hyn i gyfleu’r broblem honno.

 

Mohammad Asghar: First Minister, while violence against women cannot be tolerated in any civilised society, victims of domestic abuse can often see their work suffer, with increased lateness and absences and poor performance as key indicators. Since women make up two thirds of the public sector workforce in Wales, do you agree that all public sector organisations should have a policy in place on violence against women, to identify and assist female employees who are the victims of violence?

Mohammad Asghar: Brif Weinidog, er na ellir goddef trais yn erbyn menywod mewn unrhyw gymdeithas wâr, gall gwaith dioddefwyr trais yn y cartref ddioddef yn aml, gyda chynnydd mewn achosion o fod yn hwyr ac absenoldeb a pherfformiad gwael yn ddangosyddion allweddol. Gan mai menywod yw dwy ran o dair o weithlu’r sector cyhoeddus yng Nghymru, a ydych yn cytuno y dylai pob sefydliad sector cyhoeddus fod â pholisi ar waith ynghylch trais yn erbyn menywod, er mwyn nodi a helpu gweithwyr benywaidd sy’n dioddef trais?

 

The First Minister: Yes.

Y Prif Weinidog: Ydw.

 

1.45 p.m.

Rebecca Evans: First Minister, children’s charities have revealed a high level of domestic abuse in teenage relationships. What is the Welsh Government doing to promote good attitudes to relationships through education?

Rebecca Evans: Brif Weinidog, mae elusennau plant wedi datgelu lefel uchel o gam-drin domestig mewn perthynas ymysg pobl yn eu harddegau. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo agweddau da at berthynas drwy addysg?

The First Minister: The personal and social education framework for seven to 19-year-olds provides opportunities for schools to teach about all aspects of relationships, and the website has guidance for primary and secondary schools on effective approaches to teaching about domestic abuse and violence against women.

Y Prif Weinidog: Mae’r fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr rhwng 7 a 19 oed yng Nghymru yn darparu cyfleoedd i ysgolion addysgu am bob agwedd ar berthynas, a cheir canllawiau ar y wefan ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddulliau effeithiol o addysgu am gam-drin domestig a thrais yn erbyn menywod.

Manteision i Orllewin De Cymru

Benefits to South Wales West

4. Suzy Davies: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r manteision y mae Llywodraeth Cymru wedi’u darparu i ranbarth Gorllewin De Cymru. OAQ(4)0578(FM)

4. Suzy Davies: Will the First Minister outline the benefits the Welsh Government has brought to the South Wales West region. OAQ(4)0578(FM)

The First Minister: Yes. Those benefits are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae’r manteision i’w cael yn y rhaglen lywodraethu.

Suzy Davies: As Andrew R.T. Davies highlighted earlier, Estyn has found that four out of 10 pupils start secondary school without being able to read properly. Will you place on record a guarantee that literacy standards in South Wales West will improve significantly as a result of the Minister for education’s initiatives? If you can, will you tell us what percentage of pupils in South Wales West will be starting secondary school at the end of this fourth Assembly unable to read?

Suzy Davies: Fel yr amlygwyd gan Andrew R.T. Davies yn gynharach, mae Estyn wedi canfod bod pedwar o bob 10 o ddisgyblion yn dechrau yn yr ysgol uwchradd heb allu darllen yn iawn. A wnewch gofnodi gwarant y bydd safonau llythrennedd yng Ngorllewin De Cymru yn gwella yn sylweddol o ganlyniad i fentrau’r Gweinidog addysg? A allwch ddweud wrthym pa ganran o ddisgyblion yng Ngorllewin De Cymru sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd ar ddiwedd y pedwerydd Cynulliad heb y gallu i ddarllen?

The First Minister: It is our intention to improve literacy and numeracy. We have said that many times, and I am happy to go on the record as stating that once again.

Y Prif Weinidog: Mae’n fwriad gennym wella llythrennedd a rhifedd. Rydym wedi dweud hynny droeon, ac rwy’n fodlon dweud hynny ar goedd unwaith eto.

Bethan Jenkins: Brif Weinidog, yn ystod yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi cael llawer o bobl yn dod ataf yng Nghastell-nedd Port Talbot i ddweud bod diffyg gweledigaeth o ran adfywio tref Castell-nedd, a bod angen mwy o weledigaeth i ddenu mwy o ymwelwyr i’r ardal. Cyn yr etholiadau lleol, addawodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot wario £80 miliwn ar adfywio’r dref. A fydd peth o’r arian hwnnw’n dod oddi wrth Lywodraeth Cymru, ac, os felly, sut ydych yn bwriadu defnyddio’r arian hwnnw neu helpu’r cyngor?

Bethan Jenkins: First Minister, over the past few weeks, I have had a number of people approach me in Neath Port Talbot to say that there is a lack of vision in respect of the regeneration of Neath town centre, and that more vision is needed in order to attract more visitors to the area. Before the local elections, Neath Port Talbot Council pledged to spend £80 million on the regeneration of the town. Will some of those funds come from the Welsh Government and, if so, how do you intend to use that funding or to assist the council?

Y Prif Weinidog: Rydym yn ceisio gweithio gydag awdurdodau lleol ar unrhyw gynlluniau i wella trefi yng Nghymru. O ran unrhyw gynlluniau i adfywio Castell-nedd, rwy’n siŵr y bydd y cyngor eisiau gweld yr adfywio hwnnw’n digwydd.

The First Minister: We look to work with local authorities on any town-centre improvement schemes in Wales. As for any plans to regenerate Neath, I am sure that the council will want to see that regeneration happening.

Peter Black: First Minister, you will be aware of the problems that children’s services in Neath Port Talbot have had recently, particularly the recent allegations of bullying in the service. How are your Ministers engaging with the authority on the issue, and are you keeping a close eye on the development and improvement of that service?

Peter Black: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol o’r problemau y mae gwasanaethau plant yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi’u cael yn ddiweddar, yn enwedig yr honiadau diweddar o fwlio yn y gwasanaeth. Sut y mae eich Gweinidogion yn ymgysylltu â’r awdurdod ar y mater, ac a ydych yn cadw llygad barcud ar ddatblygu a gwella’r gwasanaeth hwnnw?

The First Minister: These are matters primarily for the local authority, but, as a Government, we always keep a watching eye on situations as they develop in different authorities in Wales. As Members will know, this has happened in the past and Government intervention has been swift, where that is merited.

Y Prif Weinidog: Materion ar gyfer yr awdurdod lleol ydyw’r rhain yn bennaf, ond, fel Llywodraeth, rydym bob amser yn cadw llygad barcud ar sefyllfaoedd wrth iddynt ddatblygu mewn gwahanol awdurdodau yng Nghymru. Fel y gŵyr Aelodau, mae hyn wedi digwydd yn y gorffennol ac mae ymyrraeth y Llywodraeth wedi bod yn gyflym, lle y bo hynny’n ofynnol.

Hybu’r Economi

Boosting the Economy

5. Ieuan Wyn Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau i hybu’r economi. OAQ(4)0569(FM)

5. Ieuan Wyn Jones: Will the First Minister make a statement on his priorities to boost the economy. OAQ(4)0569(FM)

7. Alun Ffred Jones: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr economi. OAQ(4)0581(FM)

7. Alun Ffred Jones: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for the economy. OAQ(4)0581(FM)

Y Prif Weinidog: Ein blaenoriaethau yw buddsoddi mewn seilwaith a sgiliau a chryfhau’r amodau ar gyfer creu a chadw gwaith.

The First Minister: Our priorities are to invest in infrastructure and skills and to strengthen the conditions for job creation and retention.

Ieuan Wyn Jones: Diolch i’r Prif Weinidog am ei ateb. A yw’n derbyn bod y sefyllfa economaidd wedi gwaethygu’n sylweddol ers mis Mai 2011, a hynny’n bennaf oherwydd yr argyfwng ym mharth yr ewro? Wedi’r cwbl, gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yw marchnad fwyaf cwmnïau a busnesau Cymru. Yn eich rhaglen lywodraethu a’ch adroddiad amdani, roeddwn yn ei chael yn anodd gweld unrhyw beth newydd neu wahanol yn yr hyn yr oedd Llywodraeth Cymru yn ei gyflwyno i ymateb i’r her. Pa gynigion newydd a pha bwerau ychwanegol y buasech yn eu croesawu i gryfhau economi Cymru?

Ieuan Wyn Jones: I thank the First Minister for his response. Does he accept that the economic situation has been in significant decline since May 2011, mainly because of the crisis in the eurozone? After all, the countries of the European Union are the biggest market for the companies and businesses of Wales. In your programme for government and your report on it, I found it difficult to identify anything new or different in what the Welsh Government was proposing to respond to this challenge. What new proposals and new additional powers would you welcome to strengthen the economy of Wales?

Y Prif Weinidog: Rwyf wedi rhoi rhestr o’r hyn y mae’r Llywodraeth wedi’i wneud i’r Cynulliad o’r blaen. Mae’r gronfa twf economaidd, y gronfa i fusnesau bach a chanolig eu maint ac i microfusnesau, cronfa JEREMIE, y gronfa datblygu digidol, a chronfa fuddsoddi gwyddorau bywyd Cymru, felly rydym wedi gwneud sawl peth. Rwyf yn rhannu pryderon yr Aelod, sef nad yw’r sefyllfa yn Ewrop yn helpu economi Cymru, nac economi’r Deyrnas Unedig, ond y broblem yw nad yw’r Deyrnas Unedig yng nghalon Ewrop, ac nid yw mewn sefyllfa i helpu datrys problemau Ewrop. Ar ôl yr hyn a ddigwyddodd yng Ngwlad Groeg, gobeithio bydd rhyw fath o symud ymlaen yn yr Undeb Ewropeaidd.

The First Minister: I have given a list to the Assembly previously of what the Government has done. There is the economic growth fund, the fund for small and medium-sized enterprises and for microbusinesses, the JEREMIE fund, and the life sciences Wales investment fund, so we have done a number of things. I share the Member’s concerns, namely that the situation in Europe is not helping Wales’s economy, or that of the United Kingdom, but the problem is that the UK is not at the heart of Europe, and is not in a position to help to resolve the problems in Europe. Following the events in Greece, we hope that there will be some sort of progress in the European Union.

Alun Ffred Jones: Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn gonglfaen i bob datblygiad economaidd, ac mae’r A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd yn gyswllt hollbwysig rhwng dwyrain a gogledd Cymru a’r gorllewin. Mae’r ffordd osgoi hon wedi’i chynnwys yn eich rhaglen drafnidiaeth ond nid yw’r Llywodraeth wedi manylu ar lwybr y ffordd. Aeth dwy flynedd heibio ers yr ymgynghoriad ac mae’r Gweinidog wedi cael yr adroddiad ers dros flwyddyn. A wnewch chi roi addewid i bobl Arfon, sy’n bryderus iawn am y sefyllfa, y byddwch yn gwneud cyhoeddiad ar y llwybr dewisol cyn yr haf?

Alun Ffred Jones: Transport links are the cornerstone of every economic development, and the A487 between Caernarfon and Bontnewydd is a crucial link between east and north Wales and the west. This bypass has been included in your transport programme but the Government has not gone into detail on the route to be taken. Two years have gone by since the consultation and the Minister has had the report for more than a year. Will you promise the people of Arfon, who are very concerned about this, that you will announce the chosen route before the summer?

Y Cofnod

Y Prif Weinidog: Bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud cyn bo hir. Rwy’n deall bod pobl am gael sicrwydd ynglŷn â llwybr y ffordd newydd, i gysylltu gyda ffordd osgoi Penygroes, a agorwyd sawl blwyddyn yn ôl. Rwy’n deall y sefyllfa ym Mhontnewydd—rwy’n gyfarwydd iawn â’r sefyllfa i draffig o dref Caernarfon drwy Bontnewydd cyn troi i’r chwith ar yr A487 i fynd tuag at Benygroes. Mae’r Gweinidog yn ystyried y sefyllfa ar hyn o bryd.

The First Minister: An announcement will be made before long. I understand that people want to know for certain what route will be taken by the new road, linking up with the Penygroes bypass, which was opened some years ago. I understand the situation in Bontnewydd—I am very familiar with the traffic situation from the town of Caernarfon through Bontnewydd before turning left on the A487 towards Penygroes. The Minister is currently considering the situation.

Kenneth Skates: First Minister, last week the Wales Audit Office released a report into the aborted plan to turn the former River Lodge hotel in my constituency into a Shaolin martial arts centre. The report makes clear that the project was badly handled, that serious mistakes were made by the Department for Economic Development during the last Assembly in not acting on concerns raised, and that the project represented poor value for money for the taxpayer. Will you ensure that the report’s lessons are learned and that the hotel is now used for the benefit of all my constituents in Clwyd South?

Kenneth Skates: Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar y cynllun a aeth i’r gwellt i droi cyn westy’r River Lodge yn fy etholaeth yn ganolfan ar gyfer crefft ymladd Shaolin. Mae’r adroddiad yn dangos yn glir i’r prosiect gael ei drin yn wael, bod camgymeriadau difrifol wedi’u gwneud gan yr Adran Datblygu Economaidd yn ystod y Cynulliad blaenorol wrth beidio â gweithredu ar bryderon a godwyd, a bod y prosiect wedi bod yn werth gwael am arian i’r trethdalwyr. A wnewch sicrhau bod gwersi’r adroddiad yn cael eu dysgu ac y bydd y gwesty’n cael ei ddefnyddio er budd y cyfan o’m hetholwyr yn Ne Clwyd?

The First Minister: We note the report, of course. There have been changes within the Department for Business, Enterprise, Technology and Science in recent years, in terms of its organisation, culture, governance and decision-making processes, which should reduce the risk of poor-quality decisions being made in the future. It is crucial that decisions are taken by Ministers; that is something that is now woven through that department. As far as the site is concerned, discussions are ongoing with Betsi Cadwaladr University Local Health Board, I understand, and a district valuer has been appointed to determine the market value of the property in order to ensure that it is used for the benefit of the community in the future.

Y Prif Weinidog: Rydym yn cydnabod yr adroddiad, wrth gwrs. Bu newidiadau o fewn yr Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth dros y blynyddoedd diwethaf, o ran ei threfniadaeth, ei diwylliant, ei llywodraethu a’i phrosesau gwneud penderfyniadau, a ddylai leihau’r perygl y gwneir penderfyniadau o ansawdd gwael yn y dyfodol. Mae’n hanfodol i benderfyniadau gael eu cymryd gan Weinidogion; mae hynny bellach yn 'n elfen annatod o’r adran honno. Cyn belled ag y mae’r safle yn y cwestiwn, mae trafodaethau’n parhau gyda Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, fel y deallaf, ac mae prisiwr dosbarth wedi’i benodi i bennu gwerth yr eiddo ar y farchnad er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio er budd y gymuned yn y dyfodol.

Nick Ramsay: First Minister, there was a broad welcome in the Chamber last week for the long-awaited report of the review into business rates by Brian Morgan and his team. Many Assembly Members spoke about the hard work that has gone into that review. Your Government has said that it will not act on any of the report’s recommendations until, I think, after the summer recess, which could be some 100 days from now. Given that your Government is not going to be doing anything to assist businesses in terms of the recommendations of this report until then, how are you proposing to support small businesses, in particular, over the months to come, when many of them will struggle and will be facing a very tough time? What will you do to support them, given that your Government has ruled out the kind of business rate relief that my party has proposed? We would have taken all small businesses with a rateable value of up to £12,000 out of business rates altogether. What will you do?

Nick Ramsay: Brif Weinidog, cafwyd croeso cyffredinol yn y Siambr yr wythnos diwethaf i adroddiad hir-ddisgwyliedig yr adolygiad ar drethi busnes gan Brian Morgan a’i dîm. Siaradodd sawl Aelod Cynulliad am y gwaith caled sydd wedi’i gyflawni fel rhan o’r adolygiad hwnnw. Mae eich Llywodraeth wedi dweud na fydd yn gweithredu ar unrhyw un o argymhellion yr adroddiad tan ar ôl toriad yr haf, fe gredaf, a gallai hynny fod ymhen rhyw 100 diwrnod. O ystyried nad yw eich Llywodraeth yn mynd i wneud dim byd i helpu busnesau o ran argymhellion yr adroddiad hwn tan hynny, sut y bwriadwch gefnogi busnesau bach, yn arbennig, yn ystod y misoedd sydd i ddod, pan fydd llawer ohonynt yn ei chael yn anodd ac yn wynebu cyfnod dyrys iawn? Beth a wnewch i’w cefnogi, o ystyried bod eich Llywodraeth wedi diystyru’r math o ryddhad ardrethi busnes y mae fy mhlaid wedi’i gynnig? Byddem wedi dileu ardrethi busnes yn gyfan gwbl i’r holl fusnesau bach sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000. Beth a wnewch chi?

The First Minister: Your party is yet to say where the money would come from to do that. That is the issue. That is something that we, as a Government, have to consider very carefully. We also wish to see—as suggested in the report—business rates devolved to Wales; I hope that your party will support that. You ask what has been done. The Wales economic growth fund, small and medium-sized enterprise investment fund, microbusiness loans, the JEREMIE fund, the digital development fund, the life sciences fund, high potential starts project, the business start-up service—all these are projects that the Government has put in place in order to improve the Welsh economy.

Y Prif Weinidog: Nid yw eich plaid wedi dweud eto o ble y byddai’r arian yn dod i wneud hynny. Dyna’r broblem. Mae hynny’n rhywbeth y mae’n rhaid i ni, fel Llywodraeth, ei ystyried yn ofalus iawn. Rydym hefyd yn dymuno gweld ardrethi busnes yn cael eu datganoli i Gymru, fel yr awgrymir yn yr adroddiad; rwy’n gobeithio y bydd eich plaid yn cefnogi hynny. Rydych yn gofyn beth sydd wedi’i wneud. Mae cronfa twf economaidd Cymru, y gronfa fuddsoddi ar gyfer busnesau bach a chanolig, benthyciadau i ficrofusnesau, cronfa JEREMIE, y gronfa datblygu digidol, cronfa gwyddorau bywyd Cymru, y prosiect ar gyfer busnesau newydd a chanddynt botensial mawr, y gwasanaeth dechrau busnes—mae’r rhain i gyd yn brosiectau y mae’r Llywodraeth wedi’u rhoi ar waith er mwyn gwella economi Cymru.

Bethan Jenkins: First Minister, last week, your colleague the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science wrote to us as AMs with regard to the potential job losses at Unilever, some of which would affect Swansea and Bridgend in my area. Can you tell us whether the Minister has succeeded in arranging a meeting with the chairman of Unilever and what further steps the Government will be taking? Can we have an oral statement in the Chamber, given that so many jobs are involved in this instance?

Bethan Jenkins: Brif Weinidog, yr wythnos diwethaf, ysgrifennodd eich cyd-Weinidog, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth atom fel Aelodau Cynulliad ynghylch y posibilrwydd o golli swyddi yn Unilever—byddai colli rhai o’r swyddi hynny’n effeithio ar Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn fy ardal i. A allwch ddweud wrthym a yw’r Gweinidog wedi llwyddo i drefnu cyfarfod gyda chadeirydd Unilever a pha gamau pellach y bydd y Llywodraeth yn eu cymryd? A gawn ddatganiad llafar yn y Siambr, o gofio bod cynifer o swyddi ynghlwm wrth y cyhoeddiad hwn?

The First Minister: Yes. First of all, we know that this announcement is a devastating blow to all those who are involved. It is, of course, very disappointing, but officials did recently meet with senior executives from Unilever to discuss the impact of the company’s plans in Wales. The company was asked to fully consider the range of support offered to business by the Welsh Government, and it has been invited to work with us to implement a more sustainable solution for Wales, by seeking to maintain current operations at the Welsh sites that already exist. Those discussions are ongoing.

Y Prif Weinidog: Cewch. Yn gyntaf oll,  gwyddom fod y cyhoeddiad hwn yn ergyd drom i bawb sy’n gysylltiedig ag ef. Mae’n hynod siomedig, wrth gwrs, ond bu i swyddogion gwrdd yn ddiweddar ag uwch-weithredwyr o Unilever i drafod effaith cynlluniau’r cwmni yng Nghymru. Gofynnwyd i’r cwmni ystyried yn drylwyr yr amrywiaeth o gymorth a gynigir i fusnesau gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i gwahoddwyd i weithio gyda ni i roi ateb mwy cynaliadwy i Gymru ar waith, drwy geisio cynnal y gweithrediadau presennol yn y lleoliadau yng Nghymru sydd eisoes yn bodoli. Mae’r trafodaethau hynny’n parhau.

Eluned Parrot: Given the nature of those announcements, one way to boost the economy would seem to be to publish and deliver a manufacturing strategy. Early last year, the Government welcomed the publication by the Wales manufacturing forum of its strategy and, in May last year, your Minister for business told us that work was ongoing towards the publication of the Government’s manufacturing strategy. There is still nothing, First Minister. This strategy has been longer in gestation than a baby elephant. When might we actually expect it to be delivered?

Eluned Parrot: O ystyried natur y cyhoeddiadau hynny, ymddengys mai un ffordd o roi hwb i’r economi fyddai cyhoeddi a chyflwyno strategaeth weithgynhyrchu. Yn gynnar y llynedd, croesawodd y Llywodraeth gyhoeddi strategaeth fforwm gweithgynhyrchu Cymru, ac, ym mis Mai y llynedd, dywedodd eich Gweinidog busnes wrthym fod gwaith yn parhau tuag at gyhoeddi strategaeth weithgynhyrchu’r Llywodraeth. Nid oes dim byd wedi’i gyhoeddi hyd yma, Brif Weinidog. Mae’r strategaeth hon wedi cael beichiogrwydd hwy na beichiogrwydd babi eliffant. Pa bryd y gallwn ddisgwyl iddi gael ei chyflwyno?

The First Minister: I have already referred the Assembly to all the steps that the Government has taken in order to assist businesses in Wales. I chaired a meeting of the council for economic renewal last week. I ask Members to listen to what business organisations are saying with regard to the help that they are receiving from the Welsh Government at the moment. If Members listen to what is being said, they will find that businesses are content with the way that things are going at the moment and will, of course, look to hold us to account in the months and years to come, if they feel that they are not getting the support that they need.

Y Prif Weinidog: Rwyf eisoes wedi cyfeirio’r Cynulliad at yr holl gamau y mae’r Llywodraeth wedi’u cymryd er mwyn helpu busnesau yng Nghymru. Bûm yn cadeirio cyfarfod o gyngor adnewyddu’r economi yr wythnos diwethaf. Gofynnaf i Aelodau wrando ar yr hyn y mae sefydliadau busnes yn ei ddweud o ran y cymorth y maent yn ei gael gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Os bydd Aelodau yn gwrando ar yr hyn a ddywedir, byddant yn gweld bod busnesau yn fodlon ar y ffordd y mae pethau’n mynd ar hyn o bryd a byddant, wrth gwrs, yn ceisio ein dwyn i gyfrif yn y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod, os byddant yn teimlo nad ydynt yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Mohammad Asghar: First Minister, business improvement districts are one way in which commercial areas can be improved to benefit the local economy. At present, Wales has only one business improvement district and that is in Swansea, with another being developed in Merthyr Tydfil. Will the First Minister update the Assembly on progress made to promote further business improvement districts, following the Enterprise and Business Committee’s recommendation in January this year that the Welsh Government should consult with a broad range of stakeholders to inform further developments in Wales?

Mohammad Asghar: Brif Weinidog, mae ardaloedd gwella busnes yn un ffordd o wella ardaloedd masnachol er budd yr economi leol. Ar hyn o bryd, dim ond un ardal gwella busnes sydd gan Gymru ac mae honno yn Abertawe, aac un arall yn cael ei datblygu ym Merthyr Tudful. A wnaiff y Prif Weinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad am y cynnydd a wnaed i hyrwyddo ardaloedd gwella busnes ymhellach, yn dilyn argymhelliad y Pwyllgor Menter a Busnes ym mis Ionawr eleni y dylai Llywodraeth Cymru ymgynghori ag ystod eang o randdeiliaid i lywio datblygiadau pellach yng Nghymru?

The First Minister: In terms of business improvement districts, I would expect local authorities to play a key role. Where they can identify such districts within their boundaries, we would look to work with them, as a Government, in order to ensure that such districts become a reality.

Y Prif Weinidog: O ran ardaloedd gwella busnes, byddwn yn disgwyl i awdurdodau lleol chwarae rhan allweddol. Pan fyddant yn gallu dynodi ardaloedd o’r fath o fewn eu ffiniau, byddwn yn ceisio gweithio gyda nhw, fel Llywodraeth, er mwyn sicrhau bod ardaloedd o’r fath yn cael eu gwireddu.

Yr Economi yn y Gorllewin

The West Wales Economy

6. Paul Davies: Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella’r economi yng Ngorllewin Cymru. OAQ(4)0567(FM)

6. Paul Davies: What is the Welsh Government doing to improve the economy in west Wales. OAQ(4)0567(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r rhaglen lywodraethu yn nodi ein blaenoriaethau o ran datblygu’r economi ym mhob rhan o Gymru.

The First Minister: The programme for government sets out our priorities for developing the economy in all parts of Wales.

Paul Davies: Brif Weinidog, wythnos diwethaf, cwrddais â chynrychiolwyr un o’r cyflogwyr preifat mwyaf yn fy etholaeth. Un o’u problemau mwyaf nhw, a busnesau eraill, yw amharodrwydd banciau i gefnogi busnesau mewn cyfnod economaidd anodd. Gall yr amharodrwydd hwnnw gael effaith enfawr ar yr economi leol. Rwy’n derbyn nad yw hyn yn gyfrifoldeb uniongyrchol i Lywodraeth Cymru, ond a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa drafodaethau y mae ei Lywodraeth wedi’u cael gyda banciau yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi busnesau mewn cyfnod economaidd anodd?

Paul Davies: First Minister, last week, I met representatives of one of the largest private employers in my constituency. One of the greatest problems that they, and other businesses, are facing is the unwillingness of the banks to support businesses in a difficult economic time. That unwillingness can have a massive impact on the local economy. I accept that this is not a direct responsibility of the Welsh Government, but will the First Minister outline what discussions his Government has had with banks in Wales in order to ensure that they support businesses in a difficult economic time?

Y Prif Weinidog: Y broblem yw bod cymaint o benderfyniadau’n cael eu cymryd tu fas i Gymru. Roedd adeg pan oedd rheolwyr lleol yn gallu gwneud penderfyniadau ynglŷn â benthyca yn eu cymunedau eu hunain, ond nid dyna’r model y mae llawer o fanciau yn ei ddilyn nawr. Rwyf wedi codi’r peth gyda Phrif Weinidog y DU a Dirprwy Brif Weinidog y DU. Mae’n rhaid i’r sefyllfa wella. O ran yr hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud, mae gennym gynlluniau fel Cyllid Cymru a’r cynlluniau y soniais amdanynt yn gynharach, er mwyn sicrhau bod busnesau’n gallu cael mynediad at gyfalaf heb orfod dibynnu ar y banciau.

The First Minister: The problem is that so many decisions are taken outside Wales. There was a time when there were local managers who could make decisions about lending in their own communities, but that is not the model that many banks are following at present. I have raised the matter with the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. The situation must improve. On what the Welsh Government has done, we have schemes such as Finance Wales and the ones that I mentioned earlier, in order to ensure that businesses are able to access capital without having to rely on the banks.

Rebecca Evans: Tourism businesses in Ceredigion are unfortunately reporting cancellations following the recent floods, even in areas that have not been directly affected. Will you send out a strong message that Ceredigion is certainly open for business and for tourism this summer, and that people can expect a really warm welcome and excellent facilities?

Rebecca Evans: Mae busnesau twristiaeth yng Ngheredigion yn anffodus yn dweud bod pobl yn canslo’u gwyliau yn dilyn y llifogydd diweddar, hyd yn oed mewn ardaloedd nad effeithiwyd arnynt yn uniongyrchol. A wnewch gyfleu neges gref bod Ceredigion yn sicr ar agor ar gyfer busnes a thwristiaeth yr haf hwn, ac y gall pobl ddisgwyl croeso cynnes iawn a chyfleusterau rhagorol?

The First Minister: Absolutely. Work is now under way with local authorities and with Tourism Partnership Mid Wales to support local tourism businesses to get the message across to key markets that the middle of Wales, and Ceredigion in particular, is open for business. I will be spending a week there myself in August.

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs. Mae gwaith bellach ar y gweill gydag awdurdodau lleol a chyda Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru i gefnogi busnesau twristiaeth lleol i gyfleu’r neges i farchnadoedd allweddol fod canolbarth Cymru, a Cheredigion yn benodol, ar agor ar gyfer busnes. Byddaf yn treulio wythnos yno fy hun ym mis Awst.

Rhodri Glyn Thomas: Brif Weinidog, yn eich ateb i gwestiwn Paul Davies, cyfeirioch at y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn darparu gwasanaeth i gwmnïau drwy Cyllid Cymru. Ond, mae’n rhaid cydnabod, Brif Weinidog, mai ystod fach iawn o gwmnïau y mae Cyllid Cymru yn gallu ei gwasanaethu—swm bach iawn o arian sydd ar gael. Y cwestiwn roedd Paul Davies yn ei ofyn oedd: sut y gellir sicrhau bod banciau yn gyffredinol yn caniatáu i fusnesau fodoli ac yn sicrhau bod cefnogaeth iddynt?

Rhodri Glyn Thomas: First Minister, in your reply to Paul Davies’s question, you referred to the fact that the Welsh Government provides a service to companies through Finance Wales. However, it has to be acknowledged, First Minister, that Finance Wales can serve only a small range of companies because there is only a very small sum of money available. The question that Paul Davies asked was: how can you ensure that banks generally allow businesses to exist and ensure that there is support for them?

2.00 p.m.

Y Prif Weinidog: Mae’n ddigon teg dweud bod yn rhaid i’r banciau chwarae rhan, ond mae’n rhaid iddynt chwarae rhan ar lefel y Deyrnas Gyfunol, a dyna pham rydym wedi bod yn dweud wrth Lywodraeth y Deyrnas Unedig ei bod yn bwysig dros ben sichrau bod banciau yn benthyg arian yng Nghymru a hefyd yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

The First Minister: It is fair to say that the banks have a part to play, but they have to play that part at a UK level, and that is why we have been telling the UK Government that it is extremely important to ensure that banks lend money in Wales and also in the rest of the United Kingdom.

Datblygu Cynaliadwy Rhyngwladol

International Sustainable Development

8. Sandy Mewies: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad cynaliadwy rhyngwladol. OAQ(4)0575(FM)

8. Sandy Mewies: How is the Welsh Government supporting international sustainable development. OAQ(4)0575(FM)

The First Minister: At present, the Minister is at the United Nations summit on sustainable development. He will, as part of his work there, be gathering international perspectives on our sustainable development Bill. He is also promoting the role of regional Governments in international negotiations.

Y Prif Weinidog: Ar hyn o bryd, mae’r Gweinidog yn uwchgynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar ddatblygu cynaliadwy. Fel rhan o’i waith yno, bydd yn casglu safbwyntiau rhyngwladol ar ein Bil datblygu cynaliadwy. Mae hefyd yn hyrwyddo rôl Llywodraethau rhanbarthol mewn trafodaethau rhyngwladol.

 

Sandy Mewies: I look forward to his report on his return. I am very proud of the role that the Welsh Government has taken in leading the way on developing sustainable policies, helping Welsh families and Welsh businesses become greener and more energy sufficient. I ask, First Minister, that sustainable development remains high on our agenda and that we continue to campaign for other countries to take similar action in developing a low carbon future.

Sandy Mewies: Rwy’n edrych ymlaen at ei adroddiad ar ôl iddo ddychwelyd. Rwy’n falch iawn o’r ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi arwain y ffordd ar ddatblygu polisïau cynaliadwy, gan helpu teuluoedd a busnesau Cymru i ddod yn fwy gwyrdd ac i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon. Brif Weinidog, gofynnaf fod datblygu cynaliadwy yn aros yn uchel ar ein hagenda ac ein bod yn parhau i ddarbwyllo gwledydd eraill i gymryd camau tebyg o ran datblygu dyfodol carbon isel.

 

The First Minister: We cannot afford to take our eye off the ball. We know that these are difficult times economically, but, when we are talking about the future of the planet, we cannot expect sustainable development to be downgraded. In any event, of course, sustainable development includes economic and social sustainability as well as environmental sustainability.

Y Prif Weinidog: Ni allwn fforddio colli golwg ar hyn. Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod anodd yn economaidd, ond, pan fyddwn yn sôn am ddyfodol y blaned, ni allwn ddisgwyl bod datblygu cynaliadwy yn cael ei israddio. Beth bynnag, mae datblygu cynaliadwy yn cynnwys cynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol yn ogystal â chynaliadwyedd amgylcheddol.

 

Byron Davies: I, too, would like to focus on the Welsh participation in the Rio+20 conference, which, of course, is assembling to shape how we can reduce poverty, advance social equity and ensure environmental protection on an ever more crowded planet. You mentioned that your Minister, John Griffiths, is over there at the moment. What do you want to see emerge from this conference for Wales and the world? More specifically, what would you view as a measure of success for the conference?

Byron Davies: Hoffwn innau ganolbwyntio ar gyfranogiad Cymru yng nghynhadledd Rio+20, sydd, wrth gwrs, yn cael ei chynnal er mwyn llywio sut y gallwn leihau tlodi, hyrwyddo cydraddoldeb cymdeithasol a sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei diogelu ar blaned sy’n mynd yn yn fwy a mwy poblog. Gwnaethoch sôn bod eich Gweinidog, John Griffiths, yno ar hyn o bryd. Beth hoffech ei weld yn deillio o’r gynhadledd hon i Gymru a’r byd? Yn fwy penodol, beth fyddech chi’n ei ystyried fel mesur o lwyddiant y gynhadledd?

 

The First Minister: I would view a measure of success as a commitment by national Governments to reduce their carbon outputs in future. I do not hold out much hope for that, given the history of it, but it is important that there is recognition that regional Governments—and, on an international scale, I have to include Wales in that definition—have a strong role to play in reducing carbon emissions. We are longstanding members of the Network of Regional Governments for Sustainable Development and that is why it is exceptionally important that there should be strong representation from sub-state Governments at events such as the Rio conference.

Y Prif Weinidog: Byddwn i’n ystyried mesur o lwyddiant fel ymrwymiad gan Lywodraethau cenedlaethol i leihau eu hallbynnau carbon yn y dyfodol. Nid wyf yn rhy obeithiol am hynny, o ystyried ei hanes, ond mae’n bwysig bod cydnabyddiaeth bod gan Lywodraethau rhanbarthol—ac, ar raddfa ryngwladol, rhaid i mi gynnwys Cymru yn y diffiniad hwnnw—rôl gref i’w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon. Rydym yn aelodau hirsefydlog o Rwydwaith y Llywodraethau Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy a dyna pam ei bod yn eithriadol o bwysig y dylai fod gan Lywodraethau ar y lefel is-wladwriaeth gynrychiolaeth gref mewn digwyddiadau fel cynhadledd Rio.

Llyr Huws Gruffydd: Rwy’n croesawu rhai o’r sylwadau rydych newydd eu gwneud, ond y realiti yng Nghymru yw bod adwaith chwyrn yn aml iawn i brosiectau ynni adnewyddadwy, hyd yn oed rhai ar raddfa gymharol fach, yn anffodus, a bod y sector yn cael ei weld weithiau fel fair game pan mae’n dod i wrthwynebu cynlluniau. Pa neges mae hynny’n ei anfon i ardaloedd tlotaf y byd sydd yn wynebu’r eithafion tywydd a achosir gan wledydd diwydiannol fel Cymru? Onid oes dyletswydd moesol arnom i wneud hyd yn oed mwy i liniaru’r niwed difrifol a achosir gan ein ffordd o fyw?

Llyr Huws Gruffydd: I welcome some of the comments that you have just made, but the reality in Wales is that there is often a fierce response to renewable energy projects, even those on a smaller scale, unfortunately, and that the sector is sometimes seen as fair game when it comes to opposing schemes. What message does that send to the poorest areas of the world that are facing the extremes of climate caused by industrial nations such as Wales? Is there not a moral duty upon us to do even more to alleviate the serious damage caused by our way of life?

Y Prif Weinidog: Mae’r Llywodraeth yn cefnogi ynni adnewyddadwy—ynni gwynt ar y tir ac ar y môr, ac ynni o donnau hefyd. Mae’n bwysig dros ben bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i ba fath o gynllun ar yr Hafren a all weithio yn economaidd ac yn amgylcheddol yn y dyfodol. Felly, fel Llywodraeth, rydym yn gefnogol iawn i ynni adnewyddadwy.

The First Minister: The Government supports renewable energy—wind power, both onshore and offshore, and tidal power also. It is extremely important that consideration is given to what kind of scheme on the Severn could work economically and environmentally in the future. Therefore, as a Government, we are very supportive of renewable energy.  

Y Cofnod

Gwasanaethau Newyddenedigol

Neonatal Services

9. Aled Roberts: Pa waith monitro blynyddol y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud ynghylch safonau gwasanaethau newyddenedigol y GIG yng Ngogledd Cymru. OAQ(4)0579(FM)

9. Aled Roberts: What annual monitoring work has the Welsh Government undertaken regarding the standard of NHS neonatal services in North Wales. OAQ(4)0579(FM)

Y Prif Weinidog: Mae adroddiad yn cael ei roi i’r Gweinidog bob chwe mis, ond mater i’r byrddau iechyd yw monitro safonau’r gwasanaethau sy’n cael eu cynllunio a’u cyflenwi ganddynt. Fel Llywodraeth, rydym yn cael adroddiadau er mwyn sicrhau bod y safonau yn cael eu bodloni.

The First Minister: A report is submitted to the Minister every six months, but it is for the health boards to monitor the standards of the services that are planned and delivered by them. As a Government, we receive reports in order to ensure that the standards are adhered to.

Aled Roberts: Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol o feirniadaeth o’r gwasanaeth yn y gogledd. Mae safonau Prydeinig wedi bod ar waith ers 2008. A yw’n ddigonol bod eich Llywodraeth yn derbyn gwybodaeth yn hytrach nag yn herio’r gwasanaeth iechyd ynglŷn â’i fethiant i wella gwasanaethau yn y gogledd dros gyfnod o bum mlynedd?

Aled Roberts: I am sure that you are aware of criticism of the service in north Wales. British standards have been in place since 2008. Is it sufficient that your Government receives information rather than challenges the health service about its failure to improve services in north Wales over a period of five years?

Y Prif Weinidog: Mae herio yn rhan bwysig o waith y Llywodraeth hefyd, wrth gwrs. Mae cynllun yn cael ei ystyried ar hyn o bryd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei wella yn y gogledd a sicrhau bod gwasanaethau yn cwrdd â’r safon y byddai’r Llywodraeth am ei gweld, a’r safon y byddai pobl y gogledd am ei gweld.

The First Minister: Challenging is also an important part of the work of Government, of course. A scheme is being considered at present to ensure that the service in north Wales is improved and to ensure that the services meet the standard that the Government would want to see, and the standard that the people of north Wales would want to see.

Janet Finch-Saunders: First Minister, since 2009, the number of maternity services staff at Betsi Cadwaladr University Local Health Board has fallen by 32%. That represents 130 staff. The charity Bliss has highlighted concerns that certain units do not comply with the all-Wales neonatal standards. What precise steps are you taking to address the concerns of the Auditor General for Wales, who states that there are neonatal capacity gaps in health boards across Wales?

Janet Finch-Saunders: Brif Weinidog, ers 2009, mae niferoedd staff gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gostwng 32%. Mae hynny’n cyfateb i 130 o staff. Mae elusen Bliss wedi tynnu sylw at bryderon nad oedd rhai unedau yn cydymffurfio â safonau newyddenedigol Cymru gyfan. Pa gamau’n union yr ydych chi’n eu cymryd i fynd i’r afael â phryderon Archwilydd Cyffredinol Cymru, sy’n nodi bod gan fyrddau iechyd ledled Cymru fylchau o ran capasiti newyddenedigol?

The First Minister: This is why this issue is being examined at the moment—in order to provide a neonatal service across the whole of the north of Wales that is up to the standard that people expect. It is quite right to point out that there have been staffing shortages. It is on that basis that there must be change in the provision of some services in north Wales, particularly neonatal services.

Y Prif Weinidog: Dyma pam mae’r mater hwn yn cael ei archwilio ar hyn o bryd—er mwyn darparu gwasanaeth newyddenedigol ledled gogledd Cymru gyfan sy’n cyrraedd y safon y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae’n gywir nodi y bu prinder staff. Hynny, felly, sy’n sail i sicrhau newid yn narpariaeth rhai gwasanaethau yn y gogledd, yn arbennig gwasanaethau newyddenedigol.

Cod y Gweinidogion

The Ministerial Code

10. Angela Burns: A wnaiff y Prif Weinidog ystyried diwygio’r cod gweinidogol. OAQ(4)0571(FM)

10. Angela Burns: Will the First Minister consider revising the ministerial code. OAQ(4)0571(FM)

The First Minister: I revised the ministerial code in July last year.

Y Prif Weinidog: Adolygais y cod gweinidogol fis Gorffennaf y llynedd.

Angela Burns: Section 7 refers to the relationship between Ministers and the Assembly. It says that Ministers have a duty to the Assembly to account and that, therefore, when the Assembly is meeting, Ministers should ensure that important announcements are made, in the first instance, to the Assembly. I recognise that not every piece of Government business can possibly be announced here first, because of time constraints, but I am very concerned that more and more important pieces of Government business are either being trailed to the media or announced out of this place. The last three such items were on skills development, the national cancer plan and the provision of blood services. First Minister, it is vital that we are given the chance to scrutinise the Government. Many statements are made on Fridays and over half term recesses. With recess approaching, I fear that more statements will be made when we are not here to scrutinise them. Will you please consider revising section 7 to ensure that we have the ability to scrutinise your Government on behalf of the people of Wales?

Angela Burns: Mae adran 7 yn cyfeirio at y berthynas rhwng Gweinidogion a’r Cynulliad. Dywed fod gan Weinidogion ddyletswydd i’r Cynulliad o ran bod yn atebol ac, felly, pan fydd y Cynulliad yn cyfarfod, dylai Gweinidogion sicrhau bod cyhoeddiadau pwysig yn cael eu gwneud, yn gyntaf, yn y Cynulliad. Rwy’n cydnabod na ellir cyhoeddi holl fusnes y Llywodraeth yma yn gyntaf, oherwydd cyfyngiadau amser, ond rwy’n bryderus iawn bod darnau cynyddol bwysig o fusnes y Llywodraeth naill ai’n cael eu crybwyll wrth y cyfryngau neu’n cael eu cyhoeddi y tu allan i’r lle hwn. Y tair enghraifft ddiweddaraf o hyn oedd ar ddatblygu sgiliau, y cynllun canser cenedlaethol a darparu gwasanaethau gwaed. Brif Weinidog, mae’n hanfodol ein bod yn cael y cyfle i graffu ar y Llywodraeth. Gwneir llawer o ddatganiadau ar ddydd Gwener ac yn ystod toriadau hanner tymor. Gyda’r toriad yn agosáu, rwy’n ofni y bydd mwy o ddatganiadau yn cael eu gwneud pan nad ydym ni yma i graffu arnynt. A wnewch chi ystyried diwygio adran 7 er mwyn sicrhau bod gennym y gallu i graffu ar eich Llywodraeth ar ran pobl Cymru?

The First Minister: The issue of scrutiny is a matter for the Assembly itself. However, looking at the agenda today, a number of statements have been tabled, as was the case last week, giving Members the opportunity to scrutinise Ministers, as they rightly should. There will be occasions when announcements have to be made outside the Chamber. However, wherever possible, we seek to ensure that announcements are made here first.

Y Prif Weinidog: Mae’r mater o graffu yn fater i’r Cynulliad ei hun. Fodd bynnag, o edrych ar agenda heddiw, mae nifer o ddatganiadau wedi’u cyflwyno, fel a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf, gan roi cyfle i Aelodau graffu ar waith Gweinidogion, yn union fel y dylent. Bydd adegau pan fydd rhaid gwneud cyhoeddiadau y tu allan i’r Siambr. Fodd bynnag, lle bynnag y bo’n bosibl, rydym yn ceisio sicrhau bod cyhoeddiadau yn cael eu gwneud yma yn gyntaf.

Llyr Huws Gruffydd: Brif Weinidog, rydych eisoes wedi dweud eich bod yn gyfforddus â’r ffaith mai chi sy’n gyfrifol am heddlua cod y gweinidogion mae’r Gweinidogion rydych yn eu penodi yn atebol iddo. A fyddech, felly, yn barod i gyhoeddi unrhyw feini prawf y byddech yn eu defnyddio wrth ystyried unrhyw gŵyn a allai ddod gerbron—nid ein bod yn disgwyl unrhyw gŵyn, wrth gwrs?

Llyr Huws Gruffydd: First Minister, you have already stated that you are comfortable with the fact that you are responsible for policing the ministerial code under which the Ministers whom you appoint are accountable. Therefore, are you willing to publish any criteria that you would use in considering any complaint that could be submitted—not that we are expecting any complaints, of course?

Y Prif Weinidog: Byddai’n fater difrifol pe bai unrhyw Weinidog yn cwympo’n is na’r safon a geir yng nghod y gweinidogion. Pe bai hynny’n digwydd, byddai’n fater difrifol ac yn rhywbeth y byddem yn ei ystyried yn fanwl ac yn ddifrifol iawn. Fel y dywedais, mae Gweinidogion yn atebol i mi ac rwyf innau yn atebol, yn fy nhro, i bobl Cymru.

The First Minister: It would be a very serious matter if any Minister were to fall below the standard of the ministerial code. If that happened, it would be a serious matter that we would consider in detail and most gravely. As I said earlier, Ministers are accountable to me and I, in turn, am accountable to the people of Wales.

Y Cofnod

Blaenoriaethau Addysg

Educational Priorities

11. Kirsty Williams: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei flaenoriaethau ar gyfer addysg ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. OAQ(4)0572(FM)

11. Kirsty Williams: Will the First Minister make a statement on his priorities for education in Brecon and Radnorshire. OAQ(4)0572(FM)

The First Minister: Yes. My priorities for Brecon and Radnorshire are to be found in the programme for government.

Y Prif Weinidog: Gwnaf. Mae fy mlaenoriaethau ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed i’w cael yn y rhaglen lywodraethu.

Kirsty Williams: Do you believe that it is counter-productive and detrimental to communities that, in the drive to cut the number of surplus places, any savings accrued from closing academically successful small schools are potentially eaten up by increased transport costs and/or capital expenditure to create room for children in the receiving schools?

Kirsty Williams: A ydych yn credu ei bod yn wrth-gynhyrchiol a niweidiol i gymunedau, yn yr ymgyrch i leihau nifer y lleoedd dros ben, bod unrhyw arbedion sy’n deillio o gau ysgolion bach sy’n academaidd lwyddiannus, yn cael eu llyncu o bosibl gan gostau cludiant uwch a/neu wariant cyfalaf i greu lle i blant yn yr ysgolion sy’n derbyn?

The First Minister: No, I do not. There are excellent examples of brand-new schools being built offering fantastic facilities for pupils where the capital expenditure is entirely justified. I am aware, for example, of Ysgol Bro Sion Cwilt at Synod Inn, which opened following the closure of, I think, three primary schools in the local area. It is a brand-new school with excellent up-to-date facilities. I do not see that as something that should not be welcomed.

Y Prif Weinidog: Nac ydw. Mae enghreifftiau ardderchog i’w cael o ysgolion newydd sbon yn cael eu hadeiladu sy’n cynnig cyfleusterau gwych i ddisgyblion lle gellir cyfiawnhau’r gwariant cyfalaf. Rwy’n ymwybodol, er enghraifft, o Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn, a agorodd yn dilyn cau tair ysgol gynradd, rwy’n credu, yn yr ardal leol. Mae’n ysgol newydd sbon gyda’r cyfleusterau diweddaraf ardderchog. Nid wyf yn gweld hynny fel rhywbeth na ddylid ei groesawu.

Angela Burns: First Minister, following on from the question from the leader of the Welsh Liberal Democrats, in Brecon and Radnorshire, there has been a big issue about children being faced with the possibility of having to move schools a number of times because the county council wanted to close a school, then build another one, and then move the children again. As your delivery unit is responsible for monitoring all cross-portfolio activity, as I understand it, will you ask it to look at ensuring that there are good liaison arrangements between the education and local government departments to ensure that county councils are pursuing their much-needed objectives in a clear and concise manner that involves minimal disruption for children?

Angela Burns: Brif Weinidog, yn dilyn o’r cwestiwn gan arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, mae mater pwysig wedi bod ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed o ran plant yn wynebu’r posibilrwydd o orfod symud ysgol nifer o weithiau oherwydd bod y cyngor sir yn awyddus i gau ysgol, yna adeiladu un arall, ac wedyn yn symud y plant eto. Gan fod eich uned gyflwyno yn gyfrifol am fonitro pob gweithgaredd trawsbortffolio, yn ôl yr hyn a ddeallaf i, a wnewch chi ofyn i’r uned ystyried sicrhau bod trefniadau cyswllt da rhwng yr adran addysg a’r adran llywodraeth leol i sicrhau bod cynghorau sir yn ceisio cyflwani eu hamcanion, sy’n ddirfawr eu hangen, mewn ffordd glir a chryno sy’n golygu’r amhariad lleiaf i blant?

Y Cofnod

The First Minister: Ultimately, it is for the local education authority to decide on the structure of schools in its area. It is right to say that, at present, the Minister has a role in taking decisions with regard to school closures and mergers. As far as the delivery unit is concerned, it is there to ensure that the Government does what it says it is doing and what it wishes to do. Many of the briefings—in fact, the vast majority of them—that I get from the delivery unit are oral rather than written and form part of a meeting that I have on a weekly basis.

Y Prif Weinidog: Yn y pen draw, mater i’r awdurdod addysg lleol yw penderfynu ar strwythur ysgolion yn ei ardal. Mae’n iawn i ddweud bod gan y Gweinidog, ar hyn o bryd, rôl o ran gwneud penderfyniadau i gau ac uno ysgolion. O ran yr uned gyflwyno, ei diben yw sicrhau bod y Llywodraeth yn gwneud yr hyn y mae’n dweud ei bod yn ei wneud a’r hyn y mae’n dymuno ei wneud. Mae llawer o’r sesiynau briffio—yn wir, y mwyafrif helaeth ohonynt—yr wyf i’n eu cael gan yr uned yn rhai llafar yn hytrach nag yn rhai ysgrifenedig ac maent yn rhan o gyfarfod y byddaf yn ei gael yn wythnosol.

Simon Thomas: Brif Weinidog, mae cryn anhapusrwydd a phryder mewn nifer o gymunedau ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed—er enghraifft, Llanfair Llythynwg a Bugeildy—ynglŷn â bwriadau i gau ac i symud ysgolion. Rydych newydd gyfeirio at rôl y Gweinidog yn y broses hon. Mae bwriad eich Llywodraeth i ddeddfu yn y maes ac i newid y broses yn llwyr wedi’i feirniadu yn hallt gan Michael Imperato yn y dystiolaeth y mae newydd ei rhoi i’r pwyllgor. Beth sydd gennych i’w ddweud wrth drigolion mewn lleoedd fel Brycheiniog a Sir Faesyfed ynglŷn â sut y bydd eu rôl a’u llais fel trigolion lleol yn cael eu hadlewyrchu yn y Bil sy’n cael ei drafod yn y Cynulliad ar hyn o bryd?

Simon Thomas: First Minister, there is significant disquiet and concern within many communities in Brecon and Radnorshire—for example, in Gladestry and Beguildy—about the intention to close and move schools. You have just referred to the role of the Minister in this process. Your Government’s intention to legislate in this area and to completely transform the process has just been harshly criticised by Michael Imperato in his evidence to the committee. What do you have to say to people in places like Brecon and Radnorshire about how their role and their voice as local people will be reflected in the Bill that is being discussed in the Assembly at the moment?

Y Prif Weinidog: Mae llawer o bobl yn meddwl mai rôl Llywodraeth Cymru yw gwrthdroi unrhyw benderfyniad a wnaed gan awdurdod lleol. Weithiau mae hynny yn digwydd, ond mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn gallu gwneud penderfyniadau, er enghraifft mewn sefyllfa lle nad oes neb yn erbyn yr hyn a gynigiwyd. Yn ddiweddar, roedd ysgol yn sir Frycheiniog lle nad oedd neb—rhieni, llywodraethwyr a staff—yn anghytuno â phenderfyniad i gau’r ysgol. Mewn sefyllfa o’r fath, neu mewn sefyllfa lle mai ychydig iawn o bobl sydd yn erbyn yr hyn mae’r awdurdod lleol eisiau ei wneud, mae’n gwneud synnwyr mai’r awdurdod lleol sy’n gwneud y penderfyniad. Mewn rhai achosion, bydd nifer fawr o bobl yn erbyn yr hyn mae’r awdurdod lleol eisiau  ei wneud.  Fel Llywodraeth, rydym am ystyried lle yn union y dylai’r ffin fod rhwng y penderfyniadau sy’n cael eu rhoi i’r Gweinidog a’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan yr awdurdod lleol.

The First Minister: Many people think that the role of the Welsh Government is to overturn any decisions made by a local authority. That sometimes happens, but it is important that local authorities are able to take decisions, for example in a situation where no-one objects to a proposal. Recently, there was a case of a school in Breconshire where no-one—parents, governors or staff—disagreed with a decision to close the school. In such a situation, or in a situation where very few people disagree with what a local authority wants to do, it makes sense that the local authority should take the decision. In some cases, lots of people will object to a local authority’s proposals. As a Government, we want to look at where the boundary should lie between decisions taken by the Minister and those taken by the local authority.

Y Cofnod

Pencampwriaethau Pêl-droed Ewrop

The European Football Championships

12. Bethan Jenkins: A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu’r camau y byddai angen i Lywodraeth Cymru eu cymryd er mwyn gwneud cais ar y cyd gan y gwledydd Celtaidd ar gyfer Pencampwriaethau Pêl-droed Ewrop yn 2020. OAQ(4)0570(FM)

12. Bethan Jenkins: Will the First Minister outline the steps the Welsh Government would need to take in order to initiate a joint Celtic nations bid for the European Football Championships in 2020. OAQ(4)0570(FM)

Y Prif Weinidog: Mae hwn yn rhywbeth i Gymdeithas Bêl-droed Cymru ei ystyried, ond rydym yn ddigon parod i weithio gyda’r gymdeithas er mwyn gweld beth fydd yn rhaid ei wneud i helpu unrhyw gais gyda’r Alban a Gweriniaeth Iwerddon.

The First Minister: This is something for the Football Association of Wales to consider, but we are willing to work with the association to see what needs to be done to facilitate any bid that it wishes to submit with Scotland and the Republic of Ireland.

Bethan Jenkins: Diolch am yr ateb hwnnw. Wrth gwrs, mae gennym dair stadiwm yng Nghymru y gellid eu datblygu ar gyfer cystadleuaeth o’r fath—Stadiwm y Mileniwm, Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty yn fy rhanbarth i. A ydych yn gwybod pa feini prawf cymhwyster ar gyfer maint stadiwm mae UEFA yn eu defnyddio wrth ystyried ceisiadau o’r fath? Beth fydd eich mewnbwn chi fel Llywodraeth, ar y cyd gyda’r FAW, os bydd cais o’r fath yn cael ei roi gerbron?

Bethan Jenkins: Thank you for that response. Of course, we have three stadiums in Wales that could be developed for such a competition—the Millennium Stadium, the Cardiff City Stadium and the Liberty Stadium in my region. Do you know what criteria on the size of stadiums UEFA uses in considering bids of this sort? What kind of input would you have as a Government, jointly with the FAW, if such a bid was submitted?

Y Prif Weinidog: Credaf mai 30,000 yw’r terfyn isaf sydd ei angen. Ni fyddai’n rhy anodd sicrhau bod Stadiwm Dinas Caerdydd a Stadiwm Liberty yn dod lan i’r safon honno. Nifer fach iawn o leoedd eraill allai wneud hynny. O ran y gwledydd eraill, credaf mai dim ond un stadiwm sy’n cyrraedd y safon honno yn Iwerddon, sef Stadiwm Aviva. Nid yw Croke Park yn cyrraedd y safon honno oherwydd bod teras yno. Mae sawl stadiwm yn y Weriniaeth sy’n fawr ond mae ganddynt derasau, fel Stadiwm Semple, Páirc Uí Chaoimh a’r Gaelic Grounds yn Limerick. Felly, mae gwaith i’w wneud er mwyn sicrhau bod y cyfleusterau ar gael yng Nghymru er mwyn i Gymru allu helpu i adeiladu’r cais yn y dyfodol.

The First Minister: I believe that the minimum capacity is 30,000. It would not be too difficult to ensure that the Cardiff City Stadium and the Liberty Stadium achieved that standard. Very few other venues could do that. Looking at the other countries, I believe that there is only one stadium in Ireland that comes up to that standard, namely the Aviva Stadium. Croke Park does not achieve it, because of the fact that it has terracing. There are a number of large stadiums in the Republic, such as the Semple Stadium, Páirc Uí Chaoimh and Limerick’s Gaelic Grounds, but they have terracing. So, there is work to be done to ensure that the facilities are available in Wales so that Wales can assist in building any future bid.

Mike Hedges: The First Minister is correct; a capacity of 30,000 is needed. How does the First Minister expect ground improvements, including the increase in capacity for at least one of the grounds, for a European tournament to be funded?

Mike Hedges: Mae’r Prif Weinidog yn iawn; mae angen stadiwm sy’n dal 30,000. Sut y mae’r Prif Weinidog yn disgwyl i welliannau i stadiymau gael eu hariannu ar gyfer twrnamaint Ewropeaidd, gan gynnwys cynyddu faint mae o leiaf un o’r stadiymau hynny yn ei ddal?

The First Minister: That is the question that has to be looked at very carefully. I understand that Swansea City Football Club has 16,000 season-ticket holders, so it would be very much in its interest to see the ground expanded. The same is true of Cardiff City FC; there are large attendances at the city stadium, therefore, again, there is a case for expanding that stadium. However, how this might be financed is a matter that has to be explored in detail with the FAW.

Y Prif Weinidog: Dyna’r cwestiwn y mae’n rhaid ei ystyried yn ofalus iawn. Rwy’n deall bod gan 16,000 o bobl docyn tymor i Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe, felly, yn sicr  byddai cynyddu maint y stadiwm o fudd i’r clwb hwnnw. Mae’r un peth yn wir am Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd; mae nifer o bobl yn mynd i stadiwm y clwb, felly, unwaith eto, mae achos dros ehangu’r stadiwm hwnnw. Fodd bynnag, mae’n rhaid ystyried sut y gellir ariannu hyn yn fanwl gyda’r gymdeithas.

2.15 p.m.

Andrew R.T. Davies: First Minister, are you in a position to confirm whether any approach has been made for assistance from the Welsh Government’s major sporting events unit on logistical support and to recognise that the Football Association of England has also indicated that it might wish to make a bid? Are you aware of any explanatory talks to see whether we could co-host with it, if the Celtic nations’ bid proves unfruitful?

Andrew R.T. Davies: Brif Weinidog, a ydych mewn sefyllfa i gadarnhau a oes rhywun wedi cysylltu â chi am gymorth logistaidd gan uned digwyddiadau chwaraeon mawr Llywodraeth Cymru ac i gydnabod bod Cymdeithas Bêl-droed Lloegr hefyd wedi nodi y gallai ddymuno gwneud cynnig? A ydych yn ymwybodol o unrhyw drafodaethau eglurhaol i weld a allem gynnal y digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Bêl-droed Lloegr, os bydd cais y gwledydd Celtaidd yn aflwyddiannus?

 

The First Minister: No approach has been made to me, but then I would not expect it at this stage. At this stage, it is an expression of interest that has been outlined. There are, I believe, 18 months before that bid has to be solidified. I would be surprised if the FA wanted to co-host an event with another nation, as it has plenty of stadia, but, nevertheless, there is now a period of time when the expression of interest can be looked at with a view to seeing whether a bid is feasible.

Y Prif Weinidog: Nid oes unrhyw un wedi cysylltu â mi, ond ni fyddwn yn disgwyl hynny ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, mynegiant o ddiddordeb sydd wedi cael ei amlinellu. Deallaf fod 18 mis cyn bod yn rhaid i’r cynnig gael ei gwblhau’n derfynol. Byddwn yn synnu pe byddai’r gymdeithas am gynnal digwyddiad ar y cyd â chenedl arall, gan fod ganddi ddigon o stadia, ond, serch hynny, mae cyfnod nawr pan ellir edrych ar y mynegiant o ddiddordeb gyda’r bwriad o weld a yw cynnig yn bosibl.

 

William Powell: As you will be aware, the Show Racism the Red Card organisation has done considerable, fantastic work over recent years in Wales and beyond. Were Wales to be successful in securing, along with the other Celtic nations, the Euro 2020 tournament, it is to be anticipated that the organisation would need to upscale its work and profile in the months leading up to the bid. What considerations would you make as to the resources that would need to be made available to support that work and what lessons has the Welsh Government learnt in recent years from hosting world-class sporting events?

William Powell: Fel y gwyddoch, mae’r sefydliad Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi gwneud cryn dipyn o waith gwych yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru a thu hwnt. Pe byddai Cymru yn llwyddo, ynghyd â’r gwledydd Celtaidd eraill, i gynnal twrnamaint Ewro 2020, rhagwelir y byddai angen i’r sefydliad gynyddu ei waith a’i broffil yn y misoedd sy’n arwain at y cynnig. Beth fyddai eich ystyriaethau o ran yr adnoddau y byddai angen iddynt fod ar gael i gefnogi’r gwaith hwnnw a pha wersi y mae Llywodraeth Cymru wedi’u dysgu yn y blynyddoedd diwethaf yn sgîl cynnal digwyddiadau chwaraeon o’r radd flaenaf?

 

The First Minister: We have been largely free from incidents of racism. We can never be wholly free, because there will always be one individual who wishes to act in an idiotic and offensive way, but we should take one step at a time. The first thing to do is to see whether the bid can be brought to fruition, and then to work with organisations like Show Racism the Red Card in order to make sure that when people come to Wales, they receive a welcome regardless of where they are from.

Y Prif Weinidog: Rydym wedi bod yn rhydd, i raddau helaeth, o achosion o hiliaeth. Ni allwn byth fod yn hollol rydd, oherwydd bydd ambell unigolyn bob amser a fydd yn dymuno gweithredu mewn ffordd wirion a sarhaus, ond dylem gymryd un cam ar y tro. Y peth cyntaf i’w wneud yw gweld a all y cynnig ddwyn ffrwyth, ac yna gweithio gyda sefydliadau fel Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth er mwyn sicrhau, pan fydd pobl yn dod i Gymru, eu bod yn cael croeso ni waeth o le y maent yn dod.

Y Cofnod

Blaenoriaethau ar gyfer Gogledd Cymru

Priorities for North Wales

13. Llyr Huws Gruffydd: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru. OAQ(4)0580(FM)

13. Llyr Huws Gruffydd: Will the First Minister make a statement on the Welsh Government’s priorities for North Wales. OAQ(4)0580(FM)

Y Prif Weinidog: Mae’r blaenoriaethau yn y rhaglen lywodraethu.

The First Minister: The priorities are outlined in the programme for government.

Llyr Huws Gruffydd: Diolch am yr ateb hwnnw. Mae gweithwyr Remploy yn Wrecsam wedi colli eu prif gontract preifat oherwydd yr ansicrwydd presennol. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ychwaith wedi arwyddo cytundeb £2 filiwn ar gyfer dodrefn cegin na gwneud datganiad pendant o blaid y ffatri ers i Lafur gipio grym yno. Nid yw’r gweithlu wedi clywed unrhyw beth gan Lywodraeth Cymru ers i’ch Gweinidog ofyn am ddatganoli cyllid Remploy i Gymru a chael ei wrthod, ac mae’r ymgynghoriad statudol 90 diwrnod yn dod i ben ddydd Llun. Beth, felly, mae’r Llywodraeth yn bwriadu ei wneud yn ymarferol er mwyn sicrhau dyfodol y swyddi yn Wrecsam ac, yn wir, gweithluoedd Remploy eraill ar draws Cymru?

Llyr Huws Gruffydd: Thank you for that answer. Remploy staff in Wrexham have lost their main private contract because of the current uncertainty. Wrexham County Borough Council has not signed a £2 million contract for kitchen furniture or made a definite statement in favour of the factory since Labour took control there either. The workforce has not heard anything from the Welsh Government since your Minister asked for the devolution of Remploy funding to Wales and was rejected, and the 90-day statutory consultation ends on Monday. What, therefore, does the Government intend to do practically in order to ensure the future of the jobs in Wrexham and, indeed, of other Remploy workforces across Wales?

Y Prif Weinidog: Mae trafodaethau yn dal i gymryd lle rhyngom ni a Llywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau dyfodol i ffatrïoedd Remploy. Mae’r trafodaethau yn gyfrinachol am resymau masnachol ar hyn o bryd ond unwaith y bydd canlyniad iddynt, bydd Aelodau yn gwybod amdano. Mae’n bwysig dros ben bod awdurdodau lleol yn dangos eu bod eisiau cefnogi ffatrïoedd Remploy ar draws Cymru ac rwy’n gobeithio y bydd hynny yn digwydd yn y misoedd nesaf.

The First Minister: Discussions are still ongoing between us and the United Kingdom Government in order to secure a future for the Remploy factories. The discussions are commercially confidential at present, but once they lead to an outcome, Members will know about it. It is exceptionally important that local authorities demonstrate that they wish to support Remploy factories throughout Wales, and I hope that that will happen in the ensuing months.

Y Cofnod

Joyce Watson: First Minister, you will be aware, I am sure, that last week Betsi Cadwaladr University Local Health Board took the decision to temporarily close the minor injuries unit at Ffestiniog Memorial Hospital, stating that staffing issues meant that it needed to close it for four weeks. The decision has been taken also to reduce the number of in-patient beds from 12 to 10. The health board says that patients can either contact their local GP or visit the minor injuries unit at Ysbyty Alltwen during that time, but anyone who understands the geography of the area will appreciate the strategic importance of Ffestiniog Memorial Hospital. Can you assure me that the Welsh Government will monitor the situation in Blaenau Ffestiniog?

Joyce Watson: Brif Weinidog, byddwch yn ymwybodol, rwy’n siŵr, bod Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi penderfynu cau’r uned mân anafiadau dros dro yn Ysbyty Coffa Ffestiniog yr wythnos diwethaf, gan nodi bod materion staffio yn golygu bod angen cau’r ysbyty am bedair wythnos. Gwnaed y penderfyniad hefyd i ostwng nifer y gwelyau i gleifion mewnol o 12 i 10. Mae’r bwrdd iechyd yn dweud y gall cleifion naill ai gysylltu â’u meddyg teulu lleol neu fynd i’r uned mân anafiadau yn Ysbyty Alltwen yn ystod y cyfnod hwnnw, ond bydd unrhyw un sy’n deall daearyddiaeth yr ardal yn ymwybodol o bwysigrwydd strategol Ysbyty Coffa Ffestiniog. A allwch fy sicrhau y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro’r sefyllfa ym Mlaenau Ffestiniog?

 

The First Minister: Yes, our understanding is that it is a four-week closure due to staff sickness. The advice has been given, as you rightly said, to local people either to visit their GPs, who are able to carry out the same level of service as the minor injuries unit, or, if they are unavailable, to travel to Ysbyty Alltwen, which is between Porthmadog and Penrhyndeudraeth—I think that that is the best description of it. When the staff sickness situation is resolved, it will be possible for the trust to reopen the unit.

Y Prif Weinidog: Gallaf, deallwn fod yr ysbyty wedi cau am bedair wythnos o ganlyniad i salwch staff. Rhoddwyd cyngor, fel y dywedasoch, i bobl leol naill ai i ymweld â’u meddygon teulu, a all roi’r un lefel o wasanaeth â’r uned mân anafiadau, neu, os nad ydynt ar gael, i deithio i Ysbyty Alltwen, sydd rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth—rwy’n credu mai dyna’r disgrifiad gorau ohono. Pan fydd y sefyllfa o ran salwch staff wedi’i datrys, gall yr ymddiriedolaeth ailagor yr uned.

 

Mark Isherwood: Reference was made earlier by a previous questioner to the auditor general’s report on the former River Lodge hotel site in Llangollen in north Wales. I have, in my possession, copies of the partly blanked-out correspondence exchanged between the former constituency AM and the former First Minister. I am aware that the Information Rights Tribunal has directed the Welsh Government to release full copies of those documents, and the Welsh Government is seeking a decision to have them set aside. Why does one of those documents show that the Welsh Government wrote to Betsi Cadwaladr health board in March 2010, stating that,

Mark Isherwood: Cyfeiriwyd mewn cwestiwn cynharach at adroddiad yr archwilydd cyffredinol ar safle hen westy’r River Lodge yn Llangollen yn y gogledd. Yn fy meddiant, mae gennyf gopïau o’r ohebiaeth sydd wedi’i chuddio’n rhannol rhwng y cyn-Aelod Cynulliad etholaethol a’r cyn-Brif Weinidog. Rwy’n ymwybodol bod y Tribiwnlys Hawliau Gwybodaeth wedi rhoi cyfarwyddyd i Lywodraeth Cymru ryddhau copïau cyflawn o’r dogfennau hynny, a bod Llywodraeth Cymru yn ceisio cael penderfyniad i’w neilltuo. Pam bod un o’r dogfennau hynny yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr ym mis Mawrth 2010 yn datgan bod,

 

'the Minister has also requested an update on the Woodlands hotel’

y Gweinidog wedi gofyn hefyd am y wybodaeth ddiweddaraf am westy Woodlands

 

—the other name for River Lodge—

—sef yr enw arall ar River Lodge—

 

'and the proposed health centre in Llangollen by this Friday. Is there any reason why the current building couldn’t be demolished and the new health centre built on the site? We would like to be able to provide a positive brief to the Minister, if that is possible, prior to the launch of the options appraisal the following month’?

a’r ganolfan iechyd arfaethedig yn Llangollen erbyn dydd Gwener. A oes unrhyw reswm pam na ellir dymchwel yr adeilad presennol ac adeiladu canolfan iechyd newydd ar y safle? Hoffem allu darparu briff cadarnhaol i’r Gweinidog, os yw hynny’n bosibl, cyn lansiad y gwerthusiad o’r opsiynau y mis canlynol?

 

The First Minister: Given that I cannot read behind the Member’s shoulder, I would invite him to write to me, including a copy of that letter, and then I can provide him with a detailed answer.

Y Prif Weinidog: Gan na allaf ddarllen dros ysgwydd yr Aelod, gofynnaf iddo ysgrifennu ataf, gan gynnwys copi o’r llythyr hwnnw, ac yna gallaf roi ateb manwl iddo.

Y Cofnod

Buddsoddi yng Ngorllewin Cymru

Investing in West Wales

14. Elin Jones: Beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi yng Ngorllewin Cymru. OAQ(4)0573(FM)

14. Elin Jones: What are the Welsh Government’s plans for investing in west Wales. OAQ(4)0573(FM)

Y Prif Weinidog: Maen nhw yn y rhaglen lywodraethu.

The First Minister: They are in the programme for government.

Elin Jones: Cwblhaodd y Llywodraeth flaenorol leoedd pasio ar y rheilffordd i Aberystwyth er mwyn caniatáu i drenau rhedeg yn amlach ar y llinell honno. Yn eich barn chi, pa bryd y bydd yn rhesymol i bobl yng Ngheredigion ddisgwyl i’r trenau hynny i redeg yn amlach?

Elin Jones: The previous Government completed passing places on the railway line to Aberystwyth in order to ensure more frequent services on that line. In your opinion, when would it be reasonable for the people of Ceredigion to expect those trains to run more frequently?

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, mae’n bwysig sicrhau bod y gwasanaeth ar y rheilffordd honno’n gwella yn y dyfodol. Mae’r cynllun trafnidiaeth cenedlaethol yn dangos yr amserlen rydym yn gweithio iddi er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth hwnnw’n gwella.

The First Minister: Of course, it is important to ensure that services on that line improve for the future. The national transport plan includes the timetable that we are working to in order to ensure that services are improved.

Y Cofnod

Vaughan Gething: First Minister, we know that the west Wales coast and port facilities offer significant opportunities for economic development and investment, including a deep-water port and the wider energy potential of the west Wales coast. Can you confirm what plans the Welsh Government has to invest in the potential of our ports and the coastline of west Wales?

Vaughan Gething: Brif Weinidog, rydym yn gwybod bod arfordir y gorllewin a’r cyfleusterau porthladd yno yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer datblygu economaidd a buddsoddi, gan gynnwys porthladd dŵr dwfn a photensial ynni ehangach arfordir y gorllewin. A allwch chi gadarnhau pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi ym mhotensial ein porthladdoedd ac arfordir y gorllewin?

 

The First Minister: Of course, we have the enterprise zone around the havens. However, I noticed that the Scottish Government no longer wishes to have the nuclear submarine base at Faslane. It no longer wishes to house the UK naval nuclear fleet. May I say that that fleet and those jobs would be more than welcome at Milford Haven?

Y Prif Weinidog: Wrth gwrs, rydym wedi pennu ardal fenter o amgylch dyfrffordd y ddau gleddau. Fodd bynnag, sylwais nad yw Llywodraeth yr Alban bellach yn dymuno cael safle’r llong danfor niwclear yn Faslane. Nid yw am gael fflyd niwclear llynges y DU mwyach. A gaf fi ddweud y byddai croeso mawr i’r fflyd hwnnw a’r swyddi hynny yn Aberdaugleddau?

Paul Davies: Rwyf yn falch i glywed y Prif Weinidog yn dweud hynny. Mae gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda gynlluniau i adeiladu canolfan meddygol cymunedol yng Nghrymych, sydd yn fy etholaeth i. Bydd y cynllun hwn yn hanfodol i les pobl gogledd sir Benfro. A wnaiff y Prif Weinidog ein diweddaru ar y cynnydd sydd wedi ei wneud mewn perthynas â’r cynllun hwn, o ran cyllido’r prosiect sylweddol hwn? Yn ogystal, a all y Prif Weinidog rhoi amserlen inni o ran pa bryd y bydd y prosiect hwn yn cael ei gwblhau?

Paul Davies: I am pleased to hear the First Minister say that. Hywel Dda Local Health Board has plans to build a community medical centre in Crymych, in my constituency. This scheme will be vital for the welfare of the people of north Pembrokeshire. Can the First Minister give us a progress update on this scheme, in terms of the funding for this significant project? Also, will the First Minister provide us with a timetable as to when this project will be completed?

Y Prif Weinidog: Mae’r cwestiwn yn gofyn am fanylion. Rwy’n ddigon hapus i ysgrifennu at yr Aelod er mwyn sicrhau ei fod yn cael ateb cynhwysfawr.

The First Minister: The question asks for details. I am more than happy to write to the Member in order to ensure that he receives a comprehensive response.

Y Cofnod

Seilwaith Ynni

Energy Infrastructure

15. Russell George: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu seilwaith ynni Cymru. OAQ(4)0576(FM)

15. Russell George: Will the First Minister make a statement on developing Wales’ energy infrastructure. OAQ(4)0576(FM)

The First Minister: It is a key priority of the Welsh Government. Despite the fact that we do not have direct control of energy infrastructure developments, we want to ensure that there are appropriate developments across Wales, with a benefit to the people of Wales.

Y Prif Weinidog: Mae’n un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru. Er gwaethaf y ffaith nad oes gennym reolaeth uniongyrchol dros ddatblygiadau seilwaith ynni, rydym am sicrhau bod datblygiadau priodol ledled Cymru, gyda budd i bobl Cymru.

 

Russell George: The National Grid is on the verge of making a decision about the route corridor and associated infrastructure for the mid Wales connection project. First Minister, do you still stand by a Government letter that was issued to chief planning officers last July? The letter stated:

Russell George: Mae’r Grid Cenedlaethol ar fin gwneud penderfyniad ynghylch y coridor a’r seilwaith cysylltiedig ar gyfer prosiect cysylltiad y canolbarth. Brif Weinidog, a ydych yn dal i lynu at lythyr y Llywodraeth a anfonwyd at brif swyddogion cynllunio fis Gorffennaf diwethaf? Mae’r llythyr yn nodi:

 

'we do not believe that there is a need for the large, visually intrusive, high voltage grid network infrastructure and associated sub station of the kind proposed within Mid Wales.’

nid ydym yn credu bod angen seilwaith mawr, hynod amlwg, foltedd uchel ar gyfer y rhwydwaith grid a’r is-orsaf gysylltiedig fel y cynigir yn y canolbarth.

 

I am particularly keen that you reconfirm to my constituents that you still believe that there is no need for the sub-station proposed.

Rwy’n awyddus iawn ichi gadarnhau eto i’m hetholwyr eich bod yn dal i gredu nad oes angen yr is-orsaf arfaethedig.

 

The First Minister: If the suggested limits that were added to TAN 8 are respected, that remains the case. What is written in that letter is still correct.

Y Prif Weinidog: Os perchir y cyfyngiadau a awgrymir a ychwanegwyd at TAN 8, mae hynny’n parhau i fod yn wir. Mae’r hyn a ysgrifennwyd yn y llythyr hwnnw yn dal i fod yn gywir.

Pwynt o Drefn
Point of Order

Y Cofnod

Ieuan Wyn Jones: This is a point of order arising out of conduct in the Siambr, and the way in which Members should show respect to other Members, particularly when they are being referred to by implication. Ken Skates, in his question to the First Minister today, indicated that all the problems associated with Powys Fadog arose during the time when I was the Minister for the Department of Economy and Transport. He did not refer to me by name, but it was clear by implication.

Ieuan Wyn Jones: Pwynt o drefn yw hwn sy’n deillio o ymddygiad yn y Siambr, a’r ffordd y dylai Aelodau ddangos parch at Aelodau eraill, yn enwedig pan gyfeirir atynt drwy awgrym. Nododd Ken Skates, yn ei gwestiwn i’r Prif Weinidog heddiw, bod yr holl broblemau sy’n gysylltiedig â Phowys Fadog wedi codi yn ystod yr amser pan roeddwn yn Weinidog yr Adran Economi a Thrafnidiaeth. Ni wnaeth gyfeirio ataf yn ôl fy enw, ond roedd yn amlwg drwy awgrym.

 

The decision to purchase the site was made in March 2007, which was three months before I became a Minister. In those circumstances, I think that it is appropriate that Members, in raising the conduct of other Members, are at least correct in the information that they provide and that Ken Skates should therefore be invited to withdraw that comment.

Gwnaed y penderfyniad i brynu’r safle ym mis Mawrth 2007, ac roedd hynny dri mis cyn imi ddod yn Weinidog. O dan yr amgylchiadau hynny, credaf ei bod yn briodol bod Aelodau, wrth gyfeirio at ymddygiad Aelodau eraill, o leiaf yn gywir o ran y wybodaeth y maent yn ei darparu ac y dylid gwahodd Ken Skates, felly, i dynnu’r sylw hwnnw’n ôl.

 

Kenneth Skates: I shall reflect on the report. Am I able to then speak up after I have reflected on the report?

Kenneth Skates: Gwnaf ystyried yr adroddiad. A allaf siarad ar ôl ystyried yr adroddiad?

 

The Presiding Officer: On the report, or just your comment?

Y Llywydd: Ar yr adroddiad, neu eich sylw yn unig?

 

Kenneth Skates: On the Record, sorry. Am I able to reflect on that?

Kenneth Skates: Ar y Cofnod, mae’n ddrwg gennyf. A allaf ystyried hynny?

 

The Presiding Officer: The Member is suggesting that you might like to withdraw the comment.

Y Llywydd: Mae’r Aelod yn awgrymu y dylech dynnu’r sylw yn ôl.

 

Kenneth Skates: Okay. I will withdraw it.

Kenneth Skates: Iawn. Rwy’n ei dynnu’n ôl.

 

The Presiding Officer: Graciously. Thank you very much.

Y Llywydd: Yn rasol. Diolch yn fawr iawn.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Business Statement and Announcement

Y Cofnod

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): I have one change to report to this week’s planned business: the time allocated for questions to the Counsel General for Wales tomorrow has been reduced. Business for the next three weeks is as shown on the business statement and announcement, which can be found among the agenda papers that are available to Members electronically.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Mae gennyf un newid i’w hysbysu i fusnes arfaethedig yr wythnos hon: mae’r amser a neilltuwyd ar gyfer cwestiynau i Gwnsler Cyffredinol Cymru yfory wedi lleihau. Nodir y busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf yn y datganiad a’r cyhoeddiad busnes, sydd i’w weld ymhlith y papurau agenda sydd ar gael i Aelodau yn electronig.

 

William Graham: I thank the Leader of the House for her statement. The purpose of my question today is slightly lost, in that the Minister with responsibility has left the Chamber—I am sure that you will draw his attention to the matter, however. Some 10 years ago, on the banks of the river Usk at Newport, and in the mud, an almost complete medieval ship was discovered. There was tremendous cross-party support in the Assembly to preserve it as best as possible. The ship remains in pieces, though preserved reasonably well. Looking to the future, this could be an enormous asset, not just for Newport, but for Wales as a whole. In time, could the Minister come forward with a statement on the conservation and adequate display of this ship?

William Graham: Diolch i Arweinydd y Tŷ am ei datganiad. Mae diben fy nghwestiwn wedi’i golli ychydig heddiw gan fod y Gweinidog sy’n gyfrifol wedi gadael y Siambr—rwy’n siŵr y gwnewch dynnu ei sylw at y mater, serch hynny. Ryw 10 mlynedd yn ôl, ar lan afon Wysg yng Nghasnewydd, ac yn y mwd, darganfuwyd llong ganoloesol a oedd bron yn gyflawn. Cafwyd cefnogaeth drawsbleidiol aruthrol yn y Cynulliad i’w gwarchod gystal â phosibl. Mae’r llong yn parhau i fod yn ddarnau, er ei bod yn cael ei gwarchod yn eithaf da. Gan edrych i’r dyfodol, gallai hon fod yn ased enfawr, nid yn unig i Gasnewydd, ond i Gymru gyfan. Mewn amser, a allai’r Gweinidog gyflwyno datganiad ar warchod ac arddangos y llong hon?

 

Jane Hutt: I thank William Graham for that question; I will certainly share it with the Minister for Housing, Regeneration and Heritage. Those of us who were here at the time will recall the discovery of that medieval ship’s remains. I will certainly share this matter with the Minister for heritage and see if he can make a statement.

Jane Hutt: Diolch i William Graham am y cwestiwn hwnnw; byddaf yn sicr yn ei rannu â’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth. Bydd y rheini ohonom a oedd yma ar y pryd yn cofio gweddillion y llong ganoloesol yn cael eu darganfod. Byddaf yn sicr yn rhannu’r mater hwn â’r Gweinidog treftadaeth ac yn gweld a all wneud datganiad.

 

Joyce Watson: For the record, I thank the Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Children and Social Services for the written statement issued last Tuesday on safeguarding arrangements for children in Pembrokeshire. Following that statement, the Minister and Deputy Minister summoned the leader of Pembrokeshire County Council to a meeting here last Wednesday. I understand that Pembrokeshire council has until Friday to respond to the Welsh Government’s very serious concerns. I therefore ask that the Minister for Education and Skills and the Deputy Minister for Children and Social Services bring forward a further statement to update Members and members of the public on the latest situation following Friday’s deadline. You will appreciate, Minister, that people in Pembrokeshire want to be kept fully apprised of the latest situation.

Joyce Watson: Er gwybodaeth, hoffwn ddiolch i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol am y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ddydd Mawrth diwethaf ar drefniadau diogelu plant yn Sir Benfro. Yn dilyn y datganiad hwnnw, galwodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog ar arweinydd Cyngor Sir Penfro i ddod i gyfarfod yma ddydd Mercher diwethaf. Deallaf fod gan Gyngor Sir Penfro tan ddydd Gwener i ymateb i bryderon difrifol iawn Llywodraeth Cymru. Gofynnaf felly i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol gyflwyno datganiad pellach i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau a’r cyhoedd am y sefyllfa ddiweddaraf ar ôl y dyddiad cau, sef dydd Gwener. Byddwch yn deall, Weinidog, fod pobl yn Sir Benfro am gael eu hysbysu’n llawn ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf.

 

Jane Hutt: In thanking Joyce Watson for the question, I can assure her and the Chamber that once the response has come back from Pembrokeshire, the Ministers will make a further statement to the Assembly.

Jane Hutt: Wrth ddiolch i Joyce Watson am ei chwestiwn, gallaf ei sicrhau hi a’r Siambr, unwaith y ceir ymateb gan Sir Benfro, y bydd y Gweinidogion yn gwneud datganiad pellach i’r Cynulliad.

 

Simon Thomas: Further to the point just raised by Joyce Watson, I also thank the Ministers concerned for keeping Members informed. I very much appreciate that. Some of us are amazed at the patience of some Ministers with regard to what is happening in Pembrokeshire. That is not to say that they are not doing the right thing; it just seems that we are in a never-ending saga of sorting out problems down there. I would like to emphasise the point that when the time is right to bring forward another statement, it should be an oral statement that allows us to ask questions of the Ministers concerned, whoever is most appropriate, and to represent the concerns that many of our constituents have raised with us over the past few days. They are extremely concerned about what has been referred to as the worryingly slow progress of attainment and achievement in Pembrokeshire as regards safeguarding children.

Simon Thomas: Yn ychwanegol at y pwynt a godwyd nawr gan Joyce Watson, rwyf hefyd am ddiolch i’r Gweinidogion dan sylw am roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau. Rwy’n gwerthfawrogi hynny. Mae rhai ohonom yn rhyfeddu at amynedd rhai Gweinidogion o ran yr hyn sy’n digwydd yn Sir Benfro. Nid yw hynny’n golygu nad ydynt yn gwneud y peth iawn, ond mae’n ymddangos ein bod mewn saga ddiddiwedd o ddatrys problemau yno. Hoffwn bwysleisio’r pwynt, pan fydd yn amser i wneud datganiad arall, y dylai’r datganiad fod yn un llafar sy’n ein galluogi i ofyn cwestiynau i’r Gweinidogion dan sylw, pwy bynnag sydd fwyaf priodol, ac i gyfleu’r pryderon y mae nifer o’n hetholwyr wedi’u codi gyda ni dros y dyddiau diwethaf. Maent yn bryderus iawn ynghylch yr hyn y cyfeiriwyd ato fel y cynnydd gofidus o araf o ran cyrhaeddiad a chyflawniad yn Sir Benfro wrth ddiogelu plant.

 

Jane Hutt: I am sure that the Ministers will welcome the points made by Members here today. Simon Thomas, as you say, Ministers have kept relevant Members informed in relation to the events in Pembrokeshire, with written statements and copies of letters and minutes of meetings and calls. I am sure that they will take account of the point that you have made this afternoon.

Jane Hutt: Rwy’n siŵr y bydd y Gweinidogion yn croesawu’r pwyntiau a wnaed gan Aelodau yma heddiw. Simon Thomas, fel y dywedwch, mae Gweinidogion wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau perthnasol o ran digwyddiadau yn Sir Benfro, gyda datganiadau ysgrifenedig a chopïau o lythyrau a chofnodion cyfarfodydd a galwadau. Rwy’n siŵr y byddant yn ystyried y pwynt a wnaethoch y prynhawn yma.

 

Kirsty Williams: Leader of the House, I know that yours is a difficult job in balancing what comes to the floor, but I cannot help but notice that, this afternoon, we have five statements from the Government. While I am sure that they will all be timely and pertinent, and that they will actually announce that the Welsh Government is doing something, I am surprised that all five take precedence over the publication of the Government’s Welsh cancer plan. That plan has been long-awaited by all Members of the Assembly, and it is a matter of regret to me that we have not had an early opportunity to question the Minister for Health and Social Services on its contents. Will you please look again at future business and find time for this very important policy announcement?

Kirsty Williams: Arweinydd y Tŷ, gwn fod gennych swydd anodd o ran cydbwyso’r hyn a gyflwynir ar y llawr, ond ni allaf ond sylwi ein bod, y prynhawn yma, wedi cael pum datganiad gan y Llywodraeth. Er fy mod yn siŵr y bydd pob un ohonynt yn amserol ac yn berthnasol, ac y byddant yn cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn gwneud rhywbeth, rwy’n synnu bod pob un o’r pump yn cael blaenoriaeth dros gyhoeddi cynllun canser y Llywodraeth ar gyfer Cymru. Mae holl Aelodau’r Cynulliad wedi hir ddisgwyl am y cynllun hwnnw, ac mae’n destun gofid i mi nad ydym wedi cael cyfle cynnar i holi’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ei gynnwys. A wnewch chi edrych eto ar fusnes yn y dyfodol a dod o hyd i amser ar gyfer y cyhoeddiad polisi pwysig iawn hwn?

Y Cofnod

2.30 p.m.

Jane Hutt: I am grateful to the leader of the Welsh Liberal Democrats for recognising that the statements this afternoon are timely and pertinent. The serious point about the cancer delivery plan, which was launched last week, is that it will ensure that there is early diagnosis, surgery and other proven, effective treatments. It is providing that framework to inform and underpin action by health boards, and that was made clear in a statement to the Assembly.

Jane Hutt: Rwy’n ddiolchgar i arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am gydnabod bod datganiadau’r prynhawn yma yn amserol ac yn berthnasol. Y pwynt difrifol am y cynllun cyflawni ar gyfer canser, a lansiwyd yr wythnos diwethaf, yw y bydd yn sicrhau diagnosis cynnar, llawdriniaeth a thriniaethau profedig ac effeithiol eraill. Mae’n darparu’r fframwaith hwnnw i lywio ac i ategu camau gweithredu gan fyrddau iechyd, a gwnaethpwyd hynny’n glir mewn datganiad i’r Cynulliad.

Mark Isherwood: I call for two statements or Welsh Government responses. The first is on the Age Alliance Wales report, 'Wales: A Good Place to Grow Old?’, published last week and distributed, I believe, to Ministers and Members over the last few days. It concludes that there is much more to be done before the vision of older people in Wales as engaged and empowered, and treated equally and with dignity, is a reality. Too many older people in Wales face lives in poverty with inadequate social care and limited social engagement, and Age Alliance Wales calls upon the Welsh Government, local authorities, health boards and other agencies to take urgent action to fulfil their pledges to equality and social justice for older people. It concludes that, without action, the prospects for older people look grim.

Mark Isherwood: Rwy’n galw am ddau ddatganiad neu ymatebion gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cyntaf yn ymwneud ag adroddiad Cynghrair Henoed Cymru, 'Wales: A Good Place to Grow Old?’, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf ac a ddosbarthwyd, credaf, i Weinidogion ac Aelodau yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae’n dod i’r casgliad bod llawer mwy i’w wneud cyn gallu gwireddu’r weledigaeth lle bydd bobl hŷn yng Nghymru yn cymryd rhan ac yn cael eu grymuso, a’u trin yn gyfartal a chydag urddas. Mae gormod o bobl hŷn yng Nghymru yn wynebu bywyd mewn tlodi gyda gofal cymdeithasol annigonol ac ymgysylltiad cymdeithasol cyfyngedig, ac mae Cynghrair Henoed Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac asiantaethau eraill i weithredu ar frys i gyflawni eu haddewidion i sicrhau cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol i bobl hŷn. Mae’n dod i’r casgliad bod y rhagolygon ar gyfer pobl hŷn, heb weithredu, yn edrych yn ddifrifol.

Secondly, I call for a statement from the Welsh Government updating us on progress with the autism strategy, given two reports. First, there is the new report from the National Autistic Society, which shows that a far higher proportion of people in Wales—47%, compared to just 34% in England—are waiting more than three years for a diagnosis. The report states that the national strategy is good, but that it is delivery that matters, and 63% say that it is difficult to receive a diagnosis. Secondly, there is the report on children’s autistic spectrum disorder diagnostic services in Wales, dated September 2010, which has now been revealed. The Deputy Minister for social services stated in the Chamber on 25 April that she was only then asking the Wales Autism Research Centre to evaluate those diagnostic services. Eighteen months have passed since this report identified a postcode lottery, failure to consistently commission services, a lack of understanding by senior management and many other concerns. I am sure that you, Minister, appreciate that, in the real world, until people receive their diagnosis they are not going to get the early intervention, statements or services, such as speech and language therapy, that they so desperately need from a young age.

Yn ail, galwaf am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am y cynnydd a wnaed o ran y strategaeth awtistiaeth, o ystyried dau adroddiad. Yn gyntaf, mae adroddiad newydd gan y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth, sy’n dangos bod cyfran llawer uwch o bobl yng Nghymru—47%, o’i gymharu â dim ond 34% yn Lloegr—yn aros dros dair blynedd i gael diagnosis. Mae’r adroddiad yn datgan bod y strategaeth genedlaethol yn dda, ond mai’r cyflawni sy’n bwysig, a dywed 63% ei bod yn anodd cael diagnosis. Yn ail, ceir yr adroddiad ar wasanaethau diagnostig anhwylderau’r sbectrwm awtistig ar gyfer plant yng Nghymru, dyddiedig Medi 2010, sydd bellach wedi ei ddatgelu. Nododd y Dirprwy Weinidog dros wasanaethau cymdeithasol yn y Siambr ar 25 Ebrill mai dim ond bryd hynny yr oedd yn gofyn i Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru werthuso’r gwasanaethau diagnostig hynny. Mae deunaw mis wedi mynd heibio ers i’r adroddiad hwn ddatgelu loteri cod post, methiant i gomisiynu gwasanaethau yn gyson, diffyg dealltwriaeth gan uwch-reolwyr a nifer o bryderon eraill. Rwy’n siŵr eich bod chi, Weinidog, yn gwerthfawrogi nad yw pobl, yn y byd go iawn, yn mynd i gael ymyrraeth gynnar, datganiadau na ggwasanaethau, megis therapi lleferydd ac iaith, y mae eu hangen cymaint arnynt o oed cynnar,nes eu bod yn cael diagnosis.

Jane Hutt: Mark Isherwood has drawn the Assembly’s attention to important reports and updates in terms of the Age Alliance Wales report and the national autism strategy. The Deputy Minister for Children and Social Services, and I, as Minister with responsibility for equality, take clear account of the Age Alliance Wales report in relation to addressing inequalities and ensuring that our older people’s strategy and the fora delivering at a local level via local authorities and the third sector are engaged in this in a key way. This also applies to the national autism strategy. We, as a Welsh Government, have made the funding available and sustained it, and we were the first country in the UK to have a national autism strategy. Clearly, delivery has to be at a local level with a multi-agency response.

Jane Hutt: Mae Mark Isherwood wedi tynnu sylw’r Cynulliad at adroddiadau a diweddariadau pwysig o ran adroddiad Cynghrair Henoed Cymru a’r strategaeth awtistiaeth genedlaethol. Mae’r Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, a minnau, fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am gydraddoldeb, yn rhoi ystyriaeth glir i adroddiad Cynghrair Henoed Cymru o ran mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a sicrhau bod y strategaeth ar gyfer pobl hŷn, a’r fforymau sy’n gweithio ar lefel leol drwy awdurdodau lleol a’r trydydd sector, yn ymwneud â hyn mewn ffordd allweddol. Mae hyn hefyd yn berthnasol i’r strategaeth awtistiaeth genedlaethol. Rydym ni, fel Llywodraeth Cymru, wedi darparu’r cyllid ac wedi ei gynnal, a ni oedd y wlad gyntaf yn y DU i gael strategaeth awtistiaeth genedlaethol. Yn amlwg, rhaid darparu ar lefel leol gydag ymateb aml-asiantaeth.

Mick Antoniw: You will have seen recent reports that the UK Government appears to be changing its position on regional pay. Are you able to give us any further clarification as to what changes there might be and what further representations the Welsh Government could make on this issue?

Mick Antoniw: Byddwch wedi gweld adroddiadau diweddar bod Llywodraeth y DU yn ymddangos fel petai’n newid ei safbwynt ar gyflogau rhanbarthol. A allwch chi roi unrhyw eglurhad pellach ynghylch y newidiadau posibl a pha sylwadau pellach y gall Llywodraeth Cymru eu gwneud ar y mater hwn?

Jane Hutt: To respond to the Member for Pontypridd, I was delighted to see that there is possibly a rethink by the UK Government. Across the Chamber, concern has been expressed very clearly about the adverse impact of the proposals for regional pay in terms of the economy, particularly with regard to low-paid workers and the gender pay gap that we are trying to address. I hope that the messages that are coming forward from the UK Government, through those sources, indicate that there will be a change of heart, reflecting upon the important evidence given by our chief economist, Jonathan Price. I will be following that through to get clarity on the position.

Jane Hutt: I ymateb i’r Aelod dros Bontypridd, roeddwn wrth fy modd i weld bod posibilrwydd bod Llywodraeth y DU yn ailfeddwl. Mynegwyd pryder clir iawn ar draws y Siambr ynghylch effaith andwyol y cynigion ar gyfer cyflogau rhanbarthol o ran yr economi, yn enwedig o ran gweithwyr cyflog isel a’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yr ydym yn ceisio mynd i’r afael â hwy. Gobeithio y bydd y negeseuon sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU, drwy’r ffynonellau hynny, yn dangos y bydd newid meddwl, gan adlewyrchu ar y dystiolaeth bwysig a roddwyd gan ein prif economegydd, Jonathan Price. Byddaf yn dilyn hynny er mwyn cael eglurhad o’r sefyllfa.

Aled Roberts: Weinidog, wrth ymateb i gwestiwn ysgrifenedig, cadarnhaodd y Gweinidog addysg o ran y canllawiau ar gyfer rhaglen ymsefydlu athrawon newydd—y daeth yr ymgynghoriad arni i ben ar 29 Mai—mai ei fwriad yw cyflwyno canllawiau newydd ar gyfer mis Medi eleni. A fydd yn bosibl i’r Llywodraeth, neu’r Gweinidog, ystyried gwneud datganiad i’r Senedd cyn diwedd y tymor er mwyn inni gael cyfle i ystyried unrhyw newidiadau i’r canllawiau?

Aled Roberts: Minister, in responding to a written question, the Minister for education confirmed in relation to the guidelines for the induction programme for new teachers—the consultation on which concluded on 29 May—that his intention is to introduce new guidelines for this September. Will it be possible for the Government, or the Minister, to consider making a statement to the Senedd before the end of term so that we can have an opportunity to consider any changes to the guidelines?

Jane Hutt: The Minister for education has been quite clear about the new guidelines that are forthcoming and I am sure that he will be listening to any issues raised by Members accordingly.

Jane Hutt: Mae’r Gweinidog addysg wedi bod yn eithaf clir am y canllawiau newydd sydd ar ddod, ac rwy’n siŵr y bydd yn gwrando ar unrhyw faterion a godir gan yr Aelodau yn unol â hynny.

Nick Ramsay: I have two issues to raise with the Leader of the House. First, I echo the calls of my colleague, William Graham, for a statement on conservation issues. William mentioned the Newport ship and a desire to see that better marketed to the public and tourists. You will be aware that, in recent weeks, we have had a new discovery, the Monmouth longhouse, which, it is believed, dates from 6,000 years ago. That puts it at 3,000 years old when Stonehenge was constructed. I would like to hear from the Minister for heritage as to whether he has had any discussions with Cadw about the preservation of that structure.

Nick Ramsay: Mae gennyf ddau fater i’w codi gydag Arweinydd y Tŷ. Yn gyntaf, hoffwn adleisio galwadau fy nghyd-Aelod William Graham am ddatganiad ar faterion cadwraeth. Soniodd William am long Casnewydd a’i awydd i’w weld yn cael ei farchnata’n well i’r cyhoedd a thwristiaid. Byddwch yn ymwybodol ein bod, yn yr wythnosau diwethaf, wedi dod ar draws darganfyddiad newydd, sef tŷ hir Trefynwy, y tybir ei fod yn dyddio o 6,000 o flynyddoedd yn ôl. Golyga hynny ei fod yn 3,000 o flynyddoedd oed pan adeiladwyd Côr y Cewri. Hoffwn glywed gan y Gweinidog treftadaeth i gadarnhau a yw wedi cael unrhyw drafodaethau â Cadw ynghylch gwarchod yr adeilad hwnnw.

Secondly, there is the issue of pet microchipping, which I know many Assembly Members have been involved in promoting, following campaigns by the Kennel Club and the Dogs Trust. Could we have an update on the position of the Welsh Government with regard to regulations to ensure microchipping and encouraging the public to ensure that their pets are mircochipped? Only recently, in Monmouth, we heard about a cat that had been missing for seven years that was reunited with its owner because it was microchipped. It was missing an eye and was a bit confused, but it was nonetheless reunited with its owner. That was purely down to its being microchipped. I am sure that the public would want to ensure that they have the best opportunity to be reunited with their pets if they go missing.

Yn ail, mae mater gosod microsglodion ar anifeiliaid anwes, a gwn fod nifer o Aelodau’r Cynulliad wedi bod ynghlwm wrth hyrwyddo hynny, yn dilyn ymgyrchoedd gan y Kennel Club a’r Dogs Trust. A allem gael y wybodaeth ddiweddaraf am safbwynt Llywodraeth Cymru o ran rheoliadau i sicrhau gosod microsglodion ac annog y cyhoedd i sicrhau bod eu hanifeiliaid anwes yn cael microsglodyn? Clywsom yn ddiweddar clywsom am gath yn Nhrefynwy a oedd wedi bod ar goll am saith mlynedd a ddychwelodd at ei berchennog oherwydd bod arno ficrosglodyn. Roedd un llygad ar goll ac roedd ychydig yn ddryslyd, ond cafodd ei aduno â’i berchennog serch hynny. Yr unig reswm am hynny oedd y ffaith bod ganddo ficrosglodyn. Rwy’n siŵr y byddai’r cyhoedd yn awyddus i sicrhau bod ganddynt y cyfle gorau i gael eu haduno â’u hanifeiliaid anwes os ydynt yn mynd ar goll.

Jane Hutt: I will ensure that the Minister for heritage is aware of not only the important issues relating to the Newport medieval ship, but also the discovery of the Monmouth longhouse in relation to his heritage responsibilities and Cadw’s responsibility towards that. As regards the important point about microchipping, we are looking to bring forward measures and legislation to address the issue, particularly in relation to dangerous dogs. I recall the important event that Julie Morgan hosted on that issue a few weeks ago, and we will issue a consultation later this month.

Jane Hutt: Byddaf yn sicrhau bod y Gweinidog treftadaeth yn ymwybodol o nid yn unig y materion pwysig yn ymwneud â llong ganoloesol Casnewydd, ond hefyd o ddarganfyddiad tŷ hir Trefynwy mewn perthynas â’i gyfrifoldebau treftadaeth a chyfrifoldeb Cadw tuag at hynny. O ran y pwynt pwysig am osod microsglodion, rydym yn bwriadu dod â mesurau a deddfwriaeth gerbron i fynd i’r afael â’r mater hwn, yn enwedig mewn perthynas â chŵn peryglus. Rwy’n cofio’r digwyddiad pwysig a gynhaliodd Julie Morgan ar y mater hwnnw ychydig wythnosau yn ôl, a byddwn yn cyhoeddi ymgynghoriad yn ddiweddarach y mis hwn.

Paul Davies: I also endorse the call by both Members for Mid and West Wales for a statement to be brought forward with regard to safeguarding arrangements for children in Pembrokeshire as soon as is practically possible. For the record, I thank the Minister for Education and Skills for updating me and the Member for Carmarthen West and South Pembrokeshire in a briefing last week. I would also be grateful if the Leader of the House could ask the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science to bring forward a statement on the delivery of broadband services throughout Wales. My understanding is that no decisions have yet been made with regard to the £56.9 million that the Welsh Government received from the UK Government last year. In a letter to me in August of last year, the Minister for business made it clear that bids from providers to deliver broadband services would be made in March 2012. As far as I am aware, no announcements have yet been made. Given that I continue to receive representations from my constituents who receive poor broadband services or none at all, I would be grateful if the Leader of the House could ask the Minister for business to bring forward a statement to address some of the issues that I have mentioned as soon as possible.

Paul Davies: Rwyf hefyd yn cefnogi’r alwad gan yr Aelodau ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru am ddatganiad ar drefniadau diogelu ar gyfer plant yn sir Benfro cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl. Hoffwn gofnodi fy niolch i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau am fy niweddaru i a’r Aelod dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro mewn sesiwn friffio yr wythnos diwethaf. Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallai Arweinydd y Tŷ ofyn i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth i gyflwyno datganiad ar ddarparu gwasanaethau band eang ledled Cymru. Fy nealltwriaeth i yw nad oes unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud eto o ran y £56.9 miliwn y mae Llywodraeth Cymru wedi’i dderbyn gan Lywodraeth y DU y llynedd. Mewn llythyr i mi ym mis Awst y llynedd, roedd y Gweinidog busnes yn glir y byddai cynigion gan ddarparwyr i ddarparu gwasanaethau band eang yn cael eu gwneud ym Mawrth 2012. Cyn belled ag y gwn i, nid oes unrhyw gyhoeddiadau wedi eu gwneud eto. Gan fy mod yn parhau i dderbyn sylwadau gan fy etholwyr sy’n derbyn gwasanaethau band eang gwael neu ddim o gwbl, byddem yn ddiolchgar pe gallai Arweinydd y Tŷ ofyn i’r Gweinidog busnes gyflwyno datganiad i fynd i’r afael â rhai o’r materion rwyf wedi’u crybwyll cyn gynted ag y bo modd.

Jane Hutt: I thank Paul Davies for those two points on the business statement. As I have said, it is clear that Ministers will make a further statement with regard to Pembrokeshire once we have a response. The Ministers welcome the support and recognition of the fact that they have engaged with local and regional Members on this vital matter. We await the response.

Jane Hutt: Diolch i Paul Davies am y ddau bwynt hynny ar y datganiad busnes. Fel y dywedais, mae’n amlwg y bydd Gweinidogion yn gwneud datganiad pellach mewn perthynas â sir Benfro ar ôl inni gael ymateb. Mae’r Gweinidogion yn croesawu’r gefnogaeth a’r gydnabyddiaeth i’r ffaith eu bod wedi ymgysylltu ag Aelodau lleol a rhanbarthol ar y mater hanfodol hwn. Rydym yn aros am ymateb.

I will ask the Minister for Business, Enterprise, Technology and Science to update the Assembly on the delivery of broadband.

Byddaf yn gofyn i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad ar ddarparu band eang.

Andrew R.T. Davies: I lend my voice to the concerns that have been expressed today by Members in the Chamber, in particular about the cancer plan, which was released to Members last Thursday. I had read all about it in the printed press before I received the written statement as an Assembly Member. Given the emotions around this particular issue—I appreciate that the Government has many issues that it has to bring to Plenary—and given the debates that we have had in this Chamber, surely this should have been high in the list of priorities for matters for the Government to bring forward for scrutiny in the Chamber, so that the Minister could be questioned by elected representatives. Above all, what is of real concern to me—the First Minister touched on the fact that the Assembly also has a responsibility to ensure that these statements come here—was the extensive coverage in the press before Members were made aware of this statement. Had it happened in another place, action would have been taken against the relevant Minister to come before Plenary and answer questions on the issue. I would be very interested to hear the view of the Leader of the House on the way that the Government tables its business and brings it before Members for scrutiny.

Andrew R.T. Davies: Rwy’n ategu’r pryderon a fynegwyd gan Aelodau heddiw yn y Siambr, yn arbennig ynghylch y cynllun canser a gafodd ei ryddhau i’r Aelodau ddydd Iau diwethaf. Roeddwn wedi darllen y cyfan amdano yn y wasg brintiedig cyn imi dderbyn y datganiad ysgrifenedig fel Aelod o’r Cynulliad. O ystyried yr emosiynau o amgylch y mater penodol hwn—a sylweddolaf fod gan y Llywodraeth nifer o faterion y mae’n rhaid iddi ddod gerbron y Cyfarfod Llawn—ac o ystyried y dadleuon yr ydym wedi’u cael yn y Siambr hon, oni ddylai hyn fod wedi bod yn uchel ar y rhestr o flaenoriaethau ar gyfer materion y dylai’r Llywodraeth eu cyflwyno ar gyfer craffu arnynt yn y Siambr, fel y gallai’r Gweinidog gael ei holi gan gynrychiolwyr etholedig? Yn anad dim, yr hyn sydd o bryder gwirioneddol i mi—soniodd y Prif Weinidog am y ffaith bod y Cynulliad hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y datganiadau yn dod yma—oedd y sylw helaeth i hyn yn y wasg cyn bod Aelodau yn ymwybodol o’r datganiad hwn. Pe bai hyn wedi digwydd mewn man arall, byddai camau wedi eu cymryd yn erbyn y Gweinidog perthnasol i ddod gerbron y Cyfarfod Llawn i ateb cwestiynau ar y mater. Byddai gennyf ddiddordeb i glywed barn Arweinydd y Tŷ ar y ffordd y mae’r Llywodraeth yn cyflwyno’i busnes ac yn dod ag ef gerbron yr Aelodau ar gyfer craffu.

Jane Hutt: Clearly, the Minister has been developing and working to introduce this important cancer delivery plan, and I would have thought that the leader of the opposition should today have been welcoming the publication of that plan. It is a plan that, as the people of Wales will recognise, is designed to ensure that the NHS delivers in terms of diagnosis, surgery and other proven and effective treatments, as I said earlier. What the people of Wales want to know is that this Government is delivering on promises to produce a cancer plan, and that is what the Minister for health has done.

Jane Hutt: Yn amlwg, mae’r Gweinidog wedi bod yn datblygu ac yn gweithio i gyflwyno’r cynllun cyflawni ar gyfer canser pwysig hwn, a chredaf y dylai arweinydd yr wrthblaid fod yn croesawu cyhoeddi’r cynllun hwnnw heddiw. Mae’n gynllun y bydd pobl Cymru yn cydnabod sydd wedi’i gynllunio i sicrhau bod y GIG yn darparu yn nhermau diagnosis, llawdriniaeth a thriniaethau profedig ac effeithiol eraill, fel y dywedais yn gynharach. Yr hyn y mae pobl Cymru eisiau ei wybod yw bod y Llywodraeth yn cyflawni addewidion i gynhyrchu cynllun canser, a dyna’r hyn y mae’r Gweinidog iechyd wedi ei wneud.

Datganiad: Buddsoddi i Arbed
Statement: Invest-to-Save

Y Cofnod

The Minister for Finance and Leader of the House (Jane Hutt): In these difficult financial times it is more important than ever that the public sector should make the best possible use of every Welsh pound. With that in mind, I am today updating the Assembly on the Welsh Government’s invest-to-save fund, which is making a valuable contribution in helping public service providers to develop and maintain quality, effective and efficient citizen-centred services.

Y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ (Jane Hutt): Yn y cyfnod ariannol anodd hwn, mae’n bwysicach nag erioed y dylai’r sector cyhoeddus wneud y defnydd gorau posibl o bob punt Gymreig. Gyda hynny mewn golwg, rwyf heddiw’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cynulliad ar gronfa fuddsoddi i arbed Llywodraeth Cymru, sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr o ran helpu darparwyr gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu a chynnal gwasanaethau o safon, sy’n effeithiol ac effeithlon ac sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion.

Through invest-to-save, the Welsh Government is providing pump-prime funding to help public sector organisations introduce new and/or proven ways of working that deliver improvements to our public services. Since the fund’s introduction, it has supported over 50 projects, with some £52 million having already been invested. Collectively, the projects supported are forecasting significant improvements to public services and wider benefits, with projected annual savings of at least £74 million.

Drwy fuddsoddi i arbed, mae Llywodraeth Cymru yn darparu arian ysgogi i helpu sefydliadau sector cyhoeddus i gyflwyno ffyrdd newydd a/neu brofedig o weithio sy’n darparu gwelliannau i’n gw