Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8601684KB12/11/2019
CR-LD12862 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd425984416KB12/11/2019
CR-LD12863 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd331776324KB12/11/2019
CR-LD12864 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)464 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd150528147KB12/11/2019
CR-LD12867 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)460 – Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB12/11/2019
CR-LD12865 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5) 462 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2019Dogfennau a osodwyd9523293KB12/11/2019
CR-LD12866 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 11 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB12/11/2019
CR-LD12868 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2020 - 2021Dogfennau a osodwyd5632055KB12/11/2019
CR-LD12869 - Y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Dogfennau a osodwyd373760365KB12/11/2019
Wythnos Cyflog BywDatganiadau ysgrifenedig167936164KB12/11/2019
Cynyddu nifer y lleoedd hyfforddi i nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill yn sylweddolDatganiadau ysgrifenedig168960165KB12/11/2019
DP-1861-16-21 Letter to David Melding AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the report of the task and finish group on residential leasehold reform and the proportion of new house sales in Wales tPapurau wedi’u hadneuo2355223KB08/11/2019
CR-LD12859 - Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruDogfennau a osodwyd41943044MB08/11/2019
CR-LD12860 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
CR-LD12861 -Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB08/11/2019
Diweddariad ar amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 Datganiadau ysgrifenedig5017649KB08/11/2019
Cymru Fwy Cyfartal: Atgyfnerthu Partneriaeth GymdeithasolDatganiadau ysgrifenedig4505644KB07/11/2019
Adolygiad Cenedlaethol o Ofal Plant a Leolir mewn Ysbytai Arbenigol nad ydynt yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan GIG CymruDatganiadau ysgrifenedig176128172KB07/11/2019
Ymgynghoriad – Crynodeb o'r ymatebion: Rheoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a Chanllawiau drafftDatganiadau ysgrifenedig167936164KB07/11/2019
GEN-LD12858 - Comisiwn Ffiniau A Democratiaeth Leol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2018/19Dogfennau a osodwyd777216759KB06/11/2019
CR-LD12854 - Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cyllideb 2020-21Dogfennau a osodwyd10485761MB06/11/2019
SUB-LD12855 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd531456519KB06/11/2019
SUB-LD12855-EM - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd138240135KB06/11/2019
CR-LD12856 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 12.63 – Cwestiynau Llafar y CynulliadDogfennau a osodwyd10035298KB06/11/2019
CR-LD12857 - Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18A - Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus CymruDogfennau a osodwyd128000125KB06/11/2019
Cynnwys gweithwyr gofal cartref i frechlyn ffliw am ddim Datganiadau ysgrifenedig4505644KB06/11/2019
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8806486KB05/11/2019
SUB-LD12852 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd151552148KB05/11/2019
SUB-LD12852-EM - Memorandwm Esboniadol i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd119808117KB05/11/2019
CR-LD12847 - Minnau hefyd! Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasolDogfennau a osodwyd10485761MB05/11/2019
CR-LD12848 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 4 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd7168070KB05/11/2019
CR-LD12849 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)458 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8601684KB05/11/2019
CR-LD12850 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB05/11/2019
CR-LD12851 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)457 – Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8806486KB05/11/2019
SUB-LD12853 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd254976249KB05/11/2019
SUB-LD12853-EM - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd171008167KB05/11/2019
PRI-LD12142-EM-R - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Memorandwm Esboniadol diwygiedigDogfennau a osodwyd41943044MB05/11/2019
Diweddariad ar lifogydd a pherfformiad amddiffynfeyddDatganiadau ysgrifenedig168960165KB05/11/2019
DP-1857-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Tachwedd 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC a Hannah Blythyn AC ynghylch cefnogaeth am y gymuned y Lluoedd Arfog yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo293888287KB04/11/2019
CR-LD12846 - Y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru Dogfennau a osodwyd10393601015KB04/11/2019
Ail Becyn Buddsoddi CyfalafDatganiadau ysgrifenedig169984166KB04/11/2019
Y Rhaglen Archwiliadau Corfforol ar gyfer Babanod a Babanod Newydd-anedig yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig165888162KB04/11/2019
DP-1860-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Julie Morgan AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2019 ynglŷn â’r weithdrefn gwynion y gwasanaethau cymdeithasolPapurau wedi’u hadneuo267264261KB01/11/2019
Cymru'n Gweithio a Chyflogadwyedd ar draws Cymru.Datganiadau ysgrifenedig172032168KB01/11/2019
Argaeledd brechlynnau’r ffliwDatganiadau ysgrifenedig165888162KB01/11/2019
Prif Swyddog Digidol Llywodraeth LeolDatganiadau ysgrifenedig164864161KB31/10/2019
LCM-LD12844 - Memorandwm Cysyniad Deddfwriaethol - Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu)Dogfennau a osodwyd7270471KB30/10/2019
SUB-LD12845 - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6553664KB30/10/2019
SUB-LD12845-EM - Rheoliadau Materion Gwledig a’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd161792158KB30/10/2019
CR-LD12843 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddluDogfennau a osodwyd683008667KB30/10/2019

Partners & Help