Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal. Cynhelir dadl yn y Cyfarfod Llawn maes o law.
  • Bydd y Pwyllgor yn gorffen cymryd tystiolaeth yn ymwneud â’i ymchwiliad i weithgarwch corfforol plant a phobl ifanc yn fuan.
  • Roedd y Pwyllgor wedi dal ymgynghoriad ar ei ymchwiliad i atal hunanladdiad. Mae ymatebion i’r ymgynghoriad wedi cael ei gyhoeddi. Rydym yn clywed tystiolaeth lafar ar hyn o bryd.
  • Cytunwyd ar egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2018. Bydd y trafodion Cyfnod 2 yn cael eu cynnal yn y Pwyllgor ar 3 Mai 2018.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru). Cynhelir dadl Cyfnod 1 arno yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth. (5 Mawrth 2018)
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor (21 Tachwedd 2017)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

Deddfwriaeth sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Ymchwiliadau cyfredol

 

Amcanion strategol, blaenoriaethau’r Pwyllgor a blaenraglen waith  

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Adran-Aelodau

 

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)Rhun ap Iorwerth ACDawn Bowden ACJayne Bryant ACAngela Burns ACCaroline Jones ACJulie Morgan ACLynne Neagle AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Claire Morris.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6355

E-bost: SeneddIechyd@cynulliad.cymru

Partners & Help