Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Ddydd Mawrth 6 Awst, cafodd y Pwyllgor ohebiaeth oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn. Cewch weld y llythyr yma (PDF, 274KB).
  • Cafodd y Pwyllgor ohebiaeth (PDF, 257KB) oddi wrth y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – 6 Awst 2019.
  • Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (PDF, 128KB) a Chomisiwn y Cynulliad (PDF, 278KB) eu hymatebion i adroddiad y Pwyllgor ar hawliau pleidleisio i garcharorion ar 24 Gorffennaf 2019. Caiff yr adroddiad a’r ymatebion eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Medi 2019.
  • Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Mercher 17 Gorffennaf, a gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar ôl toriad yr haf ar 19 Medi.
  • Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru - Cymhwystra a Gweithredu (PDF, 893KB) ddydd Llun 8 Gorffennaf.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCLlLCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

  • Mae blaenraglen waith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn nodi'r gwaith y mae’r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod y tymor dilynol, a gall newid.

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

Adran-Aelodau

John Griffiths AC (Cadeirydd)Mark Isherwood ACCaroline Jones AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6222

E-bost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help