Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Ymateb (PDF, 496KB) gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant , Pobl Ifanc ac Addysg (Saesneg yn unig) – 17 Medi 2018
  • Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ffocws newydd ar ddull gweithredu 'ysgol gyfan' o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol i helpu i sbarduno’r dull gweithredu hwn – 7 Medi 2018
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ei ymchwiliad i ddarparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion – 18 Gorffennaf 2018
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – 18 Gorffennaf 2018
  • Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i amlinellu canfyddiadau ei waith dilynol ar ei Ymchwiliad i Waith Ieuenctid – 12 Gorffennaf 2018
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad ar statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan, a bydd pob un ohonynt yn dod i ben ddydd Iau 20 Medi 2018 – 3 Gorffennaf 2018
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc – 26 Mehefin 2018
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ei ymchwiliad i Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol. Disgwylir ymateb Llywodraeth Cymru ddydd Mercher 26 Medi 2018 – 20 Mehefin 2018
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith cyfredol

 

 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACMichelle Brown ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders ACJohn Griffiths ACLlyr Gruffydd ACJulie Morgan AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Partners & Help