Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae’r Pwyllgor yn cynnal digwyddiad bord gron ar 4 Gorffennaf ar gyfer ei ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach, cysylltwch â ni ar e-bost os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn bresennol – 7 Mehefin 2018
  • Bydd dadl ar yr adroddiad ar Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 4 Gorffennaf 2018 – 6 Mehefin 2018
  • Mae’r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) bellach wedi'u cyhoeddi – 31 Mai 2018
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi’i ohebiaeth ddiweddaraf gyda Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’i ofidion am gyllid ar gyfer dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a dysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig. Mae gohebiaeth flaenorol hefyd wedi’i chyhoeddi – 17 Mai 2018
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Ddechrau'n Deg: allgymorth – 16 Mai 2018
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ei ymgynghoriad ar effaith Brexit ar addysg uwch a phellach, sydd ar agor tan 8 Mehefin 2018 – 27 Ebrill 2018
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith cyfredol

 

 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACMichelle Brown ACHefin David ACJohn Griffiths ACLlyr Gruffydd ACDarren Millar ACJulie Morgan ACMark Reckless AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Partners & Help