Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Manylion y pwyllgor

Newyddion

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF, 1MB)

·         Ar 12 Tachwedd, cyhoeddodd Y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad: Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF, 365KB)

·         Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad ar ei Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru (PDF, 1015KB)

·         Mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21 (PDF, 938KB)

·         Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 289KB) ar rhagor o waith craffu ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Rhagor o waith craffu ar y goblygiadau ariannol (PDF, 150KB)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016. Mae cylch gwaith y Pwyllgor, a ddiwygiwyd yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019, fel a ganlyn:

 

a) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;

 

b) o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Cynulliad mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

 

c) o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

 

d) o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

 

e) bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

 

f) gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Cynulliad.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith wedi’i gwblhau gan y pwyllgor Cyllid

 

Dolenni cyflym

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges ACNick Ramsay ACMarc Reckless AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Bethan Davies.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6372

E-bost: SeneddCyllid@cynulliad.cymru

Gwefan: www.cynulliad.cymru/SeneddCyllid

Title

 


Partners & Help