Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Manylion y pwyllgor

Newyddion

·         Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb (PDF, 117KB) i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor ar y Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-2020.

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Oblygiadau Ariannol Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF, 1MB) – 2 Awst 2019

·         Ymgynghoriad: Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – dyddiad cau: 25 Medi 2019

·         Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF, 753KB) ar 5 Gorffennaf 2019.

·         Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 655KB) ar 28 Mehefin 2019.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 19 a 20 Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

O dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau’r Pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir  gerbron y Cynulliad yn ymwneud â’r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb y cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru.

Ymhlith cyfrifoldebau’r Pwyllgor o dan Reolau Sefydlog 18.10 ac 18.11, mae goruchwylio llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Mae’r Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru a chynnydd yn hyn o beth, fel rhan o’i gyfrifoldebau.

Gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i’r Cynulliad.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith wedi’i gwblhau gan y pwyllgor Cyllid

 

Dolenni cyflym

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges ACNick Ramsay ACMarc Reckless AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Bethan Davies.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6372

E-bost: SeneddCyllid@cynulliad.cymru

Gwefan: www.cynulliad.cymru/SeneddCyllid

Title

 


Partners & Help