Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Deisebau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (211 KB) ar ddeiseb P-05-736 Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy Hygyrch (11 Medi 2019)

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (517 KB) ar ddeiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (21 Mawrth 2019). Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (616KB) ar 15 Mai 2019.

Heddiw, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad interim (301KB), sy’n cynnwys crynodeb o’r dystiolaeth sydd wedi dod i law hyd yma, ar P-05-771 Ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i Grant Byw'n Annibynnol Cymru a’r angen i gefnogi pobl anabl i fyw'n annibynnol.  Rydym yn bwriadu cael tystiolaeth bellach gyda’r bwriad o gyhoeddi adroddiad terfynol maes o law.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Trawsgrifiadau

Deisebau

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Adran-Aelodau

Michelle Brown ACJack Sargeant AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDeisebau@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help