Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Tudalen archif - Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a Mesurau'r Trydydd Cynulliad

Mae'r tablau isod yn crynhoi hynt pob Gorchymyn a Mesur yn ystod y Trydydd Cynulliad.


Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol | Mesurau

 

Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Addysg a hyfforddiant

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008 (teitl blaenorol – Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy fewnosod Mater newydd (Mater 5.17) ym Maes 5: Addysg a Hyfforddiant yn Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i alluogi bod newidiadau'n cael eu gwneud drwy Fesur Cynulliad, ynghylch unrhyw agwedd ar drefnu a chyflenwi Anghenion Addysgol Arbennig yng Nghymru. Bydd y cymhwysedd deddfwriaethol hwn hefyd yn galluogi ymestyn y diffiniad o Anghenion Addysgol Arbennig i gynnwys anghenion addysgol ychwanegol a thrwy hynny osod rhwymedigaethau ar gyrff cyhoeddus ynghylch y categori estynedig hwnnw o ddysgwr a gweithredu unrhyw addasiad mewn polisi y dymunir ei gael ynghylch strwythur y broses lunio datganiadau a darpariaethau'r Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gofal cartref

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol) 2008 (teitl blaenorol - Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 4) 2008)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym maes Lles Cymdeithasol (Maes 15 yn Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Mae'r Gorchymyn hwn yn cwmpasu taliadau y mae awdurdodau lleol yn eu codi ar gyfer gofal cymdeithasol preswyl. Nid yw’n galluogi'r Cynulliad i ddeddfu o ran taliadau y mae darparwyr gofal preifat yn eu codi am ofal cymdeithasol dibreswyl. Prif ddiben y Gorchymyn yw rhoi grym i'r Cynulliad gymeradwyo Mesurau Cynulliad o dan Ran 3 Deddf Llywodraeth Cymru, a fydd yn galluogi Llywodraeth y Cynulliad i reoleiddio'r gwaith o bennu taliadau a dileu'r anghysondebau eang sy'n bodoli ar hyn o bryd.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Plant hawdd eu niweidio

The National Assembly for Wales (Legislative Competence) (Social Welfare and Other Fields) Order 2008 (teitl blaenorol – Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2007)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r Gorchymyn yn rhoi pwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru (CCC) wneud Mesurau Cynulliad ynghylch lles pob plentyn a pherson ifanc gan gynnwys plant hawdd eu niweidio ac am fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru, drwy ychwanegu materion at Atodlen 5 i Ddeddf 2006. Ym maes lles cymdeithasol y mae'r prif welliant (Materion 15.2 i 15.8), er bod materion cysylltiedig ym meysydd addysg a hyfforddiant (Mater 5.18), a chwaraeon a hamdden (Mater 16.1).

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Y diwydiant cig coch

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Ammaethyddiaeth a Datblygu Gwledig) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i’r Cynulliad ym maes amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygu cefn gwlad (Maes 1 yn Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Mae'n rhoi’r hyblygrwydd i’r Cynulliad Cenedlaethol drefnu strwythur y gwaith o hyrwyddo, marchnata a datblygu’r sector cig coch yng Nghymru.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gofalwyr

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol yn rhoi cymhwysedd deddfwriaethol pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym maes lles cymdeithasol (maes 15 o Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Roedd rhaglen lywodraethu “Cymru’n Un” Llywodraeth y Cynulliad yn cynnwys ymrwymiad i baratoi deddfwriaeth newydd ynghylch gofalwyr yn hytrach na dibynnu ar ddulliau atgyfnerthu sy’n bodoli eisoes yn unig, megis mesurau perfformiad ac arolygu, cymhellion ariannol a phwerau cyfeirio. Mae’r cynnig hwn am gymhwysedd deddfwriaethol yn codi o’r angen i gefnogi’r gofal a ddarperir gan ofalwyr ac i hyrwyddo lles gofalwyr.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Eithriadau i faterion

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Eithriadai i Faterion) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Gorchymyn drafft yn gwneud diwygiadau technegol i Adran 94 ac Atodlen 5 i Ddeddf 2006. Effaith y diwygiadau hyn yw cymhwyso'r eithriadau sydd wedi'u rhestru yn y tabl hwn ar hyn o bryd i'r holl Faterion yn Rhan 1 o Atodlen 5. Mae rhestr o eithriadau yn disodli'r tabl o eithriadau, ac mae'r rhestr hon yn ymddangos mewn paragraff A1 newydd yn Rhan 2 o Atodlen 5. Mae Adran 94 o Ddeddf 2006 wedi'i diwygio er mwyn nodi'n glir nad yw darpariaeth Mesur Cynulliad o fewn cymhwysedd os yw'n dod o fewn yr eithriadau sydd wedi'u rhestru yn y paragraff hwnnw.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diogelu'r amgylchedd a rheoli gwastraff

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Yr Amgylchedd) 2010 (teitlau blaenorol: Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Yr Amgylchedd) 2009 a Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 2) 2007)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

Mae’r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i’r Cynulliad ym maes Diogelu’r Amgylchedd (Maes 6 yn Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Byddai pwerau newydd yn y maes hwn yn galluogi Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno cynigion ar gyfer Mesurau gyda’r nod o greu cymunedau cynaliadwy. Bydd y pwerau hyn yn cael eu defnyddio mewn tri maes penodol: gwella ansawdd yr amgylchedd lleol; cynyddu ailgylchu a gwella rheoli gwastraff; a chryfhau rheolaeth dros lygredd.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Darparu gwasanaethau iechyd meddwl

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd a Lles Cymdeithasol) 2010 (teitl blaenorol: Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 6) 2008)

Cynigiwyd gan Jonathan Morgan AC. Mae’r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym maes Iechyd a Gwasanaethau Iechyd (Maes 9, Rhan 1, Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Mae’r Gorchymyn yn galluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i basio Mesurau Cynulliad a fydd yn rhoi i bersonau ag anhwylder meddwl hawl i gael asesiad gan y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, dyletswyddau ar y gwasanaeth iechyd i ddarparu triniaeth, a hawl i gael eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol.

Hwn oedd y Gorchymyn cyntaf a gyflwynwyd gan Aelod unigol o'r Cynulliad i dderbyn cymeradwyth Frenhinol.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Yr iaith Gymraeg

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Yr Iaith Gymraeg) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol yn rhoi cymhwysedd deddfwriaethol pellach i’r Cynulliad ym maes yr iaith Gymraeg (maes 20 o Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Bydd cymhwysedd deddfwriaethol o ran hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru yn galluogi’r Cynulliad i ddiweddaru’r fframwaith deddfwriaethol a darparu sylfaen gyson ar gyfer gwella’r mynediad i wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diogelwch tân yn y cartref

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Tai) (Diogelwch Tân) 2010 (teitl blaenorol Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008)

Cynigiwyd gan Ann Jones AC. Mae'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym maes Tai (Maes 11, Rhan 1, Atodlen 5 i Ddeddf 2006), a hynny er mwyn i Fesur Cynulliad gael ei gyflwyno yn ei gwneud yn ofynnol i system taenellu tân gael ei gosod yn yr holl dai a adeiledir o’r newydd yng Nghymru. Amcan y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig (ac amcan y Mesur dilynol) yw lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau o danau mewn tai a adeiledir o’r newydd yng Nghymru.

Hwn oedd yr ail Orchymyn a gyflwynwyd gan Aelod unigol o'r Cynulliad i dderbyn cymeradwyth Frenhinol.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diwylliant

Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Diwylliant a Meysydd Eraill) (Amgylchedd) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol yn ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud cyfreithiau newydd i Gymru drwy Fesur mewn perthynas â hyrwyddo a chyflenwi gwasanaethau a gweithgareddau diwylliannol ar draws Cymru gan awdurdodau lleol.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Llywodraeth leol, yn ymwneud â chymunedau cynghorau cymuned a recriwtio, cadw a lwfansau cynghorwyr

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddai’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn estyn y maes cymhwysedd mewn cysylltiad â llywodraeth leol i gynnwys cynghorau cymuned (sy’n cynnwys eu cyfansoddiad, eu strwythur, eu gweithdrefnau, eu galluogrwydd a’r modd y maent yn cyflenwi gwasanaethau), adolygiadau cymunedol, y gydberthynas rhwng haenau o lywodraeth leol, lwfansau cynghorwyr a recriwtio a chadw cynghorwyr.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Addysg, yn ymwneud â llywodraethu ysgolion

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddai'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn estyn y maes cymhwysedd mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant er mwyn cynnwys ymddygiad a llywodraethu ysgoliopn a gynhelir, diogelu cydweithredu rhwng pobl neu gyrff sydd â swyddogaethau’n ymwneud ag ysgolion a gynhelir a rhoi awdurdod i gyrff llywodraethu (neu bobl neu gyrff sydd â swyddogaethau sy’n ymwneud ag ysgolion a gynhelir) sefydlu corff neu gorff addysgol arall sy’n gallu darparu gwasanaethau i ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach neu a fyddai’n gallu arfer swyddogaethau ar ran awdurdodau addysg lleol.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Trafnidiaeth, yn ymwneud â diogelwch dysgwyr wrth deithio a thocynnau teithio rhatach

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Trafnidiaeth) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol hwn yn sicrhau rhagor o bwerau i’r Cynulliad Cenedlaethol mewn perthynas â diogelwch dysgwyr wrth deithio ac mewn perthynas â thocynnau teithio rhatach.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Tai a llywodraeth leol, yn ymwneud â chartrefi cynaliadwy

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Tai a Llywodraeth Leol) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddai'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn ymestyn y meysydd cymhwysedd mewn cysylltiad â Tai a Llywodraeth Leol. Mae'r cymhwysedd o fewn y mesur yn cynnwys: rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol, gwaredu gan landlordiaid cymdeithasol, tenantiaeth tai cymdeithasol, digartrefedd, dyrannu tai, cymorth sy’n ymwneud â thai, darparu safleoedd i Sipsiwn-Teithwyr a chartrefi gwag a’r Dreth Gyngor i ail gartrefi.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Tai fforddiadwy

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Tai) 2009 (teitl blaenorol - Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 5) 2008)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

Buasai’r Gorchymyn yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i’r Cynulliad ym maes Tai (Maes 11 yn Atodlen 5 i Ddeddf 2006). Buasai’r Gorchymyn arfaethedig wedi rhoi pŵer i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio Mesurau Cynulliad ynghylch gwaredu anheddau a thai annedd gan landlordiaid cymdeithasol. Mae cwmpas y Gorchymyn yn cynnwys atal dros dro yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael mewn ardaloedd lle mae pwysau am dai.

Cymeradwywyd y Gorchymyn gan y Cynulliad yn unig. Tynwyd yn ôl a gosodwyd Gorchymyn arall yn ei le Gorchymyn arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Tai a Llywodraeth Leol) 2010

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Priffyrdd a thrafnidiaeth, yn ymwneud â rhwydweithiau ar gyfer cerddwyr a seiclwyr

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Priffyrdd a Thrafnidiaeth) 2011

Cynigiwyd gan y Pwyllgor Menter a Dysgu. Byddai'r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gynnwys datblygu a chynnal a chadw datblygu a chynnal rhwydweithiau o lwybrau ar gyfer cerddwyr, beicwyr, pobl ar gefn ceffyl neu'n arwain ceffyl.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Iechyd a Gwasanaethau Iechyd

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) 2011

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Bwriad y Gorchymyn arfaethedig yw ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud cyfreithiau newydd i Gymru drwy Fesur mewn perthynas â storio a defnyddio corff oedolyn marw, ac â thynnu, storio a defnyddio unrhyw ddeunydd perthnasol sy’n cyfansoddi corff o’r fath neu sy’n gynwysedig ynddo at ddibenion ei drawsblannu i gorff dynol.

Y Cynulliad:

San Steffan:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gofalwyr

Cynigiwyd gan Helen Mary Jones AM

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Trefniadau etholiadol llywodraeth leol

Cynigiwyd gan Peter Black AC

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Statws iaith swyddogol

Cynigiwyd gan David Melding AC. Byddai’r Gorchymyn arfaethedig yn ychwanegu Mater dan Faes 20 o Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, i ddarparu ar gyfer creu Comisiynydd Ieithoedd a chaniatáu darparu ar gyfer gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Cynlluniau teithio datblygiadau mawr

Cynigiwyd gan Jenny Randerson AC. Byddai’r Gorchymyn arfaethedig yn caniatáu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddeddfu i fynnu bod pob datblygiad defnydd tir mawr yn cyhoeddi ac yn gweithredu ‘cynllun teithio’ fel un o’r amodau caniatâd cynllunio.

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Cynllun parcio ffafriol

Cynigiwyd gan Darren Millar AC. Byddai'r Gorchymyn hwn yn caniatau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddeddfu ynghlch ac yng nghyswllt ffafriaeth parcio mewn amgylchiadau penodedig.

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Arwynebau caled

Cynigiwyd gan Joyce Watson AC. Byddai'r Gorchymyn hwn yw caniatáu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio Mesur i sicrhau pan fydd arwyneb caled yn cael ei adeiladu a/neu ei ddisodli ei fod yn cael ei wneud o ddeunydd hydraidd neu fod darpariaeth yn cael ei gwneud i sicrhau bod dwr ffo o’r arwyneb caled yn cael ei gyfeirio at arwyneb athraidd neu hydraidd.

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Dangos motiffau a fflagiau cenedlaethol ar blatiau cofrestru cerbydau

Cynigiwyd gan Janet Ryder AC. Byddai’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn diwygio’r ddeddfwriaeth bresennol ynghylch dangos motiffau a fflagiau cenedlaethol ar blatiau cofrestru cerbydau.

Y Cynulliad:

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Darparu gwasanaethau bysiau a choetsys

Cynigiwyd gan Huw Lewis AC.  Yn unol â chais Huw Lewis AC, cytunodd y Llywydd i drosglwyddo'r Gorchymyn arfaethedig hwn i Alun Davies AC, sef yr Aelod sy'n gyfrifol bellach (Mehefin 2010). Byddai’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig yn rhoi rhagor o gymhwysedd deddfwriaethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym maes Priffyrdd a Thrafnidiaeth (Maes 10, Rhan 1, Atodlen 5 i Ddeddf 2006), a hynny er mwyn i Fesur Cynulliad gael ei gyflwyno ynghylch darparu gwasanaethau bysiau a choetsys. Gallai’r Gorchymyn arfaethedig hefyd roi’r pwerau angenrheidiol i’r Cynulliad wella diogelwch cludiant i’r ysgol gan gynnwys defnyddio gwregys diogelwch ar fysiau ysgol ac asesu bysiau ysgol a’r gyrwyr.

Y Cynulliad:

Brig

Mesurau

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gwneud iawn am gamweddau’r GIG

Mesur ynghylch Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru) 2008

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mesur i wneud darpariaeth ynglyn â threfniadau ar gyfer gwneud iawn mewn perthynas ag atebolrwydd mewn camwedd mewn cysylltiad â gwasanaethau a ddarperir fel rhan o'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru; ac at ddibenion cysylltiedig.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Teithio gan ddysgwyr

Mesur ynghylch Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch teithio gan bersonau sy'n cael addysg gynradd, addysg uwchradd neu addysg bellach neu hyfforddiant i ysgolion neu i fannau eraill lle y maent yn cael addysg neu hyfforddiant, ac oddi yno; ac at ddibenion cysylltiedig.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Dysgu a sgiliau

Mesur ynghylch Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch hawlogaeth plant sydd yn nwy flynedd olaf addysg orfodol a phersonau ifanc nad ydynt wedi cyrraedd pedair ar bymtheg oed i gael addysg; i wneud darpariaeth ynghylch y gwasanaethau perthynol i addysg a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau yn y sector addysg bellach; i wneud darpariaeth ar gyfer datgelu gwybodaeth am y cwricwlwm; ac at ddibenion cysylltiedig.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Llywodraeth leol

Mesur ynghylch Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Diben y Mesur yw diwygio’r sail statudol ar gyfer gwella gwasanaethau a chynllunio strategol gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae’r Mesur yn cysylltu llesiant a chynllunio cymunedol â gwella gwasanaethau. Mae’r Mesur yn ailddiffinio dyletswyddau sylfaenol i roi cyfrif am welliannau. Bydd yn ei gwneud hi’n ofynnol i bartneriaid lleol gydweithredu wrth sicrhau canlyniadau strategol cymunedol ac ymgysylltu â dinasyddion.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Bwyta'n iach mewn ysgolion (Cymru)

Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

Cynigiwyd gan Jenny Randerson AC.

Prif ddiben y Mesur yw cynnig polisi cyfannol, cynhwysfawr, wedi’i wneud yng Nghymru, yn ymwneud â maeth sy’n sicrhau bod bwyta’n iach yn cael ei hybu a’i gefnogi ar gyfer yr holl ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdodau addysg lleol Cymru. Bydd y Mesur yn gosod dyletswydd ar ysgolion ac awdurdodau addysg lleol i annog rhagor o ddisgyblion i fwyta prydau ysgol yn gyffredinol ac i wneud yn siwr bod cynifer â phosibl o’r rheiny sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn eu bwyta. Rhaid i Awdurdodau Addysg Lleol hefyd gymryd camau rhesymol i ofalu bod enwau’r plant hynny sy’n cael prydau ysgol am ddim yn cael eu diogelu.

Hwn oedd y Mesur cyntaf i gael ei gyflwyno gan Aelod Cynulliad unigol i dderbyn cymeradwyaeth Frenhinol.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Comisiynydd Safonau

Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009

Cynigiwyd gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Mae Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhoi sail statudol i swydd y Comisiynydd Safonau. Bydd yn sicrhau bod y Comisiynydd, unwaith y caiff ei benodi, yn cael ei weld i fod yn gwbl annibynnol ar y Cynulliad ac felly’n gallu ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau Pwyllgor gyda gwrthrychedd llwyr. Bydd hefyd yn rhoi pwerau i’r Comisiynydd i’w alluogi i ymchwilio i gwynion yn drylwyr, yn cynnwys y pwer i’w gwneud yn ofynnol i drydydd parti ddarparu gwybodaeth berthnasol.

Hwn oedd y Mesur cyntaf i gael ei gyflwyno gan Bwyllgor Cynulliad i dderbyn cymeradwyaeth Frenhinol.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Addysg

Mesur ynghylch Addysg (Cymru) 2009

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Diben y Mesur hwn yw ymestyn hawl plant drwy roi iddynt hawliau i wneud apelau anghenion addysgol arbennig (AAA) a hawliadau o wahaniaethu ar sail anabledd i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (y Tribiwnlys). Bydd yn diwygio’r gyfraith sy’n rhoi i rieni yr hawl i wneud apelau a hawliadau i’r Tribiwnlys.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Plant a theuluoedd

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) yn gwneud darpariaeth statudol, drwy fframwaith deddfwriaethol, i ddatblygu ymrwymiad Llywodraeth Cynulliad Cymru o ran tlodi plant, ac i sicrhau y datblygir ei strategaeth ar gyfer plant sy’n agored i niwed yn fuan drwy gyflwyno deddfwriaeth i roi mwy o gymorth i deuluoedd lle y gallai plant wynebu risg, a dulliau gorfodi rheoleiddiol cryfach mewn sefyllfaoedd i blant.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Codi ffioedd am wasanaethau gofal cymdeithasol

Mesur ynghylch Codi Ffioedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

Prif ddiben y Mesur yw y bydd yn caniatáu i Weinidogion Cymru nodi, mewn is-ddeddfwriaeth ac mewn canllawiau, fanylion fframwaith tecach, mwy cyson i awdurdodau lleol eu mabwysiadu wrth godi ffïoedd ar ddefnyddwyr gwasanaethau unigol am wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diwydiant Cig Coch

Mesur y Diwydiant Cig Coch (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Diben y Mesur yw darparu pwerau i Weinidogion Cymru i fedru gosod fframwaith er mwyn galluogi datblygu a hybu'r diwydiant cig coch yng Nghymru. Mae'n cynnwys gwneud darpariaethau am gynyddu effeithiolrwydd neu chynhyrchedd o fewn y diwydiant, gwella marchnata o fewn y diwydiant, gwella a datblygu'r gwasanaethau y mae'r diwydiant yn darparu neu y gall darparu i'r gymuned a gwella'r ffyrdd y mae'r diwydiant yn cyfrannu at datblygu cynaliadwy.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Taliadau​​ Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010

Cynigiwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Diben y Mesur yw sefydlu Bwrdd Taliadau annibynnol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ("y Bwrdd”) a throsglwyddo i’r Bwrdd swyddogaethau penderfynu ar daliadau Aelodau’r Cynulliad, Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Dirprwy Weinidogion Cymru, a dibenion sy’n gysylltiedig â hynny. Mae’r swyddogaethau hyn yn cynnwys pennu ac adolygu cyflogau Aelodau’r Cynulliad, eu lwfansau a’u pensiynau. Mae hyn yn mynd â’r cyfrifoldeb dros y swyddogaethau hyn oddi ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru, sef swyddogaethau a roddwyd yn wreiddiol i Gomisiwn y Cynulliad.

 • 19/10/09 Cyflwyno'r Mesur arfaethedig

 • 21/10/09 Datganiad yn y Cyfarfod Llawn gan y Llywydd

 • Cyfeiriwyd at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

 • 27/11/09 Agor yr ymgynghoriad

 • 08/01/10 Cau'r ymgynghoriad

 • 26/02/10 Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn adrodd ar y Mesur

 • 08/03/10 Gosod adroddiad y Pwyllgor

 • 24/03/10 Cytunwyd egwyddorion cyffredinol y Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • 25/03/10 Ystyriaeth 'Cyfnod 2' yn cychwyn

 • 21/04/10 Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 yn cyfarfod i drafod gwelliannau arfaethedig 'Cyfnod 2'

 • 22/04/10 Ystyriaeth 'Cyfnod 3' yn cychwyn

 • 26/05/10 Dadl 'Cyfnod 3' yn y Cyfarfod Llawn. Y Cynulliad yn pasio'r Mesur.

 • 21/07/10 Cymeradwyaeth Frenhinol: Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 (pdf)

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Strategaethau ar gyfer gofalwyr

Mesur ynghylch Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Diben y Mesur hwn yw galluogi'r Cynulliad Cenedlaethol i ddeddfu i gyflwyno gofyniad newydd ar y GIG ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru ("yr awdurdodau perthnasol") i weithio mewn partneriaeth i baratoi, cyhoeddi a gweithredu strategaeth ar y cyd mewn perthynas â gofalwyr.  Bydd y strategaeth yn darparu ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor i ofalwyr ac ar gyfer ymgynghori effeithiol gan yr awdurdodau perthnasol â gofalwyr wrth wneud penderfyniadau am ddarparu gwasanaethau i ofalwyr neu i'r person y gofelir amdano, neu ar gyfer y naill neu'r llall ohonynt.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu)

Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Dai Lloyd AC.

Prif ddiben y Mesur yw gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ystyried yr effaith a gâi gwerthu caeau chwarae sy’n perthyn i’r awdurdodau lleol ar gymunedau lleol, yn nhermau iechyd, lles a chynhwysiant cymdeithasol, cyn iddynt fwrw ymlaen i’w gwerthu neu i gael gwared arnynt. Gan hynny, mae'r Mesur yn gosod dyletswydd ar yr awdurdodau lleol (gan gynnwys y Parciau Cenedlaethol a chynghorau cymuned) i baratoi datganiadau o’r effaith ac ymgynghori arnynt pan fyddant yn cynnig cael gwared ar gaeau chwarae.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gwastraff

Mesur Gwastraff (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Mesur yn gwneud darpariaeth i leihau maint y gwastraff a sbwriel yng Nghymru ac yn cyfrannu at ddatblygu trefniadau mwy effeithiol ar gyfer rheoli gwastraff yng Nghymru.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Iechyd meddwl

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Mesur  yn rhoi dyletswyddau ar Fyrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol yng Nghymru mewn perthynas ag asesu iechyd meddwl a thrin anhwylder meddwl. Mae hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol ar gyfer cleifion cymwys. Y personau hynny yw'r rhai sy'n ddarostyngedig i bwerau gorfodaeth Deddf Iechyd Meddwl 1983, a phersonau sy'n cael eu trin mewn ysbyty (oherwydd eu bod yn dioddef o anhwylder meddwl).

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Y Gymraeg

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Bwriedir i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2010 foderneiddio'r fframwaith cyfreithiol cyfredol sy'n cael ei lywodraethu'n bennaf gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r mesur yn cynnwys darpariaeth ynglyn â statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru; yn sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg; yn gwneud darpariaeth ar gyfer creu Panel Cynghori i'r Comisiynydd; yn diddymu Bwrdd yr Iaith Gymraeg; yn gwneud darpariaethau ynglyn â safonau yn ymwneud â'r Gymraeg (a fydd yn y pen draw yn cymryd lle cynlluniau iaith),  yn gwneud darpariaeth ynglyn ag ymchwilio i achosion honedig o ymyrraeth â'r rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg ac yn sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Hawliau plant a phobol ifanc

Mesur Hawliau Plant a Phobol Ifanc (Cymru) 2011

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Mesur yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru a Phrif Weinidog Cymru i roi sylw dyledus i'r hawliau a'r rhwymedigaethau yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (y Confensiwn) a'i Brotocolau Dewisol pan yn arfer swyddogaethau sy'n arferadwy ganddynt.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diogelwch tân domestig

Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011

Cynigiwyd gan Ann Jones AC. Mesur i’w gwneud yn ofynnol i ddarparu systemau llethu tân awtomatig mewn mangreoedd preswyl newydd yng Nghymru.

Bu Ann Jones yn llwyddiannus mewn balot ar 27 Mehefin 2007 i gyflwyno Gorchymyn arfaethedig i sicrhau bod systemau llethu tân awtomatig yn cael eu gosod ym mhob pob ty a adeiledir o’r newydd yng Nghymru. Daeth trafodion ar y cynnig hwn i ben a derbyniodd Cymeradwyaeth Frenhinol ar 12 Ebrill 2010. O ganlyniad i hyn, llwyddodd Ann Jones AC i gyflwyno Mesur arfaethedig.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Llywodraeth leol, yn ymwneud ag atgyfnerthu strwythurau llywodraeth leol yng Nghymru

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Mesur ynghylch Llywodraeth Leol yn gwneud newidiadau y bwriedir iddynt atgyfnerthu strwythurau llywodraeth leol yng Nghymru a gwella’r modd y mae’n gweithio, a hynny ar bob lefel. Bwriedir i’r newidiadau fod yn fodd hefyd i sicrhau bod cynghorau lleol yn estyn allan atbob sector o’r cymunedau a wasanaethir ganddynt, ac yn ymgysylltu â hwy.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Diogelwch ar gludiant i ddysgwyr

Mesur Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Nod y Mesur ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr yw gwella delwedd ac ansawdd cludiant penodedig i ddysgwyr a sicrhau bod y safonau diogelwch yn ddigon uchel i ennyn hyder y cyhoedd a’r rhieni mewn cludiant penodedig i ddysgwyr.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Tai

Mesur Tai (Cymru)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Mesur Tai yn gwneud darpariaeth sy’n ei gwneud yn bosibl i ddarparu tai fforddiadwy mewn modd effeithiol yng Nghymru. Mae dwy elfen i’r Mesur arfaethedig: Bydd y Mesur arfaethedig yn mynd i’r afael â’r ymrwymiad a wnaed yn nogfen clymblaid Cymru’n Un er mwyn caniatáu awdurdod tai lleol i wneud cais i Weinidogion Cymru i atal dros dro yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a’r Hawl i Gaffael a feddir gan denantiaid darparydd tai cymdeithasol yng Nghymru, mewn ardaloedd o dan bwysau oherwydd prinder tai. Bydd y Mesur arfaethedig hefyd yn rhoi rhagor o bwerau rheoleiddio a phwerau ymyrraeth i Weinidogion Cymru o ran y ddarpariaeth o dai gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Addysg

Mesur Addysg (Cymru)

Cynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Mesur yn darparu bod pwerau a dyletswyddau’n cael eu rhoi yn eu lle i wneud cydweithio yn y system addysg yn beth cyffredin, i wella llywodraethu ysgolion a symleiddio’r gwaith o gynllunio llefydd mewn ysgolion yng Nghymru.

 • 06/12/10 Cyflwyno'r Mesur arfaethedig

 • Cyfeiriwyd at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5

 • 08/12/10 Datganiad yn y Cyfarfod Llawn gan y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes

 • 08/12/10 Agor yr ymgynhoriad

 • 05/01/11 Dyddiad cau'r ymgynghoriad

 • 21/01/11 Cyhoeddwyd adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (pdf)

 • 01/02/11 Y Cynulliad yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig

 • 02/02/11 Ystyriaeth Cyfnod 2 yn cychwyn

 • 02/03/11 Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 5 yn trafod gwelliannau arfaethedig 'Cyfnod 2'

 • 03/03/11 Ystyriaeth 'Cyfnod 3' yn cychwyn

 • 29/03/11 Dadl 'Cyfnod 3' yn y Cyfarfod Llawn. Y Cynulliad yn pasio'r Mesur.

 • 10/05/11 Derbyniwyd cymeradwyaeth Frenhinol. Mesur Addysg (Cymru) 2011

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Ailgylchu

Mesur Arfaethedig Cludo Gwastraff i’w Adfer (Ymgysylltiad Cymunedau â’r Trefniadau) (Cymru)

Cynigiwyd gan Nerys Evans AC. Diben y Mesur arfaethedig oedd sicrhau bod awdurdodau lleol Cymru yw bod yn fwy tryloyw ac agored wrth ymdrin â deunydd ailgylchu. Byddai angen i awdurdodau lleol sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am y gyfran o ddeunydd ailgylchu a gesglir o gartrefi sy’n cael ei phrosesu o fewn ffiniau’r awdurdodau lleol, yng Nghymru, mewn mannau eraill yn y DU a thramor. O ganlyniad i’r wybodaeth hon, y bwriad yw y byddai trigolion yn annog awdurdodau lleol i ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu sydd yn agosach at ffynhonnell y deunydd ailgylchu, yn hytrach na chyfleusterau sydd ymhellach i ffwrdd.

Methodd y Mesur arfaethedig yn dilyn diddymiad y Trydydd Cynulliad.

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Asesu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg

Cynigiwyd gan Janet Ryder AC

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Hawliau gweithwyr ag anghenion dysgu ychwanegol

Cynigiwyd gan Jeff Cuthbert AC

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Cau ysgolion (ymgynghori a chategorïau)

Cynigiwyd gan Mike German AC

 • 03/10/07 Wedi’i ddethol mewn balot

 • Gwybodaeth cyn y balot

 • 07/11/07 Y Cynulliad yn gwrthod rhoi amser i gyflwyno’r Mesur arfaethedig

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Gwasanaethau ieuenctid

Cynigiwyd gan Peter Black AC

 • 16/04/08 Wedi’i ddethol mewn balot

 • Gwybodaeth cyn y balot

 • 14/05/08 Y Cynulliad yn gwrthod rhoi amser i gyflwyno’r Mesur arfaethedig

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Anghenion addysgol arbennig (gwybodaeth)

Cynigiwyd gan Alun Cairns AC. Byddai’r Mesur hwn yn galluogi plant yng Nghymru i dderbyn buddion tebyg i’r rhai a roddir i blant yn Lloegr drwy’r Mesur Seneddol Anghenion Addysgol Arbennig (Gwybodaeth).

 • 15/10/08 Wedi’i ddethol mewn balot

 • Gwybodaeth cyn y balot

 • 19/11/08 Y Cynulliad yn gwrthod rhoi amser i gyflwyno’r Mesur arfaethedig

Brig

Tudalen archif - Hynt Gorchmynion a Mesurau

Addysg oedolion

Cynigiwyd gan Eleanor Burnham AC.

 • 17/03/10 Wedi'i ddethol mewn balot

 • Gwybodaeth cyn y balot

 • 28/04/10 Y Cynulliad yn gwrthod rhoi amser i gyflwyno'r Mesur arfaethedig

Brig

Gwasanaeth e-byst hysbysu

Gellir cofrestru ar wefan y Cynulliad i dderbyn e-byst hysbysu pan gaiff y dudalen hon ei diweddaru.

Brig

Partners & Help