Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mesur Tai (Cymru) 2011

Mesur arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan Jocelyn Davies AC, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio.

Diben y Mesur Arfaethedig

Mae’r Mesur arfaethedig ynghylch Tai  yn gwneud darpariaeth sy’n ei gwneud yn bosibl i ddarparu tai fforddiadwy mewn modd effeithiol yng Nghymru. Mae dwy elfen i’r Mesur arfaethedig:  

 • Bydd y Mesur arfaethedig yn mynd i’r afael â’r ymrwymiad a wnaed yn nogfen clymblaid Cymru’n Un er mwyn caniatáu i awdurdod tai lleol wneud cais i Weinidogion Cymru i atal dros dro yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd, a’r Hawl i Gaffael a feddir gan denantiaid darparydd tai cymdeithasol yng Nghymru, mewn ardaloedd o dan bwysau oherwydd prinder tai.

 • Bydd y Mesur arfaethedig hefyd yn rhoi rhagor o bwerau rheoleiddio a phwerau ymyrraeth i Weinidogion Cymru o ran darpariaeth tai gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 10 Mai 2011. Mae’r Mesur erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o hynt Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Arfaethedig ynghylch Tai (Cymru)

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau*

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Cyhoeddodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar-lein i gael tystiolaeth am y Mesur Arfaethedig ynghylch Tai  (Cymru), a daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Ionawr 2011.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1
Cyflwynodd Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ar 18 Ionawr 2011.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar Gyfnod 1 yng Nghyfarfod Llawn 25 Ionawr 2011

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd iddo yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 26 Ionawr 2011 a daeth i ben ar 16 Chwefror 2011. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma

 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddetholwyd iddo yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 17 Chwefror 2011 a daeth i ben ar 22 Mawrth 2011. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yma

 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig:

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 22 Mawrth 2011.

Partners & Help