Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Nôl i'r rhestr dogfennau Gweld y dudalen hon heb lincs
Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings
13/12/2016
Cynnwys Contents 1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog 1. Questions to the First Minister Cwestiwn Brys: Ysbyty Brenhinol Gwent Urgent Question: Royal Gwent Hospital 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 2. Business Statement and Announcement 3. Datganiad: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 3. Statement: The Additional Learning Needs and Educational Tribunal (Wales) Bill 4. Datganiad: Banc Datblygu Cymru 4. Statement: The Development Bank of Wales 5. Datganiad: Strategaeth Tlodi Plant Cymru—Adroddiad Cynnydd 2016 5. Statement: Child Poverty Strategy for Wales—Progress Report 2016 6. Datganiad: Codau Cyfraith Cymru 6. Statement: Codes of Welsh Law 7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid Troseddol 7. Legislative Consent Motion on the Criminal Finances Bill 8. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol 8. Supplementary Legislative Consent Motion (No. 2) on the Children and Social Work Bill 9. Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2016 9. The Non-Domestic Rating (Chargeable Amounts) (Wales) Regulations 2016 10. & 11. Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Ehangu Ystyr ‘Gweithiwr Gofal Cymdeithasol’) 2016, a Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) 2016 10. & 11. The Social Care Wales (Extension of Meaning of ‘Social Care Worker’) Regulations 2016, and the Social Care Wales (Specification of Social Care Workers) (Registration) Regulations 2016 12. Cyfnod Pleidleisio 12. Voting Time
Cyfarfu’r Cynulliad am 13:30 gyda’r Llywydd (Elin Jones) yn y Gadair.
The Assembly met at 13:30 with the Llywydd (Elin Jones) in the Chair.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Galw’r Cynulliad Cenedlaethol i drefn.
I call the National Assembly to order.
 
1. Cwestiynau i’r Prif Weinidog
1. Questions to the First Minister
Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
[R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh.
 
13:30
Y Llywydd / The LlywyddBywgraffiadBiography
Yr eitem gyntaf ar ein hagenda y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Prif Weinidog, a’r cwestiwn cyntaf, Gareth Bennett.
The first item on our agenda this afternoon is questions to the First Minister, and the first question, Gareth Bennett.
 
Lleddfu’r Tagfeydd Traffig ar y Ffyrdd yng Nghanol De Cymru
Alleviating Road Traffic Congestion in South Wales Central
 
13:30
Gareth BennettBywgraffiadBiography
1. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leddfu’r tagfeydd traffig ar y ffyrdd yng Nghanol De Cymru? OAQ(5)0344(FM)
1. What steps is the Welsh Government taking to alleviate road traffic congestion in South Wales Central? OAQ(5)0344(FM)
 
13:30
Carwyn JonesBywgraffiadBiographyY Prif Weinidog / The First Minister
Well, sustainably improving infrastructure and transport links, reducing journey times and increasing transport choice, and focusing on the safety and reliability of the road network are priorities for this Government.
Wel, mae gwella seilwaith a chysylltiadau thrafnidiaeth yn gynaliadwy, lleihau hyd teithiau a chynyddu’r dewis o drafnidiaeth, a chanolbwyntio ar ddiogelwch a dibynadwyedd y rhwydwaith ffyrdd yn flaenoriaethau i'r Llywodraeth hon.